SCHIEDAMSCHE -COURANT Verkeer uit tunnel wèl via 'oortjes'? Record raad: acht minuten Veel plezier in nomadenkamp Ik diëpufoei krant Winkeliers Broers vest praten over trambaan Rijks- waterstaat geeft nog niet toe Kruispunten zijn ©noverzichteli j k 'Besluit moest publieke discussie aanzwengelen' Bas en Anneke van de Markt Dinsdag hoorzitting Speelterrein na de zomer Maaslandse leerlingen mogen niet meer naar muziek school \o*°^ Verkeersdeskundige V. Huskens vertrekt Vrijdag 4 juli 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - "104de jaargang no. 26649-e pagiha I Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 26256C - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL in Bent meneer Meyer? Toen ging de sollicitatie niet door. De Surinamersen Antillianen van de Ansu lachen er maar een beetje om. Zie pagina drie. Een hele bevolking als adiegroep? Schiedam-Zuid is actief, in alle straten. Zie pagina drie. Zeezeilen is geen elitesport meer. Zie pagina vier. Uiferd Brusekerwerd gisteravond gemeenteraadslid voor de CPN in Schiedam. Hij is wel anders dan Coiiê. Het nieuwe gezicht van de communisten. Op pagina vijf. figéis glazenwasser. Ook deze krant kijkt helder door zijn ruiten. Zie pagina vijf. Morgen start het marathonseizoen voor Irene van der Laan. Sport dus. Op pagina zes. Vlaardingen Bas en Anne ke, het stel dat sinds een maand op de Markt in Vlaar dingen kampeerde, staan niet langer meer op de markt. De gemeen ré vond het welletjes en zond Anneke en Bas een brief waarin stond dat ze zo spoedig mogelijk de Markt moesten verlaten. Bas en An neke maakten bij het college nog wel bezwaar tegen de brief, maar de commissie be zwaarschriften stelde hen in het ongelijk. Als zij hen had toegestaan om op de Markt te kamperen, dan zou iedereen wel ergens in Vlaardingen kunnen gaan slaan met een tent. Bas en Anneke restte niets anders dan te vertrekken van de Markt. Een woonruim te hebben ze echter nog steeds niet gevonden. 44 De trams stoppen nu nog op de Koemarkt. In 1974 gaat lijn 1 door naar Schiedam- Noord, via de Broersvest. Foto: Jaap Rozema. Schiedam Tijdens een grote hoorzitting, georganiseerd door de verenigde Schiedamse ondernemers (VSO) en City- Centrum Schiedam (CCS), gaan de winkeliers van Broers- vest, Koemarkt en Rotterdamsedijk aanstaande dinsdaga vond in op de aanleg van de trambaan over de vest en de herindeling van de Koemarkt. De ondernemers uit de Schie damse binnenstad komen bijeen op de Broersvest zelf, te weten in café-restaurant De Amstelbron. Vertegenwoordigers van de VSO en CCS hebben reeds op de informatieavond van 25 juni in het Schiedamse stads kantoor enkele punten onder de aandacht gebracht, waar van men nu wil weten hoe de winkeliers zelf daar over het algemeen tegenaan kijken. De hoorzitting, die van groot be lang wordt genoemd voor de middenstand in de Schiedamse binnenstad, begint dinsdag m de Amstelbron om acht uur 's avonds. Punten, die aan de orde ko men, zijn: het vervallen van de weste lijke rijbanen van de Broers vest ten behoeve van de tram lijn naar Sehiedam-Noord. de laad- en losgelegenheid op de Koemarkt en de Broersvest. de realisatie van een par keergarage op het voormalige Vrom-terrein aan de Buiten havenweg. het op gelijke hoogte bren gen van de toegang van de Passage met het trottoir op de vest, voor een betere bereik baarheid voor minder validen. het afstemmen van de werk zaamheden rond de aanleg van de trambaan op de Sinter klaas- en kerstverkoop. het linksaf afslaan van de Broersvest naar het Herenpad in de plannen te schrappen. de vestiging van een centrak I bushalte aan de kop van de I Broersvest bij de Koemarkt in T plaats van bij de Koemarkt-1 brug, vanwege de betere be-1 reikbaarheid voor bus- en 1 trampassagiers die overstap-1 pen. Het is nog niet bekend, of d<| gemeente Schiedam vertegen woordigd zal zijn op de hoor I zitting der middenstanders I Verkeersdeskundige Hans var I der Vhst: „Ik heb nog geerl uitnodiging gekregen." OveriT gens vmdt Van der Vlïst he« I een prima idee van de VSO er I CCS om de betrokken winke* liers massaal bijeen te roepen. nuMiiuiimiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiumf. Den Haag De zogenaamde oortjes bij Vijfsluizen, vlak na de Beneluxtunnel op rijksweg 19, blijven vol gens rijkswaterstaat gesloten. Bij de staat in Den Haag ziet men voorlopig geen mogelijkheden de op- en afrit ten die er zijn voor bussen, politie, brandweer en zie- kenvervoer ook voor het overige verkeer open te stel len. Schiedam, Vlaardingen en Rijnmond willen echter werken aan een compromisvoorstel, wat erop neer komt dat verkeer uit de Beneluxtunnel er bij de 'oor tjes' af kan, maar dat voor verkeer nüér de tunnel een extra aansluiting wordt gemaakt dichter naar het Ke- thelplein toe. Dat zei gistermiddag de verkeersdeskun dige van de gemeente Schiedam, Hans van der Vlist. Een woordvoerder van rijks waterstaat vertélt echter-dat cr in het landelijke rijkswe gennet nog zoveel knelpun ten zijn, dat voorlopig niet aan de openstelling van de oortjes wordt gedacht. Volgens rijkswaterstaat bieden de afritten op het Kethelplein genoeg mogelijkheden voor automobilisten om vanuit de tunnel Schiedam en Vlaardin gen te bereiken. Al jarenlang dringen zowel Vlaardingen als Schiedam er bij de minister op aan de oortjes voor alle ver keer open te stellen. Schiedam De Schiedamse gemeenteraad houdt van afwis seling. Gisteravond heeft hij zijn kortste vergadering sinds heugenis beleefd: in acht minuten vlogen de gemeentebe stuurders de agenda door en ondertussen schorste burge meester John te Loo zelfs nog even om gelegenheid te geven de uitgebrachte stemmen te tellen. De duur van de zitting stond in schril contrast met de lengte van de vorige raads vergadering, die tot half drie 's nachts duurde. Zin om weer naar huis te gaan, hadden de raadsleden na die acht minuutjes niet. Men bleef nog even hangen om koffie met koekjes te nuttigen. Ook de drie aanwezige gemeente- bodes keken vreemd op. Bode Dekker: „Ik wilde juist even gaan zitten, toen de burge meester voor de laatste maal hamerde. Zie ik dat nou goed, dacht ik." Zonder enige discussie besloot de gemeenteraad ertoe de be zwaarschriften van de vereni ging voor ruimtelijke ordening Schiedam-Kethel en omstre ken over het woonwagenkamp Koekoekslaan en van de be wonersvereniging Schiedam- Centrum over de dansschool van Wim Hajee door te sturen naar respectievelijk het college van B en W en de beroeps commissie. Ook werd Uiferd Bruseker als raadslid voor de CPN geïnstalleerd. Een inter view met hem staat op pagina vijf van deze krant. Volgens rijkswaterstaat zijn de mogelijkheden om de afritten voor alle verkeer open te stel len, zo dicht bij de tunnel, maar zeer beperkt. Zo zou de bewegwijzering in de tunnel ernstige problemen opleveren en ook ontbreekt het aan de ruimte die een op- en afrit in beslag gaat nemen. De bochten in de huidige afritten zijn vol gens rijkswaterstaat namelijk veel te klein. Vooral Schiedam wil evenwel tot een compromis komen, waarbij verkeer uit de tunnel de rijksweg op een andere plek verlaat dan waar het ver keer naar de tunnel erop komt. Van der Vlist vindt, dat Schiedam een goede reden heeft te pleiten voor een extra opnt voor rijksweg 19 tussen de tunnel en het Kethelplein. Dal is de aanleg van de tram baan naar Schiedam-Noord, die veel overlast geeft voor verschillende verkeersstromen in de stad. Een extra aanslui ting zou die overlast kunnen opheffen. Over het precieze traject kan Van der Vlist nog niets loslaten; ook op het kos tenaspect kan volgens hem nog niet ingegaan worden. „Het overleg is voorlopig nog niet afgerond," aldus Van der Vlist De consequenties van het openstellen van de halve oren voor de verkeerscirculatie (VCP) in Schiedam zijn discu tabel. Van der Vlist voorziet lange besprekingen, maar geen toenemende problemen, omdat volgens hem geen spra ke zal zijn van méér verkeer dat bij de Vfaardingerdijk de rijksweg af kwant, „Een even grote hoeveelheid verkeer zal zich aiié&il üVer andere wegen gaan bewegen." meent de ver keersdeskundige. Het VCP, dat nog gemaakt moet gaan worden, zal daar opheldering over moeten geven. Vlaardingen Als het even roeezit kan eind au gustus, begin september begonnen worden met de inrichting van het speel terrein aan de Rembrandt- straat Voor de inrichting was een bedrag gereser veerd van 10.000 gulden. De bewoners van het cen trum hadden inspraak over de inrichting van de speelplaats. Zij kozen uit eindelijk voor een glijbaan niet brug, een hinkelbaan, oen bandschommel, een ^ip mét twee veren, een hactor, een motorfiets en een sluisje. Er komt in ie der geval geen 'touwtrek ken'. Indien het financieel haalbaar is, zal nog een draaipaddestoel en een vuilnisbak bij een der ban ken worden toegevoegd. Maassluis De verkeerssituatie van het Havenplein in Maassluis is voor erg veel weggebruikers onduidelijk en on overzichtelijk. De wegmarkering is door het vele slijten on duidelijk geworden. Dat is een van de conclusies uit het rapport van de ge meentepolitie in Maassluis. De jxdiue heeft op vier kruispun ten in Maassluis de afgelopen tijd een verscherpte controle uitfivevoerd om te kijken hoe gevaarlijk de kruispunten wel niet zijn. Het betrof hier de kruispunten van het Haven-" plein, Rozenlaan/Westlandse- weg. Wagenstraat en Laan '40- '45/P. C. Hooftlaan, Tijdens de verscherpte contro le werden er 24 processen-ver baal door de politie opge maakt. In 58 gevallen werd er een waarschuwing gegeven aan de aangehouden verkeers deelnemers. De waarschuwin gen hadden meer het karakter van een gesprek tussen de ver balisant en de overtreders, omtrent de reden van de over treding. Het is de bedoeling, dat op korte termijn iets aan de verkeerssituaties van de kruispunten gedaan gaat wor den. In de komende maanden wordt er speciaal gelet op de kruispunten van de Lijster laan/Kwartellaan, Lijsterlaan- ANaehtegaallaan en de krui sing Merellaan/Burgemeester Reesstraat. Vlaardingen De jeugd van Vlaardingen amuseert zich kostelijk in het nomadenkamp in Holy. On danks het slech te weer komen er elke dag vele kinderen naar do bouwspeel plaats om zich te vermaken In het namoden- dorp. Als het weer het enigs zins toelaat bak ken de kinderen zelf brood op grote roosters die In het kamp zijn neegezet. Regent het, dan zijn er tal van activiteiten in de grote tenten en do wagon van het kamp. Een dag in het no madenkamp is voor de kinde ren een dag vol plezier, maar de moeders zullen er ongetwijfeld minder blij mee zijn. De kinde ren komen vaak onder de blub ber thuisMaar ach, het i3 va kantie dus ook de kleintjes hebben nu hun pleziertje. Vlaardingen De streekmuziekschool Nieuwe Water weg-Noord zal per 1 januari 1981 geen leerlingen uit Maas land meer aannemen. Ook de leerlingen, die nu reeds onderricht ontvan gen, zullen hun muzikale kennis elders op moeten doen. Althans, als deze gemeente blijft weigeren een bijdrage aan de fi nanciering van de mu ziekschool te leveren. En dat ziet er wel naar uit Het Vlaardings college van B en W heeft inmid dels een brief met die strekking naar het Maas landse stadsbestuur ver zonden, op aanraden van bet Schiedamse. Het besluit is gevallen nadat Maasland had la ten weten geen kans te zien een financiële bij drage te leveren. De Maaslandse leerlingen, die nu nog lessen volgen aan de streekmuziek- school, kosten in het to taal jaarlijks 27,000 gul den. Maasland is niet be reid dat bedrag te beta len. Tijdens de bestuurs vergadering van de streckmuziekschool werd al overeengekomen dat Maasland, wanneer het bij zijn weigering blijft, met meer van de school gebruik mocht maken. Het college heeft dat nu bekrachtigd. Ook ten op zichte van de andere zo genaamde buitenleeriin- gen zal een zelfde beleid gevoerd worden. Aan de streekmuziekschool wordt meebetaald door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maas sluis. JL Dit nieuwsblad, waann u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder eitra kosten bezorgd m combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. O®* 0®»°S® oP?ts oo Nd*®5* Schiedam Met het voorbe- reidingsbesluit om het be stemmingsplan te wijzigen voor het terrein tussen Koe koekslaan, Kerklaan en Zwaluwlaan heeft de ge meente Schiedam vooral het aanzwengelen van een pu blieke discussie over de ves tiging van een woonwagen centrum voor ogen gehad. Aldus verdedigde wethouder Rei nier Scheeres het gemeen teraadsbesluit, waartegen de vereniging voor ruimtelijke ordening Schiedam-Kethel en omstreken bezwaar heeft aan getekend. De vereniging is het niet eens met een wijziging en wil vasthouden aan het oor spronkelijke bestemmingsplan, waarin wordt gesproken over bijzondere bebouwing, zoals scnolen, banken of een kerk. Tn een eerder stadium was het bezwaarschrift al behandeld door de gemeentelijke be roepscommissie. maar omdat die geen grond zag het protest te honoreren, boog de afdeling rechtspraak van de raad van state er zich gisteren nogmaals over. Mr. Vijlbrief, die de ver eniging vertegenwoordigde vroeg zich af waar de gemeen te mee bezig is geweest en be schuldigde de gemeente van onbehoorlijk bestuur, omdat er geen overleg met de omwo- nenden is geweest Daarente gen is wel rekening gehouden met de wensen van de woon wagenbewoners, aldus de raadsvrouwe. Ook merkte mr.Vijlbrief op dat er in totaal 25 locaties voor een centrum zijn geopperd door de woon wagenbewoners. „Waarom heeft de gemeente dat me» verder onderzocht?" Wethouder Scheeres vond het niet juist om vooraf met alle omwonenden over de 25 loca ties te spreken, omdat toch van alle kanten bezwaren zou den komen tegen de vestiging van een woonwagcncentrum. „En je kunt nu eenmaal niet, alsof het om een zakje meel gaat, de boer op gaan met de vraag wie 2e wil." Daaraan voegde hij nog toe dat de loca tie Koekoekslaan de enige is, waarop binnen korte termijn een woonwagencentrum ge realiseerd kan worden. Over de oorspronkelijke bestem ming van het gebiedje zet de I wethouder dat er plannen I hadden beslaan om er scholen I te vestigen, maar gezien het I teruglopende aantal leerlingen I is daar geen behoefte meer I aan. Aanvankelijk vroeg de vereni- j ging ruimtelijke ordening I Schiedam-Kethel en omstre-1 ken om schorsing van de be- I handeling, zodat bij een vol- I gende keer ook nog een twee- I de besluit van de gemeente be- I handeld kan worden, waarin I duidelijk wordt gesproken I over een woonwagencentrum. I Maar omdat volgens de voor- zitter van de afdeling recht- I spraak de vereniging in de I toekomst nog zoveel mogelijk- I heden krijgt om de komst van een woonwagencentrum aan te vechten, zag men daar maar vanaf. Nog deze week doet de raad I van state uitspraak. Vlaardingen De Vlaardingse verkeersambte- naar, Victor Huskens, vertrekt. Hij heeft per 1 oktober een betrekking aanvaard als hoofd van de dienst verkeer in de gemeente Alkmaar. Hij vertrekt om persoonlijke redenen. Huskens is pas een jaar in dienst van de ge meente Vlaardingen. Als zodanig speelde hij een belangrijke rol bij de inspraak op het ver keerscirculatieplan voor de binnenstad en de wijken Holy en Ambacht, In Alkmaar staat een vergelijkbaar plan op stapel, 2ij het dat de in spraak daar anders geregeld is. Daar is nu de eerste inspraakronde, tijdens welke doelstellin gen en wensen door de bevolking werden ge formuleerd, achter de rug. Begonnen wordt nu door een team van deskundigen aan de techni sche uitwerking van de plannen. Daarrja gaat het resultaat weer naar de bevolking.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1