SCHIEDAPI'SCHE COURANT Peuterspeelzaal wil speelterrein Tong weer aangenaaid Consumentenbond maakt zwartboek over9drempels Per wij k werken aan gelijke kansen Vrij willigerscentrale voor?~ ig van de baan PvdA irriteert CDA en is zelf verdeeld Bibliotheek centrale wil zestig man extra personeel Geluids overlast tf Discussienota onderwijs beveelt aan: Dinsdag 17 juni 19SO- Broersver,t 3 - telefoon administratiè 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - ~104<!e jaargang no. 26636 4 pagwa'S I 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL .VlaardingenDe peuterspeelzaal, die wordt gehouden in buurthuis De Haven in het Weeshuis, heeft dringend behoef te aan een afgeschermd speelterreintje waar de kinderen hij piooi weer buiten kunnen spelen. Het grasveld naast het ge bouw is nauwelijks te gebruiken vanwege de hondepocp, die daar in grote hoeveelheden te vinden is, en het plein voor het Weeshuis is nogal gevaarlijk in verband met voor bijrijdend verkeer. Het probleem, dat naar voren werd gebracht tijdens de laat ste wijkbijeenkomst met het college van B en W in het cen trum, bestaat al geruime tijd. Het grasveldje naast het Wees huis. aan de zijde de Nieuwe- Uan.'zou best gebruikt kunnen' worden, als dat maar dusdanig zou zijn afgeschermd dat nie mand er meer zijn hond uit-; laat. Juist vanwege de vele uitwerpselen die op het gras veldje worden gedeponeerd kan dit stukje groen niet door de peuters gebruikt worden. Daarom spelen de kinderen bij mooi weer op het plein tussen de twee zijbeuken van het Weeshuis. Ook dit is niet ideaal, omdat dit plein niet, van de weg is afgesloten. De leiding van de peuterspeelzaal weet er geen andere oplossing voor dan het afzetten van het plein met een stuk touw, dat van de ene naar de andere kant wordt gespannen. .Wethouder Jelle Wiinstok. heeft tijdens die bijeenkomst in het centrum beloofd te laten bekijken, wat aan het pro bleem kan worden gedaan, Het plein voor het Wees^ huis, tussen de twee zijbeu ken, kan wel door de peuters 'worden gebruikt. Dit is echter niet van de straat afgesloten: een situatie die niet erg veilig genoemd kan worden. 'V. Schiedam In het No- letziekenhuis is de tong van een 39-jarige Schot weer aangenaaid. De tong van de man was bij een arbeidsongeluk bij na helemaal afgerukt. De operatie is geslaagd. Al na enkele weken zal de uit Aberdeen afkom stige man zijn tong weer normaal kunnen gebrui ken. De man was bij de Hol landse Constructie Groep aan de Westfran- kelandsedijk met een luchtdrukslijptol gelaste buizen aan het afwer ken, toen het apparaat bleef hangen en afbrak. De tol sloeg door het vel- llgheïdsmasker en ver wondde de man in het gelaat Met enkele diepe vleeswonden en een bij na afgerukte tong werd de Schot naar het Nolet- ziekenhuls vervoerd. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. aiiiïmuiiiiiiiiiifiMimiiiiinniitiiiiiiimitiiuiiftfiumiiiiiiiiiiiniitMmiiwtimrstirtiiiiimiiEitiiR Schiedam Directie en per soneel van de Verenigde Provinciale Bibliotheekcen trales voor Zuid-Holland. (VPBC) vinden dat het bi bliotheekwerk in hun gebied in een wanhopige positie verkeert Het meest nijpen de probleem is het perso neelstekort Vrijdag zal een delegatie van vijftig personen aan staatsse cretaris mevrouw Kraayeveld- Wouters van CRM een petitie en een groot aantal handteke ningen van lezers aanbieden, met het verzoek om zestig ex tra arbeidsplaatsen. In de peti tie beschrijft het personeel dé spanningen die door het perso neelstekort ontstaan. Het werkgebied van de in Schiedam gevestigde VBPC omvat alle gemeenten tot 30.000 inwoners in. de provin cie. Dat komt neer op l mil joen inwoners. VlaardingenHet warme weer van het afgelopen week einde heeft de gemoederen in Vlaardingen danig verhit Maar liefst twaalf maal moest de politie In actie komen om maatregelen te nemen tegen mensen die buurtbewoners te veel geluidsoverlast bezorg den. Veel Vlaardïngers had den spontaan een feestje in de tuin georganiseerd of gewoon alle ramen open staan. De vo lumeknop van de muziekin stallatie stond in veel gevallen geheel opengedraaid, zich daarbij niet realiserend dat de muziek wel eens wat te hard kon staan. Buurtbewoners be klaagden zich bij de politie, die op haar beurt het geluid terug bracht tot aanvaardbare pro porties. Intriges bezorgen de raad nachtwerk Schiedam De kans, dat Schiedam nog dit jaar een vrijwilligerscentrale krijgt, is miniem geworden. Een initiatiefvoorstel van het CDA om zo'n centrale op te richten heeft het net niet ge haald. Bij de stemming in de op PvdA'er Jos van der Lugt na complete gemeen teraad staakten de stemmen. PvdA en CPN stemden te gen. Op grond van de ge- Schiedam Tot half drie vannacht is de Schiedam- se gemeenteraad in politieke intriges verwikkeld geweest, die alle nog wel een staartje zullen krij gen. Het CDA sluit niet uit de coalitie met de PvdA te verbreken. De PvdA-fractie heeft in zijn eigen ge lederen onherstelbare averij opgelopen. Maar voor lopig heeft het college van burgemeester en wethou ders de laatste vergadering vóör het zomerreces overleefd: Riet Taverne (CDA) is nog altijd wet houder, hoewel vooral Gerard Verhulsdonk van de WD en Eef Collé (CPN) in zijn laatste raadsverga dering op een andere uitslag hebben zitten specule ren. De spanning steeg in de loop van de avond zo, dat achter eenvolgens PvdA, VVD en CDA afwezige fractieleden op trommelden om mee te komen stemmen. CDA-raadslid Piet Roosen stapte zelfs zo van zijn ziekenhuisbed in een taxi om naar het stadskantoor te ko men; na de stemming over de vrijwilligerscentrale verliet hij de vergadering meteen weer, begeleid door zijn vrouw. Ook VVD-raadslid Ineke de Jong was ziek, maar moest toch ko men. De raad heeft zijn vreemdste vergadering sinds 'Woudhoek- Noord' (1976) beleefd. Drie or devoorstellen werden inge diend, drie schorsingen wer den aangevraagd (het college, waarin Taverne de minder heid vormde, had zelf in totaal meer dan een uur nodig om zich te beraden over de vrij willigerscentrale). Maar het meest uniek waren de inter pellatie van Hans Konings (PvdA) over de nieuwe bij standsformulieren en het ini tiatiefvoorstel voor de ge noemde centrale, ingediend door het CDA en ondersteund door VVD, D'66 en PPR. In terpellatie zowel als initiatief voorstel zijn beide zware poli tieke instrumenten, die meest al gehanteerd worden om een wethouder aan de tand te voe len of om een onwillig college tot iets te dwingen. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. SWUT Adrc5- C ?o*c De eerste irritatie ontstond bij de discussie, of Konings een interpellatie moest worden toegestaan. CDA en VVD wa ren daartegen, omdat zij von den dat Konings in de com missie voor sociale zaken al genoeg kans heeft gehad vra gen te stellen over de nieuwe formulieren, waarop bijstand- trekkers meer gedetailleerd hun eigen vermogen moeten invullen dan voorheen. CDA- fractievoorzitter Siem Rosman vond een interpellatie „dram merig'* en van de PvdA „ron duit irritant tegenover de coa litiepartner". Het scheidende CPN-raadslid Eef Collé proef de uit die woorden, dat een in terpellatie best de moeite waard zou worden; ook PPR en D'66 zagen meer belang in het doorgaan van de interpel latie. Daarna bleek dat ook Riet Taverne, tegen wie de in terpellatie gericht was, die me ning was toegedaan in te genstelling dus tot haar partij genoten. Konings wilde met zijn inter pellatie vooral bereiken, dat de formulieren in de ijskast werden gelegd totdat een bij behorend beleid door het ge meentebestuur is bepaald. De aanpassingen op de bijstands- formulieren 2ijn nu daarente gen zonder politieke inmen ging aangebracht. Hij vond het niet afdoende over een half jaar de formulieren op hun nut te beoordelen. Toen wet houder Taverne hem niet naar bevrediging beantwoordde, vroeg Konings een schorsing aan. Het liep toen al tegen twee uur, reden voor de Ke- thelse huisarts Ruurd van der Veer, fractiegenoot van Ko nings, om aandacht te vragen voor de gezondheid van de raadsleden. Van der Veer wekte daarmee grote woede op van de linkervleugel in de PvdA-fractïe (de lijn-Diele- mans), die hem achter de schermen verweet Konings af te vallen. Ondertussen diende Rosman „om de PvdA terug te pesten" ook een motie in, waarin hij CDA-wethouder Taverne een pluim gaf voor het beleid inza ke de bijstandsformulieren. Deze motie werd beschouwd als een lachertje, die later al leen de sympathie kreeg van VVD-raadslid Cor van Til- borg. Ondertussen vroeg en kreeg PvdA-fractieleider Lou van der Stel óók om schorsing. Op dat moment kwam de PvdA-linkervleugel alleen te staan, want het bleek dat de meerderheid van de socialisti sche fractie een ommezwaai maakte door tegen de motie- Konings te stemmen. Van te voren zou anders zijn afge sproken. Het interne verwijt in de PvdA is nu, dat de rech terflank met opzet Konings in diens 'maidenspeech' al in zijn hemd heeft willen zetten. De motie-Konings werd verwor pen met de stemverhouding 26-6. Een rolstoel berijder komt vaak voor ver rassingen te staan waar een nlet-lnvall- de dagelijks aan voorbij gaat. Vlaardingen Door middel van kleine wijzigingen kunnen relatief gezien soms belangrijke verbeteringen aan de be reikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen en andere gemeenschappelijke voorzieningen aangebracht worden. Dat is de voornaamste conclusie van het rapport 'Drempels in Vlaardingen', dat de plaatselijke afdeling van de consumentenbond gisteren aan het college heeft aangebo den. Het rapport vormt de weerga ve van een onderzoek naar de bereikbaarheid van gebouwen in Vlaardingen voor invalide burgers. De werkgroep onder zocht in het totaal zeventig ge bouwen, waaronder banken, scholen, horecagelegenheden, kerken, theaters en winkels, op de bereikbaarheid, de toe gankelijkheid en bruikbaar heid. Centraal stonden daarbij niet alleen de rolstoelgebrui kers, maar ook andere gehan dicapten, zoals slechtzienden. Hoewel de werkgroep tot de conclusie komt dat de situatie in Vlaardingen niet beduidend slechter is dan elders in het land, maken de resultaten wel duidelijk dat gehandicapten nogal wat obstakels tegen moeten komen in het dagelijks, leven. Obstakels waarvan de consumentenbond meent dat ze soms niet of nauwelijks weg te nemen zijn, zoals in het ge val van de moeilijke ligging van het stadscentrum, maar in andere gevallen heel makke lijk verholpen kunnen worden door bijvoorbeeld garderobe- haken wat lager te monteren of een goede oversteekplaats te .creeören. Gebouwen die er in Vlaardin gen echt slecht afkomen 2ijn met name het station Vlaar dingen Oost, de gemeentebi bliotheek aan de Fransenstraat en het politiebureau. Een alge meen geconstateerd euvel bij de winkelcentra is het. ver schijnsel van de te nauwe doorgang. Als gevolg van uit stalling van winkelwaar op de stoep troffen de werkgroeple den soms volledige blokkade van de doorgang aan. Behalve aan de gemeenteraad zal het rapport ook aan architecten en ondernemers aangeboden wor den. Want met name van deze mensen hangt het in de toe komst af, vindt de werkgroep. meentewet komt het voor stel, dat werd gesteund door D'66. WD en PPK, in één van de volgende raadsverga deringen weer aan de orde. Volgens CDA-raadslid Els Hellwig betekent het uitstel zeker dat een vrijwilligerscen trale in Schiedam nu wel kan fluiten naar een subsidie van het ministerie van CRM. Voor de raadsvergadering had zij nog contact gehad met het mi nisterie, waar haar was verze kerd dat een aanvraag voor subsidie snel binnen moest zijn, wil Schiedam daarop nog kans maken. Een beslissende rol bij de stemming was weggelegd voor CPN'er Eef Collé, die gistera vond voor de laatste maal in de gemeenteraad aanwezig was. Samen met de PvdA- fractie stemde hij tegen het voorstel. De stemverhouding kwam daardoor op 1717. Col lé, die eerder had verklaard voor een vrijwilligerscentrale te zijn, steunde de socialisten, omdat hij zijn opvolger Ulferd Bruseker niet in het vaarwater wilde zitten: die heeft laten weten tegen een vrijwilligeis- centrale te zijn. PvdA-fractievoorzitter Lou van der Stel probeerde aan het begin van het debat het voor stel door een stemming uit te stellen. Toen dat niet lukte, probeerde hij op alle mogelijke manieren het voorstel als te vaag af te schilderen. „Cijfers komen er niet in voor en het rammelt aan alle kanten", was zijn mening. PvdA-wethouder Herman Posthoorn, die zich ook in de discussie mengde, kwam pas toe aan de bezwa ren die binnen de PvdA leven tegen een vrijwilligerscentrale. Volgens de wethouder schuilt in een centrale het gevaar dat toekomstige arbeidsplaatsen door vrijwilligers ingenomen zullen worden. „In zo'n cen trale schuilt het gevaar van een verschuiving van betaald naar onbetaald werk. Zeker nu in de verzorgende sector zo bezuinigd wordt is de kans groot dat vrijwilligers het werk van beroepskrachten gaan doen", verkondigde hij. Initiatiefneemster Els Hellwig antwoordde daarop dat de sta tuten een dergelijke ontwikke ling niet toestaan en dat in het bestuur ook vakbondsverte gen wood i ge rs zitting hebben om daarover te waken. Overi gens ziet de PvdA wel iets ia het inschakelen van vrijwilli gers. Maar dan door middel van een vacaturebank, waarbij het gevaar van aantasting van arbeidsplaatsen niet zo groot is, maar die zich in de praktijk meer blijkt te richten op wer klozen en niet op huisvrou wen, zoals een centrale ook doet Volgens de PvdA zou zo'n vacaturebank verbonden kunnen zijn aan het werklo- zenproject Trechter. Vlaardingen Om het ideaal van gelijke kansen in het on derwijs zo goed mogelijk te realiseren dienen er ter zake per wijk samenwerkingsverbanden tot stand te worden ge bracht Gedacht wordt daarbij aan een wijkgewijze samen werking tussen school, ouders, opbouwwerkers, wijkagent en club- en buurthuizen. Deze beleidsaanbeveling wordt gedaan in de pas uitge brachte discussienota over het. primair onderwijs, die deel. uitmaakt van de nog te vol tooien totale nota 'Onderwijs in samenhang'. De aanlrêve- Iing tot samenwerkingsver banden vormt een eerste aan zet, maar is als zodanig nog niet met betrokkenen bespro-. ken. Het mobiliseren van de samenwerkingsverbanden wordt door de samenstellers, van de discussienota „als een middel om de ontwikkelingen van het individu zo goed mo-- gelijk te doen zijn" gezien. De nota onderkent drie groe pen achtergestelden die met" name extra aandacht verdie nen. Genoemd worden de an derstaligen, meisjes, en vol wassenen die in het verleden weinig onderwijskansen heb ben gehad. Op het vlak van de anderstaligen wijst de nota op het belang van onderwijs in" eigen taal en cultuur. Ook de betrokkenheid van de ouders van de buitenlandse kinderen zou gestimuleerd kunnen wor den door dezen in de ouder- comraissics en vergelijkbare organen op te nemen, menen de samenstellers van de nota. Voorts zou een speciale werk groep zich bezig moeten gaan houden met het zoeken naar mogelijkheden om ook meisjes in het onderwijs meer kans te geven. Die werxgroep zou zich met name moeten gaan bezin nen op het probleem van de roldoorbreking. De discussie nota staat tot en met augustus open voor kritiek en inspraak; 9 september volgt een afron dende inspraakbijeenkomst Na dit tweede deel komt een derde deel over het voortgezet onderwijs en een vierde dat de educatieve voorzieningen in Vlaardingen zal doorlichten. Waarmee de nota 'Onderwijs in samenhang' voltooid zal zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1