zijn gil vrij Toekomstige jbewoners in werkgroep nieuwbouw Scherpe controle op overlast j supermarkt; Gemeente wil milieu-agent aanstellen De Stal in brand Heilige Mis in piste van circus Holiday Arts bespeurde 'vreemde dingen'bij kwakzalver Brand op vrachtschip Renovatie Mariastraat: deze krant Onderroek Liekebaert en Broekpolder O Vlaardinger licht sociale dienst op Geels productief: j vier -j doelpunten i SCHIEDAMSCHE COURANT Woensdag 23 juü 1980 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 202556 - Machtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL -104de jaargang no. 26662 ~e PaaiM**!1, Schiedam De in hei afgelopen najaar geformeerde V/erkgruCp* die Zich gaai bezighouden met hei voorberei den van nieuwbouwplannen in het stadvernieuwingsge- bied Mariastraat en omgeving, moet worden uitgebreid met zoveel mogelijk toekomstige bewoners. Zij dienen betrokken te worden bij het opstellen van een eisenpak ket, waaraan die nieuwbouwwoningen moeten voldoen. Dat schrijft het projectteam West 1-A, zoals dat officieel is genoemd, in een informatiekrant, die over de stand van zaken is uitgegeven. In de voorlopige werk groep, die enkele maanden geleden voor het eerst bij elkaar is gekomen, hebben momenteel zitting een groepje ambtenaren, leden van de bewoners vereni ging Schiedam-West en en kele geïnteresseerde bewo ners. Men heeft binnen die werkgroep inmiddels ge sproken over het program ma van eisen en over de architectenkeuze voor het bouwproject Na de vakan tieperiode zal in een soort gelijke informatiekrant worden aangegeven, hoe men toekomstige bewoners bij de werkzaamheden denkt te betrekken. Voor het plangedeelte dat de Mariastraat, de Vriend- Bchapstraat, Kortland- straat, de Fabristraat en de Huysmansstraat omvat, zijn drie nieuwbouwfasen ingesteld. Voor de eerste fase zou nog dit jaar een bouwplan kunnen worden gemaakt; een karwei waar mee ongeveer een jaar ge moeid zou zijn. Een aantal van de te slopen woningen in deze eerste fase moet nog door de gemeente wor den aangekocht. De tweede en derde nieuwbouwfasen zouden pas later kunnen worden aangepakt. In het laatste deel van het plange bied gaat het wel tot hal verwege 1983 duren, voor de eerste sloopwerkzaam heden kunnen beginnen. Pas dan zullen de huidige bewoners elders gehuisvest worden. Overigens zijn voor vele van de blokken in het stadvemieuwingsgebied de resultaten van de bouw technische onderzoeken nog niet bekend. Het is nog niet helemaal duidelijk, hoeveel woningen nog in stand gehouden zullen kunnen worden. In het gebied rond de Huysmansstraat zullen wel diverse panden kunnen worden gerenoveerd. Voor diverse onderdelen van dit project zijn al plannen in voorbereiding. De Vriendschapstraat loopt in het plangebied, waar voor drie nieuwbouwfasen zijn afgekondigd. in Vlaardingen heeft er ean nieuwe buurtwerkster bij: Mine de Laat in de Vettenoordsepolder. Pagina drie. Schiedam en Vlaardingen, sterk geïndustrialiseerd, tellen een paar duizend analfabeten. Het eerste deel van een serie, pagina drie. t Er is weinig veranderen aan de problemen in ae Mesdag straat. Stortplaat sen Schiedam Een milieuamb tenaar moet er in de toe komst op gaan letten dat de Schiedammers hun stad schoonhouden. Dat is althans één van de beleidsvoorne mens van het college van burgemeester en wethouders. De functionaris die in dienst komt van de Openbare Nuts bedrijven moet een opvoe dende, voorlichtende en toe zichthoudende taak krijgen en tevens dienen te beschik ken over een strafrechtelijke opsporingsbevoegdheid. "„Het is beslist niet de bedoe ling dat de milieuambtenaar gelijk met een bonnenboekje klaar staat als hij iemand een jstukje papier ziet weg- -gooien", aldus milieuwethou- jder Chris Zijdeveld. „Het is meer een milieuagent die •door de hele stad wandelt en waar dat nodig is een verma nend woordje spreekt. Hij kan goed opvoedend werk doen als hij ziet dat mensen ér maar een rommeltje van maken. Pas als het met een praatje niet lukt, zou hij een bekeuring kunnen uitdelen. Ik persoonlijk zie voor een dergelijke functionaris meer fjen 'oomfunctie' weggelegd hls een 'veldwachtersfunctie'. Natuurlijk moet zo'n man pok op de grotere vervuiling Utten en daartegen optre den." Aanvankelijk vatten B en W ijet plan op om een milieu- ^ambtenaar alleen in de par ken en plantsoenen er op uit te sturen, maar uiteindelijk lpek het de wethouders beter het werkterrein van zo'n functionaris uit te breiden tot de hele stad. B en W zijn op net idee gekomen, omdat de Politie nauwelijks toekomt dan dergelijke zaken, hoewel d® algemene politie verorde-A ning wel houvast biedt om tegen de 'kleine vervuilers' op te treden. Ook in Vlaardingen zijn eni ge jaren geleden milieu-amb tenaren ingesteld: de par keerwachters hadden een dubbelfunctie waarbij ook het milieu bij hen was onder gebracht. Aan hun milieu taak zijn die functionarissen echter nooit toegekomen. Enige tijd geleden ontstond zelfs wat opschudding, toen bleek dat een aanduiding op hun uniform die op die mi lieutaak wees was verdwe- De brandweer kon de brand met een schuim- biusser bestrijden. Schiedam Twee brandweerauto's reden gis terochtend om half elf met loeiende sirene de Hoogstraat op, gevolgd door een politiewagen, voor een betrekkelijk kleine brand in eethuis De Stal. Daar was de vlam in de pan geslagen. Voordat erg grote schade kon worden aange richt, trad de brandweer op die zijn werk met een schuïmblusser af kon doen. Terwijl de brand geblusd werd, kwam ook politiecommis saris C. van der Haagen poolshoogte nemen. Het viel op dat de brandweer weinig last had gehad van het laad- en Iosverkeer op de Hoog straat, Winkeliers in de omgeving alarmeerden on middellijk de eigenaar, die in Helievoetsluis woont en vorig jaar zijn eethuis in Schiedam begon. Zijn vrouw, die in de zaak was toen de brand uitbrak, werd door medemiddenstanders opgevangen in snackbar Dost, tegenover De Stal. Zij was nogal overstuur, vooral doordat de brand door de $rote rookontwikkeling veel er ger scheen dantn werkelijkheid het geval was. VlaardingenNoch op de vuil nisstortplaats in de Broekpolder, noch op de puinstort in het Lieke- baertbos zijn giftige stoffen ge-- vonden. Bodem- en watermonsters hebben uitgewezen dat beide gebieden vrij zijn van giftige stoffen en dat er "géén sprake-is geweest van il legale gifstortingen. Stoffen als tolueen, benzeen en xyleen, waar de Lekker- kerkse bodem mee is veron treinigd, zijn in beide gebie den niet aantoonbaar aange troffen, Op de voormalige stortplaats in de Broekpolder werd wel een verhoogde concentratie van fecaliën ge meten, alsmede van enkele zware metalen. Volgens mi lieu-ambtenaar Molenaar schuilt daar echter geen ge vaar in. „De hoeveelheid zware metalen is zonder meer redelijk te noemen. Op een vuiLnisstort komen die altijd voor. In elke radio of televisie of ander huishoude lijk apparaat dat op zo'n stortplaats terecht komt zit ten metalen." Ook in de ver hoogde concentratie fecaliën ziet Molenaar geen reden tot ongerustheid. „Na verloop van tijd wordt het door de regen gewoon opgelost en weggespoeld." Volgens Mole naar zijn de fecaliën afkom stig uit de pompgemalen. Na een schoonmaakbeurt ervan is het afval terecht gekomen op de stortplaats In de Broek polder. Molenaar, die inmiddels wet houder IJsbrand van der "Velden op de hoogte heeft gebracht, verklaarde een stuk geruster te zijn dan aan het begin van het onderzoek. Eind augustus zal hij de re sultaten bespreken met de provincie. Molenaar ver wacht niet dat er daarna, zoals aanvankelijk de bedoe ling was, nog grondboringen gedaan worden. „Beide ge- Bieden zijn alweer zo lang in gebruik dat als er vaten met gif zijn gestort, die al lang doorgeroest waren." De bodem en het grondwater zijn onderzocht op zestien giftige stoffen eruacht zware metalen. Herhaalde labora- triumproeven wezen uit dat er behalve de fecaliën en zware metalen geen andere giftige stoffen in de bodem aanwezig zijn. Niets wijst er op dat er in de Broekpolder of het Lickebaertgebïed schadelijke chloorverbindin gen zijn gestort. Stoffen als DDT en PCB, die niet af breekbaar zijn, werden niet aangetoond, althans niet in een hogere concentratie dan ééntiende microgram per li ter, een hoeveelheid die met de apparatuur nog net valt te meten. Ook de stof endosul- fan, die indertijd een massale vissterfte in de Rijn heeft veroorzaakt, is niet gevon den Het gemeentelijk onderzoek is gehouden, nadat enkele raadsleden in de commissie voor volksgezondheid ver klaarden ook wel eens te willen weten hoe het met de Vlaardingse bodem stond, na alle alarmerende berichten uit Lekkerkerk. Maassluis De eerste stad aan de Waterweg krijgt een primeur. Tijdens het bezoek, dat het nieuwe Nederlandse circus Holiday het komende weekeinde aan Maassluis zal brengen zal een Heilige Mis in de piste van het circus worden gehouden. Deze katholieke kerkdienst wordt opgedragen door cir cus-aalmoezenier mr. dr. G. J. Fokke. Tijdens deze Eucharistieviering, die zondagochtend om 10.30 uur begint, wordt een baby van een van de meerei zende artiesten gedoopt, terwijl drie andere kinderen de eerste Heilige Communie ontvangen, een van de katho lieke sacramenten. De mis, die zal worden opgeluisterd door het Maassluise kinderkoor De Vrolijke Nootjes, zal worden bijgewoond door vele van de circusartiesten die op het ogenblik met Holiday op tournee door het land zijn. Maassluizers die de mis willen bijwonen hebben vrii toe gang. Het circus heeft haar standplaats op het parkeer terrein van het winkelcentrum Koningshoek. Schiedam Een brand op de Schiedamse werf Wilton Feyenoord heeft gisteravond flinke schade aangericht aan het Oostduitse vrachtschip Bernhard Baedlein. Het schip was pas een dag in reparatie op de werf. De brand ontstond bij las- werkzaamheden op het ach terdek, vlak boven de ma chinekamer, die flinke wa terschade opliep. De Schiedamse brandweer is tot gisteravond laat bezig ge weest met nablussen. De precieze omvang van de schade kon nog niet vastge steld kon worden. Vlaardingen Voor duizenden guldens heeft een 40-jarige Vlaardinger de gemeentelijke sociale dienst opgelicht Volgens de eerste berekeningen gaat het om een bedrag van ruim 33.000 gulden, bijeen gekregen door inkomsten te verzwijgen terwijl hij een uitkering kreeg. De Vlaardinger wist aan die uitkering te komen, door de inkom stenverklaringen die hij regelmatig moest inleveren valselijk op te maken. Dat ging lang goed, maar nu viel hij toch door de mand. De politie heeft inmiddels proces verbaal opgemaakt we gens valsheid in geschrifte. Vlaardingen Er kunner 11 weinig maatregelen worder" genomen, om de overlast u verminderen die bewonen van de Mesdagstraat onder vinden van de bevoorrading van de supermarkt in hur5 straat. Dat blijkt uit een ad-I!" I vies van het hoofd van de af- -I deling algemene zaken aar ^1 bet college van B en W ovei deze aangelegenheid. De bewoners hebben er ai bi diverse gelegenheden ovej' geklaagd, dat ze erg veel las hebben van het laden en los- sen van vrachtauto's voor di achteringang van de super markt die in hun straat zit Dit heeft er onlangs in gere-:'| sulteerd, dat het college var BenW een laad- en loszömii hebben laten aanleggen. Ooi zijn aan de overkant van de, smalle straat paaltjes ge plaatst, zogenaamde Amster i dammertjes, om op de stoej1 parkeren tegen te gaan. Dezt j maatregelen hebben de situa-, tie al aanzienlijk verbeterd zo is in de afgelopen periodf gebleken, Toch hebben oewoners geklaagd, dat dt I df, toestand nog steeds nie' ideaal is. Volgens het hoofd van de af deling algemene zaken karjl er verder ook weinig aan ge- daan worden, gezien de lig ging van de supermarkt waarvan de ingang voor he publiek op de Gedempt*^ Biersloot is gelegen. De di recteur van gemeentewerker*/ had voorgesteld, om de Mes dagstraat van 18.00 uur 's a vonds tot 08.00 uur 's mor gens voor vrachtauto's geslo ten te verklaren, maar dat i:?; volgens de huidige verkeers wetgeving niet mogelijk Wellicht dat dat in de toe komst wel een oplossing is de tweede kamer heeft eer wetsontwerp ontvangen waarin een dergelijke maat regel wel mogelijk zou zijn. Voorlopig blijft de situatie ir de Mesdagstraat dus zoals dit is. Het college van BenWj heeft wel besloten, de politic te verzoeken een scherpt- controle op de verkeerssitua- tie in de straat uit te voeren Ook moet er beter op gele worden, of het bedrijf ziel, houdt aan de bepalingen dit gelden voor de opslag var goederen op de openbart weg. Hoek van Holland Spart;!- heeft zijn eerste oefen wed strijd vrij simpel gewonnen,! Een combinatie van speler:' van het Rotterdamse GLZ ei/ de sportcommissie van Hoelii van Holland werd met 5-8 in| gepakt. Zeer productief waM Ruud Geels die vier doelpun/ ten voor zijn rekening nam. Sparta speelde zonder de Enii gelse aankoop Robinson, die. wegens een geforceerde spie;' aan de kant moest blijven. Di,j andere aanwinsten David Log i gie en Jan-Roelof Tiktal speelden wel en beide ver:, dienstelijk. Loggie tekendijj- zelfs voor het eerste doelpunf' met een knapppe kopstoot. '1, Wat Sparta zijn nieuwe trai;.j ner, Barry Hughes, liet zier; stemde de Brit niet tevreden Hij hoopt zijn werkgever nieui we wilskracht te kunnen ge ven, dat er weer eens gebik keld gaat worden, maar na eer week trainen is daar nog geer spoor van te bekennen. Schiedam De Turkse kwakzalver Orhan O. (61) heeft volgens een Rotter damse arts beslist geen chari tatieve bedoelingen gehad met zijn illegale praktijk in Schiedam-Nieuwland. „Als je ziet hoe hij gehonoreerd wü« de worden voor behandeling, dan weet je wel beter," aldus gistermiddag de Rotterdamse geneesheer, die samen met collega's een belangrijke rol twheeft gespeeld bij de aanhou- r*ding van 'dokter O. De Rotterdamse arts had sinds drie maanden een praktijk en in die korte tijd waren hem „vreemde din gen" opgevallen betreffende de praktijk van H. Orhan O. die in Schiedam onbevoegd de geneeskunde beoefende. „Misschien heb ik een speur dersneus," aldus de arts, die er toen werk van maakte#- „maar de zaak is toen snel aan het licht gekomen." De praktijk gehad, met voorna melijk Turkse cliënten. De politie arresteerde heir vorige week wegens illegaa bezit van opiaten. De aan houding werd verricht in sa menwerking met de Amster damse rayon-inspecteur var de inspectie voor de volksge zondheid Hannema, die ah plaatsvervanger optrad var tehiedamse kwakzalver v de inspecteur van het Rotter- eelt niettemin vijf jaar een darase rayon, Zilversmid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1