SCH1EDAP1SCHE COURAIiï Bas en Anneke moeten tent Markt afbreken Nog twintig mille voor bomenactie Wilma wil woningbouw na sloop Oosterkerk Handtekeningen voor onderwijs- commissie Ik neem. proef Tegenstanders woonwagen kamp praten met mee krant is- F ietsvierdaagse groot succes Nieuw centrum gereformeerden kost twee ton Auto ramt lichtmast Cor Kuit verzamel! alles wat met de visserij te maken heeft. Pagina drie. Pagina vier. kampt met ruimtegebrek. Noodopvang na kantoortijd op de tocht Maatschappelijke Dienstverlening gaat verhuizen - Initiatief Vlaardingse ouders Woensdag 25 juni 1980* -ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26642 -spacima'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268001 - redactie 262566 - lïlachtendiensi 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Jeugdland Schiedam: weer veel te doen in vakantieperiode. Pagina drie. De actrice Nel Kars trekt al jaren lang het land door. Plezier heeft ze nog altijd. De Korenbeurs Pagina vijf. 'Professionalisering nodig' Vlaardingen Wanneer de gemeenteraad niet spoedig be sluit tot professionalisering van de hulpverlening buiten kantoortijd, dan heeft ook de vrijwillige hulpverlening geen toekomst meen Aldus een no titie van de Stichting Welzijn over het noodopvangcentrum. In de notitie wordt een voor stel gedaan hoe de opvang van mensen in nood *s avonds en in de weekeinden op profes sionele basis geregeld zou kun nen worden. Tot nu toe werd dat werk door vrijwilligers verricht. De hulpverlening buiten kan toortijden houdt verband met de zogenaamde 24-uurs be reikbaarheid van het Noodop- vangscentrum in Vlaardingen. Die doorlopende bereikbaar- beid was destijds een voor waarde van de gemeente tot oprichting van het' centrum. Een betalingsregeling voor dat werk buiten kantoortijden was er tot nu toe niet Wel deed wethouder Jelïe Wijnstok in dertijd de principe-uitspraak dat er naar een honoreringsre geling gezocht moest worden. In totaal liggen er nu zes voor stellen daartoe, die na de va kantie aan de raad aangebo den zuilen worden. De eerste daarvan houdt in, de profes sionalisering via de algemene bijstandswet te financieren. Daarnaast zou een groep van ten minste acht sociaal wer kers vrijgemaakt kunnen wor den voor het werk en daarbij betaald moeten worden op ba sis van een regeling die ook voor het ambulancepersoneel geldt, zij het dan alleen voor thuiswerk en overwerk. Dit systeem zou mogelijk ook ge regionaliseerd kunnen wor den, waarbij dan ten minste twaalf maatschappelijk wer kers beschikbaar moeten zijn. Regionalisatie kan ook plaats vinden in het geval het inter confessioneel Centrum voor Maatschappelijke Dienstverle ning alleen voor de hulpverle ning buiten kantoortijd op zou moeten draaien. Deze voorstellen hebben ech-, ter geen van alle de onver deelde steun van de instellin gen. De Stichting Welzijn heeft daarom een plannetje ge lanceerd waarbij het Noodop vangcentrum en het Intercon fessioneel Centrum een nauwe samenwerking aangaan, laatstgenoemde zou dan ten minste een full-time kracht meer moeten krijgen. Boven dien zou ook nog een tijd lang gebruik kunnen worden ge maakt van de vrijwilligers. 'Regionalisering wordt in de notitie vooralsnog afgeraden. Op 4 augustus vindt een laat ste bijeenkomst tussen de be trokken instellingen plaats. Daarna hebben college en raad het laatste woord. In de tus sentijd, de vakantiemaanden, .is de 24-uursbereikbaarheid $no8 gewaarborgd. Maar wan neer daarna geen oplossing komt, maakt de Stichting Wel- Krijn duidelijk, „zal het initia- jhef om op vrijwillige basis ftoch hulp te bieden zeer waar schijnlijk worden beëindigd bij [gebrek aan perspectief." Vlaardingen Bas en Anneke, die nu alweer een maand kamperen op het grasveld op de Markt omdat zij door de gemeente uit hun woning zijn gezet omdat ze niet aan de woon ruimteverdelingsnormen voldeden, moeten donderdag de Markt hebben verlaten. In een brief aan het tweetal maakt de gemeente dui delijk dat het zo niet langer kan en dat ze van de Markt moeten verdwijnen. Het tweetal heeft hiertegen inmiddels be zwaar gemaakt. In een bezwaarschrift aan de gemeente zetten 2ij hun standpunten nog eens uiteen. Als het bezwaarschrift in behan deling wordt genomen, dan kunnen Bas en Anneke nog tot maandag op de Markt blij ven. Het tweetal is overigens niet van plan om zich 20 maar te laten verwijderen uit hun tent. „We houden het nu al een maand vol en willen doorgaan tot er een oplossing is gevon den voor ons probleem," aldus Bas. De Sociatistisehe Partij zorgt iedere morgen voor koffie en water, terwijl Bas en Anneke in een woonhuis op de Markt hun behoefte mogen doen. Wassen doen ze zich op hun werk. Een oplossing voor het huisvestings probleem ligt voorlopig nog niet in het ver schiet. „De gemeente is bezig een woning te vorderen die al sinds september vorig jaar leeg staaL Maar als dat nog voor de Baad van State moet komen kan dat nog wel een jaar duren," aldus Bas. Maassluis De dit jaar voor het eerst georga niseerde fietsvierdaagse van Maassluis is een groot succes. Maar liefst 540 sportieve fietsers verschenen aan de start om aan dit evene ment mee te doen. Dat is veel voor een eerste keer. Toen men in Schiedam begon versche nen er 400 deelnemers aan de start. De door de Schïedamse wielervereniging Harga georganiseerde fietsvierdaagse gaat voor een groot gedeelte door het Westland. Morgen, tijdens de slotavond, worden de deelnemers feestelijk binnengehaald. De fiet sers worden aan de BilderdijkJaan opge wacht, waar supporters hun bloemen kunnen overhandigen. Na de bloemenhulde gaat men in optocht naar de Electraweg. Daar zal dan muziek gereedstaan om het geheel wat op te luisteren. Burgemeester Jan van Es 2al dan ook de medailles uitreiken. Vlaardingen De actie 'Vlaardin gen zet ook een boom op', waarvoor de gemeenteraad destijds een krediet beschikbaar stelde, kan voorlopig nog worden voortgezet. In de pot zit nog een bedrag van zo'n 20.000 gul den, zodat er nog 30 bomen geplant kunnen worden. Over het verloop van de actie tot nu toe is men bij de gemeente erg tevre-. den. Het liep weliswaar in de win termaanden niet storm bij gemeente werken voor aanvragen, maar de be woners van de Callenburgstraat kochten maar liefst 21 bomen tege lijk. Het plaatsen van een boom in een straat is voor de gemeente overi gens duurder dan het plaatsen van een boom in een grasland. Het plan ten van een boom kost de gemeente tussen de 600 en 700 gulden. De aan vrager betaalt 25 gulden. Er komen dus nog 30 Vlaardingers in aanmer king voor het kopen van een boom. Het ligt tn de lijn der verwachtingen dat het krediet spoedig zal zijn opge soupeerd. Momenteel lopen er vijf aanvragen voor het plaatsen van een boom. Schiedam De Oosterkerk gaat tegen de vlakte. De kerkeraad van de gereformeerden in Schiedam heeft in principe besloten het kerkgebouw uit 1890 te laten slopen, nu de Haagse projectontwikkelaar Wilma zich bereid heeft verklaard op dezelfde plaats aan de Rot- terdamsedijk twaalf woningen en een nieuw kerkcen trum te bouwen. Vlaardingen Het Centrum Maatschappelijke Dienstverle ning gaat haar afdeling gezins- en bejaardenverzorging in Vlaardingen verhuizen naar een nieuwe ruimte in de Em- mastraat 113. Per 1 juli zal het centrum, dat functioneert voor Maasland, Maassluis en Vlaar dingen en dat uitgaat van de stichting Interconfessioneel Centrum voor Maatschappelij ke Dienstverlening, op dat nieuwe adres bereikbaar zijn. Op het nieuwe adres is de af deling gezins- en bejaarden verzorging bereikbaar via tel. 34.30.98. Men kan er van 08.30 tot 10.00 uur terecht De afde ling algemeen maatschappelijk werk blijft op het adres Em- mastraat 71, tel. 35.10.22. Hier kan men van 09.00 tot 10.00 uur terecht De bouwkosten van het nieu we centrum worden geraamd op twee ton. De gereformeerde kerk is zelf eigenaar van de duizend vierkante meter grond, maar heeft van de ge meente Schiedam nog wel en kele vergunningen nodig, al vorens tot de sloop wordt overgegaan. Ook de gerefor meerde achterban zal zich in een vergadering binnenkort nog uitspreken, met name over het kostenaspect De commissie van beheer (CvB) van de gereformeerde kerk is met Wilma overeenge komen. dat deze bouwgigant de onderhandelingen zal voe ren met de gemeente Schie dam en eventueel een woning bouwvereniging. Wilma BV bouwde vorig jaar ook de 44 maisonnettes vlak naast de Oosterkerk, het zogenaamde project De Put. In de voorlopige tekeningen, die Wilma heeft gemaakt, wordt uitgegaan van twaalf woningen aan de Rotterdam- sedijk, waarachter een kerk centrum met een zaaltje voor 200 personen. De kosten twee ton zijn exclusief kansel, orgel, stoelen, geluidsappara tuur, vloerbedekking en ver dere benodigdheden voor het interieur. Om het geld bijeen te brengen is een aparte com missie opgericht, de Zuid-Oost Wijkcommissie, die at in de startblokken staat. Volgens de De Oosterkerk aan de Rotterdamse- dtjk zal wijken voor twaalf woningen en een nieuw kerkcentrum. voorzitter van de CvB, de heer G. M. Baars, kan het echter nog wel driekwart jaar duren voordat daadwerkelijk iets staat te gebeuren. „Die termijn wordt mede bepaald door het voor elkaar krijgen van wat wij nu in ons hoofd hebben," aldus Baars. De kerkeraad van de gerefor meerden heeft het principebe sluit tot sloop van de Ooster kerk genomen tijdens de va kantie van de wijkpredikant van Oost, het centrum en Schiedam-Zuid. dominee J. Ch. Pennekamp. Namens hem heeft tweede scriba Don kers de gemeenteleden inge licht. Binnen de CvB zijn door twee afzonderlijke leden, F. Gerkema en P. Schipperus. diverse plattegronden en bere keningen gemaakt. Eventuele extra wensen en op- en aan merkingen kunnen aan bod komen tijdens de gemeente vergadering, die de gerefor meerde kerk over onbepaalde tijd houdt De Oosterkerk is geen monu ment en volgens Schiedam mers uit het 'historische veld' nauwelijks het behoud waard. De kerk is weliswaar negentig jaar oud, maar door de recente nieuwbouw ernaast niet ge zichtsbepalend voor dit deel van de binnenstad, terwijl er rond de eeuwwisseling in het gehele land tientallen van dit soort gebouwtjes werden neer gezet. De inrichting werd daarbij zeer sober gehouden en aan oogstrelende opsmuk werd geen cent besteed. De wijkcommissie Zuid-Oost is ingesteld door de wijkkerke- raad en gaat om te beginnen een bouwfonds stichten. In de commissie hebben vijf leden van de kerk zitting: van de Drift, J. Metz, A. Nobel, H. Punt en A. van de Weyde. Schiedam Een 45 jarige au tomobilist uit Vlaardingen is in de afgelopen nacht met ge broken ribben in het Holyzie- kenhuts opgenomen, nadat hij met zijn auto een lantaarnpaal op de Vlaardingerdijk tussen Vlardingen en Schiedam had geramd. Auto en lichtmast raakten ernstig beschadigd. De brandweer werd gealarmeerd, omdat de bemanning van de ambulance nogal wat moeite had de man uit het autowrak te halen, maar hoefde uitein delijk niet In actie te komen. Vanmorgen ontstonden op de rijkswegen 19 en 20 grote files in beide richtingen als gevolg van een aanrijding bij de in gang van de Beneluxtunnel, die zich even na zeven uur voordeed. Op een gegeven mo ment was de verkeersstroom op de weg naar de tussen hier door dermate verstopt geraakt, dat de rij auto's zelfs tot aan de afrit naar Vlaardingen-Holy op rijksweg 20 stond. i Zevenhonderdvijfttg Vlaardingse handtekeningen voor de tweede kamercommissie. Vlaardingen Een afvaardi ging van het katholieke kleu ter- en basisonderwijs in Vlaardingen heeft gistermid dag een pakket handtekenin gen aangeboden aan de vaste tweede kamercommissie voor onderwijs. Het katholieke on derwijs in Vlaardingen heeft op die manier haar steentje bijgedragen aan de actie voor kleinere klassen, waartoe de algemene bond voor onderwij zend personeel had opgeroe pen- De handtekeningenactie is ge houden op initiatief van de ge zamenlijke oudercommissies van de zeven katholieke kleu ter- en basisscholen in de stad. Het katholieke basisonderwijs voelde er niets voor om mee te doen met de staking van on derwijzers, die vorige week donderdag op de openbare scholen plaatsvond. Men kon echter wel helemaal staan ach ter het doel van de actie: het verkleinen van de schoolklas sen. Een van de initiatiefne mers, de heer A. H. Angenent: „We hebben in totaal ruim 750 handtekeningen binnengekre gen. Dat vind ik heel wat we hadden op niet meer dan 500 of hooguit 600 handtekeningen gerekend, dus de actie is zeker een succes geworden." De handtekeningen zijn gister middag door een delegatie van acht Vlaardingse ouders aan de vaste tweede kamercom missie overhandigd. Dit nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd m combinatie met het Rot lor dams Nieuwsblad. oei •0adt»« O .yjoor.V^"' - ebOT» Dete naai' Schiedam De werkgroep woonwagencentrum Koekoeks laan is van start gegaan, een ter zonder tegenstandera van een woonwagenkamp in Kethel-Oost. De vereniging ruimtelijke ordening Kethel, waarin de tegenstanders zich hebben vere nigd, vindt de voorwaarden om in de gemeentelijke werk groep ziting te nemen onaanvaardbaar. Zij hebben BenW laten weten niets te voelen om in de werkgroep zitting te ne men, zolang niet aan hun bezwaren tegemoet is ge tomen. De bezwaren richten zich vooral tegen het uitgangspunt en de samenstelling van de werkgroep. De gemeentelijke werkgroep is in het leven ge roepen om de komst van een woon wagen centrum naar Ke thel te bevorderen. Naast en kele gemeenteambtenaren zit ten m de werkgroep twee woonwagenbewoners en twee afgevaardigden van de zoge naamde open-briefgroep, die zich al weer enige tijd uitsprak voor de komst van een woon wagenkamp. Volgens de ge meentelijke plannen zouden ook twee tegenstanders van een woonwagenkamp in de werkgroep zitting nemen. De tegenstanders weigeren dat echter. Hun grootste bezwaar is dat men er in de werkgroep vanuit gaat dat aan de Koe koekslaan een woonwagen kamp komt. Dat nu vinden zij onaanvaardbaar. De mening van de werkgroep is dat er eeret nog maar eer» goed ge praat moet worden over de be stemming van het terrein aan de Koekoekslaan. Enige tijd geleden hebben enkele buurt bewoners bij de provincie be roep aangetekend tegen het principebesluit van de ge meente om in Kethel «en woonwagen centrum te vesti gen. Daarnaast hebben de tegen standers van een woonwagen kamp kritiek geleverd op de samenstelling van de werk groep. Zij menen dat zij met twee personen onevenredig vertegenwoordigd zouden zijn. Zij hebben uitgerekend dat xty op grond van evenredige ver tegenwoordiging recht hebben op meer dan de twee plaatsen die de gemeente hen heeft toe- fekend. Enige weken geleden ebben zij aan Ben W hun be zwaren kenbaar gemaakt, maar tot nu toe te daar nog geen antwoord op ontvangen. De werkgroep heeft inmiddels de eerste vergadering achter de rug. Afgesproken is dat men binnenkort een kijtje gaat nemen op Woonwagen centra, die midden in woon wijken liggen. Door gesprek ken met zowel woonwagenbe woners als omwonenden hoopt men een beter beeld te krijgen van de problematiek, die met de komst van een woonwagen kamp gepaard gaat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1