S :H!EE AMSCHE COUR/! Geen teruggang in haringverkoop I Warande klaagt over wasserij Politie voorkomt mil j oenenz wendel Kamp Koekoekslaan bij raad van state Ik 4neem ,r, depraef WethouderV an derKnaap haalt bakzeil deze krant 9Huizen staan te trillen9 Turken kijken uit naar andere plaats moskee Veerdienst nauwelijks in problemen Kethel-Oost wil schorsing Verliezen A VR toch betalen uit saldi-reserve Zie pagina drie. pagina 4 9 Ook Vlaardinger en Schiedammer gearresteerd Nieuwjaars kaart c*°"e" Woensdag 2 juli 1980" ■ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 26647-4 pagijm'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL i ren :ni- sch ren er- iel- «s. «g afl ard De mi- tan iwe 'de al- eu- Bet en- ;50 Maassluis Wethouder voor financiën Izaak van derKnaap (CDA) heeft tijdens de raadsvergadering van Maassluis bak zeil moeten halen inzake de verhoging van de tarieven voor het reinigingsrecht en de marktgelden. Ook tijdens de raadsvergade ring van 3 juni jongstleden moest hij een voorstel hier- Loe intrekken, omdat een meerderheid van de raad zich hiermee niet kon vere nigen. Door de grote verliezen van de Afvalverwerking Rijn mond (AVR) moesten de ta rieven van het reinigings recht en de marktgelden worden verhoogd. De burger moest hier maar voor op draaien, was de mening van de wethouder. PvdA, D'66, PPR en VVD vonden van niet In een amendement stelde de VVD dat het be drag maar uit de saldi-reser ve moest komen, het spaar potje van de gemeente. De wethouder trok toen het voorstel in en zou tijdens de eerstvolgende raadsvergade ring met een nieuw voorstel komen. Dat was gisteravond. En wat schetste de verbazing van de raadsleden van de VVD en de PvdA? Het colle ge kwam met precies hetzelf- i,voorstel als op 3 juni. Het college speculeerde daar mee duidelijk op de afwezig heid van vier raadsleden: Mees Duimelaar en Han Hum- melen (PvdA). Jan Meester (D'66) en Jaap van der Griend (PPR). Wethouder Izaak van der Knaap had evenwel met voor zien dat de voltallige PvdA- èn VVD-fractie, inclusief de wethouders, tegen zijn voorstel zouden stemmen. Hij nam dus een minderheidsstandpunt in. Op het allerlaatste moment kwam de wethouder toen als nog met een nieuw voorstel waarin het amendement van de VVD volledig was ver werkt en opgenomen. Niet de burger betaalt nu, maar de verhoging komt ten laste van de saldi-reserve, hetgeen in houdt dat de bewoners van Maassluis geen 10,30 per maand gaan betalen, maar 9,65 gulden. Hier is wel een bedrag van 1.4 miljoen gulden uit de saldi-reserve voor no dig. De-raadsfracties waren uiterst verbaasd over de plotselinge ommekeer van de wethouder. Hij had gegokt en verloren, dat was duidelijk. PvdA-raads lid Anton Wustrow vertolkte het als volgt: „De wethouder is uitgegaan van een groot op portunisme. Het is niet de meest elegante manier om eerst de koppen te tellen en dan met hetzelfde voorstel te rug te komen als je denkt dat het er toch wel doorkomt." De VVD was weliswaar blij ver rast, maar kon zich toch niet verenigen met het feit dat juist op het allerlaatste moment de ommezwaai werd gemaakt. Het meest verbaasd en boos te gelijk was de CDA-fraetie. Zij tenslotte had de wethouder door en door gesteund tijdens de vorige raadsvergadering en men was nu zeer onaange naam verrast door de wijzi ging. Ook wethouder Izaak van der Knaap zelf had het er moeilijk mee. Hij verdedigde het gewijzigde voorstel wel, maar deed dat niet van harte. Integendeel, hij stemde met zijn partijgenoten mee: tegen. Van der Knaap kon de raad niet echt overtuigen van zijn goede bedoelingen. De wet houder draaide om de materie heen zonder te willen toege ven dat hij zich vergist had in de standpunten binnen het college. Het voorstel werd. hoe kan het anders, tenslotte aan genomen met alleen het CDA als tegenstemmer. in Piet van Oosten zet glas. Dat is levensgevaarlijk èn actueel. Op pagina drie. Nêt op vakantie komt de Schiedamse gemeenteraad weer bijeen. Met spoed nogal liefst. Ze waren wat vergeten. Zeezeiler Kees Barnhard over derace Westmersea- Breskens me Vlaardingen Van een teruggang in de ha ringverkoop is in Vlaardingen geen sprake. Ondanks het feit dat de haring uit Denemar ken afkomstig is, eten de Vlaardingers nog steeds graag een 'harinkje'. „Logisch toch", verklaart een medewerker van de firma Kwakkelstein. „het is haring van goede kwaliteit. Natuurlijk verkopen wij ook liever echte Hollandse haring, maar zo lang wij daar niet op mogen vissen, moeten we het wel met de Deense haring doen." Het Vlaardingse bedrijf heeft op het moment nog siucIju» één booi in uë vaart. Héi i5 êCn Sühlp dat vist op kabeljauw in de Noordzee. De Vlaardingse firma verwerkt echter nog steeds haring in het bedrijf aan de westha- venkade. Ook de firma Hoogendijk merkt mets van een teruggang. „Er kan sinds tien dagen ver se haring gekocht worden, waarvan de kwa liteit meer dan goed is. Die aanvoer is nog matig, maar wat er aangevoerd wordt, is snel verkocht. De kwaliteit van de Deense haring is goed en op de oud-vaderlandse manier klaargemaakt lekker om te eten. Het is al leen wel te hopen dat we volgend jaar^wel weer op haring mogen vissen," aldus de heer Hoogendijk. De chemische wasserij aan de Warande 32 veroorzaakt veel hinder, vinden de omwonen den. Vlaardingen De Turkse gemeenschap in Vlaardingen kijkt uit naar een andere plaats om haar gebedsbijeenkomsten te houden. De gemeente wil de Turken daarbij behulpzaam zijn. Aldus blijkt uit het antwoord van de gemeente op vragen van VVD-raadslid Jan van Hemert naar aanleiding van de door bewoners van de Em- mastraat ondervonden hinder van de in bun straat gevestig de moskee. Werkelijk concrete verhuis plannen blijken er evenwel nog niet te zijn, maar duidelijk is in ieder geval wel dat de Turkse gemeenschap zelf ook niet zo met de huidige plaats van haar moskee is ingeno men. Of de Turken een even tuele verhuizing kunnen beta len is overigens ook de vraag, want hun moskee aan de £m- mastraat staat er pas een jaar en kostte de islamatische ge loofsgemeenschap een fors be drag aan financiën. De Turken hebben in een gesprek de ge meente echter wel duidelijk gemaakt, dat hun voornemen naar een meer geschikte en beter gesitueerde moskeeruim te uit te zien zeker serieus ge nomen moet worden. Ten aanzien van de eigenlijke beantwoording van Van He merts vragen komen nauwe lijks nieuwe zaken naar voren. Van Hemert had de gemeente begin juni gedetailleerde vra gen gesteld over de situatie rond de Turkse moskee. Het antwoord daarop kwam feite lijk al van wethouder Gou- driaan. toen deze tijdens een commissie vertelde dat een aantal zaken weliswaar niet in de haak was, maar er toch niet met een strengere maat geme ten mocht worden dan ten op zichte van de Nederlandse burgers gebruikelijk is. Het college meent verder wel dat hele problematiek rond het parkeren en de daaruit voortvloeiende overlast (door het moskeebezoek is in de Em- mastraat en omgeving een groot parkeerprobleem ont staan) aan de orde moet wor den gesteld. Dat zou echter moeten gebeuren in het kader van het ve rkoer<u-i reu latieplan' en de inspraak daarop. Schiedam Bewoners van de Warande hebben bij de dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) aan de bel getrokken, omdat zij schoon genoeg hebben van de herrie die wasserij Noord hoek/Nijman maakt. Dc klachten richten zich tegen het groeiende machinepark van de wasserij, dat volgens de bewoners de huizen in de Warande hevig doet trillen, en-tegen het hinderlijk af- en aanrijdende vrachtverkeer. De actie is op touw gezet door W. H. Leenen, die recht tegenover de wasserij woont en de meeste last ondervindt van alle herrie. Leenen heeft zijn buren geadviseerd geza menlijk op te treden tegen NoordhoeÊ/Nijman. Van de DCMR weet hij, dat hij niet de enige is die met klach ten rondloopt. Uit talrijke tele foontjes met ambtenaren van milieubeheer is hem gebleken, dat veel bewoners van de Wa rande al langer de overlast beu zijn. Nu enkele klachten door de DCMR in onderzoek zijn genomen, acht Leenen de tijd rijp om massaal actie te voe ren: „In welke vorm men ook hinder ondervindt. Rijnmond moet ervan xvetenl" Wasserij Noordhoek/Nijman is sinds enkele maanden het ma chinepark in de vestiging aan de Warande 32 aan' het uit breiden. Nieuwe en grotere apparatuur is aangeschaft. Daarnaast zijn na de brand bij Nico Nijman in de wasserij aan de Stadhouderslaan veel machines naar de Waran de overgebracht. Meermalen per dag veroorzaken de ma chines hevige trillingen in de woningen in de omgeving, aan de overkant van de Warande, maar ook tot in het woningen complex Paradijs toe. De stoom- en chemische was serij heeft de expeditie-ingang aan de Warande. Vrachtver keer komt daar op werkdagen van 's ochtends zeven uur tot "s middags vijf uur en voor de bewoners van de Warande, die dan thuis zijn, brengt dat veel lawaai met zich mee. Vooral ook containerwagens en de tankauto met stookolie zijn br mnen van ergernis. Schiedam/ZaanstadMet de arrestatie van negen man in België en Nederland heeft de politie een miljoenen zwendel voorkomen. Ben Belgisch/Nederlandse bende beschikte over een compleet uitgewerkt plan om de werklozenkas van de Bel gische mijnwerkers door middel van valse cheques en valse identiteitspapieren voor ettelijke miljoenen gul dens op te lichten, maar doordat de politie er tijdig lucht van kreeg is de schade beperkt gebleven tot enkele duizenden guldens. Bij het internationale zwendelcom- plot waren ook twee mannen Hoek van Holland De Stoomvaart Maatschappij Zee land, die het Nederlandse deel van de veerdienst Hoek van Holland - Harrwich verzorgt, heeft tot nu toe alle reizigers kunnen vervoeren, ondanks be staking van de bemanning op de Engelse schepen op deze hjn. Er zijn maar weinig afzeg gingen binnen gekomen. Wan neer de staking afloopt, is niet te zeggen. Dit heeft een woordvoerder van de maat schappij dinsdag medegedeeld. Be Stoomvaart Maatschappij geland heeft het afgelopen ©'eekeinde wegens grote druk- hadden geboekt voor de veer dienst Hoek van Holland - Harwich met bussen naar het Belgische Oostende moeten brengen. Vandaar konden ze de overtocht naar Dover ma ken. Deze omleiding kan zich het komend weekeinde weer voordoen, als de staking dan nog niet is beëindigd, aldus de woordvoerder. De staking die vorige week uitbrak wordt veroorzaakt door een loonconflict tussen matrozen die onlangs een tus sentijdse loonsverhoging heb ben gehad en de laagst betaal de officieren, die die verho ging niet hebben gekregen. uit Vlaardingen en Schiedam betrokken. Met door hen zelf gedrukte valse cheques en identiteitspa pieren wilden de negen hun slag slaan. De werklozenkas van de mijnwerkers in Betgie betaalt twee keer per jaar uit. zodat de bedragen die per keer geïnd konden worden in de duizenden guldens hepen. De valse cheques en identiteitsbe wijzen zijn alle in ons land ge drukt. De valse Belgische identiteitspapieren, zogenaam de eenzeivigheidskaarten. zijn in Zandvoort gedrukt terwijl de valse cheques, uitgeschre ven door de werklozenkas, door een 31-jarige Schiedamse drukker zijn vervaardigd. Dat deed de laatste in de avond uren bij het bedrijf, waarvoor hij werkt en dat over een drukpers beschikt. Hij is in de Burgemeester Honnerlage Gretelaan in Schiedam in de kraag gegrepen. Behalve de twee drukkers heeft de politie nog vijf Nederlanders en twee Belgen aangehouden. Een di recteur van een aantal duiste re BV's in Zaanstad wordt door de politie als brein achter de bende gezien. De overige acht bestempelt hoofinspecteur Janssen van de recherche in Zaanstad aU uitvoerders en helpers, De taak van de man uit Vlaardingen heeft zich be perkt tot het innen van de val se cheques. De politie heeft 450 valse cheques achterhaald, maar het vermoeden bestaat dat de Schiedammer er in to taal duizend heeft gedrukt. Volgens hoofdinspecteur Jos Janssen, die het onderzoek leidt, waren zowel cheques als identiteitspapieren van een re delijke kwaliteit. ..Als we vooraf de zaak met op het spoor waren gekomen, was de kans zeer groot geweest dat het de bende was gelukt de werklozenkas vo„r miljoenen guldens op te lichter.aldus Janssen. Al enige tijd gingen in criminele kringen geruch ten dat door een groots opgezet plan de kas van de werklozen kas voor mijnwerkers zou worden opgelicht. Vorige week, bij één van de eerste po gingen om de cheques te in nen, kon de politie in Brugge tot twee arrestaties overgaan; een derde, een man uit Lei den, nam de benen, maar is in middels ook aangehouden. De politie verwacht binnenkort nog meer arrestaties te ver richten. Bij het onderzoek is samengewerkt door de politie korpsen van Zaanstad, Zand- voort, Rotterdam, Amsterdam, Schiedam en een aantal Belgi sche korpsen. Vlaardingen Regeren is vooruitzien; dat vindt ook het gemeentebestuur van Vlaar dingen. Vandaar dat het de lo- kale_beeldend kunstenaar Pe ter Dumas uitgenodigd heeft alvast een ontwerp voor de ge meentelijke nieuwjaarskaart te maken. Dat het een sfeervolle kaart zal worden, staat nu al buiten kijf: Peter Dumas is daarin gespecialiseerd. Een soort Vlaardingse Anton Pieck. Hij krijgt voor het ont werp een bedrag van vijfhon derd gulden. Té De locatie-Koekoekslaan ligt te wachten op da komst van woonwagenbewoners, maar de omwonenden uit Kethel willen de zaak nog even ophouden. Schiedam De raad van state behandelt morgenoch tend om tien uur het be zwaarschrift van bewoners van Kethel-Oost tegen het Schiedamse gemeenteraads besluit om een plan te ma ken voor het terrein tussen Dit nieuwsblad. 1 waarin u a! het nieuws uit etaen l omqevmg kunt vinden, wordt sondei exUa kosten bezorgd tn combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad ?os*-c tiaa» Koekoekslaan, Kerklaan en verlengde Zwaluwlaan. De bedoeling van het gemeente bestuur is, dat op die locatie een klein, parkachtig woon wagenkamp komt De hoorzitting, die morgen ochtend in Den Haag wordt gehouden, zal misschien niet lang duren, want een aantal bewoners van Kethel-Oost heeft verzocht de zaak te schorsen. De vereniging voor 'ruimtelij ke ordening Sehiedam-Kethel en omstreken' (Rosko) wil eventueel een recent besluit van de Schiedamse gemeente raad bij haar bezwaren betrek ken, afhankelijk van de reac tie van de raad op een andere beroepszaak die Rosko met be trekking tot het woonwagen kamp heeft aangespannen. De zaak is nogal ingewikkeld. Op 2D november vorig jaar be sloot de gemeenteraad de be stemming van het terrein aan de Koekoekslaan te herzien. Formeel werd in dit voorbe- reidingsbesluit niet gesproken over de vestiging van een woonwagenkamp op die plaats, maar voor iedereen was duidelijk dat het daarom ging. Daarom richtten de bewoners van Kethel-Oost de Rosko op en men ging bij de raad in be roep tegen de herziening van de bestemming, op grond van de wet administratieve recht spraak op overheidsbeschik kingen (Arob). Die bezwaar schriften werden op 1? maart door de raad verworpen. Ros ko ging hogerop en stuurde de bezwaren naar de Paleisstraat 9 in Den Haag, alwaar de raad van state zetelt Daarover vindt de hoorzitting morgen plaats. Op 19 mei nam de gemeente raad een besluit, dat een voortvloeisel was van het voorbereidingsbesluit en van het voornemen de woonwa genbewoners aan de Schieka- de aan betere woonomstandig heden te helpen. De raad sprak hierin van concrete op lossingen, waarbij formeel wel werd gesproken van woonwa- gens op de locatie-Koekoeks laan. De Rosko zag hierin aan leiding opnieuw in beroep te gaan, omdat men aan die con- cretisering meer houvast had. Op 1G juni werd dan ook een nieuwe Arob-procedure tegen 1 de gemeenteraad aangespan- nen. De beroepscommissie zal de bezwaarde bewoners van Kethel op korte termijn horen 1 en dan advies uitbrengen aan de raad. Om deze hele kwestie via juiste procedures bij de1 hoorzitting te betrekken heb- i ben de bewoners van Kethel, naast degenen die in de Rosko verenigd zijn ook nog andere groepen Kethelaars, bij de af deling rechtspraak van de raad van state aangedrongen op schorsing. Of dat verzoek wordt gehono reerd. is niet bekend. Het ge- meentebestuur zal bij monde van wethouder Reinier Scheer es aandringen op een zo spoedig mogelijke behandeling van de bezwaren uit Kethel, morgenochtend dus, met als argument dat de situatie op liet Schiedamse woonwagen- kamp aan de Schiekade al te lang zo problematisch is ge weest en nu snel verbeterd i moet worden. Ook dat heeft weer een procedureel aardig heidje: morgenavond pas zal de gemeenteraad in zijn extra vergadering een beslissing ne men over de afvaardiging van Seheeres, die dan 's ochtends al naar de residentiestad is ge weest, vergezeld van ambtelij ke standby. J Zie ook pagina drie: extra ge meenteraadsvergadering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1