Bouwen op de Koemarkt F outparkeerders harder aanpakken Onbekende veroorzaakt grote ravage Ik neetii^ proef dê Zélf doen goedkoper en sneller VOP viert feest om gerenoveerde huizen Raad Maassluis verdeeld over AYR Omwonenden geschokt Aan leegloop komt 'n eind Twee doden in 't verkeer Joy-riding na avondje stappen i Kunstwerk op Rubensplein Meisje overleden na botsing t 'Grote saamhorigheid' Troef in handen van VVD S€HÏ tUAP/ SCHE COURANT Maandag 30 juni 1980 Broersvest: 3 - telefoon administratie 26S091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 •ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26643 -4 pagina's 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Middenop de Koemarkt in het hartje van Schie dam komt over enkele jaren een bouwwerk te staan, waar van de precieze bestemming nog niet bekend is. Schiedamse gemeenteambtenaren houden er ernstig rekening mee, dat er een publiekstrekker middenop het dan verkeersvrije plein komt, hoewel er op bestuurlijk niveau met geen woord nog over gerept is. Een VVV-kantoor, enkele winkels of een gro te horecagelegenheid zijn genoemde mogelijkheden. Aan wo ningen wordt maar niet gedacht, omdat het optrekken van een gebouw op de Koemarkt stedebouwkundig toch al niet verantwoord is. Bewoners en winkeliers van druk gekregen, dat in het Broersvest, Koemarkt en Rot- stadskantoor wel ideeën, zij terdamsedijk hebben vorige het nog vage, bestaan over de week van ambtenaren de in- realisatie van een bouwplan. Schiedam Na de eerste helft van dit jaar telt Schiedam nog slechts 107 inwoners minder dan op 1 januari. Aan de ver ontrustende 'leegloop', die de stad in de laatste tien jaar zo'n tienduizend inwoners kostte, lijkt daarmee langzaam maar zeker een einde te komen. Po sitieve invloed hierop is de overigens nog beperkte wo ningbouw geweest in Woud- hoek-Noord, bij 's-Graveland en aan de Rotterdamsedijk. Ondanks de geringe afname van het bevolkingsaantal (van 74,895 tot 74.788) is er nog druk verhuisd. Van januari tot en juni vertrokken 1262 men sen uit de stad, terwijl er zich 1156 in Schiedam vestigden. In Schiedam werden 323 kinde ren geboren; het aantal sterf gevallen was nagenoeg gelijk: 324. Andere gegevens van het, bu reau burgerzaken over 1980 lot nu toe: 176 maal traden Schiedammers in het huwe lijk: 204 mensen gingen weer uit elkaar. ongeveer in het midden van de lus die de trams van lijn 1 en 8 nu op de Koemarkt ma ken. Die lus wordt in de nabije toekomst opgeheven, als tram lijn 1 via de Broersvest wordt doorgetrokken naar Schie- dam-Noord. De rijbanen aan de zijde van de Passage, tot aan café 't Vierkantje, worden dan opgeheven en een groot en breed trottoir zal ontstaan. Nabij een tramhuisje, dat bij de rails zal worden neergezet, is dan ook ruimte voor een 'trekker'. Gemeenteraadsleden zijn nog niet op de hoogte gesteld van de ideeën, die op het stadskan toor leven over het bouwpro ject. Op de afdeling stadsont wikkeling is ook nog geen na dere informatie te verkrijgen, daar iedereen op vakantie is. Ook wethouder Chris Zijde veld is niet te bereiken. Het uitlekken van het zeer prema ture bouwplan heeft binnen stadsbewoners geschokt. Geen van hen had ooit verwacht, dat er middenop dit drukke plein ooit gebouwd zou gaan worden. Wethouder Zijdeveld heeft wel plannen om 'gaten' te vullen, maar de Koemarkt had men nooit tot een gat ge rekend... Schiedam/Vlaardingen In het Dijkzigtziekenhuis in Rot terdam is zaterdagmiddag de 62-jarige Vlaardinger W. J. 't Gilde bezweken aan schedel letsel, dat hij vrijdagochtend om acht uur had opgelopen bij een aanrijding op het Nieuw- landplein in Schiedam. De man stak daar op zijn fiets de weg over en werd geschept door een vrachtwagen, be stuurd door een 49-jarige Schiedammer. Wie door rood reed, is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen. Ook op de Van Rccthovensin- gel in Vlaardingen kwam een man ten val, waarna hij over leed. De 76-jarige Vlaardinger F. Fousert werd onwel en viel van zijn, fiets. Een ambulance bracht hem naar het Holyzie- kenhuis, waar de dood ten gevolge van een acute hartstil stand werd geconstateerd. Schiedam De kans is groot dat binnenkort ook in Schie dam een wegsleepregeling voor foutparkeerders wordt inge steld. Burgemeester John te Loo heeft de leden van de com missie algemene en bestuurlijke zaken toegezegd dat hij de mogelijkheden voor zo'n regeling zal bestuderen. Tevens zal hij bij commissaris Cees van der Haagen aandringen op een strenger politieoptreden tegen foutparkeerders. De toezegging kwam nadat alle commissieleden verklaar den wel wat te zien in zo'n re geling om het foutparkeren In de stad tegen te gaan. In de rondvraag wezen zowel PvdA'er Lou van der Stel als PPR-raadslid Herman Noorde- graaf op het hand over hand toenemen van het aantal auto mobilisten dat het niet zo nauw neemt met parkeerver boden. Behalve een strengere controle door de politie op foutparkeerders oppperde Noordegraaf het instellen van een wegsleepregeling van ver keerd geparkeerde auto's op plaatsen waar dat de doorgang van het overige verkeer be lemmert of in gevaar brengt. Alle commissieleden verklaar den voor te zijn, temeer daar de kosten die ermee gemoeid zijn zichzelf terug verdienen door de fikse prijs, die automo- blisten moeten betalen voor het wegslepen en de stalling van hun auto op het politiebu reau. Daarbij wees Van der Stel op Rotterdam, waar de politie niet eens toekomt aan het wegslepen van alle fout geparkeerde auto's, die daar voor in aanmerking komen. 'Weggegooid geld!' Schiedam/VIaardingen De jonge militair, die zaterdaga vond in Vlaardingen in zijn auto stapte, had al heel wat pilsjes soldaat gemaakt cn viel dan ook door zijn enthousiast rijgedrag behoorlijk op bij Vlaardingse politieagenten, die hij tegenkwam. Blaastesten waren niet tegen de dran klucht bestand en gingen er geel en groen van zien. De ko ninklijke mareehausse heeft de 20-jarige Vlaardinger van de politie overgenomen'. Ook een 21-jarige Rotterdam mer was met zijn vriend, een 18-jarige uit Schiedam, flink aan de boemel gegaan, voordat hij besloot een auto te stelen in de P. J. Troelstralaan in Schie dam. Maar de weg slingerde nogal. Op de Admiraal De Ruijterstraat botsten zij tegen een geparkeerde vrachtwagen en daarom gingen zij verder maar lopen. Een man, die daar in de buurt werkt, belde de politie die de twee joy-riders in de Jacob Catslaan kon grij pen. Schiedam - In overleg met bewonersvereniging Schie dam-West en de commmissïe stadsverfraaiing gaat de direc teur van gemeentewerken Schiedam, Harm-Gustave de Block, bekijken of een kunst werk of muurschildering te realiseren is op het Rubens- plein. Een bedrag van elfdui zend gulden zou hiervoor uit getrokken kunnen worden. Of er een kunstenaar uit 't westen van de stad voor aangetrokken wordt, is nog niet bekend, zelfs niet of het om een Schie dammer moet gaan die het kunstwerk maakt Hattem Da 22-jarige Marti- na Anna Bokeloh uit Schie dam is zaterdag door een ver- keersongeval in de Gelderse gemeente Hattem om het le- ven gekomen toen de bestuur der van de motor waaarop zij meereed achterop een perso- I "enauto reed. Het slachtoffer l werd van de motor geworpen j en overleed ter plaatse. Vlaardingen Het Stedelijk Overleg Stadsvernieu-I wing (SOS) vindt het onderzoek, dat de Nationale Wo- I ningraad in opdracht van de gemeente in gaat stellen naar de toestand van het gemeentelijk woningbezit, I overbodig en weggegooid geld. Het SOS noemt het feit I dat voor het onderzoek een kwart miljoen gulden is uitgetrokken „een belachelijke zaak". Het SOS bestrijdt de ge meentelijk argumentatie voor het onderzoek fel. Die argumentatie luidt dat offi ciële cijfers over de toestand van de gemeentewoningen wellicht bij het rijk een gro tere bereidheid tot subsidie verstrekking los zouden kunnen maken. „In deze tijd, waarin onze broekriem door Den Haag met de dag strak ker wordt aangehaald, levert een tijdsverlies van acht maanden (want zo lang duurt het onderzoek) alleen maar minder geld op." Het SOS beschuldigt de gemeen te er voorts van het onder zoek te gebruiken om over hun woning klagende bewo ners aan het lijntje te hou den. Om aan te tonen dat het alle maal veel goedkoper en vooral sneller kan heeft het SOS zelf een „blikscmonderzoek" naar I het gemeentelijk woningbe-1 stand ingesteld, zich daarbij baserend op de ervaringen van I de bewoners zelf. In hel eigen I onderzoek passeert het ge-1 meentelijk woningbezit in In dische Buurt, VOP, Westwijk I en Babberspolder de revue. I Over het algemeen komen de I woningen er niet best af. In I alle gevallen blijken grondige I verbeteringen noodzakelijk. 1 Ten aanzien van sommige wo- I ningen voornamelijk in de I VOP wordt sloop of reno- vatie aanbevolen. Het onderzoek vermeldt ver- I der bouwdatum van de wonin- I gen, of de gemeente tot nu toe I iets ondernam om de gebreken I te herstellen en het moment I van waaraf de klachten date- ren. Zo blijkt dat bij 564 flat- I woningen in de Westwijk ze-1 ven jaar na de bouw klachten I over onder andere lekkende goten, vochtdoorslag, riool- stank reeds begonnen. De eerste bewoners van de gerenoveerde huizen krijgen een foto waarop de straat in vroeger tijden staat afge beeld. Vlaardingen Nauwelijks hadden zij tijd gehad om zelf hun pas gerenoveerde woningen in de Vettenoordsepolder te be zichtigen, of Piet de Jong met zijn gezin en het bejaarde echtpaar Kasteel kregen al tientallen buurtbewoners over de vloer. De halve Vettenoordsepolder was uitgelopen om de nieuwe renovatiewoningen in de Pieter Karei Drossaart- straat te gaan bekijken. Vrijdagavond, toen ex-gemeen teambtenaar Aad den Hoed de sleutels aan De Jong en Kas teel had overhandigd, stond men in drommen voor de deur. Eenmaal bevredigd in hun nieuwsgierigheid naar wat de renovatie in de Vetfcenoord&s'- polder (VOP) allemasl re belo ven heeft, ging de buurt mas saal naar het wijkcentrum óm er een groot renovatiefeest van te maken. Ruim drie jaar heeft het gekost om de reno vatie erdoor te krijgen, bijna drie maanden om de eerste huizen metterdaad te renove ren. Feest was het in alle opzich ten. De Jong en Kasteel kre gen behalve hun net opge leverde woning in de PKD ook nog bij hun liefhebberijen passende cadeautjes van de Voppers, respectievelijk een vogelkooi en een fles jenever, en de tientallen buurtbewo ners waren over het algemeen best te spreken over de reno vatie zoals die ook 62 ernaast staande huizen te wachten staat Ook de aannemer, Van der Waal himself, liet zich meevoeren in dat enthousias me: „Als het aan mij ligt, pak ken wij zo ook de straten nier- naast aan en voor mijn part nog verder, tot aan Maassluis toe," riep hij uitbundig, toen Hans Molenkamp van de wijk- vereniging hem vroeg hoe net nu verder gaat. Aan het eind van het jaar zal de laatste van de 64 huizen van het eerste renovatieproject in de VOP opgeleverd worden. Die verwachting sprak archi tect Van Asperen uit in het wijkcentrum, vlak voordat de eerste huissleutels aan Piet de Jong en de oude Kasteel over handigd zouden worden. Van Asperen noemde het tij in Vlaardingen gekeerd „ten gunste van de vernieuwbouw, de renovatie". De gemiddelde huur van de eerste 64 gereno veerde huizen komt rond de 210 gulden te liggen. Ook de gemeente Vlaardingen, verte genwoordigd door een flink aantal raadsleden en ambtena ren, en de wiikvereniging wa ren daar vol lof over. De Vlaardingse aannemer Vart der Waal prees het grote saamhorigheidsgevoel van de bewoners van de VOP. „Dat is nergens zo sterk als hier. Al tijd in stadsvernieuwingsgebie den maak je het mee dat er veel vandalisme is, dat een he leboel vernield wordt, maar hier in de VOP is geen steentje gestolen, geen ruitje ingegooid. En dat scheelt natuurlijk ook in de kosten," aldus Van der Waal. Maassluis De Maassluise wethouder Izaak van der Knaap, wethouder van financiën en derhalve belast met de perikelen rond de Afvalverwerking Rijnmond (AVR), zal het morgen avond tijdens de gemeenteraadsvergadering zwaar te verduren krijgen. Dan namelijk komt het college met het voorstel om de tarie ven voor het reinigingsrecht en de marktgelden te verho gen. Tijdens de raadsvergade ring van 3 iuni jongstleden kwam het college ook al met het voorstel, maar hij trok het in toen bleek dat een meerder heid in de raad zich tegen, het voorstel zou keren. Het voor stel dat morgenavond ter spra ke komt in de raad wijkt niet af van het vorige. En daar zit dus het knelpunt Voor de VVD, PvdA, PPR en D*66 is juist dit voorstel onaanvaard baar. In een amendement stel den zij dat de tekorten van de AVR niet verhaald dienen te worden op de burgers, maar uit de saldi-reserve moeten komen. Dat is het gemeentelij ke appeltje voor de dorst. De wethouder vond van niet en trok het hele voorstel in. De PvdA houdt morgenavond gewoon vast aan het amende ment, maar door de afwezig heid van vier gemeenteraads leden is de troefkaart in de handen van de VVD terecht gekomen. Het huidige stand punt van deze fractie is nog niet bekend, maar door de af wezigheid van Han Mumme len, Mees Duimelaar (PvdA), Jan Meester (D'66) en Jaap van der Griend (PPR) is één 'dissident' binnen de liberale fractie voldoende om het ame- dement te doen verwerpen. Het CDA laat namelijk de ei gen wethouder niet in de steek er» is daarom tegen het amen dement. De stemmenverhou ding zou dan 10 tegen 9 wor den, waarmee het amendent verworpen zou zijn. Het heeft er veel van weg dat het colle ge op de verdeeldheid binnen de VVD zinspeelt Pieter Hoogenraad van de PvdA: „Ik denk dat ze koppen hebben geteld, anders zou het college ongetwijfeld met een ander voorstel zijn gekomen. Als de VVD-wethouder (Gré van Eck-Grootveld) tegenstemt, is het amendement al verloren." Het is evennwel wel duidelijk dat de liberalen zich niet zo maar gewonnen zullen geven. De indiener van het amende ment, Evers, is daar duidelijk over: „Het voorstel zoals dat nu op tafel ligt is binnen de fractie een punt van hevige discussie. Zonder slag of stoot geven we ons zeker niet over. De wethouder zal alle zeilen moeten bijzetten." JL» Dit nieuwsblad. wa- onv j zon I cor Rol w-aarm u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt I zonder extra kosten beïorgd m j combinahe met het 1 Rotterdams Nieuwsblad. I Snvur i toe aa*1' Adte*' alS'. :d»w' S34- Vlaardingen/Schiedam Zware materiële schade is ontstaan na een botsing tussen drie auto's, zater dagmiddag om tien over twee op de Van Beet- hovensingel in Vlaardin gen. De ravage ontstond, nadat een onbekend ge bleven automobilist wilde manoeuvres maakte, waardoor een andere au tobestuurder plotseling moest uitwijken. Deze klapte tegen een tegenlig ger op, die op zijn beurt een derde auto raakte. De politie zoekt getuigen van het incident. Wie kente kennummer of andere ge gevens over de onbeken de chauffeur kan ver strekken, wordt verzocht zich te wenden tot de po- litiewachtcommandant in Vlaardingen, telefoon 342355. In Schiedam werd vlak voor het weekend begon een U-jarig Rotterdam- mertje met een schedelba- sisfractuur opgenomen in het gemeenteziekenhuis van Schiedam. Een paar honderd meter verderop, op de BK-laan, was de jon gen van een bromfiets ge vallen, toen zijn 17-jarige broer, die de brommer be stuurde, een zwaai maakte om een plotseling overste kende voetganger te ont wijken. De jongen verloor zijn helm, alvorens hij met zijn hoofd op de grond te rechtkwam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1