SCH1EDAMSCHE COURA Nieuw raadslid vraagt meteen informatie op Recreatiegebied ïk ,neem deproet Liekebaert uitgesteld tot 1982 Bijzonder onderwijs doet aan spreiding van buitenlanders Man na handgemeen met agenten in ziekenhuis Gemeente wil met huisartsen praten Raadsleden mogen kijken hoe college het doet Uit slaande brand: deel flat in as Ambtenaren weigeren hulp; bestaat er een huisregel Vlaardingen en Rijnmond teleurgesteld. Opbouwwerker harde acties! opt" m,gS 1 Fietsen voor diploma Dronken op de fiels en achter het stuur Bevolking Maassluis nam toe met 35 •i Woensdag 21 mei 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - Broersvest 3 - telefoon administratie 268G91 - redactie 262566 - klachiendïenst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Een deel van een flatwoning aan de Dirk de Derdelaan is vanmorgen vroeg bij een korte uitslaan de brand in de as gelegd. Bij de brand vielen geen slacht offers: de enige bewoner van het appartement bleek niet thuis te zijn. De brand ontstond even voor acht uur in een slaapkamer op de tiende etage van het flatgebouw. In eerste instan tie zag de brand er tamelijk alarmerend uit: politieperso neel adviseerde de bewoners van omliggende appartemen ten om niet in hun huizen te blijven omdat het vuur wel eens zou kunnen overslaan. Dit gebeurde echter niet. Enige verwarring bestond er kort na de brandmelding over de vraag» of er wellicht nog mensen in de flatwoning aanwezig zouden zijn. De brandweer, die gealarmeerd was door een omwonende die de vlammen had gezien, trof in het appartement nie mand aan. Navraag bij het bevolkingsregister wees uit, dat het appartement be woond werd door een alleen- slaande man van 44 jaar. De man was naar zijn werk. Over de oorzaak van de brand was vanmorgen nog niets met zekerheid te zeg gen. Ook de omvang van de schade stond nog niet vast. Ad Sonneveld (CDA) de eed. Hans Konings (PvdA) de be lofte: beiden verklaarden maandagavond de Schie- damse bevolking trouw te zijn. Hun installatie in de ge meenteraad was daarmee een feit. Schiedam Meteen al na zijn installatie als gemeenteraadslid voor de PvdA heeft Hans Konings schriftelijke vragen ingediend bij burgemeester en wethouders. Konings heeft gemerkt dat de dienst gemeentewerken Schiedam enkele leden van de gemeenteraad informatie heeft geweigerd. De betreffende ambtenaren op het Schicdamse stadskantoor zouden verwezen hebben naar een ..huisregel", die inhoudt dat raadsleden zich voor informatie eerst tot de vakwethouder (Chris Zijdeveld) moeten wenden. Konings wil weten of zo*n huisregel inderdaad beslaat en of deze dan ook fieldt voor de gemeentesecretarie cn andert diensten dan gemeentewer ken. Hij vraagt Zich af op wel ke wei uf raadsbesluit die re gel dan gebaseerd kan zijn Konings proeft uit deze situa tie. dat sommige raadsleden (de wethouders) kunnen be sluiten om andere raadsleden de door hen gevraagde infor matie te onthouden. Ander nut van zo'n huisregel ziet hij niet Het /ou volgens Konings niet terecht zijn, als de wethouder bepaalt wanneer raadsleden bepaalde informatie mogen krijgen Bestaat die huisregel niet, dan vindt Konings het onbegrijpe lijk dat de dienst gemeente werken wel die schijn heef' opgehouden H ij v raagt Ren W. of dit college niet met hem eens is dat ambtenaren zoveel mogelijk raadsleden met hulp cn informatiever strekking moeten bijstaan In dat gevat zou directeur-ge meentewerken De Block daar van eens op de hoogte moeten worden gesteld. Uiteindelijk gaat het Konings om alle teke ningen en berekeningen, dit gemaakt zijn voor de leeg staande panden Oude Kerkhof 10 en Rijnbende. Konings wil weten hoe met de tentrale di rtctie van volkshuisvesting hierover overleg is gevoerd er: waarom deze directie met wil meewerken aan verbouwing van het oude schoolgebouw te genover het plein van de Gro te Kerk. Binnenkort zullen gesprekken met ou ders en onderwijzend personeel van die scholen op gang worden gebracht om hun mening over de komst van meer buitenlandse leerlingen naar hun scho len in het schooljaar te peilen. Om voor de Theo Thiissenschool, waar he, percentage buitenlandse leerlingen ruim 75 bedraagt, het volgende school jaar toch nog een aanvaardbaar aantal Nederlandse leerlingen voor de eerste klas te krijgen wordt morgen een ou deravond gehouden voor alle ouders in Oost. die hun kind naar de openbare scholen willen sturen. Momenteel hebben zich pas twee Ne derlandse kinderen aangemeld voor het eerste jaar en de gemeente streeft er naar om naast de vijftien buiten landse leerlingen zeker tien Nederland- Se kinderen te plaatsen. Op de avond zal de ouders duidelijk worden gemaakt dat het onderwijs be slist niet heeft te lijden onder een groot percentage buitenlandse leerlingen, omdat daarvoor juist extra leerkrach ten aan de school zijn verbonden. VlaardingenHet gemeentebestuur van Vlaardingen is uitermate te leurgesteld over het feit dat het recreatiegebied De Liekebaert zeker niet vóór 1982 geraliseerd zal zijn. Ook de Rijnmondraad is er aller minst tevreden mee. De PvdA-fractie in die raad vindt zelfs dat het recreatieproject juist versneld moet worden omdat het niet te ver van de grote wooncentra ligt en goed bereikbaar is. Zeker gezien de vraag naar meer verblijfsrecreatie in het Rijnmondgebied. Maassluis rea geerde wat behoudender. Daar is men allang blij dat er duidelijkheid is gekomen op de vraag, wanneer het recreatiegebied er nu eindelijk komt. Rijnmondgecommitteerde Van 't Laar onderschrijft de gevoelens van de grootste fractie in de raad: „Tot nu toe hebben wij buiten het Rijnmondgebied naar recrea tie gezocht. Maar zodra die gebieden té vol zijn moeten we binnen Rijnmond kijken. In de duinen en bij het strand is de drukte echter al te groot. Het zit er echter niet in dat het voor 1982 aan de orde komt." Ook de verantwoordelijke wethouder voor Vlaardin gen, Cees Bop stak zijn te leurstelling niet onder stoe len of banken. ,,Ik ben er ui termate teleurgesteld over dat het is uitgesteld tot mini maal 1982. Maar wat doe je tegen mensen die het toch beter denken te weten? In. 1978 waren de plannen al klaar, maar toen De Lieke baert bij Midden Delfland werd gevoegd ging het fout. Wij (Maassluis en Vlaardin gen) waren al klaar met de plannen, terwijl Midden- Delfland nog moest begin nen". Schiedam Ook het bijzonder onderwijs zal worden betrokken bij de sprei ding van buitenlandse leerlingen over de lagere- en kleuterscholen in Schie- dam-Oost. In informele gesprekken hebben bestuursleden van christelijke en katholieke scholen de gemeente al toegezegd hun medewerking aan de sprei ding te verlenen. JBL Dit nieuwsblad, waarin u al Het nieuws uit eigen omgeving kunt vmden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad Schiedam Opbouwwerker Jos van der Lugt voorspelt harde acties in Groenoord, als de noodbibliotheek niet wordt bestemd voor jeugdwerk. „Dat is niet tegen te houden. Er is een behoefte aan ruimte en als die er niet goedschiks komt. dan zal die wel kwaadschiks worden genomen!" aldus Van der Lugt. Als de noodvestiging op het Jacques Urlusplein leeg blijft staan, totdat er in 1983 een buurtcafé komt, dan sluit Van der Lugt niet uit dat het gebouwtje ge kraakt wordt of dat althans vernielin gen worden aangericht. Dergelijke geluiden heeft hij in zijn wijk al opgevangen. „Een baksteen is natuurlijk zo gegooid," erkent Van der Lugt. In de omgeving van het Jacques Urlus plein worden momenteel handtekenin gen verzameld tegen de komst van een buurtcafé. Men ziet er geen heil in, te meer om dat men in de nabije toe komst ook in het vlakbijge- legen wijk centrum op het Bachplein een pilsje kan gaan drinken. ;0ct o a 7t \o"" S SwM" 1 1 toe 10 ORo»e" pc.5\coie •vjoo^15' sVv>ien naaï* ■lit»"' De rijksoverheid is de grote boosdoener in de hele kwes tie. Het is rijk is té traag met het volgen van bepaalde pro cedures waardoor het plan niet vóór 1982 realiseerbaar is. De Rijnmondraad kan het best als beleidsplan opvoe ren, maar als het Rijk niet meewerkt heeft dat ook geen zin. De verantwoordelijke wet houder voor Maassluis, Koos Smit, vond het uitstel tot 1982 niet eens zo erg: „Wat zijn nu eigenlijk twee jaren? Die vliegen. werkelijk om. Ik ben blij dat er nu tenminste duidelijk is over wanneer er nu eindelijk iets gaat gebeu ren. Kijk, toen Vlaardingen en Maassluis het in handen hadden was er duidelijkheid, maar toen het werd doorver bonden aan Midden-Delfland ging het opeens veel trager en wisten we eigenlijk niet waar we aan toe waren". Vlaardingen Elk raadslid zal mettertijd de gelegenheid krijgen vier maal een vergadering van het college van burgemeester en wethouders bij te wonen. Het voorstel. dat burgemeester W, Kieboom gisteravond de leden van de commissie algemene zaken voorlegde, is het uitvloeisel van een indertijd door de raad aange nomen motte Het voorstel is bedoeld om raads leden de gelegenheid te geven een Deze week doen zo'n twaalfhonderd Vlaardingse fietsertjes hun best een goede aantekening te krijgen op het vak dat misschien wel het meest praktische en nuttige van het hele lagere schoolonderwijs genoemd kan worden: verkeersexamen. Maar of hun keurige rijstijl ook in de dagelijkse praktijk, wanneer er niel beoordeeld wordt, terug te vinden is...? beter inzicht in het functioneren van het ambtelijk apparaat te ver krijgen. Dat daarmee ook een. vooral door de oppositie gevoeld, gebrek aan informatie zou kun nen worden weggenomen wordt door praktisch iedereen sterk be twijfeld. Toch was het vooral het tekort aan informatie dat door de in itiatiefnemer v*in de mono, de SGP-c-r Rien Letisvelt. indertijd als argument werd aange voet d. Vlaardingen Tegen een 25-jartgc Vlaardin gen moest de politie pro ces-verbaal opmaken, omdat hij een aanrijding bad veroorzaakt op de Binnensingel. De betrok ken man reed met zijn fiets tegen een brommer Bij nader onderzoek bleek dat tie man ten borreltje te veel op had Op het bureau werd et. n bloedproef genomen Gisterochtend is een 24- jange inwoonster van Vlaardingen aangehou den omdat zij een wagen bestuurde zonder in hei bezit tc zijn van een rij bewijs Daarbij trof de politie baar ook nog aan in „kennelijke staat". De vrouw had een aantij- ding veroorzaakt door te gen een lichtmast nan te rijden Zij liep daarbij verwondingen op aan de arm en moest in het Holy-ziekenhuis worden liehandeld. De materiele schade die ontstond was groot. Schiedam Een 36-jarige Schiedammer is met buik klachten in het gemeentezie kenhuis opgenomen na een handgemeen met twee poli tiemannen bij zijn arrestatie. De man, die onlangs een buikoperatie heeft onder gaan. klaagde over pijn tn zijn buik. Ook liep hij bij het treffen met de agenten enke le hoofdwonden op. De Schiedammer werd maandagavond met zijn auto op de Jan van A ven nestraat aangehouden. Omdat zijn pa pieren niet in orde waren maakten dc agenten proces verbaal op. Direct nadat zij hem lieten verder gaan, kwamen dc po litiemannen er achter dat nog een aantal onbetaalde bekeuringen op naam van de automobilist stonden. Daarop zetten de agenten de achtervolging m en gaven enkele straten verder een stopteken, waaraan de man niet onmiddellijk gehoor gaf. Uiteindelijk stopte hij, maar toen de agenten hem wilden meenemen naar het hoofd bureau. vielen er over en weer enkele klappen. Daar bij liep dc- man enkele wond jes aan zijn hoofd op en is hij kennelijk in zijn buikstreek. geraakt, waar hij onlangs een operatie moest ondergaan. Op het politiebureau klaagde de man over buikpijn, waar op hij werd overgebracht naar het gemeentezieken huis. Vlaardingen De gemeente Vlaardingen wil een gesprek hebben met de plaatselijke vereniging van huisartsen. Binnenkort zal het college de huisartsen tot een dergelijk gesprek uitnodigen. De directe aanleiding tot de uitnodiging wordt gevormd door een aantal uitlatingen van de landelijke vereniging van huisartsen waaruit zou blijken dat men ook in deze wereld wil gaan denken over verkleining van de praktij ken. Het college nieuwd hoe is vooral be de huisartsen een en ander op plaatselijk niveau willen „vertalen". Meer indirect wil het college met het gesprek de dialoog - tussen gemeente en huisart sen weer op gang brengen. Deze was gestagneerd nadat de gemeentelijke plannen tot een wijkgericht sprtndmgs- beleid van dc* artsen bekend werden. De artsen verweten de ge meente te werk te gaan zon der overleg met de betrok ken artsen. Op het stadhuis wordt de brief, die overigens nog door de commissie van volksge zondheid moet worden goed gekeurd, een poging ge noemd ,,de deur, die nog slechts op een klein kiertje stond, weer verder open te zetten. Wij willen laten zien dat we wel degelijk tot een gesprek bereid zijn." -104de jaargang no. 2bh\7—e PAGINA'S 'I Maassluis Dc bevolking van Maassluis nam in de maand april weer iets toe. In vergelijking met 1 januari 1980 is de bevolking toegeno men met 135 inwoners. In de maand april kwamen er 35 mensen bij. 21 Mannen en 14 vrouwen. Er overleden 12 mensen, er vertroken 69 mannen cn 60 vrouwen, terwijl 90 mannen en 74 vrouwen zich in Maas sluis vestigden. Er werden m de maand april 26 jongens en 17 meisjes ge boren. Twaalf gelukkigen traden in het huwelijk, ter wijl 3 echtparen een punt achter hun huwelijk hebben gezet Maassluis heeft nu een totaal aantal inwoners van 33.072, waarvan er 16.555 tot het mannelijke geslacht behoren on 16.482 tot het vrouwelijke. j q -i r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1