Van der Veer ook uit PvdA Ik -neem., de proef krant rovers Boze open brief tegen Groenevelt VVV's hebben 't rustig 90 h 5.< S.« 9.' 5. I' I.' PvdA ziet deelname niet meer zitten Zwemmen in Vaart gevaarlijk Maatschappelijk werk doorgelicht Bejaarden werk Oost wacht op geld CRM m Aantal inwoners daalt langzaam Video-kraak Zeven maanden voor poging tot doodslag Spaanse jongens misdragen zich: naar huis gestuurd gewoon -weggepest* »o*oïUn Gebreken in zielszorg onderzoeken SCHIEDAMSCHE COURANT Donderdag 31 juli 1980- - ONAFHANKELIJK. DAGBLAD - -104de jaargang no. 266684 PAGINA' I Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klacfatendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL vierde hijzdl lent i imscl g na aal wa an de n. vw ere, 4 ite ooi hij rijt Is kan list di none» lat lil De VW-kan toren van Schiedam en Vlaardin gen hebben het niet noemenswaardig druk ker dan in voorgaande jaren. Het algemene beeld is rustig, zij het dat soms een uitschie ter genoteerd wordt- De klanten: dagjesmensen en opvallend veel bui tenlanders, onder wie Amerikanen, Duitsers. Engelsen en Fransen. Verreweg de meeste vra gen komen van mensen uit de steden zelf, die er een dagje op uit willen. Zo registreerde het VVV van Vlaardingen afgelo pen maandag een piek van 130 bezoekers, die blijkbaar tegelijk op het idee gekomen waren er eens op uit te trekken. Zowel in Schiedam als Vlaardingen blijkt het fietsen in de eigen omge ving zeer in trek. De vraag naar fietsroutes is dan ook zeer groot, even als de belangstelling voor de Broekpolderwande ling trouwens. Aardige bijzonderheid is voorts nog dat Schiedam in tegenstelling tot Vlaardingen nogal ïn trek blijkt te zijn bij de Fransen. Misschien van wege de culinaire faam die deze nederzetting van jeneverstokers geniet? Wellicht, maar het me rendeel van de buiten landers komt toch bij de VVV-kantoren aanlopen Ier algemene informatie over Nederland, Dat wis ten we al natuurlijk, want welke buitenlander zou enkel en alleen voor zijn genoegen naar deze streken komen anders dan om een familiebe- zoekje af te leggen? Schiedam Zij het gestaag: het inwonersaantal van Schie dam daalt nog immer. De maand juli werd ingegaan met 74.726 inwoners. De afgelopen maand is verder tamelijk rus tig geweest en het bureau bur gerzaken had betrekkelijk weinig verhuizingen tc note- .ren. Het bevolkingsaantal is sinds de jaarwisseling niet zoveel "kleiner geworden als in vorige jaren. Het ging om een terug name met 73 Schiedammers. In april had de stad weer bijna evenveel inwoners als in janu ari, maar daarna ging het weer geleidelijk bergafwaarts, on danks een gering geboorteo verschot in het laatste kwar taal. Hoek van Holland De Partij van de Arbeid In Hoek van Holland «iet de deelname aan het dagelijks bestuur onder de nu ge creëerde omstandigheden niet meer zitten. Dit omdat de afgesproken samenwer- ■ung met het CDA onlangs door de laatste werd opgege ven. Het CDA koos voor een coalitie met de WD, In een uitgebreide verklaring, die namens het bestuur van de Partij van de Arbeid is uitge geven door de heer W. van oer Nat, staat onder meer te lezen: ~pe Partij van de Arbeid en B66 zijn door het CDA arro gant buitenspel gezet Eenzij dig werd een afspraak tussen volwassen mensen door het CDA verbroken. De toevoe- Smg van het CDA dat de PvdA alsnog aan een dagelijks ces tuur kon deelnemen is een loos gebaar, omdat de Partij v4n de Arbeid zich eerder al met kon verenigen met sa menwerking met de WD." "an der Nat zegt dat de PvdA geen enkele twijfel aan heeft laten bestaan dat zij niet pet de VVD in het dagelijks bestuur wil plaats nemen. Dit ondanks het feit dat het CDA ®ea voorkeur had voor samen werking met PvdA en WD. Een samenwerking met D'66 het CDA niet zitten, hoe wel het niet uitgesloten werd geacht, zo stelt Van der Nat in ajn verklaring. Vlaardingen No het weer zich de laatste dagen van zijn betere kant laat zien, zijn er mensen die het niet kunnen la ten: even een duik in de Vlaardinger Vaart of de daarmee in verbinding staande vlieten. Een riskante onderneming waarmee de roekeloze zwemmer een ernstige ziekte op kan lopen. Want nog steeds geldt dat het water van de Vlaardin ger Vaart in zijn algemeenheid slecht is, zeker nu na de re cente regenval de rioleringen hun overtollig water hebben afgegeven aan het oppervlaktewater van dc vaart: veel rioo- ïafval in het water derhalve. Wal het baden in de Nieuwe Waterweg betreft: dat is helemaal uit den boze. Mocht een enkeling naar aanleiding van de opti mistische berichten van de laatste tijd denken dal de waterve rontreiniging daar wel meevalt en een duik nemen, dan stelt htj zich bloot aan de zuigkracht van door grote schepen veroorzaak te draaikolken. Twee jaar geleden werd bij het oeverbos Licke- baert een zwemmer door een dergelijke zuiging meegetrokken en verloor daarbij het leven. Zwemmen in buitenwater is aantrekkelijk, maar wordt met het jaar gevaarlijker. in Sditeta pal afscheid nemen van huisarts Franke. Ook al had het voor hem allemaal niet zo officieel gehoeven. Pagina drie. Na de vakantie start het nieuwe activiteitenprogramma in de Vettenoordsepolder. in het nieuwe buurthuis, dat dan nog niet eens open is. Pagina drie. Om een zootje paling Ie kunnen peuren moet je wel bij nacht en ontij je bed uit. Maar de liefhebbers hebben het er voor over. Pagina «er. FN V-ers bij Windmill: koopkracht handhaven Vlaardingen Leden en kaderleden van de FNV bij het Vlaardingse bedrijf Windmill hebben hun ernstige ongenoegen geuit over de uitspraken, die Industriebond-voorzitter Arïe Groenevelt heeft gedaan over koopkracht en werkgelegenheid. De Vlaardingse FNV-ers hebben in een felle open brief laten weten, dat ze het met die uitspraken helemaal niet eens zijn. De kritiek van de Windmill- werknemers richt zich met name op het feit dat het vol gens Groenevelt in het kader van de werkgelegenheid nodig zou kunnen zijn, het principe van het handhaven van de koopkracht los te laten. De on dertekenaars van de open brief zijn van mening, dat dit eerst met de leden besproken had moeten worden. Ze zijn ook ontsteld over het feit, dat deze informatie hen via de media heeft moeten bereiken. In hun brief geven de FNV-le- den aan. dat deze veranderde opstelling van de bond haar doelstellingen op langer ter mijn zou kunnen ondergraven. Er wordt in de brief dreigend voor gewaarschuwd, dat dit soort uitspraken wel eens veel leden en kaderleden zou kun nen kosten. Een woordvoerder van het FNV heeft inmiddels laten blijken, de kritiek van de Vlaardingse werknemers niet terecht te vinden. Het gaat volgens hem immers om een ontwerpplan, dat eerst door de leden besproken moet worden, voor het definitief wordt. Schiedam—Bij een radio- en tv-handel op de Grote Markt is gisternacht een video-recor der uit de etalage gestolen. De dief had een ruit van 250 bij 60 centimeter ingegooid om bij de set te kunnen. De waarde van de video was 2500 gulden, de schade bedraagt 400 gulden. Maassluis Wegens poging tot doodslag heeft de Haagse rechtbank een twintigjarige inwoner van Maassluis veroor deeld tot zeven maanden ge vangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en aftrek van het voorarrest. De officier van justitie had eerder negen maanden geëist, waar van vijf voorwaardelijk. In dc stationstunnel aan de Coenderstraat in Delft had de Maassluizenaar, die onder in vloed van drank verkeerde, moeilijkheden veroorzaakt Hij had een groot stuk steen ge pakt en dat op slechts twee meter afstand naar zijn tegen stander geworpen. Die was aan het hoofd geraakt en had onder meer een hersenschud ding opgelopen. Verdachte beweerde voor de rechtbank, dat hij wel de steen' had gegooid, maar niet de be doeling had gehad de andtre te raken. iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiinitiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiimiiitm. Hoek van Holland Een uitwisselingsprogramma tussen het kindertehuis in Hoek van Holland met een Spaanse instelling is op een teleurstelling uitgelopen. Vijf Spaanse jongens ztin na enige dagen vakantie m de Hoek weer naar huis terug gestuurd. De jongens, in de leeftijd van twaalf tot veertien jaar, hadden enkele eenden de nek omgedraaid, waardoor er aanvankelijk bij het vin den van de dieren gedacht werd aan botuhsme. Ook kwamen de jongens in aan raking met de politie door het stelen van drie fietsen. Toen Woutertje Pieterse zijn roverslied voordroeg, werden zijn opvoeders bleek om de neus bij het vertoon van zoveel bloeddorst en onfatsoen. Dat een kind dat allemaal bij elkaar kon fantaseren! Maar de tijden van Multatuli zijn veranderd; uiiiiiiiiiiiiuiiiuinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiüiiniiiifmiiumiiiiiiiiniiFiimuiiiiiiiiiiiiiiininimi Schiedam Slechts twee maatschappelijk werkers mo gen aanwezig zijn, als de ge meente op een besloten zitting in het stadhuis hun werk gaat beoordelen. Dit avondje evalu eren van de stichting maat schappelijk werk gaat plaats hebben op 22 september. Na mens de gemeenteraad zullen Els Heil wig (CDA) en Jos van der Lugt (PvdA), die ook in de stichtingsraad zitten, aanwezig zijn en burgemeester John te Loo zal de bijeenkomst voor zitten. Hoewel maar twee werkers 'uit het veld' aanwezig mogen zijn, is het wel mogelijk meer betrokkenen bij de stichting aan het overleg deel te laten nemen. Elke participant mag twee vertegenwoordigers stu ren. Die participanten zijn de stichting interparocheel so ciaal-charitatief centrum, de gereformeerde vereniging voor ziekenzorg en maatschap pelijk slientin werk, de hervormde stichting voor gezondheidszorg en maatschappelijk werk en de vereniging voor maatschap pelijke dienstverlening en sa menlevingsopbouw Humani- tas. De gemeente zal ook ambtena ren erbij halen, onder wie de adviseurs van de stichting, Ge rard Smits en C. Baars, respec tievelijk directeur en adjunct- directrice van de gemeentelij ke sociale dienst t- Schiedam Behalve zijn lidmaat schap van de gemeenteraad heeft Ruurd van der Veer ook zijn lid maatschap van de Partij van de Ar beid opgezegd. Vorige week toonden de PvdA-raadsleden zich verrast over het plotselinge vertrek van Van der Veer uit de gemeenteraad. Zij moesten via een briefje van het gemeente lijk stembureau vernemen at Van der Veer ophoudt met zijn politieke werk. Toen was nog niets bekend over Van der Veers besluit om ook de partij de rug toe te keren, omdat zowel fractievoorzitter Lou van der Stel als het afdelingsbe stuur, die Van der Veer op de hoogte gebracht, op vakantie waren. Nu blijkt echter dat de huisarts behalve uit de gemeenteraad ook uit de Partii van de Arbeid is gestapt» In een uiterst korte brief aan het afdelingsbestuur en aan fractievoorzitter Lou van der Stel, waar in hij zijn raadslidmaatschap alsmede dat van de partij opzegt, uitte Van der Veer vlak voordat hij zelf op vakantie ging scherpe kritiek op de Partij van de Ar beid. Ruurd van der Veer schreef in de brief dat zijn besluit in de persoonlijke sfeer ligt In het summiere briefje trok hij fel van leer tegen de werksfeer binnen de fractie. Volgens Van der Veer komt het de laatste tijd steeds meer voor dat er in de fractie op de man gespeeld wordt in plaats van op zaken. Voorbeelden gaf hij in het briefje niet Wim Oomen, voorzitter van het afde lingsbestuur, zegt dat de brief meer vra gen heeft opgeroepen dan beantwoord. „Voor mij kwam Van der Veers vertrek ook volkomen onverwacht Hij heeft aan niemand iets van zijn besluit laten door schemeren. Wanneer hij terug is van va kantie. wil ik graag iets meer horen van Van der Veer," aldus Oomen, die nog niets kon meedelen over een opvolger. Vlak voor de gemeenteraadsvergadering van augustus komt de fractie weer bij el kaar en zal over de opvolging worden ge sproken. Volgens insiders is Van der Veer 'gewoon weggepest'. Enkele PvdA-raadsleden na men recente uitspraken van Van der Veer zo kwalijk, dat hij er steeds weer mee geconfronteerd werd» In die sfeer heeft de oud-fractieleider niet meer wil len werken. Sinds het vertrek van oud wethouder Clara Visbeen-Stroman in 1975 kwam het niet meer voor. dat ie mand zowel de gemeenteraad als de poli tieke partij de rug toe keerde. r overt je spreien mag allang en Is soms zelfs leuker dan pony park Slagharen. In alle Vlaar dingse buurthuizen stonden de vakantie-activiteiten gisteren in het teken van de rover. Dat daar gepaste kleding voor komt kijken, spreekt voor zich. Op deze foto zien we jonge Vlaardingers in het buurthuis De Haven in de weer om het uiterlijk aan te passen aan dat van Robin Hood. liiniiiiiiiiniiiiiijiniiifiiiuniiiiiniiiiminntii Schiedam Voor de uitbrei ding in S^adam-Oost, die de raad voor het bejaarden- werk te wachten staat, heb ben burgemeester en wet houders van Schiedam een bedrag van tienduizend gul den opzij gelegd. Daarbij komt hopelijk de subsidie, die bij het ministerie van CRM is aangevraagd voor een functionaris in de nieu we wijkpost in het wijkcen trum aan de Galileïstraat Ook in Schiedam-Zuid wil het bejaarden werk zich vestigen, maar hiervoor is voorlopig nog neen geld beschikbaar, want het wachten is nog op de komst van een wijkon tmoe- üngscentrum. Burgemeester Dit nieuwsblad, waann u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, word! zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. »d«we1 opP* oei öiö1 YjoW De*e ope» l id#®** en wethouders denken principe aan het GTB-gebouw aan de Dwarsstraat. Een ander betekent, dat de stich I ting raad voor het bejaarden I werk definitief haar wenserl heeft laten vallen om dien stencentra in de oude wijkerl van de grond te krijgen. Eil wordt meer heil in gezien tel werken vanuit mulü-functio-l nale accommodaties, wat dc| wijkcentra ook zijn. De bedoeling is, dat in hetl wijkcentrum aan de Galilei- T straat behalve consult ook ac-'l tiviteiton gaan plaatsvinden De uitbreiding bij het bejaar denwerk staat al lang op he'l programma, Schiedam heeft tri vergelijking tot de rest varl Nederland een groot aantal 65-1 plussers, namelijk 13,4 procent I van de Schiedamse bevolking 1 tegen 11,1 procent in Neder-F land. Bovendien vergrijst I Schiedam nog steeds. In Oost is het percentage be-l jaarden 13,7 en in die wijk zijnl er nauwelijks voorzieningen I voor die bevolkingsgroep. Dall maakt het voor een groot aan-1 tal onder hen moeilijk zelf-l standig te blijven wonen, hoe*| wel zij daar op zich best toe inl staat zouden zijn. De afstand! tot bejaardenontmoetmgsoor-l den is evenwel te groot. Schiedam Gebreken signa-1 leren in de geestelijke gezond- L heidszorg zal de belangrijkste I taak zijn van de staffunctiona-1 ris, die aangesteld zal worden I bij het regionaal instituut voorl de geestelijke volksgezondheid I (RIGG). Burgemeester en wet-l houders van Schiedam willen I een deel van zijn salaris beta-l len, op voorwaarde dat hij die I opdracht meekrijgt om lacunes!I te signaleren en voorstellen tel ontwikkelen om die te verhel-li pen. Voordat het RIGG eet>| teit is. zal de functionaris on-1! derdak krijgen bij de werk-ll groep samenwerking intra- eng extramurale geestelijke ge-1 zondheidszorg Nieuwe Water-1 weg-Noord. II

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1