SCHIEDAMSCHE COURANT Brandweer kampt met tekort aan vrijwilligers Wijk vereniging mag niet kosteloos procederen Ik nee: n i. proef c Opdracht voor woningonderzoek Jeugdbrandweer komt op bezoek Verzorgingsstaat mede-oorzaak Auto uit de bocht Autorijders met alcohol Dag rozen- Schiedamse kantonrechter "WW7 1 Jeugdhaven naar Mastenbroekschool 4000 gulden 9 Ikkie' voor 3jaandag 21 juli 1980. ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Steen vervangt koffer grammofoon piniiniiiimiiiiiuiiiiiiiiiKiuniiiiiiiiiuiiui^' koningin Maassluis' I burgemeester Jan van Es heeft de Haagse Rozenkoningin i vrijdagmiddag officieel ontvangen I in het gemeentemuseum, j De Rozenkoningin, I op tournee door de regio om reclame te maken voor het I Haagse Westbroekpark en andere attracties, was in de stad om rozen uit te delen op de week- en de I jaarmarkt. Ook in i Schiedam had de Rozenkoningin haar wervende taak uitgevoerd. Ze i doet de komende periode Schiedam en Vlaardingen i trouwens nog een i keer aan. 6 ^liiiiiiitiiriiiiitnniintininiiinniiiiiHiiiiiuitiitiiiiitiirfiiiiitiriiniiiitiiiirriitiitniiiittHHiaiuimHiiiiifiinniiiiiniiNiiiiiiiiiniiiiiiiiijiiinHiiiiiuiiriiinaLiifitiitiiitiiiiijjiifriiiiiintiiiiiiFiiiiiiiiiiiiiitiiuniitffiiifiififiniiiitiïumttiftiiiuiiiiniiuiiiiiiii]? n aJ4 Broerevest 3 - telefoon administratie 268091 - rete-tie 262566 klachtendienst 144144 _104de jaargang no. 26660 Schiedam Brandweercommandant A. Metaal ziet de 'veranderende maatschappijstructuren' als een mogelijke oorzaak van het gebrek aan belang stelling voor de Schiedamse vrijwillige brand weer. Volgens Metaal zijn onder meer de 'groter wordende verzorgingsideeéner debet aan, dat de behoefte om als individu nog dienstbaar te zijn steeds meer afneemt. ,Je hebt overal keurige vakjes voor." aldus Me taal. „Als je oud wordt, is er een vakje. Ben je de ment, dan is er een vakje. Wat je ook bent. er is altijd wel een vakje waar voor je gezorgd wordt. Daardoor ontstaat het idee. dat er niets mis kan gaan. dat het toch allemaal wel loopt. Het komt wel goed... Ook bij een verstoring van de openba re orde en veiligheid denkt men al gauw; oh, daar wordt wel voor gezorgd, de brandweer komt toch wel. Maar die brandweer moet dan wel goed op kracht zijn. En dat is zij nu niet!" Het Schiedamse brandweerkorps heeft een totale sterkte van 93 personeelsleden. Daarvan zijn er veertig bij de beroepsbrandweer, drie bij de admi nistratie en vijftig bij de vrijwilligers althans, op papier. Bij de vrijwillige dienst kampt men met acht vacatures. Dat is veel. De brandweer kent lange werktijden. Zo is een beroepsbrandweerman zestig uur per week in touw. Burgemeester en wethouders streven ernaar dit aantal uren terug te brengen naar het gangbare van veertig uur. B en W willen ook maatregelen nemen de vrijwil- lige brandweer weer op sterkte te brengen, door vrouwen in te schakelen en door grootschalige wervingscampagnes te starten. In veel gevallen voldoen sollicitanten overigens niet aan de eisen, wat ook een oorzaak is van het aantal vacatures. Brandweercommandant Metaal heeft cr zelf voor gepleit, al ruim voor de installatie van burgemees ter John te Loo in oktober vorig iaat, om vrouwen aan te trekken voor de vrijwillige dienst. „Tot nu toe hebben wij altijd geprobeerd de vacatures via mond-tot-mond-rcclame te kunnen vervullen, maar het blijkt nu noodzakelijk meer aan de weg te timmeren," aldus Metaal. Lang is hij huiverig geweest van advertenties, omdot hij vindt dat de belangstelling van de mensen zelf moet uitgaan en niet door de brandweer zelf opgewekt moet wor den. maar bij veel sollicitatiegesprekken is hem gebleken dat men eigenlijk al eerder bij de vrij willige brandweer had willen komen, maar met wist hoe men daar terecht kon. Advertenties kun nen nu de weg wijzen Metaal hoopt op resultaten, want de vrijwillige dienst vindt hij 'een stukje dienstbaarheid waar wij zuinig op moeten zijn'. Juist de veranderende Structuren in de maatschappij, alsmede reorgani satieplannen bij de brandweer, zoals een provtn- ciahsenng. kunnen volgens de korpschef een ne gatieve invloed hebben op de dienstbaarheid van de burgers Metaal onderschrijft daarmee het ad vies van de raad voor territoriale decentralisatie (RTD). de raad voor gemeentefin ancien en de Ne derlandse vereniging van brandweerlieden, vorig jaar uitgebracht aan minister Hans Wiegel, om al les in hel werk te stellen de behoefte aan indivi duele dienstbaarheid niet af te remmen door bij voorbeeld grootscheepse reorganisaties. Wie solliciteert bij de vrijwillige brandweer, moet tussen achttien en dertig jaar oud zijn en beschik ken over goede gezondheid 'naar lichaam en geest'. Die leeftijdsgrenzen zijn er volgens de brandweercommandant, omdat wie jonger is dan achttien doorgaans nog onvoldoende over incasse ringsvermogen beschikt, terwijl wie ouder dan dertig is eerst nog naast brandbestrijding en al lerlei oefeningen een opleiding van enkele ja ren voor de kiezen krijgt: zo iemand loopt dan al gauw tegen de veertig, voordat hij volop in de vrijwillige dienst zou kunnen meedraaien. I Vlaardingen Het college van BenVV heeft de Nationale Woningraad nu officieel de opdracht verstrekt voor het uit voeren van het onderzoek naar de kwaliteit van het gemeen telijk woningbezit. Met dit onderzoek, dat zich over diverse maanden zal uitstrekken, is een bedrag van 230.000 gulden gemoeid. Het gaat daarbij om een eerste inventarisatie. Een onderzoek dat een werkelijk gedetailleerd beeld van de wo ningkwaliteit zou geven zou nog aanzienlijk meer tijd en geld in beslag nemen. Tegen het onderzoek is al door diverse groeperingen, waaronder het Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing (SOS), geprotesteerd, omdat er eenvoudiger en goedkoper middelen zijn om gebreken aan huurwoningen boven water te krijgen. Volgens de tegenstanders van het NYVR- onderzoek zou veel beter ge bruik gemaakt kunnen wor den van de kennis, die huur ders van gemeentewoningen over de kwaliteit van de hui zen hebben. Schiedam—Op de plaats, waar een antieke koffergram- jnafoon. compleet met slinger koperen hoorn, en drie ;flessen wijn hadden gestaan, heeft een inbreker een ordi naire straatsteen achtergela ten. Die steen gooide hij op de Hoogstraat in Schiedam door een etalageruit heen om het antiek te kunnen pakken. De schade bedraagt duizend gul den. De eigenaar van de be treffende winkel, een 28-jarige inwoner van Maassluis, heeft bij de politie aangifte van in braak gedaan. SchiedamOp het Kethel- plein is zaterdagmiddag om vier uur een 37-jartge Rotter dammer met zijn auto uit de bocht geslagen. Hij kwam uit Schiedam, reed in de richting van de Beneluxtunnel. maar raakte op het verkeersplein door te hoge snelheid van de weg af. De automobilist bleek flink wat pilsjes op te hebben. Hij liep geen verwondingen op. De auto bleef zwaar be schadigd in het talud beneden de dijkwand achter. Vlaardingen Bij een 'vlie gende controle' heeft de Vlaardingse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen twee autobestuurders proces verbaal opgemaakt, in het ene geval omdat de chauffeur te veel alcohol in zijn bloed had en in het andere geval omdat ponder geldig rijbewijs gere den werd. Verder kregen twee autorijders een rijverbod opge legd, omdat zij bij de blaastest net over de streep waren ge gaan. In toUal werden die nacht op verschillende plaat sen in de stad 35 automobilis ten gecontroleerd, jn de Van Leyden Gaelslraat nebben bewoners zaterdaga vond om kwart voor tien de politie op het spoor gebracht van een man, die met zijn auto twee verkeerszuüen omver had gereden. In zijn woning kon de Vlaardinger worden ingehouden. Hij kreeg een proces-verbaal omdat hij te vesl alcohol op had, omdat zijn auto niet verzekerd was, om it hij zonder rijbewijs had ge iden en ook omdat hij in eer ste instantie de aanrijding met te zuiltjes ontkende. Vlaardingen Dc Schiedamse kantonrechter, mevrouw mr R. E. Andringa-Blok. heeft het verzoek van de Vlaardingse wijk vereniging m de Vette- noordsepoldcr om pro deo te mogen procederen afgewezen. Volgens het bureau voor rechtshulp in Rotterdam is het voor het eerst in de regio, dat een dergelijk besluit is geno men. Hoewel het geen ge schreven wet is wordt het ge bruikelijk genoemd, dat instel lingen als verenigingen en stichtingen kosteloos kunnen procederen. De Schiedamse kantonrechter vindt echter, dat de VOP de kosten van het geding best zelf kan dragen. De beslissing is genomen naar aanleiding van de procedure, die de wijkveremgmg tegen dc gemeente Vlaardingen heeft aangespannen om het Badhuis in de Valenusstraat in eigen beheer te kunnen houden. De gemeente Vlaardingen heeft de vereniging de huur opge zegd. Om de kantonrechter aan te kunnen tonen dat de vereni ging de kosten van het geding, die in de duizenden guldens kunnen lopen, onmogelijk zelf kan betalen heeft de VOP het Vlaardingse college van B cn W gevraagd, of zij die kosten aan haar mag doorbe rekenen. Het college heeft daar negatief op gereageerd hetgeen de vereniging ook had verwacht. Bekeken zal nu moeten worden, of de kanton rechter alsnog tot een andere beslissing komt. Opbouwwer ker George Deibel: „Het zou eigenlijk „te gek zijn, als we een' dergelijke procedure zelf zouden moeten betalen. Dat zou in de praktijk namelijk be tekenen, dat je nooit je recht zou kunnen halen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn." De wijk vereniging verzet zich vooral op formele gronden te gen het besluit van het ge meentebestuur haar de huur van het Badhuis op te zeggen. Het college von B en W hod de vereniging toegezegd, dat er uitgebreid overleg zou komen over de toekomst van het Bad huis. De VOP vindt dat dit pand in handen van de wijk moet blijven, omdat dat dc meest praktische oplossing is Daarnaast wil de vereniging de bovenverdieping zelf regel matig gebruiken als vergader ruimte. In het nieuwe buurt huis De Pijpelaar, dat na de vakantieperiode wordt geo pend, is met voldoende verga derruimte aanwezig, mede om dat er volgens de vereniging bij het ontwerp van dit pand altijd van uitgegaan is, dat de VOP het Badhuis zou houden. Later heeft het gemeentebe stuur dat teruggedraaid. Dei- bel: ,.Er zijn tal van groeperin gen, die de bovcnruimte van het Badhuis goed kunnen ge bruiken. Dat zou uitstekend kunnen, maar dan wel m ge zamenlijk overleg. De meest logische constructie is dat wij het pand gewoon blijven behe ren en schoonhouden. Het is immers een lastige zaak om zo'n pand ah een zelfstandig geheel te exploiteren. Dat is de enige reden dat we er op aan dringen om het zelf te kunnen Het Badhuis in de Valeriusstraat; in handen van de wijk of niet? De wijkvereniging kan er niel kosteloos over procederen, vindt kantonrechter Andringa. hoeft de gerechtelijke proce dure tegen de huuropzegging niet te worden doorgezet houden, want verder hoeven we niet zo nodig Mocht de gemeente alsnog be reid zijn tot overleg over de toekomst van het Badhuis en leidt dat tot resultaat, dan iiiiiiniiiiiiiutNiniiiiiiiiii!iifiiiiiiiiiiiiiiiiiii[i[i{iiii!ii[iii!iiiiniiiiiit!i]iiimiiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i[ii!ii[iii[iiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiii[iiiiiiiii[iiiHmiii[!tiiuii[iumiiumimiEiii!iii!iiiHi!mni(i!iiiiii(iiiiè Schiedam Jeugdhaven Nieuwland krijgt m de toekomst de beschikking over de voormalige Mastenbroekkleu terschool aan de Mgr Nolenslaan. B en W hebben dat onlangs toegezegd. De jeugdhaven zal pas volgend jaar de school kunnen be trekken, aangezien daar momenteel een filiaal van de openbare biblio theek is gevestigd. Pas eind volgend jaar ver hulst de bi bliotheek van de school naar het wijkcentrum Nieuwland, dat voor die tijd nog een grondige ver bouwing moet on dergaan. De biblio theek beschikt in de school over drie lokalen en een kantoortje. Al geruime tijd klaagt dc jeugdha ven, die is onder gebracht in de Al- bardakerk, over ruimtegebrek. Dit nieuwsblad. Vlaardingen - De Vlaar dingse jeugdbrandweer is gastheer tijdens een bezoek, dat een Duitse groep jeugd- brandweerlïeden in de perio de van 26 juli tot en met 2 augustus aan Vlaardingen zal brengen. Het gaat om een te genbezoek als antwoord op de trip, die Vlaardingse jeugdbrandweerlieden twee jaar geleden naar Duitsland nebben gemaakt. De Duitse groep, afkomstig uit Neureut, bij Karlsruhe, bestaat uit 22 jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Ze worden vergezeld door de brandweercommandant van Neureut, Horst Sattler, en drie instructeurs van het brandweerkorps. Gedurende de periode dat de groep in Vlaardingen te gast is. zullen niet alleen diverse attracties in de stad zelf wor den bezocht, maar ook m de omgeving. Burgemeester Kieboom zal de groep offi cieel namens het gemeente bestuur ontvangen. waarin u al hel nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd m combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. Schiedam Speel- o-theek Ikkie krijgt van de ge meente een subsi die van 4000 gul den. Daardoor is het zo goed als ze ker geworden dat de uitleencentrale voor speelgoed op 10 september van start kan gaan m het dan pas geo pende wijkcentrum van Schiedam- Noord, de Blauwe Brug op het Bach- plem. Onlangs ontving de speel-o-theek 9000 gulden van het co mité kinderpostze gels. Voor de speel- o-theek, die zich vooral richt op ge handicapte kinde ren en de jeugd tot tien jaar, is in het eerste jaar 13.000 gulden nodig. Voor het resterende be drag heeft Schie dams eerste speel- o-Lheek de hoop gevestigd op het Nationaal Jeugd- femds, dat inmid dels al een bijdrage heeft toegezegd. toetfi :oet 7* tia»0'- fidl®5' TosW°' l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1