SCHIEDAMSCHE COURANT Provincie voor verhui zi rag van T ankereïeaning Ik neem. proef 'Parkeergarages gratis voor centrumbewoners' krant m Renovatie Theo Thijssenschoolgoedgekeurd m Alleen sociale bouw op eerste open plekken MEIVAKANTIE? mion|§tegels Gemeenteraadsleden mogen niet zomaar bij ambtenaren aankloppen voor hulp. B en W hebben liever dat dat via het college gebeurt. Pagina drie Onderwijsinspecteur Jan Wijlaars houdt op metstempelen. Pagina vijf Een gesprek met Vlaardings topkader Peter Achterberg Pagina zeven Proces de Jager en Klein weer aangehouden Ook Vlaardingen in overleg betrekken Bedrijf krijgt wel vergunning Monteur komt om bij bedri j f songeval Zwemmers gehuldigd Afronding inspraak binnenstad Vlaardingen wil alternatieve ISR Eerst uweigen keuken, dan de franse keuken! De mooiste tegels van Ital ië ^■Vrijdag 27 juni 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 266448 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 26S09I - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL di- ek ie, Se er- al- ;ld *1 Schiedam De goedkeuring voor de renovatie van het schoolgebouw aan het Edisonplein is erdoor. Een zware de legatie, bestaande uit onder andere wethouder Posthoorn en burgemeester Te Loo, is gistermiddag naar het ministerie Haag getogen De Theo Thijssenschool mag eindelijk gerenoveerd worden. van onderwijs in Den nieuws in ontvangst nam. Met de renovatie is ongeveer één miljoen gulden gemoeid. De goedkeuring houdt in dat nu eindelijk begonnen kan worden met de renovatie van de Theo Thijssenschool aan het Edisonplein. Het verwaar loosde uiterlijk van de school en het grote aantal buitenland se kinderen bleek voor veel Nederlandse ouders reden, hun kinderen elders op school te doen. Daardoor kreeg de Thijssenschool een steeds gro ter percentage buitenlandse kinderen. waar zij het blijde Wethouder Posthoorn zsg in dat er aan een spreiding van het aantal buitenlandse kinde ren op de scholen gewerkt moest worden. Bijzonder- en openbaar onderwijs waren be reid mee te werken. Voor de Theo Thijssenschool hield een spreiding echter in dat gezorgd moest worden dat de school meer Nederlandse kinderen kreeg. Een renovatie bleek on vermijdelijk. Posthoorn zag de nOOuZaak hiérvan in eri is gaan praten met hogere onder- wijsinstanties. Ondertussen werden er ook ouder- en in formatieavonden gehouden om meer Nederlandse kinde ren te. werven. Directeur Moltz van de Theo Thijssenschool is laaiend ent housiast over de goedkeuring. ..Een mooier begin van de va kantie kan ik mij niet voor stellen." Over het werven van meer Nederlandse kinderen op de school vertelt hij;,.De oudera vonden hebben bij de ouders meer begrip gegeven voor de situatie en een eerlijker beeld van de school gegeven. Zij zijn wat meer overtuigd dat bui tenlanders in de klas niet in houdt dat het onderwijspeil la ger is. Integendeel, achttien man personeel op honderdzes tig ieeriingen vind je bijna nergens. Verheugd ben ik dat voor de aanstaande eerste klas zeven Nederlandse kinderen ingeschreven hebben, terwijl het aantal drie weken geleden nog twee was, en vijftien bui tenlandse." Tevens werd een goedkeuring verleend voor de bouw van een dubbele gymnastiekzaal aan de Fahrenheitstraat. vijf tig meter van de Theo Thijs senschool. In de toekomst za) daar de gymnastiekles gege ven worden. De oude gymzaal van de Thijssenschool wordt aula. Naast alle vreugde voorziet de heer Moltz nog genoeg moei lijkheden. „Er zullen nood lo kalen moeten komen en een aangepast lesprogramma als dadelijk met de uitvoering ge start zaJ worden. Maar daar komen we we! overheen, want het begin is er." Rotterdam/Maassluis Weer heelt de Rotterdamse rechtbank de strafzitting te gen het Oud-Beijerlandse be drijf de Jager Klein aan gebonden. Dit aannemersbe drijf wordt er van verdacht in een periode van enkele maan delfde gemeente Maas- gslüts yöor miljoenen te heb ben opgelicht. Dit zou zijn gebeurd door bij het uitvoer ren van grondwerkzaamhe- jden veel meer zand in reke- gning te brengen dan was ge- k leverd. fOp verzoek van de verdedi gers van het aannemersbedrijf besloot de president van de rechtbank, rar. Broekhoven, gisterochtend de zaak nog even uit te stellen. Eén van de gedagvaarde verdachten kon jnlet aanwezig zijn, terwijl de advocaten nog nader onder zoek wilden verrichten. Hei is de tweede maal, dat de behandeling van de zandaffai- re wordt uitgesteld. Enkele maanden geleden werd de be handeling aangehouden en te rugverwezen naar de rechter commissaris teneinde nieuwe getuigen te horen, waaronder oud-burgemees ter J. K. van I Eijke. Het uitstel van gistermorgen J was voor de officier van justi tie, mr. D. Copper, aanleiding wat geërgerd op te merken: ».Je zou zeggen dat de verdedi ger nu langzamerhand tijd ge noeg heeft gehad om de zaak goed voor te bereiden." Te verwachten valt dat het nu wel september zal worden, voor de zaak opnieuw op de rol wordt gezet. Den Haag De verhuizing van Tankerclea- ning uit Schiedam is een klein stapje dichter bij gekomen. De vaste provinciale commissie voor milieubeheer van de provincie Zuid-Hol land heeft zich uitgesproken voor een ver plaatsing van het bedrijf uit de Gorzen naar de Botlek. Een termijn, waarbinnen dat moet gebeuren, is niet genoemd. Zo snel mogelijk gaat de provincie met het bedrijf, de gemeen te Schiedam en het rijk praten over een tege moetkoming in de verhuiskosten naar de Bot lek. Los van een toekomstige ver plaatsing zal aan het bedrijf voorlopig een hinderwetver gunning worden verleend, waarin het wordt verplicht een dampvernietigingsinstalla- tie te gaan gebruiken om de uitstoot van benzeen te voor komen. PvdA-statenlid Hans van der Vlist opperde de mo gelijkheid om aan de vergun ning een tijdslimiet te verbin den, waarbinnen de verhui zing een feit moet zijn. Daar voor vond hij echter, in de commissie geen gehoor. Gede puteerde Staten zullen zich nog beraden over bepalingen in de vergunning, die moeten voorkomen dat het bedrijf in de toekomst niets van een ver huizing wil weten. Bijna unaniem waren de com-* missieleden van mening dat de provincie moet blijven streven naar verp'aatring van het be drijf. Alleen het Schïedamse statenlid J. van Katwijk sput terde een beetje tegen. Hij meende dat wanneer Tanker- cleaning met een verdam pingsinstallatie werkt nog maals bekeken moet worden of een eind is gekomen aan de stankoverlast, Is dat het geval dan ziet hij geen enkel be zwaar in handhaving van het bedrijf in de Gorzen. Daarmee gaat hij onder meer voorbij aan het explosiegevaar, naast stankoverlast een ander be zwaar van bewonersvereni ging Zuid, die al enige jaren actie voert voor sluiting -van het bedrijf aan de Havenstraat. Gedeputeerde en voorzitter van ae commissie J. Hoek van DijkefPvdA) zegde toe dat hij nog binnen vier weken het overleg wil starten tussen Tan- kercleaning, de gemeente Schiedam en de ministeries van economische zaken en voksgezondheid en milieuhy- J|L Dit nieuwsblad, waarin u al hel nieuws uil eigen □nageving kunl vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. ■cRotte* ill W*" S'.i-*1 Iwe»11 vjoouP^15' bon opeIV ..300° giëne over de verhuizing en de daarmee gepaard gaande kos ten. Door nalatigheid van de gemeente Schiedam komt Tankercleaning niet in aan merking voor een rijksbijdra ge, maximaal 75 percent, die in het leven is geroepen voor het wegsaneren van milieu- hinderlijke bedrijven. In de tijd dat de maatregel van kracht werd konden gemeen ten een inventarisatie maken van bedrijven die daaronder vallen. Schiedam heeft dat echter verzuimd. In het over leg met het rijk moet nu naar andere potjes worden gezocht, waaruit de verhuizing van Tankercleaning mede gefinan cierd kan worden. Voor Tankercleaning, die zich onder meer heeft gespeciali seerd op het schoonmaken van brandstof- en chemicaliën- tanks van schepen, heeft de gemeente Rotterdam een ter rein aan de Sint Laurensha- ven gereserveerd, in de buurt van een tweetal andere clea- ningsbedrijven. Een ligging daar biedt het voordeel dat het ver van de bebouwing ligt en dichtbij de laad- en losplaatsen van de schepen, zodat de aan- vaarroute van de schepen met soms explosiegevaarliike gas- resten zo kort mogelijk blijft. Bij het overleg dat binnen vier weken op gang zal worden ge bracht tussen Tankerclaening, de provincie, Schiedam en het riik zal ook de gemeente Vlaardingen worden betrok ken. De provincie wil daarmee voorkomen dat ze plotseling te maken krijgt met een beroep van Vlaardingen tegen een verhuizing van het bedrijf naar de Sint Laurenshaven, omdat die stad het meeste overlast zou kunnen ondervin den van het tankercleanings- gebeuren in de Botlek. Vlaardingen De 17-jarige hulpmonteur C. J. Farrel uit Vlaardingen is woensdagmid dag om het leven gekomen bij een ongeval op het bouwter rein van de Koninklijke Bi bliotheek in Den Haag. Dit heeft de Haagse politie giste ren bekend gemaakt. Het slachtoffer vervoerde een me talen paneel, dat mogelijk door een lek in een eiektriciteitslet- ding onder hoogspanning i$ komen te staan. De man over leed ter plaatse. De arbeidsin spectie heeft de zaak in onder zoek. Do inhaalavond van de zwemvierdaagse, een even ement in het Vlaardingse Kolpabad, dat door het slechte weer minder be langstelling trok, ging ge paard met huldigingen. Gis teravond traden de twee oudste en jongste deelne mers voor het voetlicht. Ook zij waren er in geslaagd de respectievelijk meter zwemmei 503 en 250 zwemmen in het ver warmde buitenbad van het Kolpabad te volbrengen. De meeste oudera hadden niet nagelaten bloemen mee te nemen. Aangevuld met judo-demonslratiea van sportschool Tino Hoogen- dijk en een optreden van De Jonge Pijpers, was het gis teren weer een geslaagde aflevering van de lustrum- vierdaagse van de Vlaar dingse Zwem Club. De groepsprijs kwam voor de tweede maal in het bezit van de muziekmakers van Liberté, maar liefst 57 leden zwommen elke avond hun baantjes. Vlaardingen Wanneer in het centrum van Vlaar dingen ooit parkeergarages gebouwd zullen wor den, moeten deze aan de centrumbewoners ten dele gratis beschikbaar worden gesteld. Dat onder streepte de woordvoerder van de zogeheten 'meer- der-heidsgroep' binnen de inspraak op het verkeers circulatieplan in de binnenstad, de heer Rulva, gis teravond bij de presentatie van de resultaten van die inspraak. Het gratis gebruik van de par keergarages door de centrum bewoners zou op die momen ten van de dag moeten gelden, wanneer het winkelbezoek dat toelaat. Dus in elk geval bui ten de winkelspits. Genoemd werden bijvoorbeeld de avond en nacht De meerderheids groepering, voor een deel be staand uit winkeliers, voor een deel uit bewoners, heeft het gratis gebruik, volgens Bulva. als „harde voorwaarde" voor gelegd aan de onderneming die bouw en financiering van de parkeergarages wil realise- termijn de realisering aan van parkeergarages op de locaties stadhuis, afrol en Veerplein- /Weeshuisplein. inspraak voor wat de binnen stad betreft afgerond. De ge meenteraad zal nu het laatste woord hebben. ren, de MAB. De parkeerproblematiek van de centrumbewoners stond gisteravond trouwens bij de presentatie centraal. Uit de ruim één jaar durende in spraakprocedure, die begon met de inmiddels historisch geworden bijeenkomst in zaal Triangel, zijn tenslotte twee verschillende plannen naar voren gekomen die beide aan de gemeenteraad aangeboden zullen worden. Het eerste plan wordt gesteund door de over grote meerderheid van de in sprekers en beveelt op korte Mocht de laatste mogelijkheid, als gevolg van problemen met aan- en afvoerroutes, niet haalbaar blijken, dan zou, vol gens de meerderheid, gekeken moeten worden naar de locatie aan de kop van het Liesveld viaduct. De laatste locatie dient samen met gasfabriek te vens als plaats waar op mid dellange termijn garages gebouwd zouden moeten wor den. De minderheidsgroep heeft de gasfabriek bovenaan haar lijstje staan, wijst het Veerplein, vanwege de ver wachte overlast, als locatie af, en koos verder voor garages bij het stadhuis en de Jacob van der Wintstraat Met de pre$entatie gisteravond is de. Vlaardingen Op de eer ste open plekken, die in de binnenstad zullen wor den aangepakt zal alleen maar sociale woningbouw moeten plaatsvinden. Dat heeft de gemeenteraad van Vlaardingen gistera vond vastgelegd bij de be handeling van de college nota over de invulling van die open terreinen. Het initiatief kwam van de Partij van de Arbeid, die een motie van die strek king indiende. Overeenkomstig de voorstel len van het college van B en W zullen eerst terreinen rond de Nieuwelaan en het Weeshuisplein en open plek ken rond het Buizengat (waar onder ook het Emaus en de Put vall) worden bebouwd. Op de Nieu welaan en het Wees huisplein moeten volgens de PvdA uitsluitend woningwet woningen worden neergezet. Op de tweede locatie mogen er ook wat premie-A-woningen tussen zitten. Fractievoorzitter Versluys van de PvdA deed de suggestie aan de hand, hier ook wat experimenten met zo genaamde bezitshuizen uit te voeren. In een andere motie, die even eens door de PvdA werd inge diend, werd door de gemeen teraad uitgesproken dat er voor steden met veel naoorlog se woningen een financie ringsregel ing moet komen die vergelijkbaar is met de in som mige plaatsen veel toegepaste Interim Saldo Regeling (ISR). Vlaardingen komt voor die re geling niet in aanmerking, omdat één van de criteria is dat in de gemeente veel voor oorlogse woningen moeten staan. Die heeft Vlaardingen niet zo veel, maar de huizen van vlak na de oorlog zijn minstens zo hard aan renova tie toe als het vooroorlogs wo- ningbezit. De raadsuitspraak, zoals die in de motte werd vastgelegd, zal door het college aan het rijk worden overge bracht. De raad had overigens weinig moeite met het vaststellen van de nota over de open plekken. Iedereen was het er over eens, dat de diverse locaties in de binnenstad snel moeten wor den volgebouwd. advertentie Van 1 juni tot 1 september 10% vakantiekorting Westhovénkade 48/»el.'010-344103. Vlaordinge.n. EI*e °°9 geopend, behalve woensdagmiddag.1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1