Ik neem moet Geen behoefte aan kleine wooneenheden\ krant Bouwspeelplaats zit zonder hout ."ii Binnen I brandje Duur ijsje Tip leidt tot aanhouding vier herome-dealers Zelfs voor j'starters wachttijd drie jaar V 'Geen gelijkstelling van onderwijs' ||jPl"/ Maartense en Koole exposeren in galerie De Duig, Discussie over gemeentelijke camping in Schiedam in Da Vteardingse 1300 deelnemers op de eerste avond. Pagina vier. Vracht auto's kunnen wijkpark niet in 1|1P^ - - - v-< v v/T o»° 90 maal te hard op Marathon- weg Wethouder Han Hummelen: Voormalig verzet helpt bij kiezen straatnamen SCHIEDAMSCHE COURANT Dinsdag 24 juni 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - - 104de jaargang no. 26641—* pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 266091 - redactie 262566 - klachtendicnst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Bil De brandweer moesl er aan te pas komen om een klein binnenbrandje fn een leeg staand pand aan de Voor- nsestraat in Schiedam-Zuid te blussen. Op de bovenver dieping van het huis stond in het weekend een bankstel In brand. Buurtbewoners alar meerden de brandweer, toen zij rook uit het dakraam za gen komen. Het vuur is ver moedelijk aangestoken door spelende kinderen. De brand veroorzaakte nau welijks gnige schade. Het huis staat al tijden leeg in af wachting van een renovatie beurt. Schiedam Een 73-jarige Rotterdamse zal een bezoek aan La Venezia nog lang heugen. Een momentje rust onder het genot van een ijsje kostte de bejaar de vrouw in de Passage uileindelijk ruim vijfhonderd gulden. Pas een dag later kwam de vrouw er achter dat haar portemonnee met inhoud uit haar tas was verdwenen. Om een ijsje te nuttigen had de vrouw haar tas met portemonnee op een stoel naast haar neergelegd. Op het moment dat zij uit de ijssaton wilde vertrekken, zat op de stoel een ongeveer veertigjari ge man. De vrouw wond zich daar nog al over op, maar bedaarde toen zij haar tas een eindje verder zag liggen. Ge rustgesteld pakte zij haar tas en vertrok naar huis. Pas een dag later merkte zij dat uit de tas een portemonnee met 515 gulden en een kascheque met giropasje waren verdwenen. Schiedam Bij ccn inval in ccn woning in Schicdam-Oost heeft de politie één kilo heroïne in beslag genomen. De vondst heeft geleid tot de aanhouding van vier personen, onder wie vermoedelijk twee Turken. Het viertal is inmiddels voorgeleid aan de officier van justitie in Rotterdam. De heroïne heeft een handelswaarde van ongeveer 300.000 gulden. De zaak kwam aan het rolien na een anonieme telefonische tip, dat binnenkort een partij heroïne m de woning in Oost van eigenaar zou verwisselen. De politie is uiterst zwijgzaam en wil voorlopig nog geen details kwijt over deze voor Schiedam grote heroïnezaak. In het belang van het onderzoek weigert de politie verdere mededelingen over de verdachten. Ook over de herkomst van de partij heroïne zwijgt de politie voorlopig nog m alle talen. Schiedam: 6300 woningzoekenden ntiiimu!iiiifiiiiiin!iiifiHiiiiinniiii!i!itiiiiiiiiniiiiiimii!i!i!iiiiiimiiiiiiiniiii!iiiii!:!oiimiiii!ii!U!i!iiiiiiiuiiiMiiiiiiiiiiiiimMi!ii!iiiiuiiiiiimiii!iii!iiii!iiiiiiiiiii[ii!iiiniiiiiiiiniiiiiiiiiininiiiiiMiiif Hel bouwspeelterrein, waar door het gebrek aan hout nu een nomadenkamp wordt ingericht. Si fj t \jdi -o - VIaardingen De bouwspeelplaats in Vlaardingen-Holy kampt met proble men. Het terrein is onlangs grondig opgeruimd. De bouwspeelplaats was hard aan nieuw hout toe: het oude ma teriaal was rot en beschimmeld door het jarenlange gebruik. Het nieuwe hout laat echter op zich wachten. Bij de ingang van het wijkpark in Holy la een viaduct onder de Amsterdam laan gebouwd, waardoor vrachtwa gens de bouwspeelplaats niet meer kunnen bereiken. In het verleden werd het hout voor de bouwspeelplaats aangevoerd door vrachtauto's, die 30 ton tegelijk vervoe ren. Het is voor de medewerkers van de bouwspeelplaats ondoenlijk om een der gelijke hoeveelheid mei de hand vanaf het viaduct naar de bouwspeelplaats te vervoeren. Eén keer eerder hebben ze het geprobeerd: toen zijn ze met acht mensen twee weken lang bezig geweest om het hout op de goede plaats te krij gen. Gezocht wordt nu naar een andere op lossing. Het is de bedoeling dat het hout nu in kleine hoeveelheden aangevoerd gaat worden. Als alternatief wordt op de bouwspeelplaats tot die tijd een noma denkamp ingericht. Op het terrein ko men alJerlei tenten te staan. Het kamp, dat start op 29 juni, zal vier weken blij ven staan en daarna weer verder trek ken. De kinderen die het nomadenkamp bezoeken kunnen aan tal van activitei ten meenemen. Boven de kampvuren die aangelegd worden kan brood worden gebakken. Het kamp zal in de nomaden- periode regelmatig worden bezocht door minstrelen en rondreizende artiesten. Mocht het weer activiteiten buiten niet toelaten dan wordt er uitgeweken naar de tenten en de wagon, op het terrein. Als het mooi weer is worden er tal van kinderspelen buiten georganiseerd. Dt? nieuwsblad, waarin u al het nieuws uil eigen omgeving kunt vinden, wordl zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. tU»»"—* Yo$ccAs" O VJ°ot'pitl l0»< O o O »34 OOO Vlaardingenliet CDA- raadslid Jac. Hockx meent dat er van een feitelijke ge lijkstelling tussen open baar en bijzonder onder wijs in Vlaardingen niet veel terecht komt. Hij ven tileert die mening in zijn partijblad 'CDA-nieuws' naar aanleiding van de dis cussies die op het ogenblik binnen de gemeente ge voerd worden over de aan stelling van een consulent godsdienstige vorming voor het bijzonder onder wijs. In het artikel, dat de veelzeg gende titel meekreeg 'Gelijk stelling van onderwijs? Ver geet het maar!', schrijft Hockx onder meer: „Gelijkstelling be tekent voor ons (het bijzonder onderwijs red.) evenveel overheidsgeld beschikbaar stellen voor alle kinderen in Vlaardingen met dien verstan de dat het btj2onder onderwijs zijn eigen beleid kan bepalen; eigen prioriteiten kan stellen," Omdat het openbaar onderwijs eerder een consulent kunstzin nige vorming aanstelde, vindt Hockx dat het bijzander on derwijs in dat verband recht heeft op een eigen consulent voor het godsdienstonderwijs. Een redenering waarin hij zich gesteund zegt te weten door de geest van de wet. Hockx verwacht overigens niet dat de meerderheid van de gemeenteraad de geest van de wet ook zo zal interprete ren. Hij vreest dat de andere partijen de aanvraag van het bijzonder onderwijs niet zal honoreren en befcmdigt zijn artikel daarom op dezelfde wijze waarop hij het begon; „Gelijkstelling openbaar/bij zonder onderwijs (naar de geest van de wet)? Vergeet het (nog) maar!" Schiedam In minder dan één jaar tijd heeft Schie dam er meer dan duizend woningzoekenden bij gekre gen. Met ingang van de maand juni telde het bureau huisvesting aan de 's-Gra vela ndse weg op één na zes duizend inschrijvingen. Ook de laatste drie weken zijn er alweer enkele tientallen nieuwe woningzoekenden bijgekomen. De ambtenaren van huisves ting werden in mei opnieuw overspoeld met klachten over erbarmelijke woonsitu aties. De deur van het bu reau huisvesting werd vorige maand platgelopen: gemid deld elke twee minuten was er een nieuwe klant, met vaak eindeloze verhalen over smartelijke huisvesting, hoge medische urgentie en conflictueuze leefomstandig heden. In de piekuren kwa men de ambtenaren nauwe lijks toe aan de registratie van alle gegevens. De wachttijden voor een huis worden ook steeds langer. Zelfs voor de zogenaamde starters (mensen die zich voor het eerst laten inschrij ven) varieren de wachttijden van tweeëneenhalf tot drie jaar. Die lange wachttijden worden veroorzaakt door de nog beperkte bouw van wo ningwetwoningen. Naar deze sector gaat de grootste vraag uit. Een PvdA-werkgroep is naar aanleiding hiervan kort geleden gaan becijferen, of de woningdifferentiatie in het bestemmingsplan voor Woud hoek-Noord niet meer naar de woningwetsector kan worden verlegd. De PvdA staat al op het stand punt, met uitzondering van verantwoordelijk wethouder Chris Zijdeveld die daarover nog twijfelt, dat in de Schte- damse binnenstad uitsluitend goedkope woningwetwonin gen moeten worden gebouwd. In Woudhoek en de binnenstad is plaats voor respectievelijk huizen. 1900 en 450 Doorstroming Van de 5999 woningzoeken den, die op 1 juni hij huisves ting stonden genoteerd, zijn er volgens de normen 2648 vol doende gehuisvest. Woning bouw zou volgens de gemeen telijke beleidsvisie een door stroming kunnen bevorderen, waardoor de grote groep vol doende gehuisvestcn geholpen kan worden. De moeilijkste problematiek geldt echter de 621 Schiedammers met een medische urgentie, 667 bejaar den, 739 alleenstaanden, 312 tweepersoonshuishoudens die bij familie inwonen, 378 gezin nen die onvoldoende gehuis vest zijn en 796 aanstaande pa ren. Enkele categorieën over lappen elkaar voor een klem deel. Van een aantal mensen 2ijn in 's-Graveland zelfs al meer GGD-rapporten binnen gekomen. Anderhalf jaar geleden telde Schiedam nog „slechts" vier duizend woningzoekenden. De sterke stijging kent verschil lende oorzaken: gezinsverdun ning, echtscheidingen, verzelf standiging/vereenzaming, ver paupering van de oude wijken en uitblijven van woningwet- houw. In alle categorieën vindt in verhouding een even sterke stijging plaats; de „lee gloop" van Schiedam heeft hier nauwelijks invloed op. In mei kon het bureau huis vesting 125 mensen aan een huis helpen, maar 197 perso nen lieten zich nieuw inschrij ven. Van de vrijgekomen wo ningen waren er slechts 37 van de gemeente Schiedam. Het aantal woningen, dat gesa neerd moet worden, is thans 46. Vlaardingen Tijdens een verkeerscontrole, die gisterochtend gedurende anderhalf uur werd ge houden op de Vlaardmg- se Maraihonweg, werden maar liefst 90 automobi listen aangehouden en geverbaliseerd wegens overschrijding van de maximum snelheid. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 111 kilometer per uur. Een overzicht van de door wel houder Han Hummelen geopende expositie „Woondichtheid". Maassluis De wethouder voor volkshuisvesting van Maassluis Han Hummelen plaatste bij de opening van de tentoonstelling „Woon dichtheid" in de hal van het stadhuis de nodige vraagte kens bij de vraag of er wel zo'n grote behoefte is aan kleine woningen voor één en twee persoonshuishoudens. Dit een recent onderzoek binnen de gemeente naar de behoefte van 1 en 2 pcr- soonshuishoudens is geble ken, dat deze groepen in het geheel niet zitten te sprin gen om de zo geroemde klei ne wooneenheden, zo onthul de de wethouder. Die kleine gezinnen tonen een duidelij ke voorkeur voor een 4-ka- merwoning. De wethouder ging ter gele genheid van de expositie ook in op de langdurige leegstand van koopwoningen in Maas sluis. „Het is voor mij onver teerbaar dat er een zeer groot aantal woningen zijn en wor den gebouwd die langdurig leeg staan. En dit terwijl tien duizenden mensen alleen al in het Rijnmondgebied woon ruimte nodig hebben en daar Schiedam De straatnamencommissie zal zich door het voormalig verzet Ne derland laten adviseren over personen, die de laatste halve eeuw hebben ge streden voor de democratie. De straat namencommissie heeft van geschiede nis te weinig kaas gegeten om zelf een verantwoorde keuze te kunnen Joen uit het potentieel aan verzetsstrijders. Het voormalig verzet heeft die kennis uiteraard wel. Verzetsstrijders èn andere voorvechters voor de Nederlandse democratie zullen dan vernoemd worden naar de straten, die volgend jaar worden aangelegd in de tweede fase van de woningbouw in Woud hoek-Noord. Onlangs heeft de raadscommissie voor ruimtelijke orde ning bepaald, dal historische persoons namen weer ingevoerd moeten worden om 'modernismen' zoals oude scheepstypen, oude ambachten en gras jes en blommen <2oals in Spaland en in plan-Hoorn van Woudhoek) verder te voorkomen. De straatnamencommissie moest toen opnieuw aan de slag om nieuwe voor raden namen aan te leggen. I' langdurig op moeten wachten. Het is een taak van de hogere i en lagere overheden om die i leegstand te bestrijden." De i beleggers moeten maar een f stapje terug, aldus Hummelen; j „Zij zullen genoegen moeten nemen met een lager rende- ment en gedwongen worden om de koopwoningen onder te brengen in de huursector." De invloed van het rijk op de woningbouw wordt steeds gro ter, heeft de Maassluise wet houder geconstateerd. „De toetsing van de rijksoverheid leidt tot een verarming van van de woning. Op deze wijze wordt een extra verschil ge creëerd tussen diegenen die m staat zijn om een huis te kopen en zij die aangewezen zijn op huren. Ik ben van mening dat een stukje menselijkheid ook moet worden gezocht in de kwaliteitsverbetering van de te bouwen woningen," aldus Hummelen. De expositie, beschikbaar ge steld door het openbaar li chaam Rijnmond, is te zien in de hal van het stadhuis en is voorlopig iedere werkdag toe- j ganketijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1