SCHIEDAV SIE COUF A Verliezen AVR kosten Schiedam ruim 3 miljoen in deze Ik neem de proef 1\ krant Ondanks dreigende sloop Vogelziekte sieekt de kop weer op Konijntjes dood na mishandeling KiPi Speelinstuif begint goed Raad wil opvang bejaarden in twee oude wijken Vernielingen aan bouwwerk -•Sr Genoeg binnenkort een tetjultan. Aanleiding vcor een uitgebreid g Pag ina drie. ïlad Groenoord loopt over Bejaarde fietser onder vrachtauto irnirauraniraiminniniiiiiiiiininiiianiimiiiimniniiiimuiniiiniflininiiiiniiiininiinHii^ >i 29 juli 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 26666—4 pagina's Broerevtst 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL jthiedam Ruim drie miljoen gal- [ca moet de bijdrage van de ge- neen te Schiedam zijn in de giganti- the verliezen van de Afval verwar w Rijnmond <AVR). Hoewel aJUedam niet van de AVE gebruik naakt—het Schledatnse huisvuil aat naar de VAM In Wijsteris e gemeente als aandeelhouder jch verplicht om een deel van het triies van SS miljoen voor zijn re en lag te nemen. Wethouder Reinier Scheeres (finan- jen) stelt de gemeenteraad voor de Ine miljoen uit de saldi-reserve van is gemeente te putten. De Schiedamse jutgera zullen net daardoor niet di eet merken, omdat dan een gemeen- eiqke heffing niet hoeft te worden verhoogd. De drie miljoen betekenen echter wel een flinke aanslag op de saldi-reserve van de gemeente, die ongeveer dertien miljoen gulden be draagt Begin dit jaar besloot de Rijnmond- raad dat elke aangesloten gemeente een bijdrage van 40,67 per inwoner moest leveren om de miljoenenverlie- 2en van de AVR te dekken. Zo ook Schiedam, dat weliswaar zijn afval niet door de AVR laat verwerken, maar «toch sinds de oprichting aan deelhouder is van de AVR. Van Rijn mondzijde werd bij die oprichting gro te druk op Schiedam uitgeoefend om aandeelhouder te worden, omdat Rijnmond voor de oprichting ook een Schiedamse bijdrage nodig had. Hoe wel Schiedam zijn afval afvoerde per trein naar Wijster, waar het door de VAM gedeeltelijk tot compost wordt verwerkt, redeneerde het gemeente bestuur dat een regionale afvalver werking, waar het in de toekomst ook terecht kan, gewenst was. Het con tract met de VAM loopt tot 1996. Of het contract dan verlengd zal wórden- hangt af van de ontwikkelingen bij het bedrijf in Wijster, dat momenteel nog niet alle afval tot compost ver werkt, maar ook een gedeelte laat lig gen op uitgestrekte stortplaatsen.' Door het in werking treden van wet telijke beperkingen wat betreft de af valverwerking en stortplaatsen is het mogelijk dat niet alle afval van Schie dam naar Wijster kan worden afge voerd. Als aandeelhouder kan Schie dam dan terecht bij de AVR, die ove rigens door de op stapel staande wet op de verwerking van de chemische middelen in de toekomst een groter aanbod zal krijgen, waardoor weer zonder verliezen kan worden ge draaid. Gewoon huurverhoging deel Zeeheldenbuurt Mevrouw de Kok. hoofd van de Professor Kofiffitammscfrool, viert Dubbel Deyt-Van Belton een spectaculair onderdeel van bet tornooi in Los Pagis vier. ichiedam Waarschijnlijk pgeschoten jongens hebben in Je nacht van zondag op maan dag enkele kranen in de ma chineruimte van Bad Groe noord opengedraaid, waardoor het zwembad overstroomde. Gistermorgen keken enkele lersoneeisTeden verwonderd ip toen zij het water uit het assin zagen lopen. Zij draai- a de kranen onmiddellijk :ht, maar toen was al ruim achthonderd kubieke meter over de rand van het zwem- pad in het omliggende gras veld gestroomd, dat daardoor de hefe dag flink drassig was. Vlaardingen Ondanks het feit dat de Zeehelden buurt momenteel met sloop wordt bedreigd zal een aantal bewoners uit die wijk toch gewoon de huurverhoging van 1 juli moeten betalen. In tegen stelling tot de mening van de gemeente Vlaardingen en de eigenaar van de wo ningen, Patrimoniums Woningen (PW), vindt het ministerie de onzekere toekomst van de huizen namelijk geen argument om de huur op het huidige niveau te houden. Vlaardingen en PW hadden het rijk voorgehouden dat de gehele Zeeheldenbuurt in zo'n slechte staat verkeerde, dat huurverhoging geenszins gerechtvaardigd was. Het ministerie was het daar wel mee eens, echter met uitzon dering van de woningen in de Piet Heinstraat en aan de evenzijde van de Tweede Van Leyden Gaelstraat. Die vond het ministerie goed ge noeg om de jaarlijkse huur verhoging te billijken. Dat de toekomst van de huizen momenteel in onderzoek is, het argument dat door PW verder werd aangevoerd om het niet doorgaan van de huurverhoging te ondersteu nen, acht net ministerie ver der niet ter zake. Je kunt er goed wonen, dus moet daar ook voor betaald worden, of de woningen straks gesloopt zullen worden of niet, luidt de redenering van Den Haag. Be woners wie een hogere huur is of zal worden aangezegd, kun nen daar, volgens een woord voerder van de gemeente, dan ook niet de conclusie uit trek ken dat hun woning zal blij ven staan, want over sloop of renovatie wordt door anderen beslist. Het onderzoek daar naar is nog gaande. Overigens staat het de bewoners, volgens dezelfde gemeentewoordvoer der, geheel vrij om de huur verhoging alsnog te weigeren. De instantie die in dat geval uitsluitsel moet geven, de huurcommissie, zal waar schijnlijk gevoeliger zijn voor de argumentatie met betrek king tot het onderzoek dan het* rijk, meent hij. De bedoelde onderzoeken naar de toekomst van de Zeehel denbuurt zullen aan het eind van de zomer worden afge rond. Dan moet de project groep Oostwijk op grond van de rapporten die TNO en Grondmechanica Delft over de buurt maakten een beslissing nemen of ze het college zal ad-, viseren op grote schaal te gaan slopen of dat er misschien nog het een en ander door middel van renovatie te redden valt nieuwsblad, Sc hl edam/Vl aardingen De gevaarlijkste ziekte die eenden en andere watervo gels in de Randstad de laat ste jaren bedreigt, het botu- lisroe, steekt ook nu de kop weer op. Er zijn nog weinig dode vogels gevonden, maar tiet centraal diergeneeskun dig instituut (CDI) in Rot terdam verwacht' „vandaag misschien aP een opleving van de gevreesde vogelziek te. Wetenschappelijk mede werker J. Haags ma heeft be wijzen, dat infectiegevaar nog steeds groot is en afhan kelijk is van de tempera tuur. Bij hoge warmte ge- dijen de bacteriekolonies, die in het water botulisme veroorzaken, uitstekend. Bo tulisme komt vooral voor In water dat weinig in bewe ging is en aan milieu vervui ling blootstaat, maar het vermoeden bestaat dat er in elk water in Schiedam en Vlaardingen besmettingsge vaar aanwezig is. Deze zomer zijn tot nu toe drie wilde eenden gevonden, die bezweken zijn aan botulisme. Op 19 juni werd in een van de Schiedamse stadsparken een dode eend aangetroffen en op 14 juli vonden twee Vlaardin- gers allebei een slachtoffer, in park 't Nieuwelant en aan de Utrechtlaan. In Maassluis en in de vlieten van Midden- Delfland vond niemand nog een vogel, die verlamd raakte door het gif van de botulxsme- bacterie. CDI-medewerker Haagsma noemt het aantal ziektegevallen nog niet zo groot, maar daar kan volgens hem elk moment verandering in komen. „Het weer was deze zomer tamelijk koel en voor de vogels is dat wel gunstig," zegt Haagsma, „maar nu het weer is omgeslagen, gaat het er somberder uitzien. Vooral als dit weer nog een paar da gen aanhoudt, kunnen de ge volgen voor veel vogels ramp zalig zijn. En als het maar lang genoeg duurt, treft het de vis sen ook nog." Het type botulisme, dat in het Zuidhollandse oppervlaktewa ter voorkomt, is voor mensen ongevaarlijk. Dat neemt niet weg, dat de kadavers van door botulisme getroffen vogels wei ziekten kunnen verspreiden. Daarom is het zaak dat dege ne. die een dode vogel vindt, onmiddellijk' de politie of het CDI belt zonder zelf met zijn handen aan het kadaver te ko men. „Een snelle opruiming van de dode beesten voorkomt ook verdere besmetting," zegt Haagsma. „Dat is nodig. Je kunt je natuurlijk afvragen, waarom botulisme tegenwoor dig zoveel voorkomt en waar om die ziekte voor de oorlog nauwelijks geconstateerd werd. Dat komt ons inziens doordat hel evenwicht in de natuur hier in 't westen volko men verstoord is. Vroeger werd een zieke vogel door het spel van de natuur snel geëli mineerd. Nu worden de vogels kunstmatig in leven gehouden. Het opruimen moet dan ook wel door mensen gedaan wor den, want verzaak je dat, dan gaat het helemaal mis..." Meer over botulisme staat op pagina twee. o Alle eendjes zwemmen in ongezonö water. Vlaardingen In het afgelo pen weekend hebben balda dige lieden de nodige vernie lingen aangericht in het cen trum van de stad. Een bouw werk aan de Oosthavenkade moest het ontgelden, evenals diverse verkeersinstallaties in de omgeving. De politie werd gewaar- lingen hadden gezien. De schuwd door omwonenden, gealarmeerde agenten kon die het plegen van de vemie- den twee jongelui van acht tien jaar aanhouden, die op het bureau een proces ver baal kregen. Het onderzoek is nog gaande. Er wordt nog gezocht naar een derde jon geman, die eveneens bij de vernielingen betrokken zou zijn geweest 5., nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. O .««iUCOl - Kdtes' »?05VC<-- y, Maassluis In de dieren- hoek aan de G. A. Bredero- laan troffen medewerkers van de plantsoenendienst twee dode konijntjes aan. De beestjes bleken door onbe kenden met stenen te zijn doodgegooid. De gemeente, die over „een ergerlijk staal tje van dierenmishandeling" spreekt, vraagt iedereen die getuige van een dergelijke mishandeling is zelf in te grijpen of de politie te waar schuwen. In de dierenhoek aan het Lepelaarsplantsoen moest een marmotje boven dien het leven laten doordat een zorgeloze bezoeker het knaagdiertje een plastic zakje had laten eten. Geen bewus te mishandeling maar toch oppassen, vindt de gemeente. Schiedam Twintig harde guldens vonden inbrekers in de stations restauratie kennelijk nog genoeg de moeite waard. Om daaraan te komen gooiden zij een grote ruit Schiedam Op nog geen hon derd meter van het gemeente ziekenhuis, waar hij enkele minuten later ook werd opge nomen, is een 77-jarige fietser uit Schiedam aangereden door een vrachtauto, bestuurd door een 53-jarige Rotterdammer. Dat gebeurde op de kruising van ae BK-laan en de Juliana van Stolberglaan. Volgens het relaas van de vrachtwagen chauffeur sloeg de wielrijders plotseling linksaf, waardoor de auto hem niet meer kon ont wijken. De bejaarde fietser liep een zware hersenschud ding op. Hij was zelf nog niet in staat over zjjn ongeluk te vertellen. Thuis vindt moeder het nfet goed, maar op de Spee- linstuit mag het: je lekker opmaken. Maassluis De twaalf de Speelinstuif, die ook dit jaar weer geduren de de vakantieperiode in Koningshof wordt gehouden, is gisteren goed begonnen. Hoewel het nog niet echt druk was ruim vierhon derd kinderen is voor een eerste dag heel be hoorlijk, maar vorig jaar had men soms wel dagen met duizend be- zoekertjeswas het best gezellig. De diver se stands in het ont moetingscentrum wa ren behoorlijk bezet en sommige zelfs hele maal vol. Dat laatste gold zeker voor de afdeling, waar de be- zoekertjes zelf poffertjes kunnen bakken, maar dat is niet zo bijzonder. „Dat is een stand, die altijd met een vol is, als je s mor gens de deur opengooit," vertelt Ruud Kats, de Maassluise jeugdconsulent, die samen met zijn collega Jan Paul Woudstra de or- fanisatie van het festijn in anden heeft Naast de vaste onderdelen die er altijd wel zijn, zoals de verschillende hande- narbeidtechnieken en daar zijn er dit jaar extra veel van kunnen de be zoeker tjes tijdens deze twaalfde aflevering van het evenement zich ook amuseren met doorlopen de filmvoorstellingen, volksdansen en bijzondere attracties als de spuïtwed- 5trijden, die komende vrij dag samen met de brand weer worden gehouden. Dat gebeurt niet in Ko ningshof zelf; dat zou een beetje te vochtig worden. Het spuitfeest vindt plaats op een grasveld bij dien stencentrum De Vloot. Deeinemertje? moeten zich wel vantevoren, tijdens de Speelinstuif opgeven. De Speelinstuif, die nog tot eind volgende week wordt gehouden, is iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur open. De toegang bedraagt anderhalve gul den. Op de slotmiddag be taalt men een gulden meer, maar dan wordt het ook een waar feestpro gramma, waaraan ook door artiesten wordt mee gewerkt De kinderen zelf komen dan ook op het po dium, zo ligt in de bedoe- ling. s Kliederen met verf, handenarbeidmaterlalen of... h schmink: mogelijkheden genoeg in Koningshof. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiumniiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiii Schiedam het bejaarden Wijkposten van de raad voor nwerk in Oost en Zuid moeten de positie van de beiaarden in de twee Schiedamse wijken verbeteren. Omdat er in Oost en Zuid nauwelijks faciliteiten voor ouderen zijn, kan dat er toe leiden dat be jaarden vroegtijdig opgenomen In bejaar dentehuizen, terwijl zij nog wel zelfstandig kunnen wonen. Wethouder Rietje Taverne heeft laten weten positief te staan tegenover de plannen. In beide wijken ligt het percentage bejaarden ruim boven het landelijk gemiddelde van 11,1 percent en gezien de vergrijzing van de Schie damse bevolking zal dat in de toekomst alleen nog maar toenemen. Om de bejaarden meer mogelijkheden tot socia le contacten te bieden, wil de raad voor het be- jaardenwerk ruimtes in beide wijken, waar ac tiviteiten voor bejaarden georganiseerd kunnen worden. Voor Schiedam-Oost denkt de raad aan de voormalige Sa vorm Lohmanschool. waar sinds vorig jaar het wijkcentrum Oost is ondergebracht. Maar, omdat een wijkpost in de voormalige school volgens de gemeente moei lijk te realiseren is, heeft de raad te kennen ge geven ook in te stemmen met een ander cen traal gelegen, goed bereikbare ruimte. Voor Zuid gaan de gedachten uit naar een nieuw wlj- kontmoetingscentrum, waarin de raad voor het bejaardenwerk een plaats kan krijgen. Aanvankelijk dacht de raad aan op zich zelf staande dienstencentra, maar van clat idee is men afgestapt De raad acht het beter een acti viteitenruimte voor bejaarden onder te brengen in een wjjkgebouw, waardoor de integratie van bejaarden bevorderd kan worden. Eerst wil de raad voor het bejaardenwerk een wijkpost in Oost realiseren. Om te starten vraagt de raad een subsidie, waarmee een part time kracht aangetrokken kan worden, alsme de een kantoorje in het wijkcentrum. Daarnaast wil de raad gedurende één ochtend en twee middagen een ruimte een zaal, die gebruikt zal worden voor activiteiten voor ouderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1