SCHIEDAMSCHE COURANT Parkeersituatie hij Wout hof'h f lint Joris Doele wordt verbouw i wmwsmmm College wil gesprek met minister over ISR Ik .,ii eem^ de proef krant Integratiedag voor personeel I Druiven voor Haagse loco Asfaltering van Beet- hovensingel uitgesteld Boyenetages leeg wegens brandgevaar Nieuw meubilair voor de Bever Schilder valt uit VTllpbim»; hoogspanningsmast Binnenstadsdag staat in het teken van de pop- Pagina drie. De Blauwe Brug gaat in augustus open. Pagina drie. Commissie voor amateurisme doet een boekje open over betalingen. Pagina vier. Bode Villa afgebroken Overleden na val uit raam Schipper verdronken Donderdag 12 juni 1980. - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 26633-* Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262S66 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL in Vlaardingen De commissie voor verkeer en vervoer is met akkoord gegaan met het voorstel van liet college van B en W, om de Van Beethovensingel te asfalteren. Met dit karwei zou een bedrag van ruim 400.000 gulden zijn gemoeid. De raadsleden waren van mpnini7 dat eerst het verkeerscirculatieplan moet worden afgerond' alvorens aan een dergelijke maatregel wordt begonnen. Wat in de toekomst de exacte functie van de Van Beethovensin gel wordt is niet geheel te overzien. Op dit moment wordt de weg veelvuldig gebruikt door vrachtverkeer dat op een van de industrieterreinen moet zijn of er vandaan komt. Het is mogelijk - dat dit verkeer in de toekomst een andere route zal krijgen, als de gemeentelijke opzet lukt om het verkeer zoveel mogelijk via de Marathonweg de stad in le leiden. Het uiteindelijke circula tieplan, dat momenteel in de inspraakfase verkeert, zal hierover uitsluitsel moeten geven. De commissie voor verkeer en vervoer vond het vanwege die toekomstige ontwikkelingen niet verantwoord, nu een flink be drag voor asfaltering uit te geven, Voorlopig moet de weg met wat eenvoudiger middelen in redelijke staat worden gehouden, meende een flinke meerderheid. De definitieve opknapbeurt moet worden uitgesteld tot de verkeersplannen zijn afgerond. Schiedam Voor het personeel van de Openbare Nutsbedrijven Schiedam (O. N. S.) is het gisteren een spannende dag geweest. In een zogenaamde integratiedag werden zij in de gelegenheid gesteld kennis te maken met het personeel van onder meer de voormalige Technische Bedrijven, de Vervoers-, Reinigings-, en Havendienst. Dit in verband mei de samenvoeging van deze bedrijven met het O. N. is. en het ingebruik nemen van het nieuwe complex aan de van Heekstraat. Van acht uur 's morgens tot vijf uur 's middags kon het personeel elkaar en het bedrijf leren kennen door middel van een rondleiding en films. Begin september wordt het nieuwe complex officieel ia gebruik ger omen. Van vier tol zeven september zal er een expositie met als thema 'energie en milieu' gehouden worden. Iedereen is dan welkom de tentoonstelling te bezoeken en tevens het nieuwe complex te verkennen. VI aard in gen Hopeloos vinden de bewoners van de 176 bejaarden wonin gen van De Wouthof hun parkeersituatie. Bezoe kers van de nabijgelegen kinderboerderij Holy- wood pikken in het weekeinde steevast de parkeerplaatsen in die voor de bewoners van De Wouthof bestemd zijn. Mevrouw Persoon, adjunct- directrice, kan zich er danig over opwinden: „Een jaar geleden zijn de woningen hier gebouwd. Daarom wo nen er nog betrekkelijk veel 'jonge bejaarden' die nog in het bezit 2ijn van een auto. In het weekeinde kunnen en durven de meeste mensen nu niet meer met de auto weg, omdat als ze terug ko men hun parkeerplaats inge pikt is door een bezoeker van de kinderboerderij. Be woners die slecht ter been zijn raken daardoor geïso leerd.'' Van die problemen wil de Wouthof nu af. Zelf heeft het centrum ook al naar op lossingen gezocht. „Het zwaartepunt ligt natuurlijk in het weekeinde. Voor de rest gaat het wel. Nu is er een groot parkeerterrein in de Baarnhoeve dat bijna nooit wordt gebruikt. Wij hebben bezoekers van De Wouthof al verzocht om hun auto daar te parkeren. Maar ideaal is dat natuurlijk niet. Het parkeerterrein van de Wouthof is aangelegd voor de bewoners en eventueel voor de bezoekers." De idea le oplossing is even simpel als voor de hand liggend: een parkeerterrein speciaal voor de bezoekers van de kinderboerderij. Probleem daarbij is echter dat gemeen te, zoals gewoonlijk, niet over de financiële middelen beschikt en mocht er even tueel wel een parkeerterrein komen, dan moet er een stuk groen van het wijkpark afvallen. Bezoekers van de kinder- boederij kunnen hun auto ook parkeren bij de Bonn- - weg. Ook daar is ruimte ge- Maassluis De recente kraakactie heeft de gang van zaken slechts kun nen vertragen: de Bode Villa, de vroegere ge meentesecretarie op de Govert van Wijnkade, is onder de slopershamer ten onder gegaan. Het oude gebouw moet plaatsmaken voor kanto ren en premiewoningen. De krakers, die geduren de enkele weken het pand bezet hebben ge houden en die vorige week door de rechter zijn gesommeerd de villa te verlaten, hadden inmid dels al een ander object gevonden: een café aan de Haven, dat eveneens is gekraakt. •Poeldijk Piet Vink. wethouder in Den Haag, heeft zijn bestuurlijke besognes even gelaten voor wat ze zijn en bemoeide zich met minder zwaarwichtige zaken. De eerste druiven uit het Westland zijn rijp en gaan op weg naar de consument. Hier ontvangt de Haagse loco-burgemeester uit handen van Vera de Vries een trosje druiven, terwijl de heer Bertens er een Poeldijks kistje op laat volgen. Schiedam Voor ruim een half miljoen gulden moet De Sint Joris Doele worden opgeknapt. De verbeterin gen bestaan voornamelijk uit aanpassingen aan de gel dende brandveiligheidseisen. Het gebouw in Schienoko verkeert in zo'n slechte staat dat de bovenverdiepingen niet meer gebruikt kunnen worden wegens brandge vaar. De stichting die het pand van de gemeente huurt en het als clubhuis gebruikt kan alleen de begane grond gebruiken. De rest van het gebouw is er zo slecht aan toe dat het op last van de brandweer al tij den leeg staat. Burgemeester en wethouders stellen dat dé ligging van De Sint Joris Doele vlak bij het centrum ideaal is voor so- ciaaal culturele activiteiten en pleiten er dan ook bij de gemeenteraad voor het te be houden. Volgens BenW sluit verbetering van het pand aan bij de kwaliteits verbetering van Schienoko. waarmee op enkele punten reeds is begonnen. De laatste jaren zijn er in het gebied, dat wordt begrensd door de Schie, Noord vest al racht en Korte Haven ver scheidene bouwwerken opge knapt en ook nu is men op di verse plaatsen in het gebied bezig met het herstel van een aantal monumentale pandjes. De stichting heeft alleen de begane grond en de eerste ver dieping gehuurd. Onlangs be sloten B en W de zolderetage ie reserveren voor popgroe pen. die al geruime tijd om oe fenruimte smeken. Voor een half miljoen gulden moet De Sint Joris Doele worden opgeknapt. Hef gebouw in de Brsndersbuurt verkeert in zo'n slechte staal dat weqens brandgevaar de bovenverdiepingen al geruime tijd leegstaan. In cle half miljoen die Ben W voor de opknapbeurt willen uittrekken is behalve het brandveilig maken ook de in stallatie van een centrale ver warming inbegrepen. Niet in begrepen is een bedrag om de zolderverdieping le verdelen in diverse ruimtes, zodat meerdere popgroepen tegelijk kunnen oefenen. Na de op knapbeurt levert de gemeente een verwarmde zolderetage op van tweehonderd vierkante meter. B en W erkennen ove rigens wel dat het indelen van de zolder in meerdere ruimtes met geluidwerende voorzie ningen een noodzaak is voor een oefencentrum voor pop groepen, maar zien momenteel geen mogelijkheid om de extra investering die dat vergt op te brengen. Het college merkt in een schrijven aan de gemeen teraad op dat het mei het vin den van het half miljoen voor de opknapbeurt al het nodige kunst- en vliegwerk heeft moeten uithalen. Schiedam B en W willen bijna een halve ton bijdra gen aan nieuw meubilair voor de Bever. Het college stelt de gemeenteraad voor een bedrag van 45.850 gul den beschikbaar te stellen voor de inrichting van het wijkcentrum in Schiedam West. Voor dat bedrag kan de stich ting die het centrum beheeri nieuw meubilair aanschaften. Inde bijna drie jaar dat dc4 Be ver nu draait hebben de instel lingen, die in het centrum ruimte huren de inventaris zelf verzorgd. BenW vinden dat de inrichting van het veel gebruikte centrum niet aar> do eisen voldoet. Omdat hel de organisaties zelf aan middelen ontbreekt stellen BenW het bedrag beschikbaar om het wijkcentrum opnieuw in te richten. Van de Bever wordt onder meer gebruik gemaakt door het opbouwwerk, bewo nersvereniging Schiedam- West, Turkse vereniging, peu- e rspecl za a hve r krechtswin kel en maatschappelijk werk. Schiedam Een 50-jarige be woner van de Paulus Potter straat is gistermiddag overle den na een val van de tweede advertentie U heeft méér aan een goed vakantie-advies! REISBUREAU etage van zijn huis. Hij was be zig op het balkon van de twee de verdieping de ramen te ze men, toen hij zijn evenwicht verloor en op straat terecht kwam. Hij liep daarbij dusda nig ernstige verwondingen op dat hij later in het gemeente ziekenhuis overleed. Een 62-jarige schipper uit I den is gistermiddag in Schiedamse Wilhelminahaven verdronken, nadat hij tussen wal en schip was geraakt. De man lag met zijn schip afge meerd langs de Westfranke- landsedijk en probeerde met een ladder aan de wal te ko men. Dat mislukte. C 1 Cl w Hoek van Holland Een 28-jarige werknemer is BftOEBSVELÜ 167-010-731611 31tt LG - SCHIEDAM Hoek van Holland Een 28-jarige werknemer is aan het Bon nenpad in Hoek van Holland van een hoogte van vijftien meter uit een hoogspanningsmast gevallen. De man was bezig schilder werk uit te voeren, toen hij zijn evenwicht verloor. Hij werd met rugletsel naar het Holyziekenhuis in Vlaardingen vervoerd. Vlaardingen Het Vlaardïngse college van BenW wil met minister Beelaarts- Van Blokland (volkshuisvesting) gaan praten of ook de naoorlogse woningbouw niet onder de zogeheten interim saldo re geling (ISR) kan gaan vallen. Dat ge sprek zou binnenkort plaats moeten vin den. Hel college maakt dit "voornemen bekend aan het slot van een notitie ovc-r de voors en tegens van de ISR. Om die notitie was enige tijd gele den al gevraagd door de commissie stadsont wikkeling, waar enig ongenoegen leefde over het feit dat Schiedam wèl van de regeling ge bruik maakte en Vlaardingen tot nu toe buiten de boot was gevallen De regeling is gericht op financiële steun van grote steden bij het ver nieuwen van de oude stadskernen. Dat Vlaardingen nooit de beschikking heeft ge kregen over geld uit het ISR-fonds heeft voor een belangrijk deel te maken mei het feit dat zijn woningbezit grotendeels van na de oorlog stamt. En voor die huizen is de subsidie niet be doeld, zegt de regeling. Een argument dat eer der al door PvdA-fractieleïder Hans Versluvs „dom" werd genoemd, omdat daarmee niet re kening wordt gehouden met de toekomstige problemen bij de, meestal zeer gammele, revo lutiebouw van vlak na de oorlog. Afgezien van het argument dat het college nop niet zo net weet of de ISR wel zo voordelig is, is dat reden voor B en W eens te gaan praten met de minis ter over de juistheid van die normen. Jk Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kuni vinden, wordl zonder extra kosien bezo rgd m combine He met het Rotterdams Nieuwsblad. opN' :oe! *- 5W1' conA>r'aUe 9°sic' yJ oottpl ..„eb°n .opeo eiw«=15 D<r.' sUlien nö»l~ dnuW ,834 3000 VI®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1