SCHIEDAMSCHE COURANT Depressie Schiedam noopt VV tot actie 'Het loopt leuk!' Fietspad naar Liekebaertbos Brasempie kom nou es effetjes an Ik -neem. dê proef Politie-infobus op Veerplein krant m SG haalt 1981 misschien niet si Reclame via radio en tv J.-s: Auto wil niet starten Diefstal pas laat ontdekt VlLLERIUS Bejaarde fietster valt: hoofdwond Sportieve recreatie: Lectuur voor anders taligen Donderdag 17 juli 1980. - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26658—4 PAGINA'S I Broersvest 3 - telefoon administraüe 268001 - redacüe 262566 - klachtendienst 144144 3113 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Een 58-jari- ge Schiedammer deed gistermorgen een aantal verwoede pogingen om zijn auto aan de praat te ^rijgen. Telkens wan neer hij het sleuteltje om draaide, gebeurde er niets. Pas na een keer of tien proberen keek de man onder de motorkap en ontdekte dat de start motor was vedwenen. Dieven moeten 's nachts de startmotor hebben ge demonteerd uit de auto die stond geparkeerd aan de Nieuw Mathenesser- straat. Vlaardingen Winkelend publiek dat meer wil weten over tal van aspecten die te maken hebben met de ver keersveiligheid kunnen vrij dag tussen 10.30 tot 18.00 uur terecht in de informatiebus van de politie, die wordt ge stationeerd op het Veerplein. Alcohol in het verkeer, af stand houden, remvertra- fing, autogordels en de ver- eersopleiding van de poli tieman of -vrouw: dat zijn enkele van de zaken die op de rijdende expositie aan de orde komen. Ook Vlaardingers die inte resse hebben in het politie vak zijn welkom. Al is het wel zo, dat het Vlaardingse politiekorps nauwelijks vaca tures heeft Al sinds enkele jaren kan de politie in deze stad volstaan met het aannemen van aspi ranten, bedoeld als vervan gers van oudere korpsleden die met functioneel leeftijd sontslag gaan. In de grote steden is de situa tie totaal anders: daar zijn aanzienlijk meer vacatures. Woordvoerder Van Eijsden van het Vlaardingse korps: „In een kleiner korps als dat van ons is het nou eenmaal wat gezelliger: hier ken je alle collega's. Dat is in Rotterdam wel an ders. Als je daar op de Slinge zit weet je ook niet wie je collega's in Hillegersberg zijn. En dat blijkt toch wel mee te spelen." Ill Het WAO-praject rit niet bij de pakten neer. „We draaien gewoon door," zegt secretaris Van Ast Pagina drie. De VW weet bezienswaardigheden genoeg in Schiedam, maar 2e zijn wel vaak dicht. Pagina drie. Schiedam Op alle mogelijke manieren wil de WV de komende ja ren gaan proberen de 'typisch Schiedamse* depressie te doorbreken. De teneergeslagen, apathische indruk, die Schiedam volgens de VVV naar buiten toe maakt, wordt als oorzaak gezien van de geringe belangstelling voor het vele moois dat de stad toch te bieden heeft. Daarom wil de vereniging voor vreemdelingenverkeer de mentaliteit aanzienlijk verbeteren. :^n uitgebreid actieprogramma is opgesteld voor de periode 1980-1983. De -.VVV verwacht er het leefklimaat in Schiedam mee te verbeteren en heel -misschien kan zo iets bereikt worden ter stimulering van de werkgelegen' heid, zo klinkt het hoopvol in de nu verschenen beleidsnota. Schiedam Bij het centraal - .'magazijn van Radio Modern iaan de Nieuwpoortweg ziin twee televisies, enkele radios, .een portofoon en een camera met een gezamenlijke waarde van 3500 gulden gestolen. De goederen moeten zijn verdwe nen in de periode van eind maart tot begin ju'i- De dief stal is pas ontdekt bij controle van de voorraadadministratie. De directie vermoedt datde goederen zijn gestolen tijdens nieuwbouwwerkzaamheden aan het magazijn, dat pas on langs officiëel is geopend. Van een sloopterrein aan de Buitenhavenweg hebben onbe kenden tachtig liter benzine, drie brandblussers, stellingpij- >pen en een aantal auto-onder delen gestolen. Tevens ver hielden de dieven enkele sloopauto's. ADVERTENTIE U heeft méér aan een goed vakantie-advies! Reisbureau BROERSVELO167-010-731611 3111L6 - SCHIEDAM -Vlaardingen Een 66-jarige inwoonster kwam dinsdag middag ten val, toen zij op de UiOndenweg aan het fietsen ptös. Ze had een tas aan het £tuur hangen die plotseling ^losraakte, waardoor zij haar |evenwich'. verloor en op de terecht kwam. die val raakte ze gewond jkan haar hoofd. Ivo ven een ^yan de ogen. De i -rwonding ïWerd in het Holyi «kenhuis behandeld. Na afIoc1 daar aan mocht ze naar huls. Volgens de VVV heeft een beter leefklimaat in ieder geval invloed op het toerisme. De actiepunten lopen zeer uiteen. De VVV vil via réclame (op radio en televisie) al veel bereiken, maar mooie woorden ook in daden omzetten. De volgende voornemens wil de VVV in de toekomst uitgevoerd zien: Meer historische gebouwen moeten vaker toegankelijk zijn. De VVV noemt onder meer het Zakkendragershuisje, het stadhuis, de hervormde kerk in Kethel, de Haven- kerk, de Korenbeurs, de molens, de Waag en de Grote Kerk. Openstelling van deze gebou wen betekent een verrijking van het 'toeris tisch produ kt' Schiedam. De oprichting van een historisch museum wordt als voorwaarde gezien. Archeologische vondsten alsmede de historie van de jenever- en dè scheepsbouwindustrie moeten daarin centraal staan, Een proeflokaal in oude stijl met uitsluitend Schiedamse producten wordt daarbij wenselijk geacht. Watersporttoerisme moet worden bevor derd, onder andere door aanlegplaatsen in de oude grachten te realiseren en de bruggen in de weekends te laten draaien. Een viertalige restaurant- en hotelfolder wordt uitgegeven, gekoppeld aan een promo tie van de Schiedamse horeca onder het mot to 'gastronomisch hart van Rijnmond'. Tal van recreatieve attracties moeten aan getrokken worden. De VVV noemt tennis hallen, een wedstrijd-midgetgolfbaan, squashbanen, een manege, een evenemen tenhal, een doortrekcamping en pensions. Op zeven stations van de NS zal reclame voor Schiedam worden gemaakt. De treinen, die op die stations komen, moeten wel in Schiedam of tenminste in Rotterdam komen. Publiciteit over Schiedam via radio, televi sie en landelijke bladen zal bevorderd wor den. Bedrijven en organisaties, ook sport- en culturele verenigingen, zal gevraagd worden hun bezoekers ook op Schiedams schoon te attenderen. Dia-klankbeelden, in elke gewenste taal te leveren, zullen samengesteld worden voor Schiedamse bedrijven en instellingen die in binnen- en buitenland op beurzen en shows vertegenwoordigd zijn. Bestaand foldermateriaal over Schiedam wordt vervangen of uitgebreid. De folders verschijnen in Nederlands, Frans, Engels en Duits. a Met bedrijven, organisaties en maatschap pelijke groeperingen gaat de VVV contact leggen, gericht op de verbetering van het kli maat in Schiedam. Activiteiten, die daartoe bijdragen, worden gestimuleerd. Op de invalswegen van Schiedam ziet de WV graag borden geplaatst met de tekst: ^Welkom in Schiedam'. Met de andere VVV bureaus in het Rijn mondgebied zal gewerkt worden aan een toeristisch produkt, dat een meerdaags ar rangement laat zien. Samen zullen de VVV- bureaus wellicht meer bereiken dan wan neer elke VVV alleen op haar eigen gemeen te de aandacht vestigt De WV stelt met nadruk dat morele, finan ciële en praktische hulp van derden (be drijfsleven, gemeente, Schiedammers) van zelfsprekend onontbeerlijk is om in de opzet te slagen. £je qqJj pagina drie. Gistermiddag was de VRSR-ploeg In 't Hof, waar aan sport en spel werd gedaan. VlaardingenMax van der Does, de Vlaardingse ambtenaar die spe ciaal is belast met sportieve recrea tie, is best tevreden. Het vakantie programma. dat zijn medewerkers en hij hebben samengesteld om de jeugd in de diverse wijken ook wat sportief bezig te houden maar dan zonder prestatiedrang blijkt best aan te slaan. Al sinds afgelopen maandag trekt de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie door de stad, van de ene wijk naar de ande re. Tweemaal per aag is er ergens een activiteit „Het is zo nu en dan wel een beetje aanpassen geweest, vanwege het te genvallende weer. We hebben di verse malen ons onderkomen moe ten zoeken in een sport- op recrea tiehal. Maar dat is niet erg: de jeugd amuseert zich toch wel," weet Van der Does. „Dat verhuizen naar een andere locatie levert geen proble men op. We laten eerst een geluids wagen door de betreffende wijk rij den, zodat iedereen op de hoogte is waar men ons kan vinden." Het sportieve recreatiecircuit dat ook de hele volgende week nog ac tief is, trekt een behoorlijk aantal deelnemers, zeker als bedacht wordt dat juist in deze periode heel wat bewoners de stad uit zijn. Op het programma staan zaken als kanova ren (hetgeen wat moeilijker in een sporthal kan worden gedaan!), di verse loopspelen, voetbal en hand bal, sport en spel en ga zo nog maar even door. Schiedam Als het aan burge meester en wet houders ligt, haalt de Schie damse Gemeen schap het eind van 1980 niet. Het college van B en W wil het liefst vóór de jaarwisseling overgaan tot op heffing van de stichting, die sinds 1948 fun geert als het overkoepelende culturele orgaan van de stad Schiedam. Komt er dan geen culturele raad, zoals wet houder Herman Posthoorn enke le maanden in de SG meedeel de, wel wil het college nog dit jaar overgaan op een andere structuur, zowel beleidsmatig als werkuitvoerend. Schiedam De openbare bi bliotheek in Schiedam gaat zijn afdeling lectuur voor an-;'| derstalïgen sterk uitbreiden. Nog dit jaar zal daartoe een' flinke aanzet worden gegeven, ij door boeken, kranten en tijd schriften uit onder meer Tur- j| kije, Marokko en EngelandJ aan te schaffen. Biblïotheekdi- i recteur W. F. van der Blij en cultuurwethouder Herman! Posthoorn zijn het hierover eens geworden en Posthoorn heeft dit voornemen ten be hoeve van de buitenlanders in Schiedam laten toevoegen aan de beleidsnota van burgemees ter en wethouders. Schiedam-„Brasempie. kom nou es effetjes an!" Het is een kreet, die door heel wat vissershoofden ge gaan zal zijn tijdens het officiële visconcours van de algemene en de rooms-katholieke ouderenbond. Want er werd meer bot dan vis ge vangen. ondanks de hopen brood en maden die in de Poldervaart ge gooid zijn. Van de achtendertig man haalden gistermiddag slechts zeventien een brasem of een snoek naar binnen. Reden? „Ach, da's het rotweer. Die vissen komen nu niet naar boven om bij te bruinen als er geen zon js." vertelde een visser. Ondanks dat er weinig gevangen is, amuseerde iedereen zich uitste kend. De sneren vlogen over de Poldervaart als er weer iemand beet had. „Hé, wakker worden joh, er zit wat aan je haakie," werd prompt gelanceerd als er een hen gel in beweging kwam. Winnaar werd meneer Bonefaas die 156 centimeter vis binnenge haald heeft. Hij kreeg een wisselbe ker. een persoonlijk aandenken en een molen. Tweede werd A. Gijs- sen die de helft minder vis had dan de winnaar. Hij kwam aan 77 centi meter. Meneer Versteeg mocht zich met 59 centimeter vis derde noe men. Meneren Kooi. De Wolf en Dries kwamen boven de dertig centimeter. De rest van de visvan- gers moest zich tevreden stellen met afmetingen tussen de vijftien en vijfentwintig centimeter. Vlaardingen-Als de ge meenteraad akkoord gaat kan nog dit jaar kan een begin gemaakt worden met de aanleg van een fietspad naar het Lieke baertbos. Nadat de aanleg door bezui nigingen meerdere malen is uitgesteld gaven BenW on langs hun goedkeuring aan het door gemeentewerken ontwikkelde plan. Met de aanleg van het fiets pad komt een einde aan de gevaarlijke verkeersituaties voor fietsers en bromfietser op de Maassluissedijk. Al jarenlang heeft de aanleg van het fietspad naar het re creatiegebied Lickebaert op het verlangljstje van de ge meente gestaan, maar omdat er geen geld was werd de zaak steeds maar op de lange baan geschoven. Nu stellen BenW de ge meenteraad in de september vergadering echter voor om voor het fietspad een bedrag van 57.200 gulden beschik baar te stellen. Voor het grootste deel zal het fietspad afgescheiden zijn van de dijk, maar op enkele Klaatsen, zoals tussen de oofdingang van Windmill tot de spoorwegovergang Maassluissedijk, is te weinig ruimte en zal het daarom di rect langs de rijweg komen. Een ander deel van het fiets pad zal worden gevormd door het inspectiepad van het Hoogheemraadschap Delfland, dat direct ten zui den van de nieuwe hoofdwa terkering is gelegen. In verband met ae bouw van de rioolwaterzuiveringsin stallatie 'De Groote Lucht' is echter een gedeelte van dit pad tijdelijk niet te gebrui ken en zullen fietsers en bromfietsers voorlopig van de Maassluissedijk of van het inspectiepad van Rijkswater staat langs de rivier gebruik moeten maken, j In het Liekebaertbos zal het pad aansluiten op het fietspa denstelsel, dat reeds enige ja- ren geleden is aangelegd. cl Dit nieuwsblad, waarin u ai het nieuws uit eigen omgevuig kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. \oe w Haam- ftd'es:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1