SuHIEGAMSËl-IE COURANT Nieuw wijkcentrum voor Schiedam- West lis. dêprpèf Toch kans op oefenruimte OBK in school raad op krant Ook gymlokaal naast Hofje van Belois Schoolstraat: jaar lang renoveren m Speelplaats feestelijk geopend Ledenvergadering PvdA over Conro Bouw 'Groote Lucht' start in september Vellerius F*" Oudere helpen opknappen Martin Sluyter uit ziekenhuis Doele veilig voorpop Donderdag 5 juni 1980- -ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26628 -6 pagina*^ Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - kiachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Vlaar dingen Een grote groep jongeren uit de Holywijk maakte het gis teravond de gemeenteraad niet makkelijk te vergade ren. De jeugd was op ko men draven om haar eisen ten aanzien van een nieuw clubgebouw kracht bij te zetten. De raad voor het jeugd- en jongerenwerk had de Holy- jeugd aanvankelijk verteld dat de zogenaamde VOP-keet wel zolang als noodondcrkomen voor de om ruimte verlegen /zittende jongeren zou kunnen dienen. Later bleek dat het college deze keet een andere bestemming had toegedacht. Een gang van zaken waarover de jongeren hun ongenoegen niet onder stoelen of banken staken. Luid schreeuwend overstem den zij loco-voorzitter IJs brand van der Velden die met het rumoer ook geen raad wist en alles maar zo'n beetje over zich heen liet komen. Papie ren vliegtuigjes zeilden in gro ten getale van de publieke tri bune af. Nadat wethouder Cees Bot op vragen van het PvdA-raadslid Coos van IJpe- ren duidelijk had gemaakt dat er hard gewerkt werd aan een noodonderkomen en zijn moti vatie voor de raadsleden blijk baar voldoende was. vertrok de jeugd mogelijk nog agres siever dan zij gekomen was. „We komen de volgende keer wel weer!" klonk het woe dend. Waarna uitgerukte gera niums vanaf de markt door de openstaande ramen naar bin nen werden gegooid. Het probleem .van de Holy- jeugd speelt in feite al jaren. Gebrek aan een goed eigen onderkomen dwingt haar dik wijls het vertier elders te zoe ken, Tot overlast van de wijk niet zelden, waar nogal eens berichten^ over vernielingen worden gemeld. Ook de rellen tussen Schiedamse en Holy- jeugd van vorig jaar houden voor een deel met de situatie verband. Vanuit de wijk zelf wordt zowel door de jongeren, bewoners als ook de politie bij voortduring gevraagd om snel met een clubbuis voor de jon geren te komen. Maar een op lossing lijkt nog steeds niet binnen handbereik. Schiedam De openbare lagere school „De Gor zen" heeft gisteren zijn 'nieuwe' speelplaats fees telijk heropend. Ruim een jaar geleden diende het bestuur van de school een verzoek bij de ge meente in, of er geld be schikbaar was voor het opknappen van het speelterrein. Dit werd af gewezen met als reden dat er een 'openbare speelplaats' vlak achter de school gelegen was. De oudercommissie heeft toen de koppen bij elkaar gestoken en besloot uit eigen kas de speelplaats op ie knappen. Alle ou ders werden opgeroepen mee te helpen, en velen hebben danook hun spaarzame vrije uurtjes opgeofferd om de speel plaats een nieuw jasje te geven. Een hinkeibaan, een evenwiehtsbalk, ver schillende duikclrekken en door bielzen gevorm de zitjes zijn door vaders en personeel neergezet en geven de speelplaats een nieuw gezicht. Hoofdmeester van der Tang is laaiend enthou siast over het tot stand komen van de speel plaats. „De medewerking van de ouders is fantas tisch, en feit is dat de kinderen veel minder agressief zijn. omdat er nu speelmogelijkheden zijn." in Maassluise raad eensgezind over meerjaren begroting. Pagina fwee. De Vlaardingse Prins Bemhard-LEAO heef! het zeer moeilijk. Pagina drie Da laatste pagina Toonbeeld in dit seizoen. Pagina vier. Holy geeft Feyencord goed partij. Pagina vijf. Het Hofje van Belois "blijft gespaard ais bejaarden huisves ting. Ooit is er aan gedacht het wijkwerk in deze bebouwing uit te gaan voeren. lllillllllllllllllllllIIIII!lll!lllllllllllllllll!llllll!llllllllllllll!llllllinillll[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIinillllllllllllll!lllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII|||M!llllllllllllllll!ll!lllllinli!lll!IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllili:illllllllillll!IIIIIIIM!!: Vlaardingen De renovatie van de Schoolstraat vordert gestaag. Hoewel: voorlopig lijkt het er op alsof het rijtje historische huisjes geheel zal ver dwijnen, Sommige panden zijn tot de grond aan toe afgebroken en zullen in een later stadium weer zorgvuldig, steentje voor steentje, worden herbouwd. Een klus waarvoor de aannemer een jaar nodig denkt te hebben. Voor het project, dat ten laste komt van het fonds stadsherstel dat daar mee in één klap uitgeput werd, is alleen voor de bouwkosten al een kleine 1,7 miljoen gulden uitge trokken. Inmiddels is ook het plannetje geboren de huisjes ria de renovatie weer hun oude, oorspronkelijke namen te geven. Een idee dat overigens niet on verdeeld enthousiast werd ontvangen door de be woners. Naar alle waarschijnlijkheid zullen nu al leen die oude namen terugkeren waaruit nog enige band met het heden valt op te maken, zoals bij voorbeeld 'De Torenkijker' want ook nu nog ligt de Schoolstraat vlak achter de Grote Kerk. Sommige panden moeten tot aan de grond toe afgebroken worden. Maasland Martin Sluyter, de 12-jarige Maaslandse jongen die op Hemelvaartsdag door een 'bewaker1 van de stockcar races mishandeld werd en daarbij een gebroken knie schijf opliep, komt vandaag of morgen uit het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of de knie geheel zal genezen; dat moet blijken als het gips eraf mag. De politie is er intussen nog niet in geslaagd de dader op te sporen. De verantwoordelijke organisatie van de stockcar ra ces heeft evenmin voor ophel dering kunnen zorgen. MaassluisDe afdeling Maassluis van de Partij van de Arbeid houdt volgende week dinsdag, 10 juni, een extra ledenvergade ring die geheel gewijd zal zijn aan de voorgenomen plannen van Conro Enter Lines, om een draagvleugelverbinding naar Lon den te starten. Centraal staat zonder twijfel het beleid, 2oals dit door de leden van de PvdA-fractie in de gemeenteraad en het college tot nu toe met betrekking tot CEL is gevoerd. Op de op stelling van de PvdA-ers tot nu toe is eerder al heel wat kritiek vanuit de ledenvergadering getoond. De extra bijeenkomst, die vrij toegankelijk is voor alle belang stellenden, wordt gehouden in De Kern en begint om 20.00 uur. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonderelira kosten bezorgd m combinatie met bel Rotterdams Nieuwsblad 7» i Siuu* nul COTP*»1 g toe •osiotw"1"05 MteS i ?osW ;odc' ton' J ïjJoOOP - 3000 sWt««naa'- oaA.'auww Schiedam Naast het Hofje van Belois zal een nieuw wijkcentrum voor Schicdam-West worden gebouwd. Uit een onderzoek van gemeentewerken Schiedam is na twee jaar gebleken, dat de hoek van Aleidastraat en Jan van Avennesstraat de enige locatie is waar een wijkcentrum voor *t westen optimaal kan draaien. Voor het huidige speelterrein op die plaats wordt ver vanging gezocht in de Mariastraat en omgeving, als daar de komende jaren de stadsvernieuwing op gang komt. Bij het nieuwe wijkcentrum West komt een gymnastieklokaal, ter vervanging van de gymnastiek- ruimle aan de Huijsmansstraat. De bouw van wijkcentrum en gymlokaal zal tegelijker tijd beginnen. Wethouder voor wijkanngelegenheden Herman Posthoorn h^eft in gesprekken met buurtbewo ners verklaard ernaar te streven om medio 1981 het gymlokaal in gebruik te ne men. Wat betreft wolzijnsambtenaar André Cornax is dat ook haal baar, omdat financiering geen probleem meer is dankzij de interim-saldorcgeling voor stadsvernieuwing {ISR), maar een cn ander hangt wel af van het overleg met de betrokke nen in Schiedam-West. Als snel overeenstemming wordt bereikt, kan de gemeenteraad in september of oktober het bouwbesluit nemen. Het overleg zal gevoerd wor den door een spoedig in te stellen ISR-werkgroep. Be langrijkste gesprekspartner zal daarin de stichting in oprich ting 'initiatief wijkcentrum West* (SIWW) zijn. waarin de bewonersvereniging Sehie- dam-West, de Turkse vereni ging Schiedam cn peuterspeel zaal 't Krekeltje de belangrijk ste participanten zijn. De S1WW is een initiatiefgroep die twee jaar geleden werd ge vormd, maar die als stichting nog niet officieel bestaat. Men heeft moeite met de statuten. Wel kon de groep al bereiken, dat de gemeente Schiedam voor De Bever een huurgaran tie tot januari 1982 gaf. De Be ver is de voormalige Kivéva- kleuterschool aan de Van Be verenstraat, die begin januari 1979 in gebruik werd genomen als tijdelijk wijkgebouw. Vóór die tijd werd voor wijkactivi- teiten het buiten de wijk slaande gebouw De Kreek aan de Lange Haven -gebruikt. Voor het wijkcentrum West zal de werkgroep een eisen pakket samenstellen. Hierin moet rekening worden gehou den met de wens om beperkte- speelruimte op de hoek van Aleida- en Jan van Avennes- straat te handhaven. Ook de aanwezige bomen moeten zo veel mogelijk blijven staan. Verder is er een bepaling in het bestemmingsplan. die slechts een beperkte hoogte van het wijkcentrum toelaat. Hoge bebouwing is stedebouw kundig en historisch niet ver antwoord. Vroeger stond naast het Hofje van Beiois een rooms-katholieke bijkerk voor de toewijding aan OLV Visita tie. Dit houten gebouw is in december 1958 gesloopt. Enke le jaren later werd het speel terrein geschapen. De bouw op de locatie-Aleida straat. centraal in de wijk, sluit volgens wethouder Posthoorn niet uil dat in de toekomst een extra welzijnsvoorziening wordt gecrecord in de omge ving Mariastraat. PvdA-raads- !id Arie Ver linde is van me ning dat het gymlokaal even als het wijkcentrum zelf voor meer activiteiten geschikt moet zijn, bijvoorbeeld voor vrijetijdsbesteding van de hon derden buitenlanders in 't westen. Nikolaj Dielemans heeft verzocht de architecten keus bespreekbaar te maken in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening; het PvdA-raadslid heeft goede er varing met onder anderen de ontwerper van het wijkont- moetingsccntrum in Schie dam-Noord, architect Gen Rook. Vlaardingen Als alles mee zit gaat eind augustus, begin september de eerste paal de grond in van de zuiveringsin stallatie De Groote Lucht, wel- Schiedam Het dakloze harmonieorkest Oefening Baart Kunst krijgt na lang wachten misschien toch re petitieruimte in de voorma lige Jacinthaschool, Mgr No- lenslaan 87 in wijk Nieuw- land. Geluidsmetingen en overleg met de vooral be jaardebuurtbewoners moeten uitwijzen of OBK inderdaad in de leegstaande school terecht kan. De nood is hoog. OBK zit sinds de brand, die eind maart 1979 een schade van een ton aan richtte, zonder repetitieruimte. Maar als bij een aantal proef- speelavonden een aanvaardba re geluidsdruk wordt over schreden, komt de Jacintha school voor de drumband niet vrjj. Volgens cultuurwethou der Herman Posthoorn stellen de bejaarde buurtbewoners wat leven in de brouwerij wel licht op prijs, maar bij te veel 'leven' zouden zij geen leven meer hebben. Repeteren in de vroegere kleuterschool was al langer een wens van het dakloze mu ziekgezelschap, maar de ge meente Schiedam wilde eerst proberen een betere oplossing te verzinnen, die helemaal geen geluidsoverlast roet zich mee zou brengen. Samen met de Rijnmondband, die ook naarstig nieuwe ruimte zoekt, werd gepoogd nieuwbouw te realiseren. Voor de Rijnmond band is financiering geen punt. maar OBK zat krapper bij kas en daardoor kon men nieuwbouw wel vergeten. Of de school toch geschikt is. wordt nu alsnog onderzocht. Wethouder Posthoorn heeft zijn commissie voor vorming en recreatie uitgenodigd bij middag had nog geen raadslid een proefrepetitie van OBK zich bij Posthoorns secretaris aanwezig te zijn, maar gister- Cees Trommel gemeld. Schiedam In een rapport, dat gemeentewerken binnenkort uit brengt over de brandveiligheid van de Sint Joris Doele, staat dat de bovenste etage gebruikt kan worden door pop groepen. Het clubhuls staat op het Doelepleln ver genoeg van de bewoonde we reld om popgroe pen toe te staan daar te repeteren. Vroeger konden bandjes ook te recht in de Doele, maar de laatste tijd zat men met twijfels over het brandgevaar. De bestemming 'pop muziek' geldt als een héél voor zichtig begin om de Schiedamse popgroepen aan oefenruimte te helpen. ADVERTENTIE U heeft méér aan een goed vakantie-advies! REISBUREAU BROERSVELD 167 - 010-731611 3111 LG - SCHIEDAM ke geprojecteerd is naast het Lickebaertbos. Na veel gehar rewar en gepraat tussen Delf land, Schieland en IJsselmon- de is er eindelijk een compro mis voorstel uit de bus geko men. Met de bouw van de zui veringsinstallatie is een bedrag gemoeid van 150 miljoen gul den. Delftland krijgt 57 pro cent subsidie en zal dus zelf ongeveer 70 miljoen gulden zelf op tafel moeten leggen. In de plannen is rekening ge houden met de situering in de bosrijke omgeving van het Lickebaertbos. De installatie zal worden omgeven met groen, Verder zal de zuivere- ringsinstallatïe 315.000 zoge naamde bewonersequivaienten overkoepelen. De zuiveringsmstalatic is noodzakelijk geworden omdat het Rijnwater meer en meer verzilt raakt. 70 procent van alle water in Nederland is af komstig uit de Rijn. De Fran sen lozen nog steeds het afval van de kalimijnen. Nu de Franse regering onlangs be sloot om daar niets aan te ver anderen werd een zuiverings installatie des te meer noodza kelijk, wilde Delfland de kwa liteit van het water in de hand hguden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1