Gusto9 moet binnen de Deltadijk vallen Jelle Wij stok stelt kinderen tevreden Ik neem krant Geschiedenisboekje over 't 705-jarige Schiedam Provincie akkoord met Vlaardingse plannen msmm Zuid komt met alternatief tracé Schapen scheren gezellig gebeuren Geluidshinder blijft gelijk Bromfietser na aanrijding overleden Cadeau van eliteclubs SCHIEDAMSCHE COURANT Maandag 9 juni 1980- Broersvest 5 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 26630—** PAGINA'S 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL in Herinneringen aan de gasfabriek? „Sloop alles maar!" zegt Schiedam-Zuid. Pagina drie. Cees Bokx, de vooratier van Asvion, wil snel accomodate verbetering. Zie sportpagina's. Bij de honballers baalden Schiedam en MSV.7I behoorlijk uit. Groenoord en Holy-Vlaa/dingen verloren wederom. Zie sportpagina's. De cricketters van Hermes DVS en Excelsior '20 hadden een goed weekeinde. Beide réien hun wedstrijd winnend af te sluiten. Zie sportpagina's. Schiedam Het voormalige Gusto-terrein. dat nog steeds te koop is, zou binnen de waterkering van Rotterdam naar Hoek van Holland moeten vallen en niet daarbuiten, zoals tot nog toe de bedoeling is. Een groter deel van Schiedam, zou dan tegen springvloeden en overstromingen beschermd kunnen worden, aldus de bewonersvereniging van Schie dam-Zuid. De vereniging werkt momen teel aan een alternatief tracé voor de Deltadijk, zoals de bui tenwaterkering tussen Schie- Jand en de duinenrij langs de Noordzee heet. Enkele delen van de Deltadijk zijn nog in aanleg. Begonnen moet nog worden met het deel tussen de Buitensluis in Schiedam en het Rotterdamse havengebied.' Volgens de oude plannen wordt hiertoe de Maasdijk ver breed, wat dan ook een reden was om enkele maanden gele den de 180 woningen van de Gustowijk te slopen. Bewo nersvereniging Schiedam-Zuid wil nu binnenkort het voorstel doen de dijk via een ander traject aan te leggen: niet via de Maasdijk en de Buitensluis, maar via eon extra sluiswand in de Voorhaven bij het Hoofd en vervolgens via de zuidelijke rand van het Gusto-terrein, langs de Nieuwe Maas. Het voorstel is nog in de maak. Zuid hoopt ermee te bereiken, dat een groter deel van de wijk, dat in de toekomst eco nomisch of onderszins heel be langrijk kan worden, binnen de beschermende Deltadijk komt te liggen. Volgens Ar- mand van Puyvelde. secretaris van bewoners vereniging Schiedam-Zuid. hebben amb tenaren in gesprekken met de vereniging al verklaard dat een zuidelijker gelegen Delta dijk economisch voordelig kan zijn. De alternatieve ligging van dc Deltadijk zou consequenties hebben voor de stadsvernieu wing langs de Hoofdstraat, het Hoofd en de Rijnstraat. Plan nen voor dit gebied worden echter voorlopig nog niet ge maakt. De stadsvernieuwing in Zuid, waarvoor extra subsi die wordt gegeven, gaat name lijk van start op het GTB-ter-, rein {Dwarsstraat) en omge ving, Tot dit gebied heeft Zuid zich dan ook beperkt tijdens de hoorzitting, die zaterdag middag werd gehouden in het clublokaal aan de Zwarte waal- sestraal. Daarover bericht pa gina drie. Groen licht voor Broekpolderbos Vlaardingen De leer lingen van de zesde klas van de Barbaraschool hebben wethouder Jelle Wijnstok duidelijk ge maakt wat er in hun wijk ontbreekt: speel velden. De kinderen hadden de wethouder een brief geschreven waarin zij hem vertel den da bij de inrichting van de wijk te weinig rekening wordt gehou den met de wensen van de kinderen. Op speel veldjes komen bomen, waardoor er niet meer gevoetbald kan worden. Dat juist willen de kin deren tegen gaan door meer bij het overleg be trokken te worden. Naar aanleiding van de brief nodigde de wethouder de kin deren van de zesde klas uit om hun wensen in een persoonlijk gesprek kenbaar te maken. De wethouder had, hoe kan het anders, alle begrip voor de wensen van de kinderen: .Jul lie hebben een stukje initiatief getoond waar ik blij mee ben. Wat betrekking heeft op kin deren daar moeten ook kinde ren bij betrokken worden", zegde hij de leerlingen van de Barbaraschool toe. De scholie ren kwamen tijdens het ge sprek met nog meer wensen op tafel: „Wij willen dat er één keer per jaar een bijeenkomst komt van alle zesde klassen van Vlaardingen. Tijdens die bijeenkomst kunnen dan alle problemen c in Vlaardingen spelen met ^aar besproken worden." De wethouder ant woordde niet met ja maar ook niet met nee. Hij liet de oplos sing in het midden „Het lijkt me een zinvol idee. We zullen proberen om in een werk groepje te bekijken wat de mo gelijkheden zijn om het te rea liseren," Ook wilden de kinde ren een opvangscentrum voor hen die tijdens de pauzes en na schooltijd niet naar huis kun nen omdat de ouders moeten werken. Ook hier toonde Jelle Wijstok zich bereid om te on derzoeken wat de mogelijkhe den waren. De Oranjebuurt, zo meenden de kinderen, heeft te weinig speel- cn trapveldjes. Er moeten er meer bijkomen want ze kunnen nergens te recht. Of er ooit nog een veldje komt is nog maar de vraag: „Er is nog maar voor één jaar geld om trapveldjes aan te leg gen. Na 1901 is het geld op cn moeten we weer een aantal ja ren wachten," was het realisti sche antwoord van de wethou der. De kinderen werden nog ge trakteerd op limonade en een rondgang door het stadhuis. In de raadszaal werd nog een raadsvergadering nagebootst, waarna de kinderen tegen de klok van vieren tevreden naar huis gingen. Dit nieuwsblad, j waatin u al het nieuws uit eigen I omgeving kunt vinden, wordt zonder extra Vosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. opp"* jOPetl e(i"e Oe'e 63* 3000 *o««" «1» Vlaardingen Het 'bos van formaat' in de Broekpolder is vei lig gesteld. Het colle ge van gedeputeerde staten van Zuid-Hol land heeft laten we ten, geen bezwaar te hebben tegen de be bossing van het be langrijkste centrale deel van de polder, de zogenaamde Los- "wal 6, op basis van het onlangs door de Vlaardingse raad vastgestelde bestem mingsplan. Daarin werd voor dit gebied een dubbele bestem ming aangegeven. Met dit besluit zijn de twijfels, zoals die vrij wel algemeen aanwe zig waren over de kansen op een totale bebossing van de pol der, nagenoeg geheel van tafel geveegd. De eis van Rijnmond om de Broekpolder na 1986 te laten bebou wen blijft hiermee al leen theoretisch nog overeind. Mei de goedkeuring, die de provincie heeft gehecht aan het Vlaardingse raadsbesluit om het betreffende deel van de polder, met een omvang van 36 hectare, te bebossen is het college van GS overigens niet in de bevoegdheden getre den, die Rijnmond heeft. In haar brief aan het Vlaardingse gemeentebestuur wijzen de ge deputeerden „wellicht ten overvloede" op het feil, dat het betreffende deel van de Broekpolder volgens het streekplan Rijnmond voor de periode na 1 januari 1986 is aangewezen voor stedelijke bebouwing. Tot die tijd echter kan Vlaardingen de grond rus tig volplanten met bomen. Wethouder Bas Goudriaan (stadsontwikkeling), die ver antwoordelijk is voor de plan nen met de polder, toonde zich uiterst tevreden over de goed keuring van GS, Er zijn vol gens hem nu geen belemme ringen meer, die het bos in de Broekpolder kunnen tegen houden. De vrees, dat Vlaar dingen na die fatale datum in 1986 alsnog gedwongen zal worden om de bomen te rooien en een stadswijk neer te zetten acht hij en velen met hem volslagen onge grond. „Als die bomen er een maal staan, dan is er niemand meer die ze nog wegkrijgt." 20 heeft hij twijfelende raadsle den telkens voorgehouden. Nu de goedkeuring is losgeko men valt te verwachten, dat binnen afzienbare tijd begon nen zal worden met de ontwa tering en bouwrijp maken van het centrale gedeelte van de polder. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 215.000 gul den. Van het rijk valt een bij drage in de ontwikkeling van het Broekpolderbos te ver wachten van 119.000 gulden. Zie ook pagina drie. Schiedam „Wat zullen ze het nu koud hebben", zegt een meisje en kijkt bedrukt naar het schaap wat zojuist van zijn warme vacht ont daan is en nog wat blotebil- lerig rondloopt. Aüe aanwezige schapen kwa men zaterdag op de kinder boerderij iri Kethel aan de beurt bij de 'kapper'. Naast het schapen scheren had vereni ging „De Ooievaars" dit jaar weer diverse activiteiten op het programma staan. Dansschool Tine Hoogenboom gaf met haar leerlingen een prachtige demonstratie in de manege waar ook pony gere den werd. Echte Kethelsc gei tekaas en honing van de im ker waren te koop en natuur lijk de 'verse' wol. Voorzitter Kees Krone was te vreden over de opkomst van het aantal mensen. „Er zijn ze ker drie keer zoveel mensen meer dan vorig jaar geweest, en dat is een goede zaak. We hc-bben dit jaar ook meer kraampjes erbij, want steeds meer enthousiaste mensen wil len meewerken. Volgend jaar gaan we er nog iets mooiers van maken, maar dat vertel ik nog niet", stelde hij geheimzinnig. SchiedamTrams cn bus sen zullen in de toekomst op de 's*G ra velandse weg niet meer geluidsoverlast bezorg gen dan er nu al is. De afna me van het overig gemotori seerd verkeer zal de extra geluidshinder door toename van het openbaar vervoer teniet doen. Enige tijd gele den lieten de bewoners van de flats aan dé Delflandsc- weg en de VGravelandse- weg de gemeente weten hele maal niet zo tevreden te zijn met de geplande afsluiting van de Singel voor bussen. Zij vrezen dat de bussen, die daardoor extra door hun woonomgeving komen te rij den plus de tram, die er in de toekomst nog bij kornt, onaanvaardbare geluids overlast zouden veroorza ken. Verkeersdeskundige Hans van der Vlist van de ge meente Schiedam meent dat de extra belasting door trams en bussen gecompen seerd zal worden door de af name van het overig gemo toriseerd verkeer. Als de tramlijn naar Schiedam- Noord is gerealiseerd wor den 's-Gavelandseweg en de Brocrsvest rereduccerd tot een tweebaansweg en moet het gemotoriseerde verkeer dat nu nog over beide wegen rijdt naar andere verkeersa ders uitwijken. Volgens Van der Vlist zal de geluidshin der van trams en bussen in de toekomst die tijdens het bestaande spitsuur zeker niet overtreffen. Vlaardingen De 71-jarige Vlaardinger J. Penning is gistermorgen overleden aan de verwondin- s gen die hij vrijdagmiddag op- *i gelopen heeft bij een aanrij ding. f Op dc .Marathonweg kwam de bromfietser in aanraking met een RET-bus. De precieze oor zaak is nog niet bekend. Ver moedelijk was de man door het rode licht gereden. Zijn 65- jarige vrouw die achterop de brommer zat, werd gewond aan het been. De politie zoekt nog naar twee s' jongelui die mogelijk getuigen kunnen van het ongeluk. Op de Burgemeester Pruissin- v gel verleende de 25-jarige vrachtwagenchauffeur R. H. O. vrijdagavond geen s! voorrang aan een personenwa- j' gen en kwam ermee in bot- i sing. Na een aleholtest bleek «j dat de vrachtwagenchauffeur iets te diep in hot glaasje geke- 'i ken had. Niemand werd ge- f' wond. Schiedam Alle zesde klassen van het lager onderwijs In Schiedam kunnen voortaan beschikken over een fraai uitge- vrerd geschiedenisboekje over de stad Schiedam. Het boek je is een verlaat geschenk van de drie serviceclubs. Rotary, Lions en de Tafelronde, die Schiedam aanvankelijk in 1975, toen de stad zeven eeuwen bestond een midgetgolf- baan in het Prinses Beatrixpark cadeau hadden willen doen. Dat wilde de gemeente toen niet hebben. Over het alterna tief. dat nu na vijf jaar tot stand is gekomen cn vrijdag middag namens de drie servi ceclubs en de historische vere niging door rar F. van Heycop ten Ham aan hem werd over handigd. zei burgemeester John te Loo: „De ideologische waarde van dit boekje is veel hoger dan een fysiek geschenk had kunnen zijn." Te Loo sprak vol lof over de poging om lagere scholieren op deze manier over hun stad te infor meren. De burgemeester ge looft, dat daardoor een sterker band tussen Schiedam en de inwoners kan ontstaan. Of het boekje'Schiedam, de geschiedenis van onze stad' inderdaad ook in de geschie denisles gebruikt zal worden, is nog onzeker. Het is niet dui delijk, hoe de onderwijzers er tegenover zullen staan. Cees van der Geer, voorzitter van de historische vereniging Schiedam en eindredacteur van het boekje, had alleen nog contact gehad met onderwijs- cansulent Lex Tigges en meent dal het heel eenvoudig is om via nieuwe lesbrieven met allerlei opdrachten de scholieren in het boekje en dus in Schiedamte interes seren. Het was eerst de bedoe ling, dat het geschiedenisboek vergezeld zou gaan van een vragenboekje, maar dat werd te duur. evenals het idee om alle zesdeklassers zo'n boekje ie geven. Daarom blijven alle 1300 exemplaren het eigendom van de scholen. Daarnaast zijn «vi er nog exemplaren, die ge stuurd worden naar andere onderwijsinstellingen en naar de bibliotheekfiliolen. Tenslot te is nog een beperkte oplage verkrijgbaar bij de Schiedamse Gemeenschap. Het boekje telt vierden hoofd stukken. elk geschreven door een min of meer deskundige: molenaar Roh Batenburg over de molens. branders F. L. Geerdes en A. J. de Ko ning over jenever, dr Ch.A- Poll over de ziekenhuizen van vroeger, drs P. M. de Vries over het stadhuis, Aad Gordijn Twee juris ten bij elkaar: in het museum overhandigde Van Heycop ten Ham vrij dag het Schie damse ge schiedenis boekje aan burgemeester Te Loo. over de topografie van de stad, voormalig archiefmedewerk ster Henriétte van Alderwereh over de ruïne (zij paste de tek sten ook aan voor scholieren), ir Bart Wilton over de scheepsbouw, Cees van der Geer over de cultuur en Sjef Henderickx over de vroegste tijden van Schiedam, drs G. van der Feijst over de Gro te Kerk. Jaap de Raat over Kethel, drs M. van der Velden over het Zakkendragersgilde en H. G. Langerhorst over het weeshuis van Jan en Kaat (Lindenhof),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1