!>CH!EOAMSCHE COURAI deze Integratie ambulancediensten komt op gang Ik de^oef Scholieren stormen stadskantoor binnen krant «•ïss&r «O ff Vangen van steurkrabben mag niet VTlIërïüs Illegale Turkse werknemers gepakt Bewoners Sehiedam-Oost fel tegen huurverhoging Noodgedwongen uitstel SG-debat over cultuur Eerste paal kaalslag morgen de grond in Voor de zesde maal lentefeest. Een gesprek op pagina drie. De gaten in de Vlaardingse binnenstad worden gevuld. Oppagina drie een verslag over wat daar allemaal aan vast zit. Sport pagina vier. Stuurgroep aan de slag ..••••J»* Jei wat van Bas van Bochove 2e voorlichter Behalve in Maassluis Nakomertje9 Donderdag 19 jtini 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - - 104de jaargang a*. 26638-4 PAGnut Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL advertentie U heeft méér aan een goed vakantie-advies! REISBUREAU BROERSVELD167-010-731611 3111 LG SCHIEDAM Vlaardingen Tijdens een po litiecontrole bij het Vlaarding se overslagbedrijf Mosterd B.V. zijn zes illegale werkne mers opgepakt- De zes Turkse mannen bleken geen van allen over een tewerkstellingsver gunning te beschikken. Omdat sommigen van de gear resteerden beweerden dat zij een dergelijke verklaring thuis hebben liggen verblijven de zes in afwachting van een na der onderzoek momenteel in het bureau van de Vlaardingse politie. De controle vond plaats in samenwerking met de loontechnische dienst Rot terdam en werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van sociale zaken. Meer acties worden venvacht. Eén van de gisteren gearresteerde illegalen wordt wegge voerd. Schiedam De bewoners van Schiedam-Oost, die een corpo ratiewoning hebben van de SSSW, maken ernstig bezwaar tegen de aanstaande huurver hoging van zes procent. Een in de wijk uitgevoerde enquête over de conditie waarin de huizen verkeren leverde nogal een somber beeld op. Er waren in totaal 298 klachten over scheuren in de woningen, 147 mensen klaagden over vocht in de huizen. Bijna 300 mensen hebben klachten over het slechte stuckwerk. Bijna ieder een heeft last van tocht: 319 klachten. Lekkages komen ook veelvuldig voor: 253 klachten daarover. De klach ten vormen slechts een kleine greep uit een hele waslijst. De resultaten van het klachtenon- derzoek zijn aan de vereniging volkshuisvesting, aangesloten bij de SSSW, aangeboden. Het bewonerscomité heeft overleg gevoerd met de SSSW en drong aan op huurbevrie- zing. Probleem hierbij is dat huurbevriezing bij het minis terie moet worden aange vraagd en dan pas a!s de ver huurder (SSSW) zelf vindt dat de onderhoudstoestand van de woningen slecht is. De SSSW ontkent dat nu ten stelligste. Een oplossing is daarom voor alsnog niet gevonden. De be woners willen nu actie gaan voeren. Er wordt opgeroepen om tegen de huurverhoging bezwaar te maken. Weigeren is volgens het bewonerscomité de enige oplossing, totdat de huurcommissie en als laatste de kantonrechter uitspraak hebben gedaan in de hele kwestie. Geadviseerd wordt wel aan de huurders om het niet betaalde verhogingsbe drag opzij te leggen om het te gen de tijd, dat het wel betaald moet worden, beschikbaar te hebben. De stuurgroep voor de integratie van de ambulan cediensten Schiedam en Vlaardingen kan aan de slag. De commissies voor volksgezondheid van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam zijn het er over eens dat voor oktober de stuurgroep het be leidsplan klaar moet hebben, dat daarna door de verschillende colleges beoordeeeld kan worden. In de stuurgroep zijn de drie wethouders voor volksge zondheid en een aantal topambtenaren vertegen woordigd. Tijdens de gezamelijk commis sievergadering van de drie ge meenten werd duidelijk dat de voorkeur van de commissies uitgaat naar een zware rege ling met een aantal alternatie ven. Het komt'erop neer dat de bestaande lichte regeling geheel verdwijnt en dat de ambulance diensten samenge voegd worden tot één dienst met één gemeente als juridisch 'persoon'. Het samengaan mag echter niet leiden tot een ver lies van het aantal arbeids plaatsen. SchiedamCultuurwethouder Herman Posthoorn heeft zijn discussiestuk over het alternatief voor een culturele raad niet op tijd afgekregen voor de vergadering van de Schiedamse Gemeenschap, die gisteravond zou worden ge houden. Posthoorn tobt met de precieze organisatievorm en wil boven dien extra voorzichtig zijn, uit angst dat het met zijn nieuwe idee net zo gaat als met ziin voorstel voor de culturele raad, dat hij een jaar geleden hoopte in te kunnen dienen. De stichtingsraad van de Schiedamse Gemeenschap zal nu, als culturele smaakmaker van de stad, een andere datum prikken voor de bespreking van Posthoorns ideeën. In te- tenstelling tot de.plannen met e culturele raad heeft de wet houder met zijn huidige plan nen alle steun van zijn achter ban, de PvdA. Wat betreft de culturele raad begonnen vorig par de inzichten hieromtrent te veranderen, reden ook waarom een en ander niet doorging, najaren lange discus sies in de SG. Zoals Posthoorn de SG vorige maand plotseling liet weten, wordt nu gedacht aan de op richting van een gemeentelij ke afdeling welzijn, die een culturele sector kent. Dit dient dan als het werkuitvoerend orgaan. Voor de beleidsbepa ling wordt naar verwachting een zwaar adviesorgaan inge steld, maar hoe dat organiek in elkaar zit, hoe de positie ten opzichte van het gemeentebe stuur zal zijn en van welke be tekenis de SG dan zelf nog is, dat had allemaal in Posthoorns stuk moeten staan. JL Dd nieuwsbod, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad- >taWop Swu* geloof.''-- env£- R<A«,ailW Het personeelsbeleid leverde de nodige discussies. Bij inte gratie van de ambulancedien sten moeten volgens het Vlaardingse PvdA-raadslid Van der Windt de paraatheids eisen worden aangepast- „De huidige slaap/wacht regeling moet worden omgezet in een permanente en directe paraat heid." Ook de financiële ge volgen voor het ambulance personeel, tijdens de vergade ring in grote getalen aanwezig, moet goed worden geregeld. Gré van Eek Grootveid, voor zitster en wethouder volksge zondheid van Maassluis: „Wij hebben rechten gekregen en die kun je de ambtenaren niet meer af nemen. Een stap terug zal er dus niet gedaan wor den." Over de lokatie was ook bijna iedereen het eens. Een locatie aan de Hargalaan in Schiedam is voor de meeste partijen in de commissie aanvaardbaar. De Vlaardingse commissie maakte het voorbehoud dat er eerst met het personeel over legd zal moeten worden over welke voorkeur het personeel heeft als locatie. De Schiedamse fractie van PvdA ging akkoord met de zware regeling maar stelde wel bij mondde van R, van der Veer dat de regeling wel aan gepast moet worden aan de de mocratische nonnen. De voor Vlaardingen verantwoordelij- "ke wethouder IJsbrand van der Velden temperde het opti misme over een goede afloop van een groot aantal commis sieleden: „We staan nog maar aan het begin van de procedu re en niet aan het einde zoals nu wel gesuggereerd kan wor den. Het personeel krijgt nog voldoende inspraak, want ook zij tellen wel degelijk mee." Aan de actie voor beter on derwijs deden lang niet alle scholen mee, maar genoeg om de happe ning, ook bij wethouder Posthoorn, te doen slagen. Schiedam De benoe ming van een tweede gemeentevoorlichter in Schiedam is rond. Per 1 augustus zal de nieuwe man op het stadskantoor begin nen. De keus van bur gemeester en wethou ders is gevallen op Bas van Bochove. Van Bochove (49) is geen onbekende op het stadskantoor. In zijn huidige betrek king, chef van de Schiedamse redactie van Het Vrije Volk, heeft hij al regelmatig contact met zijn toe komstige collega Dolf Buschkens. Hij begon zijn journalistieke carrière in 1955 en werkte onder meer voor het Rotter- damsch Nieuwsblad in Schiedam. Schiedam Om kwart over vier gistermiddag waren ze het wachten -zat en beklom men enkele tientallen scho lieren en onderwijzers het trappenhuis van het Schie damse stadskantoor op zoek naar onderwijswethou der Herman Posthoorn. Bui ten hadden zij toen al een kwartiertje staan wachten, na de happening in de Plan tage, en het woei flink, Post hoorn zat binnen in zijn wet houderskamer nog in een be spreking en daarom riep ac tieleider Jacob Boven op massaal naar boven te gaan. En na lang geroep, „een twee drie vier, komt er nog wat van?" kwam Posthoorn. Jacob Boven, hoofd van de Thorbeckeschool in Nieuw- Vlaardingen Hengel sportliefhebbers die als aas steurkrabben gebrui ken, zullen niet meer in de Vlaardingse haven op dit aas mogen vissen. De havenmeester en de ka mer van de binnenvisserij hebben onoverkomelijk bezwaren tegen de vangst. De vissers maken bij hun vangst gebruik van kruis- netten. Deze netten wor- den verzwaard met een steen. De steurkrabvissers Senteren uit de kademuur e stenen om het net te verzwaren. Na de vangst worden de stenen niet te rug in de kademuur ge stopt, maar in het water gegooid. Regelmatig moet een 'gaatjesploeg* van de gemeente de kademuur herstellen. Dit probleem werd opgelost door een aantal ringen te monteren die het vangen van steur- krabben vergemakkelij ken. De politie zal het vangen van de steurkrab ben echter blijven verbie den. Noodgedwongen, dat wet De gemeente Vlaar dingen is rechthebbende van het viswater van de Oude Haven en de rivier- hoofden. De gemeente had dit recht willen verpach ten of schenken aan de Vlaardingse Hengelaars- bond. Vanaf de kaden zou dan gevist kunnen wor den. Aangezien steurkrab ben met een kruisnet wor den gevangen, dat valt on der de bepaling 'grote vis tuigen', is er toestemming vereist van de kamer van binnenvisserij. Deze toe stemming heeft de ge meente gevraagd, maar uit contacten met de Ka mer van de Binnenvisse rij bleek dat de toestem ming wel nooit verleend zal worden. Het verlenen van toestemming om met een kruisnet te mogen vis sen zou een precedent kunnen scheppen in het Waterweggebied en daar wil de Kamer voor de Binnenvisserij niet aan. Het vangen van de steur- krab is en blijft dan ook verboden. Voorlopig zal de politie alleen waar schuwend optreden, maar in de toekomst La het ze ker niet uitgesloten dat de politie overgaat tot inbe slagname van de kruis» netten en het opmaken van een procesverbaal. Ook Schiedam kampt met hetzelfde probleem. In deze gemeente zijn geen vergunningen afgegeven voor het vangen van steurkrabben. Het is ove rigens nog maar de vraag of steurkrabben in Schie dam warden gevangen. Voor Maassluis ligt het allemaal eenvoudiger. Het gebied tot aan het douanehuisje in de haven valt onder de kustvisserij en om steurkrabben te mogen vangen is slechts een concent voor de kust visserij nodig. Zo'n con cent kan een ieder die steurkrabben wil gaan vangen afhalen op het po litiebureau. land, overhandigde de wet houder een lijst met 2666 handtekeningen, alle opge haald in Schiedam^ Doel van de actie: behoud van arbeids plaatsen in het onderwijs, uit breiding daarvan zelfs, ten be hoeve van beter onderwijs, ook door middel van kleinere klassen. Posthoorn, wiens handtekening ook ergens op de lijst staat, deed de toezeg ging dat hij de handtekenin gen èn een begeleidende peti tie om meer onderwijskrach ten zal doorsturen naar minis ter van onderwijs Arie Pais. De actie van gistermiddag was begonnen in de Plantage, waar bescheiden toespraakjes wer den gehouden en waar ook Jan van Oordt van de onder wijsbegeleidingsdienst Nieuwe Waterweg-Noord optrad, teza men met organist Hans Punt. Druk was het in de Plantage eigenlijk niet, gelet op de vrije woensdagmiddag, In totaal waren er zo'n zestig kinderen, ouders en leerkrachten die luisterden naar de in zijn vrije tijd in elkaar geflanste liedjes van Jan van Oordt. Van de ge meenteraad namen Jantje Boonstra van de PvdA en Lef CoLlé van de CPN deel aan de happening en CDA-raadslid Luud Snel kwam alleen in de Plantage even een kijkje ne men. Na de Plantage ging de stoet, begeleid door de politie, via de Broersvest naar het stadskan toor. Wandelaars in de bin nenstad kregen even de in druk, dat de avondvierdaagse een paar uur te vroeg begon nen was... Vandaag zal een beperkt aan tal onderwijzers staken om deel te nemen aan de landelij ke demonstratie voor beter on derwijs. Uit één spandoek bleek dat het niet alleen om meer on derwijskrachten gaat. Leerlin gen van een lagere school had den een groot laken bij zich met de tekst: „Wij willen een conciërge". Kinderen uit de Oostwijk beschilderen de 'eerste* paal die wethouder Goudriaan voor het kaalslag project zal slaan. Vlaardingen Een heipaal als totempaal. Kinderen uit de Oostwijk togen gisteren op hun vrije middag enthousiast aan het schilderen om een 'grauwe betonnen kolos om te to veren tot een kleurige, feestelijke paal. De eerste paal voor het nieuwbouwproject op het huidige kaalslagterrein aan de Eerste Van Leyden Gaelstraat. Vrijdagmiddag zai wet houder Goudriaan de feestpaai de grond in drijven Het be schilderen van de paal was een ideetje van de ondernemer bo.uw van de woningen in uitvoering heeft, Henk van der Waal. De uitdrukking 'eerste paal' kan overigens wel met een flinke korrel zout genomen. De eerste paal heeft immers al tientallen voorgangers gehad. Een ongeduldige wethouder Goudriaan en ondernemer konden niet langer wachten tot het hele project officieel en kannen en kruiken was, op het risico af dat het project te ruggedraaid zou moeten wor den begon men toch alvast maar. En hoewel nog steeds f niet alles in de puntjes gere- 1 geld is zo bestaat er nog 1 geen duidelijkheid over de hu- ren van de garages, al heeft 1 Goudriaan gegarandeerd dat alles boven de twee tientjes door de gemeente bijgepast zal worden - acht men nu toch het ogenblik gekomen voor de officiële handeling van het 1 eerste paal slaan. Een eerste paal als nakomertje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1