SCHIEDAMSCHE COURANT School verlaters vindenmoeili j k eenbaan Culturele revolutie geeft Frankeland m Rotterdams bedrijf vindt ruimte in A laardingen Eind rapport inspraak parkeer garages klaar Ik „steent., dêproêr \ss-:r Winkeliers willen tram in 9t midden Opknap beurt vakantie huis in Oosterhout krant VOP wil hondepoep weren Werkloos heid neemt weer -"i\ Anders doodsteek voor Broersvest9 Pagina drie. 1979: jaar van de omwenteling Trage renovatie 0 YCocnsdag 9 juli 19BO- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -Olde jaargang no, 26652- 4 PAGlMA'Sj Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam „Onaanvaardbaar" vinden de winkeliers van de binnenstad de verlenging van tramlijn 1 uit Rotterdam naar Schiedam-Noord, op de wijze waarop daar op het stadskantoor over gedacht wordt. In een telegram aan burge meester en wethouders heb ben de verenigde Schiedam- se ondernemers (VSO) en winkeliersvereniging City- Centrum Schiedam (CCS) zich vandaag uitgesproken voor een andere situering van de toekomstige tram baan in de binnenstad. De winkeliers spraken zich gisteravond in café-restau rant De Amstelbron, aan de Broersvest, uit voor een trambaan in het midden van Schiedams drukste winkel straat, in plaats van, zoals de gemeente Schiedam tot nog toe beoogt, aan de (westelij ke) Passage-zijde van de Broersvest De winkeliers zien door hun alternatief be tere mogelijkheden voor la den en lossen en voor kort parkeren door de consumen ten. Wordt met die wens van de VSO en CCS, vandaag ver woord in het telegram aan BenW, rekening gehouden, dan heeft dat consequenties voor het gehele toekomstige gezicht van het hartje van de stad. Ook voor doorgaand verkeer en plannen met de Koemarkt zou een gewijzig de route van de tram andere gevolgen hebben. Vocral echter de Broersvest zou zo veel mogelijk het huidige ka rakter kunnen handhaven, en dat is wat de betrokken winkeliers willen, zoals zij zeggen ook ten behoeve van de consument. Gisteravond waren bijna dertig onderne mers in De Amstelbron aan wezig. Het ging er emotio neel aan toe. Een verslag staat op pagina drie, als eer ste artikel in de serie: 'Wil len wij dat ding nou, ja of nee?' VlaardingenEnkele bewoners van de wijk Vettenoordsepolder (VOP) hebben in de wijkkrant een oproep gedaan, om net als in het stadspark Het Hof een terreintje in de wijk te krijgen waar honden kunnen worden uitgelaten. De bedoeling daarbij is echter wel, dat de hondebezitters een schepje mee nemen als ze hun huisdier gaan uitlaten, zo dat ze de uitwerpselen in daarvoor geplaatste bakken kunnen deponeren. Via de VOPkrant willen de wijkbewoners peilen, of ook anderen in de wijk er iets in zien. Daartoe is een bon afgedrukt, die inge vuld kan worden. Zoals eerder gemeld heeft ook de dienst van gemeentewerken in de VOP een proefne ming gedaan, om hondebezitters op de over last van hondepoep te wijzen. Rond het ver nieuwde Messchaertplein staan sinds enkele maanden kleurige borden, die hondebezitters oproepen hun huisdieren wat in toom te houden. in Winkeliers van de Broersvest zijn plotseling tegeneen trambaan vlak voor hun deur. Bijna verslikten zij zich en wilden zij helemaal geen tram. BareigenaarJande Kooning is al aan zijn vijfde generatie jeugd bezig. Als bezoekersin zijn etablissement, dan. Daarover en over tal van anderezaken vertelt hij boeiend. Pagina drie. Volgens Suzan Kok, instructrice van de Flardingha Ruiters, is zowel talent als geld nodig om voor succes te zorgen. Pagina vier. Jan Bulva (staande) kon best tevreden ztjn, bij de overhandiging van het eindrapport van de inspraakprocedure. Wim Leussïnk, die samen met wat andere bewoners rechts naast het college zit, had er meer moeite mee. Het aantal werklozen in het Waterweg gebied is de afgelopen maand flink ge stegen. Stonden eind mei 2472 werklo zen geregistreerd, op 30 juni was dit aan tal gestegen met 115 tot 2587. Uit de cij fers van het arbeidsbureau blijkt dat het vooral voor schoolverlaters moeilijk is om een baan te vinden. De slechte berichten, die al sinds begin van dit jaar uit de bouw komen, duren nog steeds voort. Het aantal werkzoekenden in de bouw nam slechts af van 98 naar 96, voor de tijd van het jaar slechts een ge ringe daling. Ook de vraag naar bouwvak kers blijft voor de tijd van het jaar achter. Waren er eind van de maand mei 55 vacatures in de bouwsector bekend bij het arbeidsbu reau, eind mei werden nog maar 53 bouwvakkers ge vraagd. Zoals bekend is de landelijke ontwikkeling nog veel sterker: daar dreigt de situatie in de bouw nog dra matischer vormen aan te ne men. In de metaalsector blijft het moeilijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Weliswaar is het aantal bij het arbeidsbureau geregi streerde werkloze metaalar beiders met twee gedaald tot 96. maar daar staat een forse stijging tegenover van het aantal vacatures in de me taal. Eind mei waren bij het arbeidsbureau 752 vacatures bekend, tegenover 671 een maand eerder. Ook het aantal werklozen in de handel is weer toegeno men, van 327 (eind mei) tot Schiedam Frankeland is een ander bejaardentehuis ge worden. Talloze vernieuwingen hebben het afgelopen jaar plaatsgehad, waardoor Frankeland van een statische maat schappij en een besloten samenleving van bejaarden is ver anderd in een gevarieerd verzorgingstehuis met hedendaagse opvattingen over verzelfstandiging van bejaarden. De Sint Liduma-stichting, die Frankeland bestuurt, be schouwt 1979 dan ook als net 'jaar van de omwenteling'. Gesproken wordt van een culturele revolutie, die in alle nuchterheid echter niets meer inhoudt dan het open zetten van de deuren: de he dendaagse maatschappij is binnengelaten. Onder het 142 hoofden tel lende personeel was een gro te doorstroming: twintig pro cent. De vele nieuwe mede werkers hadden vaak andere inzichten, stijl en werkmet hoden en dat was voor oud personeel en voor veel be jaarden wel moeilijk wen nen. Maar nu een reorgani satie erdoor is, ziet de Sint Liduina-stichting een positie ve ontwikkeling waarbij be jaardenverzorging geen auto matisme is maar een creatief spel met de mogelijkheden. De zelfstandigheid van de Frankelanders (gemiddelde leeftijd: 83,5 jaar) is daarbij een uitgangspunt geworden. „Het zelfstandigheidsstreven, dat de maatschappij van nu kenmerkt, werkt uiteraard door binnen zo'n oord als Frankeland," aldus de Sint Hiduina-stichting. Voor het personeel betekent het, dat een grote betrokkenheid bij de ander' een vanzelfspre kendheid moet zijn. Strak vasthouden aan de werktij den is uit den boze. Hiermee heeft te maken, dat met in- van deze zomer geen vakantiehulpen meer wor den aangesteld, zoals in de andere bejaardentehuizen nog wel gebeurt- Weekend- hulpen zijn vast ingedeeld, zodat zij niet steeds met an dere afdelingen worden ge confronteerd. Met nieuwe hoop streven stichting en personeel samen met de 355 bewoners nu naar betere samenwerking op ba sis van gelijkwaardigheid, in plaats van vast te houden aan de traditionele verhou ding verpleger/verpleegde. Bij de intensivering van con tacten hoort ook het vermen gen van tehuis- en wijkacti- viteiten, met name ten be hoeve van de 160 bejaarden die voor Frankeland op de wachtlijst staan. Onder die activiteiten vallen de maaltij- dendienst, logeergelegenheid en telefooncircuits. Ondanks alle verbeteringen zit Frankeland met een grote frustratie. Sinds augustus 1977 wordt met de gemeente Schiedam en de provincie Zuid-Holland onderhandeld over renovatie van bebou wing aan Sint Liduinastraat, Westfrankelandsestraat en Liduinahof, maar al ander half jaar wacht men intussen op een uitspraak die in Den Haag moet worden gedaan over het aantal toekomstige verzorgingsplaatsen. Franke land verwacht niet akkoord te gaan met dit aantal, zodat een jarenlange beroepsproce- Frankeland is in één jaar tijds een ander bejaardenoord ge worden met meer oog voor de zelfstandigheid van de be woners. dure in het verschiet ligt. Desondanks wil men verbe tering brengen in onleefbaar geworden situaties, en als dat dan niet op grote schaal kan, dan wil men dat desnoods via een reeks van kleine pro jecten verwezenlijken. Vlaardingen Omdat er in Rotterdam geen goede vestigingsmogelijkheden wa ren heeft het Maasstedelijke bedrijf Cle- ton Meijer zich in Vlaardingen geves tigd. Nog deze week moet de complete verhuisoperatie zijn afgerond en zal de technische groothandel in slangen, com- pensatoren, bydrauliek en brandweerma teriaal op het Vlaardingse industrieterrein Groot Vettenoord weer helemaal opera tioneel zijn. Het bedrijf telt 65 medewer kers. De situatie werd voor Cleton Meijer In Rotterdam zo langzamerhand erg inge wikkeld. Directeur Theo Meijer. „We za ten daar op zes verschillende locaties en "lat is op den duur erg moeilijk werken. We waren al lang aan het zoeken naar een stuk grond, waar we zouden kunnen centraliseren, maar in Rotterdam bleken nauwelijks mogelijkheden te zijn. die pas send voor ons waren. De medewerking van het Rotterdamse gemeentebestuur is ook nauwelijks optimaal geweest In Vlaardingen zitten we fantastisch, met goede uitvalswegen, vlak aan de Benelux- tunnel." Het bedrijf werd in 1949 opgericht en was twee jaar later een van de eerste gebrui kers van het Groothandelsgebouw m Rot terdam. De expansie van het bedrijf bleek niet te stuiten, maar de huisvesting gaf wel problemen: op den duur had men in datzelfde Groothande'sgebouw vier ver schillende ruimten, natuurlijk niet alle maal naast elkaar. Daarnaast kwam er ook nog een fabriek in de Vierhaven- straat. In het nieuwe bedrijfspand aan de Vlaardingse Van Beethovensingel heeft men de beschikking over ruim 4ÖQ0 vier kante meter oppervlakte, zodat men de eerste jaren ruimte genoeg heeft. De verhuizing naar Vlaardingen heeft wel wat consequenties gehad voor het personeelsbestand. Een aantal van de 65 werknemers van het bedrijf vond de af stand naar Vlaardingen toch wat be zwaarlijk, zodat er hier en daar wat vaca tures ontstonden. De meeste van die vaca tures zijn echter inmiddels weer vervuld. 364. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door een toena me bij de vrouwen van 206 naar 236. Bij de mannen bleef het aantal vrijwel ge lijk. De vraag naar handel- spersoneel nam enigszins toe. van 43 tot 48. Die stijging is uitsluitend toe te schrijven aan de iets verhoogde vraag naar mannelijk personeel. De vraag naar vrouwen bleef gelijk (20). In de kantoorsector nam zo wel het aantal mannen als vrouwen dat naar een baan zoekt toe. Eind juni waren er 326 mannen en 183 vrouwen op zoek naar werk op een kantoor. De vraag naar man nelijk kantoorpersoneel steeg de afgelopen maand. Bij de vrouwen vertoonde het aan tal vacatures voor een kan toorbaan een lichte daling. Uit de cijfers blijkt dat er bij kantoren vooral behoefte be staat aan gekwalificeerde krachten. Uit de cijfers bij de school verlaters blijkt de kansen om aan een baan te komen voor jongens aanmerkelijk groter zijn dan voor meisjes. Een gunstige uitzondering vormt echter de vraag naar jonge ren in de metaal. Tegenover een aanbod van 34 jongens staat een vraag naar 147 ar beidskrachten. Momenteel staan bij het arbeidsbureau 469 jeugdige werklozen inge schreven. Vlaardingen De deelnemers aan de spraakprocedure voor de locatiekeuze voor in de toekomst te bouwen parkeergarages in;! het centrum hebben gistermorgen hun eind- verslag aangeboden aan het college van B en W. Jan Bulva bood namens de meerder heid van de insprekers zijn conclusies aan, terwijl Wim Leusink dat deed namens de werkgroep Verkeer en Parkeren, die in de!' inspraakprocedure een minderheidsstand punt innam. Jan Bulva, die nogmaals benadrukte dat zijn^ meerderheidsgroep zeker niet alleen uit mid-i denstanders bestaat maar dat er ook gewone, centrumbewoners in zitten, kon best tevre-, den zijn over de inspraakprocedure. „Er is; hard gewerkt en wij zijn er van overtuigd! dat onze conclusies de stad goed zullenj doen," zei hij. Wim Leusink had daar zo zijni twijfels over. Hij betreurde het, dat geduren-j de een te lange tijd gesproken is over proce-. durele zaken, terwijl men beter wat meert over inhoudelijke zaken had kunnen praten.t „Al in een vroeg stadium, in feite voor de in~j spraakavonden waren gestart, hebben de^ verschillende uitgangspunten van de inspre-i kers tot een polarisatie van standpunten ge-f leid," zo stelt de werkgroep Verkeer en par-1 keren dan ook in de aanbiedingsbrief aan het! college. I Er zijn op het stadhuis inmiddels stemmen opgegaan dat het verstandig zou zijn om bij! de voortgang: van de inspraak in het centrum voor het eigenlijke verkeerscirculatieplan j (VCP) eerst te bekijken, of dat op dezelfde j manier moet gebeuren als bij de parkeerga- gages. Toen gingen de insprekers vrijwel met een blanco opdracht aan het werk. Er wordt j aan gedacht, voor het VCP toch een wat ge-: richtere opdracht te verstrekken, om proce- du re-discussies zoals die zich tot nu toe voor-! deden wat te beperken. Schiedam/Oosterhout Half augustus zal- begonnen worden met de algehele opknap- 1 beurt van het vakantiehuis ,A, Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder exlra kosten bezorgd m combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. to'1' Sn»* tl*»»' AA'"' P°S'IC! ,3000 in Oosterhout waar de Iaatstei, klassen van de Schiedamse, openbare en bijzondere lage-; re scholen altijd een school-ti' week houden Voor het vakantiehuis, dat in 1956 in opdracht van de Schiedamse gemeente1 gebouwd is, wordt het de eerste grote opknapbeurt Het vakantiehuis wordt ge-' renoveerd en uitgebreid. |i De renovatie werkzaamheden !i bestaan uit het kleiner ma ken van de slaapzalen, hel aanpassen van de keuken en«l het repareren van diverse i mankementen. 1 De uitbreiding bestaat uit het bijbouwen van enkele ver trekken op het terrein met meer accomodaties- Zo komt er onder andere een speciale ziekenkamer voor de kinderen. Ook het buiten-1 terrein wordt aangepakt Een overdekte speelplaats gaat ervoor zorgen dat ook Ln regenachtige tijden vrolijk 'buiten' gespeeld kan wor- t den. Met de gehele opknapbeurt is een krediet van ƒ671.000. gemoeid en het werk zal eni- ge maanden duren. Tijdens de verbouwing wor den de kinderen tijdelijk in' xoodvertrekken geplaatst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1