Ruurd van der Veer uit gemeenteraad Beroep rond snelheidsbeperking: Lichtmastengroen Weer PvdA 9er opgestapt HILLWONING ONDER MONUMENTENZORG? krant Pagina drie. HDVS kan zijn positie versterken. Pagina vijf. Milieu vereniging krijgt subsidie WEERMINDER VLAAR- DINGERS Werknemer i steelt geld van baas Eerst PKD-ers in renovatie- huizen Vrouwen* cafe's krijgen geld yjdag 25 juli 1930. SCHIEDAM SCHE COURANT ONAFHANKELIJK DAGBLAD - Broersvest 3 - telefoon administratie 26S091 redactie 262565 klachtendienst 144144 •104de jaargang no. 26664 -spaOma'S 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Het PvdA-gemeenteraadslid Ruurd van der Veer (53) houdt op met zijn politieke werk. Hij is dit jaar de tweede socialist die uit de gemeenteraad stapt. Eerder dit jaar ging Ton de Vos hem voor, die zijn raadslidmaatschap beëin digde, omdat hij vanwege zijn nieuwe werkkring geen tijd meer kon vrijmaken. De weinige PvdA-raadsIeden, die mo menteel in de stad zijn, verklaarden allen nog van niets te weten. Expositieruimte Het Zonnehuis; een stukje buiten binnen het verzorgingshuis. Paginadrie. Analfabetisme in de regio. Deel drie van een serie. [VlaardingenDe Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe Waterweggebied kan rekenen op een bedrag van ƒ850.- subsidie van de ge meente Vlaardingen. Het col lege van B en W heeft het ver- itoek van de vereniging, om toekenning van dat bedrag ge honoreerd. Voor Vlaardingen betekent dat overigens nog leen meevallertje. In de ge meentebegroting was rekening gehouden met een bedrag van f900.-. De redenen van Ruurd van der Veer om uit de raad te stappen zijn vooralsnog on bekend. Van der Veer is op vakantie en komt pas over twee weken weer thuis. Fractievoorzitter Lou van der Stel zit in Noorwegen en ook bestuursleden van de af deling, aan wie Van der Veer zijn vertrek kenbaar heeft gemaakt, zijn op va kantie. Formeel is Ton de Vos, die be gin dit jaar de raad verliet, op volger van Van der Veer. De Vos, die nu binnen vier weken het stembureau van de ge meente moet inlichten of hij de raad weer in wil, verklaar de gisteren nog niets van zijn partij gehoord te hebben. Wel zei hij een brief van het stem bureau van de gemeente ont vangen te hebben, waarin hem werd meegedeeld dat hij for meel opvolger van Van der Veer is. Een eventuele terug keer in de gemeenteraad sloot hij echter niet uit. „Ik ga con tact opnemen mei het fractie bureau en het bestuur. De af loop van die gesprekken is be palend of ik een raadslidmaat schap al dan niet accepteer," aldus De Vos. Is hij niet tot een raadslidmaatschap bereid, dan komt Arie Zwam bom, voorheen voorzitter van de be wonersvereniging Schiedam- Zuid, en die op de verkiezings lijst de plaats na De Vos in neemt, in aanmerking om de opengevallen plaats in te ne men. Zwam born echter heeft al twee keer laten afweten, omdat hij het met zijn werk te druk heeft. De dan volgende kandidaat ïs Nico Booij, die evenwel Schiedam verlaat en derhalve niet meer in aanmer king komt. Na Booij volgt op de verkiezingslijst, die hierbij gehanteerd wordt, de belang rijke partijbons Jan Simons, vroeger al fractieleider van de socialisten in de Schiedamse gemeenteraad en tegenwoor dig lid van de Eerste Kamer. Verrassing Hans van Kleef, één van de weinige PvdA-raadsIeden die in de stad is, beweerde nog niets van Van der Veers be slissing om de raad de rug toe te keren te weten. „In de frac tie is er absoluut nog niet over gesproken", aldus Van Kleef, Hij denkt dat het plotselinge vertrek van Van der Veer te maken heeft met de op één na laatste gemeenteraadsvergade ring, waarin Van der Veer nogal wat beroering veroor zaakte door Hans Konings af te vallen, die juist door middel van een interpellatie CDA- wethouder Taverne aan de tand voelde over nieuwe bij standsformulieren van de so ciale dienst. Van der Veer ver klaarde later dat hij zijn partij genoot Konings onderuit had gehaald, omdat hij de wijze van interpelleren „zinloos her- rietrappen" vond. Van der Veer kwalificeerde de fractie genoten, die Konings steun den, als „rechtse mensen, die op conflicten uit zijn". Hans Konings daarentegen, die indertijd de plaats van Ton de Vos heeft ingenomen, ge looft niet dat Van der Veers beslissing te maken heeft mei het verloop van de voorlaatste raadsvergadering. Hij kwalifi ceert het vertrek van zijn par tijgenoot als een volslagen ver rassing. „Anderhalve maand geleden heeft de fractie voor het laatst vergaderd. Toen bleek nog uit niets dat Van der Veer rondliep met het idee om de raad te verlaten. Het is voor mij een volslagen verras sing. Van der Veer zal het wel te druk hebben. Het is met makkelijk om een raadslid maatschap, dat veel tijd vergt, te combineren met een huis artsenpraktijk. Ik geloof niet dat Van der Veer uit de raad is gestapt omdat er mening- verschillen heersen binnen de fractie. Hij heeft ook niet laten blijken dat hij daarmee zat. Ruurd zal het wel gewoon te druk hebben." Ook Aad Wiegman tei nog van niets te weten en toonde zich zeer verrast over het ver trek van Ruurd van der Veer. Van Kleef verbaast er zich overigens nog al over dal Ton de Vos misschien weer in de gemeenteraad terugkeert „Eerst verklaart hij dat hij het te druk heeft voor het raads werk en nu, nog geen drie maanden later, zou hij daar wel weer tijd voor hebben. Dat komt mij uiterst vreemd voor. De buitenwacht zal het zeker bevreemden. Te meer daar hij van diverse kanten nogal wat kritiek heeft gehad over zijn politieke inzet." Ruurd van der Veer ver trekt uit de gemeente raad. Zijn col legaraadsle den wisten het nog niet. Vlaardingen Ook over de maand juni is het aantal inwo ners van Vlaardingen gedaald. Per 1 juli jongstleden stonden 79.297 personen bij de afdeling bevolking geregistreerd. Dat is 36 minder dan een maand eer der. VlaardingenTegen een 23- jarige Vlaardinger heeft de po litie proces verbaal opgemaakt wegens verduistering ut dienstbetrekking. De man had zich geld toegeeigend. dal hij namens zijn werkgever lot zijn beschikking had. Om welk be drag het gaat is niet bekendge maakt. Gemeente peilt mening van Zuidbuurtbewoners "7 *;M." W Vlaardingen/Maassluis De gemeentebesturen van Vlaardingen en Maassluis zullen in een schriftelijke enquête de mening peilen van de bewoners van de Zuidbuurt en de Kortebuurt over de verkeersmaatre gel, dat op hun wegen niet harder dan 30 kilometer per uur mag worden gereden. Die mening zal naar vo ren worden gebracht tijdens de mondelinge behande ling van het beroep van de beide gemeenten bij de Raad van State. essesesc: Schiedam Daar dachten wij toch even, dat het ge meentelijk apparaat zo log is en zo traag werkt, dat men nu pas voorbereidin gen ging treffen voor de inhuldiging van koningin Beatrix, plaatsgehad heb bend op 30 april. Maar zo erg was het toch niet. De oranje kleur, die gisteren de 'paal' op de Koemarkt kreeg, is niet meer dan de menie. De paal blijft dus niet oranje... Nee. De paal wordt groen. men dat bij de openbare nutsbedrijven Schiedam (ONS) noemt. „De kleur van die paal wordt net zoals die van de lantaarn palen die elders in de stad staan," aldus de heer Jong bloed van de ONS gister middag. En dat betekent toch een hele verandering: de Koemarktklok, die bo venaan de paal hangt, was altijd zo'n ufo-achtig voor werp als de paal zelf achter zijn sombere hemelsblauwe grijs gecamoufleerd ging. Hoek van Holland Het Rotterdamse college van Ben\V zal de minister van CRM verzoeken, de Hill woning te plaatsen op de lijst van beschermde monu- inenten. De Hillwoning is een uit 1780 daterende boerderij nabij het Lickebaertbos. Het is een histo- nsch gezien gave boerderij, waarvan het interieur nog in vrijwel originele staat verkeert, met onder an dere twee waardevolle schouwen met tegeltableaus. In 1949 kwam de boerderij in eigendom van de ge beente na de liquidatie van de NV „Buiten Nieuw- hnd" en de aankoop van gronden door gemeente Rotterdam ten behoeve van woningbouw. Uiteen on derzoek is gebleken dat de boerderij nog in een uit wekende staat verkeert, met uitzondering van het dak van de veestallen. De pachter, de heer Noordam, beeft dat dak inmiddels al goeddeels hersteld. Ben groot deel van het bij de boerderij behorende ;Btas- en bouwland is inmiddels aan de agrarische be stemming onttrokken ten behoeve van de wonintg- bouw. Wel wordt in de boerderij een aantal proefdie- gehouden voor onderzoek naar verschillende aekten. &e Hillwoning vormt een bijzonder mooie afsluiting *an de Niewelandsedijk, die bij velen geliefd is als Wandelgebieden. De Hillwoning: straks beschermd door Monumehtenjorg? Vlaardingen Eerst komen de huidige bewoners van de Pieter Karei Drossaartstraat in aanmerking voor een van de gerenoveerde woningen in hun straat Pas daarna maken ook andere Vlaardingers een kans. Dat heeft het college van B enW besloten op voorstel van het bureau huisvesting. Vrij snel na de bouwvakva kantie zal weer een aantal van de renovatiewoningen in de straat kunnen worden opgele verd. Over de toewijzing aan toekomstige huurders bestaat weinig verschil van mening: de huidige bewoners van de straat, en met name zij die aan de overkant van de op te leve ren woningen wonen, hebben de eerste kans. Daarna komen andere inwoners van de wijk aan de beurt, waarbij is aange tekend dat het hierbij om au tochtone VOP-bewoners moet gaan. Vlaardingers die kort geleden een woning hebben gekregen volgens een zoge naamd sloopcontraet horen niet bij deze groep- Als er uiteindelijk nog huizen te verhuren overblijven hetgeen niet valt te verwach ten dan zullen die aan ande re Vlaardingers worden uitge geven, volgens de normale verdelingsnonnen die binnen de stad worden gehanteerd. Gemeentewerkers plaatsen een paaltje voor het stadhuis. Schiedam Je zult toch niets te doen hebben! Dat zal ook de dienst gemeentewerken Schie dam gedacht hebben, een dienst die met de grootscheep se stadsvernieuwing in zicht daar toch niet bang voor hoeft te zijn. Maar hoe dan ook, de dienst gaf enkelen van zijn werkers opdracht de bakens te verzetten, of liever gezegd: paaltjes. Want die paaltjes, ook wel omschreven als groene 'Amsterdammertjes*, stonden in de weg. De afgelopen dagen zijn ge meentewerkers bezig geweest een aantal paaltjes op de Grote Markt en op de Dam te ver plaatsen. Nu is er al meer ge schreven over die paaltjes. Soms dacht men in de binnen stad, dat het de gemeente Schiedam eigenlijk met uit maakte of er nu wel of geen paaltjes stonden zoals bij voorbeeld voor het huis van Jan Hagendoorn, bestuurder van de bewonersvereniging, aan de Lange Haven. Hagen doorn mocht destijds zijn paal tjes alleen maar plaatsen, als hij ze zelf zou betalen en daar na de gemeente cadeau zou doen. Maar met de paaltjes op de Dam is het anders. Die werden gewoonweg omvergereden. Dat was ook niet verwonder lijk, want een paar waren pas nog op een plek gezet waar normaal gereden mag worden. Die paaltjes moesten dus weer weg. Op de Grote Markt zit er meer achter. Bij het stadhuis is nu een paaltje neergezet, zó tac tisch, dat ie met een auto nu niet meer het plein aan de ene kant op en aan de andere kant af kunt rijden. Je kunt er nu alleen nog maar ai op de plek, waar je erop kunt. Wie het an ders probeert, staat voor paal. Zoals bekend wil derniinister van verkeer en waterstaat, dat de snelheidsmaatregel van de beide gemeenten ongedaan wordt gemaakt, omdat een en ander niet in overeenstem ming met de verkeerswetge* ving zou zijn. Tegen deze ver plichting van het ministerie nebben Vlaardingen en Maas sluis beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep wordt op 15 augustus monde ling behandeld. Tijdens een ambtelijk voor overleg, dat tussen de beide gemeentelijke verkeersafde- lingen heeft plaatsgevonden, kwam de wenselijkheid van het raadplegen van de bewo ners naar voren. Afgesproken is, dat er een schriftelijke en quête wordt opgesteld zodat de bewoners van de Zuidbuurt en de Kortebuurt hun mening kenbaar kunnen maken. Het gaat in totaal om ongeveer veertig adressen. De beide gemeentebesturen rekenen er op, dot de bewo ners zich in overgrote meer derheid voor de snelheidsmati ging zullen uitspreken. Sinds het instellen van de maatregel is de verkeersveiligheid op het landelijke weggetje tussen Vlaardingen en Maassluis er zienderogen op vooruit ge gaan. VlaardingenDe drie vrou- wencafé's, die in Vlaardingen werkzaam zijn, kunnen reke nen op gemeentelijke subsidie. Het gaat om geld dat wordt verstrekt in het kader van het Educatief Programma. De vrouwenkoffiebar in Holy krijgt de grootste bijdrage in haar activiteiten: zij kan op ƒ2250.- rekenen. Het vrou wencafé in West krijgt 1500.- en het vrouwencafé in het centrum 1250.-. De bedoeling is overigens wel, dat de bezoe kers aan de vrouwencafés een eigen bijdrage betalen. Met het toegekende geld kun nen de vrouwencafés in West en Holy de activiteiten ont plooien, die zij in gedachten hadden. Alleen het café in het centrum zit met een tekort van ruim 7Ü0,-, dat zij zelf zal moeten aanvullen. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd m combinatie met Rotterdams Nieuwsblad o«* -.«••• 0ïiattet' S»*w: •ïaSteo4- vjo°*eua 654 3000 dat®-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1