SCH lEDAH 1SCHE COURANT Hoek van Hoilandlijn doortrekken naar Dordt Ik. taeent^ dêix&Q Prins Bernhard' wil laan zo houden Meer rechten bewoners in stadsvernieuwing Hoekse VVV in nieuw kantoor krant Fer*.on en a uto tegen lichtmast Stroomakkoord Opknapbeurt 2X3 woningen Nieuwe nota komtvèr aan kritiek tegemoet Waterweggemeenten verzoeken NS: Borden wijzen op zebrapaden Oude wijken willen meer opbouwwerkers •o*°ne: Hudi F alkenhagen in rol ran dijkgraaf Gemeqh- landshuis Delfland feestelijk heropend 9 Vragen over schoolstrijd9 peuterklasjes ■Vrijdag 6 juni 1980 - - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 26629—®PAGmJ Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Na een wat on besuisde stuurcorrectie is een Duitse personenauto gisteren aan het begin van de avond op de Westlandseweg tegen een lantarenpaal gereden. Een achteropkomende auto kon niet meer op tijd stoppen en maakte de schade daardoor nog wat groter. De bestuurster moest met lich te verwondingen naar het Holyziekenhuis worden ge bracht om behandeld te wor den. De auto werd na tussen komst van de brandweer weg gesleept. Schiedam Zeventig bedrij ven in Schiedam hebben hun contract met de gemeente Schiedam voor de stroomleve- rantie na uitgebreid overleg verlengd. Ook de gemeente Rotterdam, waar de stroom in eerste instantie vandaan komt, is hierbij betrokken geweest. Moeilijkheden op financieel gebied zijn overwonnen. Onder de zeventig grootver bruikers van elektrische ener gie bevonden zich enkele nieuwe, die nog geen contract hadden afgesloten. SchiedamNa de bouwvak vakantie zal worden begonnen met de opknapbeurt van 213 •woningen in Schiedam-West De huizen zijn eigendom van de rooms-katholieke bouwver eniging Sint Jozef en liggen in de omgeving van de Van Be verenstraat. De woningen zijn van voor de oorlog en van verschillende typen. Behalve een groot scheepse opknapbeurt aan de buitenkant het aanbrengen van dubbele beglazing en nieuwe deuren worden in sommige huizen ook binnen verbeteringen aangebracht, zoals de bouw van een douche of de vernieuwing van de keu ken. De stichting samenwer kende Schiedamse woning bouwcorporaties, waartoe Sint Jozef behoort heeft de op knapbeurt in nauwe samen werking met de bewoners voorbereid. Verscheidene be woners gaven te kennen een opknapbeurt van de buiten kant voldoende te vinden, om dat zij in het verleden bin nenshuis zelf al flink wat ver beteringen hebben aange bracht. in Negen appartementen in VisbanKflat verkocht. Pagina drie. Radio-amateurs houden velddag. Pagina vier. Wout Don zit niet bij de pakken neer. Pagina vijf. Vlaardingen De nieuwe nota organisatie stadsvernieu wing is klaar. Bijna een jaar nadat het college de oorspron kelijke nota haastig in had moeten slikken, omdat de kri tiek allerwege fel ea soherp was, zal de gemeenteraad zich eind juni over de nieuwe nota uitspreken, die in veel opzich ten opvallend ver aan de kritiek op de oude tegemoetkomt. Zo is de algemene tendens dat de rol van belanghebbende be woners in de stadvernieu- wingsgebieden duidelijk ver sterkt is ten opzichte van het verleden. Het college erkent het recht van de bewoners op deskundige en niet aan de ge meente gebonden bijstand. Ook zou spoedig een tot in de détails uitgewerkt stadsver nieuwingsplan moeten worden ontworpen. Daarnaast geeft het college de prioriteiten aan die naar zijn mening gesteld moeten worden binnen de stadsvernieuwing. De instel ling van een aparte commissie, met dezelfde status als de an dere raadscommissies, wordt De gemeenten Schiedam en Vlaardingen blij ven bij de NS aandringen op het doortrekken van de spoorlijn Hoek van Holland Rotter dam naar Dordrecht. Volgens de gemeente betekent dat een aanmerkelijke verbetering voor de mensen die in het- Waterweggebied wonen en ten zuiden van Rotterdam werken. Veel mensen, die nu nog met de eigen auto naar hun werk gaan, zullen voor de trein kie zen als de lijn tot aan Dordrecht wordt door getrokken en als zij daardoor niet meer hoe ven over te stappen, menen Schiedam en Vlaardingen in hun verzoek aan de Spoorwe gen. De gemeenten in het Water weggebied wijzen de Spoorwe gen er onder meer op dat de regionale betekenis van de Boek van Bolland Aan de Hoekse Brink in Hoek van Holland verrijst in snel tempo een nieuw kantoor van de VW. Het is een noodgebouw, zoals dat ook wordt toegepast bij wisselscholen, maar toch zal het een flink aan tal jaren dienst moeten doen. Tot nu toe was de VW ge huisvest in het gebouw van het quarantainestation aan de Rietdijkstraat. Stallen en hoofdgebouw moeten echter wijken voor de realisering van 120 woniungen in het Brinkplan en men staat in feite te trappelen om met de sloop te kunnen beginnen. Over enkele weken zal de VVV de nieuwe behuizing aan de Brink in gebruik kunnen nemen. Op zichzelf is dat zeker een gezonde zaak, want sinds enkele ja ren geleden de Rietdijk straat aan de Stationszijde werd afgesloten lag het kantoor toch wat buiten de normale route. Op de Hoek se Brink zal het vreemde- lingenwerk, dat ook ten dienste staat van de eigen inwoners, weer op een meer centrale plaats gevestigd zijn. Hoek van Hoilandlijn aanzien lijk vergroot zal worden wan neer het station Rotterdam - Blaak direct bereikbaar is van uit het Waterweggebied. Op die manier komt een nog gro ter aantal bestemmingen in de Rotterdamse binnenstad op loopafstand van een NS-sta- tion. Ook blijft de gemeente Schie dam bij de Spoorwegen pleiten voor de realisatie van een sta tion Schiedam-Kethel, zodat de bewoners van Schtedam- Noord een betere aansluiting krijgen op het treinennet. Rei zigers uit Sehiedam-Noord, die naar Delft willen, moeten eerst met de bus zuidwaarts naar station Schiedam/Rotter dam-West om vervolgens met de trein weer naar het noor den te gaan vlak langs de plaats waar zij wonen. Een in gewikkelde situtatie, vindt Schiedam, die kan worden op gelost door de aanleg van een station ter hoogte van Kethel. Volgens de NS is de bouw van eenstation bij Kethel echter uitgesloten, omdat er niet ge noeg sporen zijn. Schiedam wijst de Spoorwegen er echter op dat door de aanleg van een inhaalspoor een sta tion Schiedam-Kethel nu reeds mogelijk is. Schiedam Boven de krui sing van Zwaluwlaan en Schiedamseweg worden een dezer dagen lichtborden ange- bracht, die automobilisten zul len verwijzen naar de nieuwe zebrapaden. Het kruispunt wordt gereconstrueerd en bij •die werkzaamheden ondergaat het een kleine verandering, die langzaam verkeer ten goe de moet komen, In verband met veiliger verkeer wordt ook de beplanting aangepast. JL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. Schiedam Aanvragen voor meer opbouwwerkers in de vier oude wijken van Schie dam worden betrokken bij de afweging van prioriteiten, die de gemeente heeft voor de pe riode tot 1985. Burgemeester en wethouders hebben derge lijke aanvragen binnengekre gen van de wijkoverleggroep Oost en de stichting Schiedams werkgeversïnstituut ten be hoeve van opbouwwerk (SSWO). In de oude wijken zijn momenteel twee opbouw werkers actief, Kees van Mil in West en op deeltijdba sis—Jan Poort in Oost. i Suiu*' COlU i \o« -teWïo°n' - V.QP t t>e*e 0peu I Sttf ■ten naat" 634 3000 NB v.. Maassluis Door met een ferme steek van de helleb aard in de papieren wand tussen het oude en nieuwe pand van Delfland een gat te slaan, heropende burge meester Jan van Es het Ge meenlandshuis van Delf land in Maassluis. De eerste burger van Maassluis ver bond zo het reeds in gebruik zijnde pand met het door Delfland aangekochte naast liggende gebouw. Na deze heropening was het de beurt aan de dijkgraaf Aelbrecht Storm van Wena. De acteur Rudi Falkenhagen vervulde, in historische kledij, zijn plicht voortreffelijk. Met zijn donkerbruine stem las hij een proclamatie voor waarin hij de dijkgraaf ge lukwenste met het gebouw. De historische dijkgraaf Aal- breCht Storm van Wena bracht met de huidige dijk graaf Van den Berge en burge meester van Es een dronk uit op het Gemeenlandshuis in Maassluis. De hoogwaardig heidsbekleders dronken bour- gondische wijn uit de Maas- si uise beker, die in 1681 spe ciaal door Van Gulik voor de gemeente Maeslantsluys, het latere Maassluis, werd ver vaardigd. De beker ligt nor maliter in een kluis in Delft. Dijkgraaf Van den Berge was blij met de ingebruikneming van het pand. „Maassluis, of liever Maeslantsluys, is de ba kermat van het hoogheem raadschap Delfland. De ban den tussen Maassluis en Delf land zijn dan ook zeer hecht Maassluis is een kritiek punt van de rivierwaterbeheersing. De sluizen aan de weerszijden van dit gebouw vormen de kiem voor de opkomst van Maassluis." Burgemeester Jan van Es had lovende woorden voor Delfland; „Op deze histo rische plaats zullen weer be sluiten worden voorbereid, ge nomen en uitgevoerd, zowel op korte als lange termijn. En ik denk dat dat de beste ma nier is om in het heden het verleden levend te houden. De stad Maassluis bestond vroeger bij de gratie van het water. Dat is verleden tijd. Maar nog altijd is het het water dat deze stad haar charme en karakte ristiek geeft." Bij de officiële opening waren naast de dijk graaf ook bijna alle heemra den aanwezig. Ook de wethou ders Izaak van der Knaap en Han Hummelen gaven blijk van hun belangstelling. Naaste buur van Delfland, de familie Henneveld, was eveneens aan wezig. Het Gemeenlandhuis ts geopend. Daarom blazen de genodigden even uit in do zon. Schiedam De bewoners van de Prins Bern hard laan hebben er op hel stadskantoor geza menlijk op aangedrongen, dat hun laan bij her bestrating zo weinig mogelijk veranderingen ondergaat. Drempels, bloembakken, paaltjes en allerhande andere obstakels die volgens de ge meente zo leuk zijn voor het oog en zo veilig voor spelende kinderen, zien de bewoners van de Prins Bemhardlaan in het geheel niet zitten. Er is in de laan geen doorgaand verkeer en zelf kijken de bewoners wel uit voor hun kinders, die overigens meestal in het Sterrebos spelen en nooit in de laan zelf. Namens de bewoners heeft mevrouw C. van de Heuvel-Ruseler zich tot burgemeester en wet houders gewend met het verzoek om beperkte reconstructie. Dit college heeft besloten in prin cipe alle wensen in te willigen, al zal directeur van gemeentewerken Harm-Gustave de Block de herbestrating eerst nog via de geijkte in spraak aankaarten. Vlakbij de Prins Bemhardlaan hebben actie voerende bewoners ook een succesje geboekt Op de moeilijke kruising van Willem de Zwij gerlaan en Stadhoudersiaan komen oversteek plaatsen voor voetgangers. Al lang geleden is daarom door de^buurt gevraagd. noodzakelijk geacht :j Deze commissie brengt zwaarwegend advies uit. j geval het college dat adv naast zich neerlegt, zal de pl blemataek aan de raad voor i legd moeten worden. Het bej: kent een beperking van de Ijl slissingsmacht van het collejll die in de vorige nota nog rij te vinden was. Een soortge! I ke procedure geldt bij confii' I ten of stagnatie in het over! I tussen projectgroepleden. Ij-I niet onbelangrijk onderdj van de nota, aangezien de meenteraad vreesde door oude nota buiten spel te wj den gezet j In de nota worden vrij nat|: keurig de randvoorwaartf aangegeven waarbinnen projectgroep zelfstandig 1- functioneren. De projectgri. krijgt ook het recht om zich; I bedienen van externe deskri digen die tijdelijk bijsta kunnen verlenen wanne vooral technische, problen' ontstaan voor de oplossij j waarvan het de projeetgri aan de kennis ontbreekt. vendien wil het college coöbe J natie en voorzitterschap v. de projectgroep voortaan scheiden houden. In het ven den gaf vermenging van functies nogal eens aanleidt tot conflicten. Bewonersdeskundige:I Ook op het punt van de beV I nersdeskundige een spe»( I list die de bewoners binnen,; j projectgroep een extra steur moet geven toont het co ge zich welwillend. Een na| I ambtelijk voorstel, waarin 11 aanstelling van in totaal c(:| bewonersdeskundigen wc. I aanbevolen, is in voorbei 'I ding, maar nog niet ais zofl nig door het college goed; keurd. Probleem vormen financiën, hoewel een ini'j- tief van het Stedelijk Oveij I Stadsvernieuwing (SOS) V F rassende subsidiemogelïjk den aan het licht bracht. 1 Het SOS werd er tijdens sprekken met de provincie.' I geattendeerd dat deze O] j heid bereid is in het totaal salarissen van drie bewon- deskundigen tot en met li* in een afnemend aandeel betalen. De gemeente zou i zelf in deze tweeëneenhalf 1 I zo'n ƒ250.000 bij moeten V gen, waarna ze, wanneer sloten wordt tot voortzetf:! van de instelling van de cl I kundigen, het volle pond rri'l betalen. Als voorwaarde subsidie stelt de provincie f,;l de deskundigen geen bintf; met de gemeente mogen h-! L ben. Overigens is in het ve i, I den reeds gebleken dat v»'l houder Goudriaan voorstan'', is van de instelling van speciaal fonds stadsvemr I wing. Ook daaruit zouden 1,1 deskundigen deels gefinT cierd kunnen gaan worden I Schiedam PvdA-raadslidi; Huub de Ruiter maakt ij! 'zorgen over de peuterklas;} I in Schiedam. In schrifteli,! I vragen aan burgemeesteri| wethouders informeert hij het college vindt van de i langs geopende peuterklas! de Prinses Marijkeschool de vereniging voor christe onderwijs Schiedam. De I ter heeft vernomen dat de eniging in één van haar ar re scholen nog een peuterk! je wil beginnen en vreest; ook het rooms-katholieke/ openbare onderwijs maan het wilde weg peuterkld gaan stichten zonder e overleg te plegen met dei meenteljke adviescommi kindercentra. Het raad' meent, dat dat de verhoui gen tussen de verschille' scholen niet ten goede zal men. Hij gebruikt zelfs '1 woord schoolstrijd. Tensl! vraagt hij welke stappen 'A college denkt te ondemer om dergelijke initiatief zonder overleg binnen dei viescommissie kindereer die de gemeente onder antf adviseert over peuterklasï te voorkomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1