SCHIEDAMSCHE COURANT Brief van gemeente verontrust T urken in Stationstraat Tb 311 industrie langs Po Iderweg Kinderen spelen met vorm Drie zeevaarders naar KetelVaert Ml dêjpö»e£ Naakt over Markt Zijdeveld in 1976:9Het zou terecht tot revolutie leiden9 DEZE KRANT: Vee! aandacht voor de Woon-Vijfdaagse, die wordt gehouden in de Schiedamse Margriethal. Aan dit evenement zijn twee pagina's in het tweede katern gewijd. En verder: Alarmcentrale vindt beveiliging een kwestie van techniek. Pagina drie. Vlaardingse Hengelaars Bond viert 30-jarig jubileum. Pagina vijf. FCVIaardingen gaat gewoon door. Pagina zeven. Officiële opening strand- seizoen Geluidsarme machines voor sociale werkplaats Verbetering wegdek Vlaardingsedi j k Huisvuil ophalen verandert Joop den Uyl in Maassluis Betere akoestiek voor kleuters Dinsdag 13 mei 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 26612-14 paöjka"! I Broersvest 3 - Telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL in Schiedam Een aantal Turkse bewoners uit de Stationsstraat is hevig ver ft Enkele Turkse bewoners voor een pand In de Station straat, waarvan de beneden verdieping al Is dichtgetim merd. ontrust dcor een brief van de gemeente. Onlangs konden zij in een aangete kende brief lezen dat zij hun huizen binnen een half jaar moeten verlaten, omdat ze onbewoonbaar zijn verklaard. In de brief Hoek van Holland Hetstrandseizoen wordt donderdag- (Hemel vaartsdag:) in Hoek van Holland officieel geo pend. De commissie Alle liens heeft voor deze dag een feestelijk program ma In elkaar gezet. Om 11.00 wordt er gestart met een standwerkers concours. Er is verder een drive-in-showalsme- de om 12.00 parachute springen. Om 13.00 uur Is de officiële opening, als de voorzi tter van de deel gemeente raad, Van der Houwen, de vlag zal hij sen. De vlag wordt aan gevoerd via een red dingsboot. Om n"? uur kan crook aan schatgra ven gedaan worden. Ook voor de kinderen zijn er tal van activitei ten. 's Avonds is er van af 20.00 uur de gelegen heid tot dansen Tn de di verse strandtenten met live-m uzi eken disco. Dit zal zeker tot in de late uurtjes duren. Schiedam Vervanging van enkele machines op de houtafdeling van de Bedrijfsgemeenschap Schiemond moet de gelui- doverlast een flink stuk inperken. Al geruime tijd klagen werknemers en omwonenden van de so ciale werkplaats aan de Vijgensteeg over geluids hinder. Metingen hebben aangetoond dat het lawaai van de afdeling zowel binnen als buiten het ge bouw de grenzen van de hinderwet aanzienlijk overtreedt. Delft De politie heeft giste ren een 51-jarjge man uit Delft ingehouden, die enkele ma len geheel ontkleed rond het standbeeld van Hugo de Groot op de Markt wandelde. De man verklaarde dat het een weddenschap betrof. Na zijn opzienbarend ommetje had hij zich weer rustig aangekleed. Enkele zon aanbidders op ter rasjes op de Markt, dienden echter een aanklacht in tegen de naaktloper. De politie heeft de man gehoord. Tijdens het verhoor benadrukte de Delfte- baar dat zijn daad als een een- _,ig optreden in het open- moet worden gezien. Een onderzoek heeft uitgewe zen dat voor meer dan 100.000 gulden voorzieningen nodig zijn om de geluidsoverlast bin nen aanvaardbare grenzen te brengen. Machines dienen vervangen te worden en in het gebouw moeten geluidsweren- de voorzieningen worden aan gebracht. Omdat de bedrijfsge- meeschap voor 1985 het pand volgens een uitspraak van B en W moet verlaten wil de gemeente de geluïdbeperkende maatregelen gefaseerd invoe ren. Daarom worden eerst de machines vervangen, die de meeste hinder veroorzaken. Daarmee is een bedrag ge moeid van 40.000 gulden. Na de plaatsing van de nieuwe zaag- en schuurmachines zal bekeken worden in hoeverre de geluidsoverlast is gedaald. Aan de hand van de metingen wordt dan bepaald welke ver beteringen verder aangebracht kunnen worden om het geluid binnen de grenzen te houden zoals die zijn neergelegd in de hinderwet Kinderen en kunst; die twee vallen best te combineren. Ai zal de lagere schooljeugd doorgaans niet eigener beweging de woensdagmiddag In het museum doorbrengen. Vandaar ook de tendens „kunstzinnige vorming" in het onderwijs te brengen. Ben groep schoolkinderen bezocht in dat kader gisteren een speciaal daartoe Ingerichte expositie In de burgerzaal van het Vlaardingse stadhuis. Het bezoek aan de expositie, „speten met vorm" geheten, was in de klas al voorbereid, zodat de leerlingen zelf hun eigen „kunst" mee konden brengen dat eens te vergelijken met het werk van en die er hun beroep van hebben gemaak Maassluis Binnen afzienbare tijd zal begonnen worden met het verbeteren van de Vlaar- dingsedijk. Het wegdek ver toont de laatste tijd grote scheuren, waardoor het opper vlaktewater de weg binnen dringt. Hierdoor kan bij be vriezing nog grotere schade aan de weg ontstaan. Tevens liggen de bermen op een te hoog peil, waardoor geen nor male afwatering mogelijk is. In verband hiermee is het noodzakelijk om een slijtlaag op het wegdek aan te bré.iKm en de bermen te verlagen. De renovatie gaat ir» totaal 34.5000 gulden kosten. Vlaardingen/Schiedam In verband met Hemelvaarts dag donderdag wordt het huisvuil in Schiedam en Vlaardingen niet op die dag opgehaald. In Vlaardingen ge beurt dat nu een dag eerder, dus op woensdag 14 mei. In Schiedam moeten de bewoners wachten tot maandag 19 mei alvorens de vuilniswagen weer langs komt Schiedam Industriegebied 's-Graveland wordt toch uitgebreid in de richting van de Polderweg. Tussen de spoorbaan Schiedam- /Delft en de Polderwetering wil directeur-ge meentewerken Harm-Gustave de Block een terrein van 7,5 hectare bouwrijp laten maken. Ophoging zal in eerste instantie 8,5 miljoen gulden kosten. De Block handelt geheel over eenkomstig de uitbreidingsplannen uit de ja ren zestig, waarvan wethouders Scheeres en Zijdeveld sinds 1976 herhaaldelijk hebben ge zegd dat zij achterhaald waren. Hoewel wethouder voor financiën en economie Reinier Scheeres bij her haling verklaarde dat'het industriegebied „vol" raakte, blijkt nu een lap frond van ruim zeven ectare nog volgebouwd te kunnen worden. Een relatief klein deel daar van wordt gereserveerd voor een bovenwijks traject: de verbindingsweg naar Schiedam-Noord ten noorden van het Prinses Beatrixpark, ook wel aan geduid als verlengde 's- Gravelandseweg. Als de industrie oprukt naar Polderweg en -wetering, ko men bewoners en boeren al daar nog meer in de verdruk king. Nu al klaagt men in dit oude deel van Kethel over het vele verkeer op de rustieke landweg en men wijst op de steeds schaarser wordende weidegrond. In 1976 schreef wethouder voor stadsontwik keling en milieu Chris Zijde veld dan ook in zijn beleidsno ta, dat zulke aantasting van de Polderwetering in deze tijd „terecht tot een revolutie zou leiden". Desondanks heeü De Block onder verantwoorde lijkheid van Zijdeveld kun nen werken aan de industriële uitbreidingsplannen. De direc teur-gemeentewerken blijkt in zijn voorstel aan de raadscom missie voor ruimtelijke orde ning, die morgenavond verga dert, zelfs al uit te gaan van volledige bebouwing van de weidegrond tussen de spoor lijn, de Polderweg en de Ker- klaan. Dat is een gebied van circa zeventien hectare. Het grootste deel ervan wil de ge meente Schiedam nog aanwer ven. Wordt dit gebied volge bouwd, dan komt de Polder weg volledig in de knel tussen Schiedamse en Rotterdamse industrie. Ook ten noorden er van, in de Oostabtspolder, be staan namelijk plannen voor vestiging van industrie. Overi gens denkt de provincie Zuid- Holland voor een deel van deze polder ook aan bosbouw. Kritiek Volgens De Block .maakt de economische situatie van Schiedam uitbreiding van in- dustriegrond noodzakelijk. „Er is nog een duidelijke vraag naar industrieterrein, waarbij ook rekening moet worden ge houden met aanvragen uit de diverse stadsvernieuwingsge bieden," aldus De Block in 2ijn advies aan de commissie ruim telijke ordening. Desondanks hebben gemeenteraadsleden in deze commissie ferme kritiek aangekondigd. De plannen uit het begin van de jaren zestig hielden in, dat de 's-Grave- landseweg als het ware langs een lineaaltje werd doorge trokken en de fraaie Polder wetering voor industrieën zou moeten wijken; en daar begint het nu verdacht veel op te lij ken, aldus politieke Schiedam mers. Het gebied, in ambtelijke ter men aangeduid als 's-Grave- land Noord 1, kan voor een klein deel worden opgehoogd mst zand, dat bij cntgr3vin**en in Woudhoek en Spaland vrij komt. Dat heeft financiële voordelen, maar is afhankelijk van de voortgang van de wo ningbouw In beide stadsuit- breidingswijken. Aanleg van de verlengde *s- Graveïandseweg, die de twee de uitvaisroute voor het mo- torverkeer in Schiedam-Noord zal gaan betekenen, gaat bijna één miljoen gulden kosten. Maassluis Oppositieleider Joop den Uyl (PvdA) komt naar Maassluis. Op 2 juni spreekt de oud-ministerpresi dent in gebouw de Kern, waar hij de politiek actuele zaken zal belichten. De avond begint om 20.00 uur en iedereen is van harte welkom. Schiedam De straatna mencommissie van de ge meente Schiedam vindt de naam KetelVaert maar niks. Als het nieuwe indu strieproject aan de Ker- klaan achter dorp Kethel deze naam zou krijgen, kan dat volgens de secre taris van de commissie, F. F. J. M. Swinkels, heel verwarrend worden voor de bedrijven die zich hier zullen vestigen. Volgens de straatnamencommissie gaat het namelijk om drie straten en niet om één. Het Rijswijkse architec tenbureau Bambelt, Van Hek en Bolmers had het project van kleine kanto ren en bedrijfshallen graag KetelVaert willen Roemen, omdat dit een historische naam is voor die plaats aan de Ker- klaan. De straatnamencommissie heeft drie alternatieven aange dragen. De nieuwe straten in Kethel zouden genoemd moe ten worden naar Willem Ba- rentsz. Comelis Houtman en Olivier van Noort. Die namen hebben dan wel niets met Ke thel te maken, maar er is een J'^esluit van de gemeenteraad, genomen op 25 augustus 1969, om toekomstige straten in Spa- land, ten oosten van Kethel, te vernoemen naar zeevaarders en ontdekkingsreizigers. De enige straat, die daarvoor tot nog toe in aanmerking kon komen, was de Abel Tasman- straat. De straatnamencommis sie heeft de alternatieven voorgelegd aan de raadsleden, die in de commissie voor ruimtelijke ordening zitten en die morgenavond vergaderen in het stadhuis op de Grote Markt. Te verwachten is een voorstel van de raadsleden om de drie straten inderdaad naar de zee vaarders te noemen en om het industriegebiedje bij Kethel als geheel KetelVaert te dopen. Dat lijkt vooralsnog een aardig compromis, dat tegemoet komt aan de verlangens van de straatnamencommissie en van het Rijswijkse architectenbu reau. stond niets over vervang gende woonruimte of eerj bijdrage in de verhuiskos-ll ten. De bewoners van del nummers 1 tot en met 21 'I veelal Turken, weten niei f waar zij aan toe zijn erl willen zo snel mogelijl I van de gemeente horen o; er een ander huis beschik' baar is. Daartoe hebber I vijf Turkse bewoners eer I comité opgericht dat ojl zeer korte termijn met d< I gemeente wil gaan pratenJ De huizen waar het om gaa I zijn niet in het bezit van de ge-J meente. Enkele pandjes zijr van de Wassenaarse huisbaa; f Fennls, die in Rotterdam meerdere malen in opspraak ii'l gekomen vanwege de u iters-r slechte staat waarin veel var 2;jn huizen zich bevinden. En^'l kele jaren geleden is in dracht van de gemeente al C"*£ I onderzoek naar de toestan? I van de huizen in de Station^ J straat gedaan. Toen vond cU1! gemeente het nog niet noodza1! kelijk de huizen onbewooh T baar te verklaren. Totdat me-'l dio verleden jaar de bewonen I weer werden geconfronteerc j met een inspecteur die hur I huizen kwam beoordelen. Ui' dat onderzoek kwam tevoor I schijn dat de huizen in zeei slechte staat verkeerden dus onbewoonbaar veklaarc I moesten worden. Volgens wet- houder Zijdeveld was dat d<,[ enige verantwoordelijke stat I die Schiedam kon zetten. Bij de behandeling in de commis I sie ruimtelijke ordening pleit-T ten vooral PPR-raadslid Her-I man Noordegraaf en PvdA-ei,| Hans van Kleef er voor om de eigenaars te dwingen de hui-1 zen op te knappen. Zij vrezerj dat leegstand het leefklimaa-1 niet bevordert en de andere huiseigenaren in de buurt ooi j niet stimuleert om hun woning gen op te knappen. Maar vol-J gens de wethouder had da* geen enkele zin meer. Schiedam Aan de Sint Imel- dakleuterschool wordt binnen-' kort voor een bedrag van bijna] tachtig mille verbouwd. Van' het bedrag dat de school vani de gemeente krijgt, gaat del. Sint W'iilibrordusstichting.i waaronder de kleuterschool" aan de Westvest valt, specialei kleutertoiletten plaatsen en de akoestiek van twee lokalen" verbeteren. Al geruime tijdt klaagt men op de kleuter-' school over de slechte akoe stiek. Het is voor de leidstersl bijna ondoenlijk hun kleuters' toe te spreken, aangezien hun» woorden in de oude lokalenf enige tijd blijven nagalmen. I Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd ia combinatie met deHaagsche Courant. Het Binnenhol oihet Rotterdams Nieuwsblad. f.AieS' ïosV=c De*e .al

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1