SCHIEDAMSCHE COURANT Hervormden brengen bijna zes ton bijeen Vlaardingen denkt aan stads verwarming Ik dejKoef Geen kleine woningen in oud gebouw GGD Delfland -neemt monsters Asfaltering van de baan ;0on slaapt ,ij vriendin; ader gewond iaar Dijkzigt Bethelkerk spoedig voor de sloop lonopolie Rotterdam herzien 7Leg eens 'Stukje verkeers- blindheid' Man op straat mishandeld Schiedam College komt terug op aanvankeli jk plan ■„sdag 1 juli 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26646-4 PAGINA'S Eroersves! 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL hiedanr—De politie heeft de oacht van zaterdag op ndaff moeten ingrijpen bij jj ruzie tussen vader en on in de MorsestraaL De de liep zo uit de hand, dat vader met een slagader- jke bloeding in het zieken- jü moest worden opgeno- sn. Do man bloedde zo he ir dat de agenten vreesden ar zijn leven. 45-jarige vader was het et eens niet de verhouding rijn zoon had met de 27-ja- bewoonster van het pand de Morsestraat. Toen hij nachts zijn zoon bij de ouw vandaan wilde halen, ft het stelletje hem voor de ■iir staan. Daarop sloeg de i alle ruiten in, waarbij hij dagaderlijke bloeding aan oor opliep. Ondanks ïijn Jrwondingen klom de man iar binnen en ging met zijn on op de vuist. De inmiddels arriveerde politie wist de ee te scheiden, maar toen hlte de woede van de vader :h op de politiemannen, die j met een schroevcdraaier te f wilde gaan, Na enige minu- i slaagden de agenten erin man, die steeds meer bloed rloor te bedwingen. De man id zo veel bloed verloren dat bij aankomst in het Nolet- ïltenhuis bewusteloos was raakt. Omdat hij al zo veel oed had verloren en wegens aard van de verwondingen, de man later naar zieken- lis Dijkzigt in Rotterdam ergebracht [inder leerlingen chnische school hiedam In het afgelopen hooljaar hebben minder irlingen de technische hooi Schiedam bezocht dan ■t seizoen daarvoor. Van de 0 leerlingen waren 425 jon- ren afkomstig uit Schiedam, 9 uit Vlaardingen, 12 uit aassluis, 6 uit Rotterdam, 2 t Hoek van Holland en aasland en 1 uit Rozenburg,, jkenisse en Poortugoal. Dat* ijkt uit het gisteren versche- n jaarverslag over 1979. enals bij het stedelijk gym- sium Schiedam kon bij de hnische school een lichte ling in het aantal leerlingen Maassluis en omgeving irden geconstateerd. Schiedam De hervormde gemeente Schiedam heeft aan giften en kerkelijke bij dragen in 1979 een bedrag van 590.665 gutden binnen gekregen. Dat komt neer op een stijging van de inkom sten met 53 proeent, vergele ken met de baten van vijf jaar geleden. „Het is een stijging om even stil van te zijn," aldus het college van kerkvoogden. Het college De fraaie ramen van do Grote Kerk moeten tegen vandalen in de binnenstad beschermd worden. wijst op het nadelig saldo, dat vóór 1975 altijd bestond. Met het nu binnengekomen geld kan de hervormde ge meente onder andere de Gro te Kerk voor een groot deel restaureren (orgel, kerkdak en glas-in-loodramen), als mede de pastorie waar domi nee D. J. Spaïing zeventien jaar heeft gewoond. Is de financiële positie van de hervormde gemeente roos kleurig, over het kostenaspect rond de sloop van de Bethel kerk en toekomstige nieuw bouw op de hoek van Oude en "Water 'stikt' in vervuiling Schiedam De milieuvervuiling is nog zo groot, dat het hoogheemraadschap Delfland op sommige punten in Schiedam zuurstofloos water heeft kunnen aantreffen. Dat komt verder nergens in het waterschap voor. Wel werd in verschillende gemeenten in Delfland het minimumgehalte van drie milligram zuur stof per l'ter overschreden, maar 'dood' water zoals in Schiedam trof het hoogheemraad schap verder niet aan. De huidige situatie .van het oppervlaktewater in de ver stedelijkte gebieden wordt op dit moment weer onderzocht. Het zuurstofloze water werd vooral in de zomer van vorig jaar op diverse plekken in Schiedam aangetroffen. Over laardingen Binnen de tfneente Vlaardingen ordt serieus gedacht aaö mogelijkheid in de nieu- wijken een vorm van Msverwarmlng te reali gn. Hoewel de plannen 'ff ,hiet in een concreet amum verkeren, wil men ^mtlopend» daarop toch vast een herziening van ,l contract dat de ge- JF® aanzien van de ^ktriciteitsvoorziening «•otterdam bindt, k daarom het huidige haet met de havenstad op Joggen, Ofschoon dat con- .tpas in 1982 afloopt, is een ^pjaige opzegging vereist, vat ruimschoots van tevoren ^emening van het con- ^eide steden on- 4 "j? worden. In huidige contract is de clau- bn .opSeoomen dat Rotter- leenrecht heeft van P oductie van elektriciteit Vlaardingen wil J~fr d{6 monopoliepositie L ."Jdft de kans groot is dat lm de toekomst zelf bij an- vrijgekomen i^i warmte rendabel wü maken door een vorm' tads verwarming te reali- rigens zijn er nog andere ■Jen waarom Vlaardingen Hul? h"ld]Se contract afwiL «fcsJL mogelijkheid van erwarmmg geldt als be- VW argument het feit dat rangen min of meer door Qain gedwongen wordt meer winst te maken dan de stad zelf noodzakelijk vindt. De kwestie werd al eerder aan de orde gesteld door het (ex-) raadslid Remi Poppe. Na over leg in de desbetreffende com missies en het college werd be sloten een poging te onderne men om onder die 'opgelegde' winst uit te komen. Onderhandelingen tussen de energiebedrijven van beide ge meenten over herziening van het contract zullen binnenkort beginnen. Het is echter niet waarschijnlijk dat Rotterdam erg toeschietelijk zal 2ijn. De stad zit al met een overschot aan energie, zeker nadat het bedrijf Shell beslaten heeft zijn energie niet meer van de gemeente te betrekken, maar deze zelf, ook door gebruikma king van afvalwarmte, te pro duceren. het algemeen was het Schie- damse oppervlaktewater slechter van kwaliteit dan el ders. Monsterpunten waren in de Lange Haven bij de Griffioenstraat, in de Nieuwe Haven bij de BK-laan en ïn' de Schiedamsc Schie bij de Korenbeurs en bij de Rol- brug, plekken waar vaak sprake was van een veron trustende verontreiniging. In Vlaardingen kwamen op enkele monsterpunten hoge chloridengehalten voor ten ge volge van ingelaten brak wa ter uit de Haven. Vaste meet punten waren in de Viaar- dingse Vaart, bij de brug in de Westlandseweg en bij de Vlaardinger Schouw. Nieuwe Maasstraat kan het college van kerkvoogden nog weinig concreets melden. De plannen zijn in een ver stadi um gekomen, zo meldt het col lege in het maandblad Her- voimd Schiedam. Gemeld wordt ook, dat de opknapbeurt van de Opstandingskerk in Nieuwland nu voltooid is. De benoeming van een opvol ger van de dit jaar overleden organist van de Grote Kerk, Jacques Pierre Beckers, is op korte termijn te verwachten. De sollicitatieprocedure wordt dezer dagen afgerond. Vandalisme Bij de inkomsten over 1979 vielen vooral de bijdragen van de wijkgemeenten Bethelka- pel, Opstandingskerk en Cen trum-Oost sterk op. De ge meenteleden brachten 3,7 ton in de Ia, een bedrag dat bijna zo groot is als de totale inkom sten van de kerk in 1975, An dere inkomsten had de her vormde gemeente in het lopen jaar aan collecten, ten, synodale collecten, maandblad en legaten- Een collecte, die nog maar pas gestart is, betreft het onder houd van de fraaie glas-in- loodramen van de Grote Kerk. De ramen moeten tegen van dalisme beschermd worden, zodat de kerk voor de komen de winter 'dicht' is en tocht vrij. Door kapotte ramen kwam ook veel vocht binnen, wat schade aan het kerkorgel veroorzaakte. ie iiet- ;t af ge in, gif- n, het Vlaardingen Met de uit voering van het verkeerscir culatieplan Holy wordt nog dit jaar gestart. De inspraak procedure is achter de rug en de prioriteitenlijst is opge steld. Dc Dillenburgsingel wordt afgesloten voor het dorgaand verkeer en de Fre- derik Hendriklaan wordt, nu noodzakelijk geworden, aan gepast. Die laatste aanpassing ont breekt nu juist op de proiri- teitenliist. Wel wordt in 1980 de Dillenburgsingel afgeslo ten, maar van een recon structie .van de Frederik Hendriklaan in dit jaar is geen sprake. „Een stukje verkeersblindheid," stelde de inspraakgroep bij monde van plaatsvervangend voorzitter Blumenstock. Alsnog zal worden bekeken of de recon structie van de Frederik Hendriklaan dit jaar uitge voerd kan worden. Hel 'Schledamse oppervlaktewater Is vuiler dan elders in het waterschap Delfland. Ook de Vellevest is een plek waar - door groie droogte en zonneschijn, maar vooral door milieuverontreiniging het zuurstof gauw uit het water verdwifnt Dood water werd in Schiedam vaak aangetroffen. Vlaardingen De geplande asfaltering van de Van Beethovensingel is definitief van de baan. Pas In 1981 zal nader worden bekeken of de Kespcrweg alsnog in aanmerking komt voor asfaltering. Met de asfaltering van beide wegen zou een bedrag zijn gemoeid van 405 000 gulden. Het nu vrijgekomen bedrag zal in de toekomst aangewend worden voor andere verkeers- voorzieningen. Welke voorzieningen dat zijn, is nog niet duidelijk. Deze moeten nog nader omschreven worden. Wel zal de Van Beethovensingel worden gerepareerd. Het wegdek van deze straat is in een dermate slechte conditie dat er nog veel aan 'gesleuteld' moet worden om het weg dek weer op een goed peil te krijgen. Met de reparatie van de Van Beethovensingel is een bedrag gemoeid van 100.000 gulden. Er blijft dan nog ruim 300.000 over wat voor ande re verkeersdücknnden gebruikt kan worden. Schiedam Een 2l-jarige Schiedammer is met een dub bele kaakbreuk in het ge meenteziekenhuis opgenomen, nadat hij door zes onbekende mannen is mishandeld. Het slachtoffer liep met twee vrienden in de nacht van za terdag op zondag over de Lan ge Kerkstraat toen de zes plot seling op hem afkwamen. Zon der een woord te zeggen gre pen ze hem beet en begonnen ze op hem in te slaan. Het slachtoffer heeft geen enkel idee waarom het zestal het op hem had gemunt. Ook de twee vrienden konden de politie daarover niets meedelen. ddll 111 Schiedam WV-directeur Ruud Pillard is van mening dat het watersporters in Schiedam gemakkelijker ge maakt moet worden. In de vele watersporters in ons land ziet hij een nieuwe groep, die hij naar Schiedam wil trekken door ze te wij zen op de vele mogelijkhe den die de stad te bieden heeft. ..Schiedam schenkt meer dan u denkt, de leus waarmee de VVV toeristen probeert te trekken, moet ook onder de watersporters ingang vinden," vindt Pillard. Daarvoor is het wel nodig dat binnen de stad op een aantal punten aanleg plaatsen worden gerealiseerd en dat de bedieningsuren van bruggen in het weekeinde worden uitgebreid, meent de WV-directeur. De Schiedam- se watersportverenigingen hebben daar al verscheidene maleri bij het gemeentebestuur op aangedrongen. Zij vinden het een onaanvaardbare zaak dat zij tussen zaterdagmiddag en zondagavond niet met hun t bootjes de stad in of uit kun nen, omdat de bruggen dan niet draaien. Pillard denkt in de toekomst zelfs aan acties om waterspor ters op de toeristische moge lijkheden van Schiedam te wijzen. „Leg eens aan in Schiedam" is de leus, waaron der dat moet gaan gebeuren. Vlaardingen Het college van B en W heeft 3fgezien van eerdere plan nen het gekraakte pand aan de Ke- thelweg, het voormalige GG en GD- gebouw, voor kleine huishoudens te bestemmen. De verbouw zou, naar het oordeel het college, te duur uit pakken. Men heeft nu besloten de pogingen het pand te verkopen maar weer op te nemen. -"et besluit van het college komt ^och betrekkelijk onverwachts. Enige we ken eerder immers had wethouder Goudriaan namelijk aan de commissie stadsontwikkeling triomfantelijk een elan voorgelegd dat voorzag in de ver- ouw van het pand tot zes kleine wooneenheden, die om en nabij de 145 aan kale huur zouden moeten doen: een plan dat door de commissieleden niet zonder reserves werd-«ontvangen. Die terughoudendheid uitte zich met name ten opzichte van de financien. Men was er niet zo zeker van of het plan werkelijk zo goedkoop was als het zich aan de oppervlakte aan liet zien. Reeds toen al bleek dat, om een huur van 145 te halen, het noodzakelijk was een erfpacht van 20.000 te laten vallen: bovendien bleek dat het weg- v/erken van het achterstallig onder houd nog niet in de huurprijs was door berekend. Besloten werd het geheel nog eens grondig door te spreken in de commissie financiën. Met uitzondering, van SP-raadslid Poppe kwam men daar tot de conclusie dat onder het plan in feite een verkapte subsidiëring was ge schoven. De werkelijke kosten echter kwamen veel hoger uit, te hoog naar het oordeel van de raadsfracties en, naar nu blijkt, van het college. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit omgeving kunt vinden, wordt zonder extra Vosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1