Bureau rechtshulp naar Vlaardingen of Schiedam Ik .neem dênto vss»-l*" Jeugdwerk in Noord staat op de tocht Weer weg gebruikers onder invloed drank Kwakzalver kwam via praktijk aan opiaten Geschikt pand nog niet gevonden maatregelen in T ureluurstraat Strand- zesdaagse tippelt door deze krant 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Een groep Vlaardingers en Schiedammers zal zondag in Parijs, bij de aankomst van de Tour belevenissen. Hun belevenissen, en die van verslaggever Emile Schelvis. vier. Man steelt video 600 gulden boete Weer of geen weer: Overstekend fietsertje aangereden SCHIEDAMSCHE COURANT Dinsdag 22 juli 1980- ONAFHANKELIJK DAGBLAD ,104de jaargang no, 26661 - «P*aotv8 Broerevest 3 - uiicfoon edsninistratie 268091 - redactls 262566 - klachundienst 144144 Vlaardingen —Diverse weggebruikers moesten in het afgelo pen weekend door de politie weer uit hun voertuigen wor den gehaald, omdat ze teveel alcohol hadden gedronken. Het aantal overtreders van de betreffende bepaling in de wegen verkeerswet, vastgelegd in artikel 26, is tot nu toe al aanzien lijk hoger dan vorig jaar in dezelfde periode, In de nacht van vrijdag op zaterdag maakte de politie proces verbaal op tegen een 31-jarige Vlaardinger. die te veel gedronken had. De man kon pas na een flin ke achtervolging over rijks weg 20, met snelheden van meer dan 160 kilometer per uur, nabij Rotterdam staande worden gehouden. Rij bleek ook in het bezit te zijn van verdovende midde len, waarvoor hij eveneens werd verbaliseerd in het ka der van de opiumwet. Een eveneens 31-jarige Vlaardinger werd in de nacht van zaterdag op zon dag aangehouden wegens rij den onder invloed. Ook hij kreeg een proces verbaal aan zijn broek. Een 67-jarige Vlaardinger had zondag zoveel gedron ken, dat hij zijn bromfiets niet meer in bedwang kon houden, terwijl hij op het fietspad van de Holysingel reed. .lij verloor de macht over het stuur en sloeg over de kop. Ook hij kreeg een pro ces verbaal wegens rijden onder invloed van alcohol. in AadGudde wil oppassen dal hij niei wegzakt, Vlaardingen/Schiedam Het bureau voor rechtshulp in het arrondissement Rotterdam, een adviesbureau ge specialiseerd in juridische zaken, opent nog dit jaar een permanente vestiging in Vlaardingen of Schiedam. Het aantal klanten uit deze twee steden, dat momenteel al door het bureau wordt geholpen, rechtvaardigt een dergelijk filiaal volkomen. Waar de nieuwe vestiging moet komen is nog onduidelijk. Pogingen om een goe de ruimte voor deze vestiging te vinden zijn tot nu toe spaak gelopen. Schiedam Een 61-jarige Turk, die er in Nieuwland een bloeiende artsenpraktijk op nahield maar onbevoegd is de geneeskunde te beoefenen, is wegens bezit van verdovende middelen zoals cocaine en morfine gearresteerd. Hij is voor geleid aan de officier van justitie in Rotterdam en zit nog op gesloten in de gevangenis aan de Noordsingel aldaar. poli ird in hem ontmaskerd in samen werking met een plaatsver vangend rayon-inspecteur van de inspectie voor de volksgezondheid in Den Haag. 'Dokter' O. had al geruime tijd een praktijk in zijn wo ning aan de Nieuwe Dam- laan. Zijn cliëntèle bestond voornamelijk uit Turkse in woners van Schiedam. Hij beschikt wel over enkele pa pieren, heeft ook enige tijd medicijnen gestudeerd, maar hem ontbreekt onder meer de artsenbul en dat maakt hem onbevoegd als arts door het leven te gaan. Als zoda nig stond hij wel aangeschre ven. Maar daarvoor heeft de poli tie hem niet gearresteerd. Kwakzalverij wordt name lijk alleen gekenmerkt als een overtreding. Het bezitten van opiaten is echteruit zonderingen daargelaten een misdriif en daarvoor heeft de politie hem in de kraag gegrepen. Hoe de pseudo-arts aan de verdo vende middelen kwam, is vooralsnog een raadsel. De Turk heelt zijn praktijk er voor aangewend om de hard drugs te kunnen krijgen, maar bij welk farmaceutisch bedrijf hij deze betrokken heeft is onbekend. De man heeft voor zover de politie nu weet niet in de morfine en cocaine gehandeld; hij zou de middelen slechts voor zijn praktijk gebruikt hebben. J'rs Pil nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit «>9®° omgeving hunt vinden, wordl tonder Bitra kostsn betorgd i combinatie Rotterdams Nieuwsblad. toe®c Ïq^oUS1' flos®' fcd«5' *aw>' „o®"' ,,634 Het bureau voor rechtshulp heeft geen voorkeur voor een van beide steden. Het hangt er maar helemaal van af, waar een passende ruimte te vinden is. Een woordvoer der van het Rotterdamse bu reau: „Een van de belang rijkste voorwaarden is, dat het een zo drempelloos mo gelijk pand is: niet hoog in een kantoortoren dus. Het moet ook mooi centraal zit ten en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Maar dat blijkt nog niet zo eenvou dig. Een pand dat we op het oog hadden op de Schiedam- se Hoogstraat ging niet door, omdat daar nogal veel aan verbouwd moest worden." Het bureau heeft binnenkort een gesprek met de Vlaar- dingse wethouder Cees Bot over een mogelijke vestiging in het centrum van Vlaar dingen. Ook het Schiedamse gemeentebestuur is benaderd met het verzoek tot een ge sprek. Het bureau voor rechtshulp 1 loopt al geruime tijd rond met plannen om in deze re gio een kantoor te openen, maar het ministerie van jus titie, dat de werkzaamheden van het bureau subsidieert, had geen geld. Onlangs kwam toch de toezegging voor de benodigde financiën. In het nieuwe kantoor zullen twee juristen en een admini stratieve kracht worden on dergebracht' de minimale be zetting voor een dergelijke vestiging, aldus de woord voerder. „We zijn al druk aan het adverteren om extra juristen aan te kunnen trek ken. Ook dat is nog niet zo eenvoudig." Ondanks al die problemen is het zeker de bedoeling, nog dit jaar in Vlaardingen of Schiedam te starten. Dat was ook een voorwaarde van het ministe rie. Het bureau voor rechtshulp functioneert al wel in de re gio. Sinds geruime tiid heeft men een spreekuur, dat drie maal per week in het Schie damse zolderheater De Teer- stoof wordt gehouden. Op maandag-, dinsdag- en don derdagmiddag staat de juriste mevrouw mr, Chreet Spier- Waltraven haar cliënten uit Schiedam en Vlaardingen te woord. In de praktijk is dat niet meer dan een noodop lossing: een eigen vestiging is veel gemakkelijker. Het bureau voor rechtshulp heeft een veel nauwer afge bakende taak dan de Burger raadslieden of de Rechtswin kel; instanties die in Vlaar dingen en Schiedam al werkzaam zijn. Het bureau voor rechtshulp heeft zich volledig op juridische hulp verlening gespecialiseerd. Dit zal ook in de nieuwe ves tiging tot uitdrukking ko men. D© Tureiuurctraat. Omwo- n nenden zeggen tureluurs te worden van de verkeersover- last. m Vlaardingen Het college van BenW ziet cr weinig heil in, om verkeersbeperkende maatregelen te nemen in de Tureluurstraat, in Holy. Een bewoner van de aangrenzende Sperwer- laan had daar om gevraagd, omdat de bewo ners van die straat nogal wat last zouden hebben van sluipverkeer. Juist op het gedeelte van de Tureluurstraat tussen de Sperwerlaan en de Meeuwenstraat zou ook veel te hard worden gereden. Als mogelijke oplossing werd het aanleggen van verkeersdrempels aangegeven. De gemeente ziet de problemen niet zo, zo blijkt uit de ontwerp-antwoordbrief van het college van B en W. Volgens het stadsbestuur is het juist op dat gewraakte gedeelte van de weg, dat 8 meter breed en 55 meter lang is, nauwelijks mogelijk om hard te rijden, omdat er ook nog een korte, haakse bocht in zit. Het college heeft in haar onderzoekingen ook niet geconstateerd, dat er zo veel niet-bestemmïngsver- keer van dc Tureluurstraat gebruik maakt. Maatregelen komen er dus niet, zoals de situatie er mo menteel voorstaat Het ver zoek om verkeersdrempels aan te leggen zal helemaal niet worden ingewilligd want zoals B en W in haar antwoordbrief stelt, dit zou niet het verwachte effect op leveren, maar juist het omge keerde, omdat personenau to's voor een drempel moe ten afremmen en na de drempel weer optrekken. Dit zou volgens het college van BenW weer extra overlast veroorzaken. De mening van het gemeen tebestuur is door een van de medewerkers van de afde ling verkeer op de gemeente secretarie inmiddels met de klagende Sperwerlaanbewo- ner doorgesproken. De ant woordbrief, die nog formeel moet worden goedgekeurd door de commissie voor ver keer, is in feite niet meer dan een bevestiging van dat gesprek. Den Haag Een 39-jarige Rotterdamse kelner is door de Haagse politierechter veroor deeld lot zeshonderd gulden boete wegens diefstal van vi deobanden. Hij wilde voor 1144 gulden aan cassettes mee nemen bij een zelfbedienings winkel aan de Delftse Schie- weg, maar werd betrapt door een controleur. Hoek van Holland „Iedereen weet wat hem of haar te wachten staat. Het kan vrie zen of dooien, maar men moet er altijd op re- keken dat wandelen over het strand best eens behoorlijk zwaar kan zijn." Henny Horsman, ook dit jaar weer organisator van de strandzesdaagse van Hoek van Holland naar Den Helder, die gisteren is begonnen, was weer een druk bezet mens. Ieder van de deelnemers wilde wel even legen hem aan praten. een hand geven of een vraag stellen. Horsman verloor er geen moment zijn ge duld bij, regelde, improviseerde en zag ook nu weer kans er voor te zporgen dat ruim voor het middaguur de hele meute op pad was naar Wassenaar, de eerste pleisterplaats van de zes dagen wandelen. De slechte zomer heeft geen invloed gehad op het deelnemersaantal, want ook nu weer werd het maximum van zevenhonderdvijftig wandelaars bereikt. ..Voor een heleboel mensen is de strandzesdaagse de echte va kantie geworden. En terecht. Wat wil je nog meer? Zes dagen lopen langs de waterkant., stoppen wanneer je er zin in hebt, zwemmen als je daar de lust toe voelt of gewoon een poosje in de duinen zulen," zegt Henny Horsman, Want daar ligt toch voor het over grote deel van de deelnemers de charme van de tocht. Er mag veel en er moet weinig. De enige verplichting is dat men *s morgens van start gaat en 's avonds op een bepaald tijdstip binnen is. En dat deden ze dan ook. de moedigen die maandagmorgen de storm en een paar re genbuien trotseerden. Met de wind m de rug ging het richting Den Helder voor jong (7 jaar) en oud (72 jaar). Zaterdagmorgen, na een afstand van ruim tweehonderd kilome ter strand en dumen, wacht in Noord- Ne derland een groots onthaal. SchiedamHet voortbestaan van het jeugdwerk in Schtedam-Noord wordt ernstig bedreigd. Over enkele maanden loopt de subsidieregeling af. waarvan de enige leugdwerkster wordt betaald; en volgende maand moet de caravan, waarin het kan toor van de werkgroep is onderge bracht. van het Jaques Urlusplein verdwijnen. Het jeugdwerk, dat zich richt op de jongeren tot zestien jaar, heeft juist het eerste jaar afgesloten. Om op de ingeslagen weg door te kunnen gaan is het volgens de werkgroep gewenst de huidige jeugdwerkster, Yvonne Heuvelman, een vaste aan stelling te geven en de beschikking te krijgen over een eigen gebouw, waarin naast een kantoor ook de di verse acuviteten kunnen plaatsvin den. De werkgroep organiseerde het afgelopen jaar negen handenarbeid- middagen, vier theatervoorstellin gen, een disco middag, twee sport middagen, tien filmvoorstellingen en activiteiten met Sint Nicolaas, carnaval en Koninginnedag. Op een slotfeest vlak voor de zomervakan tie kwamen 159 kinderen af. De stichting samenlevingsopbouw Schiedam-Noord (SSSN), waaronder de werkgroep valt, heeft bij de ge meente aangedrongen op een vaste beroepskracht voor het jeugdwerk. Maar tot op heden heeft de gemeen te mets van zich laten horen. Mo menteel is aan de werkgroep een jeugdwerkster toegewezen op basis van een stimuleringsregeling van het arbeidsbureau. Op 1 oktober loopt die regeling echter af. De zo genaamde werkgelegenheidverrui- mende maatregel wordt normaal niet verlengd. De kans is daardoor groot dat de huidige jeugdwerkster per 1 oktober moet verdwijnen om plaats tc maken voor een ander die volgens de werkloosheidsregeling wordt geplaatst bij de werkgroep jeugdwerk. Volgens de werkgroep wordt de continuïteit van hel jeugd werk in gevaar gebracht wanneer geen vaste aanstelling wordt ver kregen. „Een belangrijk punt voor het jeugdwerk is de aanwezigheid van vast personeel. De huidige jeugdwerkster heeft met de jonge ren goede contacten opgebouwd en als die nu weer weg gaat, kunnen we weer van voren af aan begin nen. Het zou funest zijn als er na een jaar weer iemand anders inge werkt moet worden." Een ander probleem voor het jeugd werk is de huisvesting van de jeugd werkster. Als onderdeel van de SSSN had de werkgroep jeugd werk haar kantoor in de caravan op het Jaques Urlusplein. Per 1 augus tus verhuist de SSSN echter naar het nieuwe wijkcentrum, de Blauwe Brug aan het êachplein, en moet de caravan van het Volgens plan zou ilein verdwijnen, iet jeugdwerk, e- venals de werkgroep open jongeren centrum (OJC), in het nieuwe kan toor van de SSSN een plaatsje krij gen. Dat kantoor is echter nauwe lijks groot genoeg voor de drie per- SchiedamTerwijl hij ploteling met zijn fiets de Ary Prinslaan overstak is een vijfjarige kleuter ge schept door een auto. Met een ge- fa raken been is de jongen in het No- letziekenhuis opgenomen. De politie wist pas na een uur of drie de iden titeit van de kleuter. Waarschijnlijk door de schrik wist het onfortuinlij- soneelsleden van de SSSN op bouwwerker Jos van der Lugt, een assistente en een administratieve krachtzodat er geen ruimte is voor het jeugdwerk. Al weer enige maanden geleden heeft de werk groep pogingen In het werk gesteld het bibliotheekfiliaal aan het Jaques Urlusplein voor het jeugdwerk op te eisen, maar de gemeente heeft an dere plannen met het gebouw. In de toekomst moet er een buurtcafé ko men, waartegen door de omwonen den overigens al is geprotesteerd vanwege ae mogelijke overlast, die dat kan opleveren. Als alternatief heeft de gemeente de muziekschool aan de Mozarüaan genoemd, die volgende maand ook verhuist naar het nieuwe wijkcentrum. Er is ech ter veel geld nodig om dat gebouw geschikt te maken voor het jeugd werk. Waar dat geld vandaan moet komen, is volgens de werkgroep een raadsel. „De gemeente heeft dan wel het houten noodgebouw aan de Mozartlaan genoemd," aldus jeugd werkster Yvonne Heuvelman, „maar dat is dan ook het enige. Ver der krijgen wij van de werkgroep ook niets te horen. Het blijft af wachten in de hoop dat we een toe- zegging krijgen." ke fiestertje zijn naam niet te noe men. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van de Stadhouderslaan. De be stuurster van de auto, een 29-jarige Rijswjjkse, zag plotseling de fietsen de kleuter voor haar de weg oprij den en slaagde er niet meer in hem te ontwijken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1