SCHIEDAMSCHE COURANT POOK vech voor behoud financiële dienstverlening i Ik -steem-, depfoef Inspraak verkeersplan voor Holy afgerond Winkeliers Hoogstraat: kleinere vrachtwagens krant Dertig kilo hasj Fietsers kunnen twee kanten op l\> "OL Ni Kokon maakt kantoor plan Berkenrode Uitspraak kort geding maandag I -•••* Berin spoorlij 11 Delft - Schiedam deels in brand ass k Fonteinen bekogeld Delft en Utrecht moeten inspireren Eindelijk bushalte bij bejaarden centra Het vormings- en ontwikkelingswerk in Schiedam aan een nieuw gezicht toe. Men zoekt advies ei bijstand. Eagles djn uitgespeeld. Sportpagina. Kraakactie Rode Villa: Vlaardingse bevolking afgenomen Bejaarde fietser na val naar ziekenhuis iel Woensdag 28 mei 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 26622 -SMSIHA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 2S2566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL VIaardingen Het één richtingsverkeer voor fietsers en bromfietsers in de Bleekstraat is opge heven. Bewoners van de straat hadden dit ver zocht omdat ze een eind om moesten rijden om op dc plaats van bestem ming le komen. Voor auto's en motoren blijft het éénrichtingsverkeer gewoon van kracht. Ook het parkeerpro bleem in de Bleek- en Dwarsbleekstraat zal na der worden bekeken door de politie. Veel mensen parkeren hun auto op de stoep, waar door bij een brand de brandweer de plaats van de brand niet kan berei ken, In het doodlopende gedeelte, zo werd voorge steld ïn de commissiever gadering verkeer en ver voer. moet een algeheel parkeerverbod komen. Bij eventuele calamitei ten kan dan probleem loos worden ingegrepen. Vlaardingen Voorzitter Van 't Hoen heeft gistermid dag onder toeziend oog van het totale college van B en W de resultaten van dc inspraak voor het deelplan Holy van het verkeerscircu latieplan overhandigd aan wethouder Bas Goudriaan- Dat gebeurde in de B en W- kamer tijdens een schorsing van de wekelijkse college vergadering. De afronding van de inspraak in Holy be tekent het eerste concrete re sultaat van de omvangrijke inspraakprocedure, die voor de hele stad is ingesteld. De inspraakprocedure voor hel verkeersplan is in Holy ta melijk rustig verlopen. Er heb ben zich nauwelijks emotione- le vergaderingen voorgedaan, 2oals die met name in het cen trum, waar men zich eerst buigt over de parkeergarages, wel plaatsvonden. Volgens in spraakvoorzitter Van t Hoen waren de tegenstellingen in Holy dikwijls echter niet veel minder. „We hebben er met z'n allen fijn en hard aan ge werkt, met als doei voor ogen de algemene leefbaarheid van de hele wijk en niet zozeer de leefbaarheid bij iemand voor de deur. Wellicht dat dat het hele verschil is geweest." De belangrijkste conclusies, die door de insprekers in Holy in het eindrapport zijn vastge legd, waren inmiddels al be kend. Het meest opmerkelijke is dat volgens de insprekers niet de Frederik Hendriklaan zou moeten worden afgesloten voor het verkeer, zoals het structuurplan aangeeft, maar de Dillenburgsingel. Burge meester Kieboom mompelde gistermiddag een beetje voor zijn beurt: „Een verstandige inspraak, als je het mij vraagt Het eindrapport van de in sprekers in de nieuwbouwwijk wordt momenteel bestudeerd door onder meer de afdeling verkeer en openbare werken. Daarna zal het college van BenW, de verkeerscommissie en in laatste instantie de ge meenteraad 2ich over het stuk buigen. De volgende stap op weg naar het totale circulatieplan voor de stad moet worden gedaan door de insprekers in de wijk Ambacht/B^.bberspolder, die zich Inmiddels over de materie hebben gebogen. Belangrijkste knelpunt hier is de vraag, wel ke oplossing gekozen moet worden voor het gevaarlijke kruispunt Kethelweg-Verka- desingel en of de Van Hogen- dorplaan al dan niet voor het verkeer moet worden afgeslo ten. In het centrum moet de discussie rand het circulalie- Êlar» nog beginnen: daar heb- en de insprekers zich tot nu toe uitsluitend met de locaties voor de parkeergarages bezig gehouden. Schiedam De berm langs de spoorlijn Deift-Schiedam heeft gisteren over een lengte van enkele kilometers in brondgestaan, liet vuur woedde ten noorden van Kethel en ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. De brandweerkorpsen van Delft, Schiedam en Botterdam hebben gezamenlijk het vuur, dat zich door de grote droogte makkelijk verspreidde, bestreden. Het do ven van de vlammen nam door deze droogte vele uren in beslag. De brand onstond, volgens de brandweer, door het overspringen van vonken van vastgelopen remmen van een trein, die even voor het middaguur uit Delft in de richting van Rotterdam ver trok. Volgens een woordvoerder van de spooorwegen is het niet ongewoon dat de machinist dit 'slepend remblok' niet heeft be merkt. Hei treinverkeer op het betreffende traject werd tot voorzichtig heid gemaand. Op plaatsen waarde branden woedden, werd een snelheidsbeperking opgelegd. Dit gebeurde ook al omdat naast I de rails brandweerlieden met zand het vuur trachtten onder controle te krijgen. Dit leidde tot aanzienlijke vertraging. ■- Een trein verdwijnt in de rook... if Schiedam De architecten groep Kokon uit Rotterdam wil kantoren en bedrijfshallen bouwen aan de Nieuw Mathe- nesserstraat, op de hoek met de Van Berkenrodestraat. Het bouwplan, dat Berkenrode is genoemd, heeft inmiddels goedkeuring verkregen van de welstandscommissie in Schie dam. De kantoren en bedrijfs hallen komen drie verdie pingen hoog te staan op de gemeentegrens van Schiedam en Rotterdam. De welstandscommissie Is met de bouwtekeningen van de Kokon-groep akkoord gegaan, al maakt zij een voorbehoud voor het gevelmateriaal. De kantoorflat staat nog juist °P Schiedams grondgebied. Vroeger was dit terrein Rot terdams eigendom, maar in verband met de havenaanleg is er van een grondruil sprake geweest Berkenrode is ge bloemd naar de straat, waar de gemeentegrens precies door heen loopt. Achter de kanto ren is een klein apart straatje gepland, aan de overkant waarvan nog een kleine be drijfshal komt. De ingang komt aan de Nieuw Mathenes- serstraat SchiedamTwee fonteinen in de singels langs de Burge meester van Haarenlaan en de- Stadhouderslaan zullen voor lopig niet spuiten. Onlangs werden zij door jongeren met stenen bekogeld, waardoor de pompinslailaties ernstige scha de opliepen. Reparatie van de vernielde fonteinen gaat de gemeente ruim vierduizend gulden kosten. Schiedam De winkeliers van de Hoogstraat zijn tot veel concessies bereid bij de herinrich ting van hun domein, maar alleen op voor waarde dat het tussen zes en elf uur 's ochtends mogelijk blijft te laden en te lossen. Gistera vond hebben zij bij monde van Jo Vredebregt, woordvoerder van de Verenigde Schiedamse Ondernemers (VSO), in het stadhuis op de Gro te Markt laten weten dat zij bereid zijn met be duidend kleinere vrachtwagens op de Hoog straat te komen, dat ontheffingen om buiten ae vastgestelde tijden te laden en te lossen niet meer nodig zal zijn en dat zij evenals bewoners cn gemeente rigoureuze middelen voorstaan om de Hoogstraat voor voetgangers aantrekkelijker te maken. Gisteravond waren afgevaardigden van winke liers, bewoners, gemeente Schiedam en stede lijk museum bijeen in het stadhuis om daar en kele schetsen van het aangetrokken architec tenbureau Bokelman en De Lange te bekritise ren. Dit gezelschap zal bovendien op woensdag 25 juni op excursie gaan naar Delft en Utrecht om daar voorbeelden voor de herinrichting van de Hoogstraat te bekijken. Beide plaatsen wor den bezocht op architect Fnts Bokelman, die meert dat Delft een met Schiedam-Centrum vergelijkbare verkeersproblematiek in de bin nenstad heeft en dat Utrecht nabij Hoog-Catha- rijne goed laat zien wat zoal met sierbestrating mogelijk is. Suggesties om ook in Middelburg en Leiden een kijkje te nemen werden door Bokelman' van de hand gewezen. Volgens de architect is Middelburg veel meer ingericht voor toeristen, terwijl de winkelstraten van Leiden over het algemeen veel breder zijn dan de Hoogstraat in Schiedam. Als er op de excursiedag tijd over blijft, gaat men wellicht nog naar Oudekerken aan de Ussel. Ook daar is fraaie sierbestrating te zien, maar die is volgens Bokelman zo mooi dat zij de aandacht van de winkeltjes afleidt. Schiedam De in Schie dam gevestigde Provincia le ondersteuningsorgani- satie voor sociaal-cultu reel werk in Zuid Holland (POOK) vreest dat zij de dienstverlening moet in krimpen wanneer één van de huidige functionarissen ontslag neemt. Daarom is het bestuur van POOK een AROB-procedure be gonnen met het doel meer zekerheid te verkrijgen. POOK heeft onder meer twee financiële consulenten in dienst, voor wie CRM al sinds 1973 subsidie geeft. Do provin cie heeft daaraan nooit willen meebetalen en hield deze twee medewerkers buiten dc pro vinciale subsidieregeling. Nu is begin dit jaar een rijksbijdra geregeling van kracht gewor den, waardoor de provincie geld van het rijk beschikbaar krijgt om te besteden aan het sociaal-cultureel werk. met de mogelijkheid een eigen beleid te voeren. Er geldt echter een overgangsperiode van twee jaar, waarin de provincie het door het rijk gevoerde beleid moet voortzetten. De provincie accepteerde de rijksbijdrage en nam ook de plicht over de be staande rijkssubsidie voor haar rekening te nemen. Betreffen de de beide financiële consu lenten verbond zij daaraan echter de bepaling, dat de sub sidie uitsluitend voor de in dienst zijnde personen gold en dat houdt m dat een eventuele vervanger niet voor een pro vinciale bijdrage meetelt. De provinciale commissie- AROB, die een hoorzitting aan deze zaak weidde, is van me ning dat de provincie na de overgangsperiode een eigen beleid moet kunnen voeren en dus niet gebonden mag wor den aan een eerder gevoerd rijksbeleid. Zij vond echter ook, dat gedurende de over gangsperiode POOK er op moet kunnen rekenen de be staande dienstverlening te kunnen voortzetten. De vraag is nu hoe de commissie beide uitgangspunten zal combine ren in het advies, dat zij moet uitbrengen over een her nieuwde beslissing in de kwes tie. VlaardingenEr is jaren voor gestreden, maar sinds gisteren is het uiteindelijk toch een feit: de bejaarden centra Uitzicht en Drieën- huisen zijn te bereiken via het openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde halte staat voor de deur. Wethouder Bas Goudriaan heeft gistermorgen die halte er neergezet, bij wijze van offi ciële opening van de routewij ziging. Bus 52 rijdt nu vanuit Schiedam via de normale rou te, tot de Europaboulevard bij de Parijslaan. Daar gaan de bussen niet meer linksaf, zoals tot nu toe gebruikelijk was, maar rechtsaf. Vervolgens wordt er via de Kopenhagen- laan, de Amsterdamlaan, de Churchïllsingel en de Holysin- gel gereden naar de bestaande route. in Crest investeert fors in Vfeaidingse Deita Hotel. Pagina drie. Maassluis De krakers van het pand De Rode Villa in Maassluis kunnen voorlopig lot maandag in het pand blij ven. Dan pas doet de officier van justitie van de arrondis sementsrechtbank van Rot terdam uitspraak in het kort geding dat de eigenaar, Ol- sen Holding BV, tegen de krakers heeft aangespannen. Dc kans is groot dat de rechtbank besluit de krakers uit het pand te zetten. Olsen Holding voerde tijdens de zitting aan. dat het pand te gen de grond moest om grondproeven te kunnen ne- De advocaat van de krakers stelde de rechtbank voor, de krakers zolang in het pand te laten zitten, totdat de officiële bouwvergunning af komt. De krakers witen via allerlei be zwaarschriften en protesten de afgifte van de bouwvergun ning uitstellen, in de hoop dat deze in het geheel met wordt afgegeven. Het door de kra kers aangevoerde feit. dat Ol sen Holdmg geen bouwteke ningen heeft, werd door de ei genaar weerlegd. Hij kwam tijdens de zitting met enkele lekeninfen op dc proppen. De krakers hebben het overi gens uitstekend naar hun zin in het gekraakte pand. Eén woonruimte is ingericht als huiskamer, terwijl andere ver trekken dienen als slaapplaat sen. Last van de kou hebben de krakers niet. Het pand is grondig door de bezetters geï soleerd. Schiedam Bij een inval in een flat in de Dieselstraat ont dekte de politie het afgelopen weekeinde een partij hasj van dertig kilo. De bewoonster van dc flat, een 27-jarige vrouw, werd gearresteerd. Door een tip was de politie de partij, met een handelswaarde van circa 45.000 gulden, op het spoor ge komen. De hasj zou volgens de tipgever juist op het punt staan om van eigenaar te verande ren. maar toen de politie de woning binnenviel, was alleen dc bewoonster aanwezig. In de loop van het weekeinde werden nog twee Schiedam mers aangehouden, een 24-ja- rigc en een 36-jange man, oio betrokken waren bij de handel van de soft-drugs. Kleuters hoofd leidster dag eerder op vakantie Vlaardingen Dc kleuters van de Vlaar- dingse kleuterscholen, die in dc klas zitten bij de hoofdleidstor, heb ben een dag eerder va kantie dan de overige kleuters. Dc hoofdleid sters willen op de laat ste schooldag de schooladministratie af wikkelen. Dc inspecteur had geen moeite met het voorstel van de hoofdleidsters omdat er nog voldoende ruimte is in dp vakan tieregeling. In het lager onderwijs is het al jaren gebruikelijk dat de hoogste klassen een dag eerder vrij hebben. Vrijdag 27 juni zullen de kleuters dus niet meer op school hoeven te verschijnen. Vlaardingen De Vlaarding se bevolking nam m de maand apnl wederom af. Nu daalde het inwonerscijfer met 76 tot een totaal van 79.352. Er ves tigden zich 136 nieuwe inwo ners, maar daar stond een ver trek van 257 mensen tegeno ver. Er werden m april 85 kin deren geboren, terwij] 40 in woners van Vlaardingen over leden. Er werden 42 huwelij ken gesloten. 14 echtparen gingen tot scheiding over. Schiedam Een 73-jarige fiet ser moest met een hersen schudding in het ziekenhuis worden opgenomen na een botsing met een brommer. i I, I ii' I l-f I;* il'l Oil nieuwsblad, waaxmualhef meuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad *oe\ e» d* >9 Stuc* Vcw*"-- \C<ÏU#e«^ en' kveV3P' tooie' sU<s<3«L 834

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1