SCHIEDAMSCHE COURANT deze krant Nieuwbouw voor ambulancedienst bij Kethelplein Ik de proef Nieuwbouw binnenstad: vooral laagstbetaalden In Woudhoek-Noord 450 huizen per jaar 1001 ideeën voor goed en gezellig wonen. Margriethal Schiedam 'Frederik Hendriklaan veel beter afsluiten' ïtfSsS* Rijkswaterstaat akkoord nu wachten op commissies RNoleowsMad cup voir de waterweg Cursus voor werkgroepen welzijnsplan is begonnen 'Leegstand buurthuis treurige situatie' Ambtenaren hebben geen bezwaar tegen dansschool in Schiedam-Centrum. Pagina drie. DWS krijgt verharde velden. Pagina vier. Al het nieuws over de Nieuwsbladcup voor de Waterweg: Pagina vijf. Voïgende straten Woudhoek noemen naar oud ambacht Na 1982: Vlaardingen- Satelliet en DHS-Schiedam ENFBgaat tegen inspraak in U heeft méér aan een goed vakantie>advies! VlLLERIUS •*•1 Woensdag 14 mei 1930 ONAFHANKELIJK DAGBLAD- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 -104de jaargang no. 26613 -« PAStM'S 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL in :-~rZFT~ i Schiedam In het hartje van de toekomstige stadswijk Woudhoek zouden de straten genoemd moeten worden naar oude ambachten. Dit voorstel van de straatnamencommissie komt morgenavond ter sprake in het stadhuis. De commissie vindt iuist oude ambachten zo geschikt voor de straatnamen in dit deel van Woudhoek-i Noord, omdat daar wmkcls en andere wijk verzorgende voor zieningen worden gerealiseerd en er voor oudambachtelijke bedrijven ruimte zal zijn. De straatnamencommissie heelt kunnen kiezen uit een aantal categorieën, die de ge meenteraad in juni 1978 vast stelde. Voor de eerste fase van Woudhoek-Noord werd geko zen voor oude scheepstypen. Oude ambachten worden nu uitverkoren voor fase twee, waarvan de bouw overigens pas in 1981 zal beginnen. VlaardingenHet bou- wen in de binnenstand is in de eerste plaats be- doeld voor die groep van woningzoekenden uit de directe omgeving die be hoort tot de laagstbetaal den. Aldus het Vïaar- dings college in de aan biedingsbrief van de nieuwe nota „Open plek ken". De nota is al eerder ter tafel geweest, maar werd toen door de raadsleden teruggewezen. Men vond het stuk in de toenmali ge vorm te onsamenhan gend en van onvoldoen de beleid getuigen. De door het college herziene of uitgewerkte versie van de nota zal in de ko mende raadsvergadering behandeld worden. Bij het volbouwen van de open plekken in de binnen stad wil het college nu het accent leggen op woning bouw voor de laagstbetaal den, zo blijkt uit de stukken. Dat doel wordt overigens met weinig overtuiging gebracht Hel college uit zijn twijfels over de financiële haalbaar heid van goedkope huurwo ningen en verwijst naar de weinig rooskleurige economi sche situatie. Om de laagst mogelijke huren te kunnen bereiken zal bet onderste uit de kan moeten worden ge haald door alle subsidiemoge lijkheden uitputtend te be nutten. Als differentiatie van de wo ningbouw in het centrum houdt het college vast aan de verdeling van 60 procent wo- nïngwet. 32 procent premie- koop en 8 procent vrije sec- tor. Naast voorrang aan de j laagstbetaalden wil het colle- ge ook de nodige aandacht j schenken aan een „even- wichtige bevolkingsopbouw". Het betekent dat in de bin- nenstad alle soorten bevol- i kingsgroepen moeten kun- nen wonen: jongeren, bejaar- den en gezinnen. De locaties die naar de me- ning van het college voor een snelle opvulling in aanmer- king komen zijn de open plekken bij bet Buizengat en de Nieuwelaan. In de nota S wordt voorgesteld voor deze I open plekken zo snel moge- lijk een bestemmings- en bouwplan te ontwikkeien. De nota Open Plekken hangt 3 overigens nauw samen met 3 de realisering van de ge- j| meentelijke verkeersplannen voor de binnenstad. 3 Nabij bet Kethelplein (op de foto rechtsonder de rotonde) kan de nieuwbouw voor de Schfedams-Viaardinqse ambulancedienst worden gerealiseerd. Luchtfoto Sljthoff Pers/Henk van Westering. 5iniimiiniiiHiMimininiiiiiimiiiiHiiiiiiniiiii»iiiiniiiniiiiiniiiimmnnininntfiifiiiiiiiniHiiifninnrfHiniimiiHiiiuiiiiiiiifiiii[infiinntinitfil Schiedam/Vlaardingen De strijd om de Nieuwsblad Cup voor de Waterweg gaat na de gezellige loting door Sparia/Feijenoord-speler Gerard van Leni in bar bi stro 't Oude Kaedthuys in Schledam-Kethel zijn halve finale in met de wedstrijden DJIS-Schiedam en Vlaar- ding en-Sa tel liet Zodoende zal de finale op 24 mei op het terrein van Hennes DVS sowieso een gevecht tus sen een Schiedamse zondag-KNVB-cr en een Vlaar- dingse zaterdagvereniging worden. Verrassingen wa ren er ook in de kwartfinales weer, want wat te den ken van de uitschakeling van Hermes DVS, dat met 3-2 klop kreeg van Satelliet? Ook de 0-1 nederlaag van VDL thuis tegen Schiedam loog er niet om. DHS-PPSC (2-ti) en Vlaardingen-SFC (3-1) waren wat meer tot de verbeelding sprekende resultaten, hoewel de winnende clubs wel alle moeite moesten doen om tot het verschil van twee doelpunten te komen. Meer over de wedstrij den op de sportpagina's. 'ADVERTENTIE Zit- en bergmeubelen, keukens, slaapkamers, tapyten, gordijnen, kortom aïtes voor sfeer vol wonen. Alles over isolatie en zonne/wind- energje. woensdag 14 t/m zondag 18 mei (dna óók op Hemelvaartsdag) Openingstijden: 13.00 tot 17.00 uur 19.00 tot32.00 uur Hemelvaartsdag en zondag 12.00-17.00 uur Ibegang f4,-; kinderen en 65-pïussers f 2,-. Schiedam Rijkswater staat heeft geen bezwaar, als de nieuwbouw voor de ambulancediensten van Schiedam en Vlaardingen aan de Hargalaan in Schiedam komt. De nieu we huisvesting is gepro jecteerd nabij het Kethel plein, op nog geen vijftig meter afstand van de ver- bindingsboog van rijkswe gen 19 en 20. De hoofdingenieur-direc teur van rijkswaterstaat heeft Schiedam en Vlaar dingen laten weten voor deze keer een uitzonde ring te willen maken op de regel, dat binnen vijf enzeventig meter van een rijksweg niet mag worden gebouwd. Voorwaarde is voor de directie Zuid-Hol land van rijkswaterstaat alleen, dat op de nieuw bouw voor de ambulance diensten geen hinderlijke verlichting wordt aange bracht, die automobilisten op de rijksweg kan aflei den. Dat voor de locatie-Hargalaan is gekozen (een alternatief is in Vlaardingen de nabijgele gen hoek Kethelweg/Burge- meester Heusdenslaan), heeft te maken met de uitstekende uitvalswegen voor de ambu lances. De locatie bij het Ke- thelplein ligt centraal tussen Schiedam en Vlaardingen, vlakbij rijkswegen 19 en 20, en sluit ook via de Nieuwe Dam- laan en Churchill weg in Schiedam en via de Burge meester Heusdenslaan In Vlaardingen goed aan op een flink aantal stadswijken. De bereikbaarheid van de ver schillende stadsdelen wordt er aanzienlijk door vergroot. Vanavond worden de ruimte lijke aspecten bekeken door de commissie van Chris Zijde veld, wethouder voor stadsont wikkeling in Schiedam. Ge zien het belang van de inte gratie van de Vlaardingse en Schiedam se ambulancedien sten moeten alle raadscommis sies, op die voor vorming en recreatie na, er hun zegje over doen. Pas daarna zullen burge meester en wethouder» de ad viezen proberen te bundelen om, alvorens de gemeenteraad zich uitspreekt, een definitieve voorkeur kenbaar te maken aan de stuurgroep integratie ambulancediensten Nieuwe Waterweg-Noo rd. Integratie van hel ambulance vervoer betekent een belang rijke verbetering voor de ge zondheidszorg in het gebied Nieuwe. Waterweg-Noord. De directeur van de Vlaardingse en Schiedamse GGD, drE- H. E. Wolfs, is alvast verzocht te peilen hoe het personeel van de Schiedamse ambulan cedienst tegenover dc plannen staat. De integratie zal lot stand moeten komen via een „zware" gemeenschappelijke regeling, die is uitgewerkt door een speciale werkgroep voor juridische vormgeving Deze regeling kent aspecten met betrekking tot personeels kansen (salaris, promotie), die het ook het topoverleg over de ziekenhuisfusie zo moeilijk maakten. Schiedam Vanaf 1982 zal het de gemeente mogelijk zijn in Woudhoek-Noord ge middeld 450 woningen per jaar op te leveren. Tot die tijd is er geen volledige con tinuïteit in het bouwpro gramma. Dat is volgens di recteur-gemeentewerken Harm-Gustave de Block de schuld van de Schiedam mers. die in 1978 bezwaar schriften indienden bij de raad van state. Daardoor ont stondalthans volgens De Block onzekerheid over de planontwikkeling, met name wat betreft de bouw van de eerste fase van Woudhoek- Noord: 304 woningen in het deel plan 1-A cn 124 wonin gen in deelplan 1-B. Momenteel wordt 1-A opgele verd in een tempo van twee woningen per werkdag. Van de koopwoningen in 1-B wordt verwacht, dat de oplevering vanaf oktober zal plaatsvinden in een tempo van één woning per werkdag. De stcdebouw- kundige voorbereiding van deelplannen 2-A tot en met 2- D is eind vorig jaar wel ge start, maar zonder de aanwe zigheid van bezwaarschriften had dat volgens De Block best eerder gekund. Door de ver traging kan pas in mei 1981 met de bouw van de tweede fase worden begonnen; deel plan 2-A telt 150 woningwet woningen. Ais dat eenmaal op gang is gekomen en tijdig wordt begonnen de dercfe en vierde fase voor te bereiden, kunnen de 1000 woningen uit het bestemmingsplan voor Woudhoek-Noord volgens de berekeningen van gemeente werken er in 1987 {.taan. Dc Block laat dan buiten beschou wing, dat nieuwe vertraging zal kunnen ontstaan als de raad van state de indieners van bezwaarschriften in het gelijk stelt en de gemeente Schiedam fout gebleken plan nen moet veranderen. Vlaardingen De ENFB heeft zich stellig uitge sproken voor het afsluiten van de Frederik Hendri klaan in Holy voor al het doorgaande verkeer. De fietsbond is van mening dat deze oplossing veel beter is voor de veiligheid van fietsers en voetgan gers dan andere lapmid deltjes, die hun doel wel* licht voorbijschieten. Met deze uitspraak gaat de ENFB volkomen in tegen het eindverslag van de meerderheid van de in spraakwerkgroep in Holy, die in het kader van de verkeerscirculatie in de wijk de Frederik Hendri klaan wilde openhouden. Dc fietsbond is van mening, dat kostbare voorzieningen, zoals die genoemd worden in het eindverslag van de in spraak en die ook tot resultaat zouden moeten hebben dat de verkeersleefbaarheid in de laan verbetert, geen echte op lossing bieden. Dergelijke maatregelen zouden volgens de bond niets afdoen aan on- Schiedam Volgende week dinsdag wordt m buurthuis centrum Oost de tweede cur susavond gehouden voor toe komstige deelnemers aan de werkgroepen, die het sociaal- culturele plan gaan voor berei den. Op de eerste cursusavond kwamen twintig mensen, die in totaal zeventien instellingen op welzijnsgebied vertegen woordigen. Een magere op komst; vooral de afwezigheid van beroepskrachten van ïn- stelligen viel op. Op de avond spraken ambte naren van de gemeente Schie dam over de procedure die ge volgd gaat worden bij de vor ming van het sociaal cultureel plan en beantwoordden vra gen van de zijde van het pu bliek, Op de vraag wat de ge meente doet om meer belang stelling te kweken voor dit soort bijeenkomsten werd geantwoord dat de gemeente geen dwang beoogt, maar wel aanstuurt op goede publiciteit door het toesturen van versla gen aan de betrokken instel lingen en verenigingen. Te vens besloot men om op een volgende cursusavond een soort simulatiespel over de werkwijze van de werkgroe pen te spelen. Primaire taak van de werkgroepen is het in ventariseren van de voorzie ningen op sociaal cultureel ge bied in Schiedam en het aan wijzen van de witte plekken daarin. veilige conflictsituaties, die de Frederik Hendriklaan de zwakkere verkeersdeelnemers biedt. In de inspraak had de meerderheid van de deelne mers zich uitgesproken voor voorzieningen als bruggetjes, stoplichten, zogenaamde drup pels en fietsstroken. Volgens de ENFB lossen dergelijke kostbare maatregelen niets op en zullen ze ook niet tot resul taat hebben, dal het doorgaan de verkeersaanbod zal ver minderen, zoals in de inspraak werd verondersteld. „Integen deel. doordat de Dillenburg- singel voor autoverkeer wordt afgesloten zal de automobilist een andere, zo kort mogelijke route nemen en dat is dan de Frederik Hendriklaan. Geen vermindering dus, maar wel licht zelfs toename." aldus de ENFB in een verklaring. Het afsluiten van de Frederik Hendriklaan was overigens al voorgesteld in het structuur plan voor Vlaardingen. Vlaardingen De leegstand van liet nieuwe buurthuis in de Vettenoordsepolder, waarvan de opening is uitgesteld wegens de problemen rond het beheer, is deze week in de vergadering van de PvdA-fractie een „treurige situatie" genoemd. De vertegenwoordiging van de socialisten heeft er bij het college op aangedrongen, om met spoed overleg te voeren met de wijkvereniging om te proberen, uit de problemen te komen. „Het is natuurlijk een rare toestand: die leegstand is in het geheel niet in overeenstemming met onze ideeen," vertelt PvdA-raadslid Leo ten Have over de zaak. „Dc VOP heeft natuurlijk gelijk als ze met wil opdraaien vaor eventuele exploitatietekorten bij de verhuur van de centrale accommodatie aan derden. Dat artikel zou inderdaad aangepast moeten worden. Dat moet snel te regelen zijn. Maar ja, de hele geschiedenis met de VOP iv langzamerhand een beetje een kwestie van wantrou wen over en weer geworden en dat is jammer." Ook binnen de CDA-fractie is even over de zaak ge sproken, maar deze partij wacht rustig af hoe de affaire zich ontwikkelt. Jo Schriel: „Het college moet eerst maar eens uitsluitsel geven hoe een en ander in elkaar zit. Het zou onverstandig zijn als we daar in onze verga dering nu a) uitspraken over 2ouden doen." Wethouder Cees Bot krijgt bij het oplossen van de pro blemen assistentie van IJsbrand van der Velden, omdat er nogal wat financiële aspecten aan de zaak zitten. „Maar beiden houden wel hun eigen verantwoordelijk heid," aldus ten Have. Inmiddels heeft Bot de leden van de commissie voor so ciaal-culturele activiteiten uitgenodigd, voorafgaande aan hun vergadering van maandag een rondleiding door het nieuwe buurthuis te maken. Dit heeft inmid dels weer verbazing gewekt bij de wijkvereniging, die het op prijs zou stellen als de commissie dan ook in de oude ruimte zou komen kijken, om een totaalbeeld van de situatie te kunnen krijgen. ADVERTENTIE REISBUREAU BROEHSVELO167.016-731611 3111LG SCHIEDAM JfcL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgevinq kunt vinden, wordt ronder extra kosten bezorgd 10 combinatie met hel Rotterdams Nieuwsblad f.aieS' fo^4; yjootip' et*1 e\o? ton< .Viege' „«34 ..w"n 3000^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1