SCHIEDAMSCHE COURANT 'Anarchisten' verven hun huis Wij Vrouwen Eisen voert actie in Vlaardingen krant vos- Eigenaar onvindbaar... Welstandscommissie meestal gepasseerd cursus begint weer Wijkcentrum de Blauwe Brug is nog niet eens geopend en nu is er ai een personeelstekort. Pagina drie De kunstklassen in het Stedelijk Museum ijn weer van start. Pagina drie Eindelijk, na zes jaar, krijgt Pollux een nieuwe accomodatie Sportpagina Volleybalier Leen van Bree wacht op zijn kans Sportpagina Steed* meer bedrijven in de problemen Zomer 1980: weinig stankoverlast Politie zoekt agressief duo ik Ook in het Waterweggebied is de werkloos-jp heid aanzienlijk toegenomen. In de maand jij juli is het aantal werklozen gestegen met j p 214. Bij het arbeidsbureau staan momen- j teel 2801 werklozen geregistreerd. Verleden »ii jaar, begin augustus waren dat er 2526. 'i Kabeltelevisie in twee wijken •a*°uer Dinsdag 12 augustus 1980- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargong no. 26676-4 PAGINA Brocrevcst 3 telefoon administratie 258091 - redactie 262566 - kiachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL VIaardingen Paniek in de Brede Havenstraat gister» nacht. De alarminstallatie van een juwelierswinkel ging midden in de nacht af. De politie rook onraad en ging er direct op af. Bij het pand aangekomen bleek het loos alarm te zijn. Probleem was echter dat het alarm niet kon worden uitgezet Het bultenalarm kreeg de politie wel uit. Dat werd simpelweg gedemonteerd, maar het binnenalarm kon niet worden uitgezet De eigenaar van de juwelierswinkel was onvindbaar. Dat bleef hij tot maandagmiddag kwart voor twaalf. Al de tijd daarvoor rinkelde het alarm vrolijk door. Het publiek dat door de Brede Havenstraatr liep keek dan ook vaak vertwijfeld op, als men langs de winkel kwam. Wat zou daar nu weer aan de hand zijn?, moet menig geen hebben gedacht De eigenaar werd tenslotte op het Brielse Meer gevon den. Toen hij tegen de klok van twaalven bij zijn winkel arriveerde was het probleem snel opgelost Weinig hoop op verbetering arbeids markt Vlaard i ngen/Sch i ed a m Het slechte weer van de afgelopen zomer heeft toch ook zijn posi tieve invloed gehad. Met) de stankoverlast in het Water weggebied viel het deze zomer reuze mee. Waren er in 1979 nog volop klachten over stan koverlast, de zomer van 1980 bracht een heel ander beeld. Door het zeer matige weer heeft het Waterweggebied weinig tot geen last gehad van stankoverlast. Alleen in de maand maart was er sprake van een lichte overlast. In het centrum van Vlaardingen was toen een duidelijk stanklucht waar te nemen. De oorzaak er van kon niet worden achter haald, maar gezien de win drichting kwam de stank uit Pemis. Ook in Maassluis-West hadden de bewoners in maart last van stankoverlast. Ook hier kon de oorzaak niet wor den achterhaald. Het aantal telefonische klach ten dat binnen kwam bij de meldkamer van Rijnmond daalde dan ook sterk. Schiedam De politie is op zoek naar twee mannen die ren 19-jarige Schiedammer in de keldergang onder zijn wo ning aan het Schutersveld flink toegetakeld hebben. De jongeman Jiep daarbij een aan tal rake klappen op en een steekwondje onder de ribben. Toen de Schiedammer zondag middag de kelder in wilde gaan stonden er twee mannen. Bij het passeren botste hij te gen één van de twee op, die zich daarover nogal opwond en begon te schelden. Er ont stond een handgemeen en een van de twee mannen moet in het tumult een scherp voor werp hebben gepakt, waarmee "ij enkele malen heeft gesto ken. Daarna nam het' tweetal onmiddellijk de benen. Het signalement van de twee is be kend. Bood, wit en blauw zijn de gevels in de Lange Kerkstraat op de hoek van het. Broersveld. Volgens de welstandsnormen kan dat niet. Schiedam Honderden Schiedammers hebben de laatste ja ren, zonder over de vereiste vergunningen te beschikken, de gevel van hun woning beschilderd in allerlei uiteenlopende kleuren. In slechts enkele gevallen diende men een verzoek om te schilderen in bij bouw- en woningtoezicht (bowoto), die dan de welstandscommissie om advies vroeg. Maar meestal gingen de Schiedammers ertoe over zonder gemeen telijke toestemming hun huis aan de buitenkant een verfje te geven- Vooral in de Gorzen en in enkele straten van 't westen van Schiedam was sprake van 'anarchistisch' ge schilder. Volgens de secretaris van de welstandscommissie, Henk Wevers, komt het „slechts zel den, maar tegenwoordig wel iets vaker" voor dat aanvra gen worden ingediend om een gevel te mogen beschilderen. De meeste Schiedammers trekken zich nergens wat van aan en geven hun huis gewoon een kleur, waarbij in de prak tijk echter meestal wel blijkt dat zij rustige kleuren prefere ren. Wit, grijs, beige en bruin worden het meest gekozen. Te bont maken de 'anarchistische schilders* het zelden. Er is sinds kort één voorbeeld, waartegen kritisch wordt aan gekeken: in de Lange Kerk straat, op de hoek van het Broersveld, hebben een kapsa lon en een uitzendbureau hun gevels de kleuren rood, wit en blauw gegeven. Uit esthetische overwegingen, ook een wel- standsnorm, past zoiets niet in een historische binnenstad. Wevers heeft noch van de ^kardingen De Vlaardingse afdeling van het comité Wij vrouwen Eisen start in Vlaardingen een campagne om de hiöcomité stelt ten aanzien van het abortusvraag stuk te verduidelijken. Op verschillende plaatsen in de stad eS PP 20 september voorlichtingsmateriaal worden ver spreid en zullen vrouwen warm worden gemaakt voor de ^uaelijke demonstratie en manifestatie over het abortus vraagstuk. Deze 'happening' vind 27 september plaats in Het comité Wij Vrouwen Ei- wil met de campagne vlaardingen nog eens de drie van het comité onder- grepen. Deze eisen zijn: Abor tus moet uit het wetboek van strafrecht en in het zieken fondspakket En de vrouw be slat zelf. Dê abortuswetgeving is on danks enkele pogingen nog steeds niet aangepast. Momen teel ligt er een nieuw wetsont werp bij de Tweede Kamer. Met het wetsontwerp van Gin-1 iaar/De Ruyter is het comité het echter in het geheel niet eens. Zij vinden het een slecht wetsontwerp, dat betutteling van de vrouw inhoudt.. De Vlaardingse .afdeling van Wij Vrouwen Eisen heeft heel an dere ideeën over het abortus vraagstuk. De kritiek richt zich vooral op het punt dat abortus in het wetboek van strafrecht blijft. Vrouwen cn artsen blijven dus schuldig. Ook is er kritiek op het feit dat de arts beslist en niet de vrouw. En door het vergun ningsstelsel blijft abortus een politieke zaak. De minister van volksgezondheid kan ge makkelijk ingrijpen In de hulpverlening en het tot stand komen van klinieken belem meren. Om de eisen van het comité kracht bij te zetten wordt er nu dus een campagne opgezet in Vlaardingen. kapsalon noch van het uit zendbureau een verzoek voor zulke gevelbeschildering bin nengekregen. Hij zou gaan in formeren, of bouw- en wo ningtoezicht evenmin op de hoogte is. In dat geval kunnen burgemeester en wethouders van Schiedam de firma's aan schrijven om duidelijk te ma ken dat zoiets niet zomaar kan. Wevers: „Officieel moet alles, wat je aan de buitenkant van een woning of bedrijf ver andert, gemeld worden bij bouw- en woningtoezicht, of je nu een raam vergroot, een dakkapel bouwt of de voor deur een andere kleur geeft. Bowoto bekijkt die aanvragen en komt veelvuldig naar de welstandscommissie voor na der advies. Dan gaat een ad vies naar B en W. Maar in dit geval hebben wij niets op tafel gehad." Volgens Wevers komt het toch al nauwelijks voor, dat Schiedammers vragen of zij de kwast mogen hanteren. Alleen de laatste tijd komen iets meer verzoekjes binnen. In de stadsvernieuwingsgebie den is de 'anarchie* het grootst. De welstandscommissie treedt daar bij het beoordelen van aanvragen voor veranderin gen aan gevels ook wat ge makkelijker op. Vaak omdat het een tijdelijke situatie kan betreffen of omdat oude hui zen ingrijpender aan moderne eisen aangepast moeten wor den, ziet de welstandscommis sie afbreuk aan architectoni sche opzet door de vingers. Vaak ook botsen welstands- norjpien met redelijke eisen die aan woningvergroting kunnen worden gesteld. In de meeste gevallen geeft het col lege van B en W de Schiedam mers dan toch wel hun zin. Vlaardingen In het gebied Schiedamsedijk, Schiedamse- weg. Binnensingel en Juliana- singel zal binnenkort begon nen warden met de aanleg van kabeltelevisie (Centraal An tenne Inrichting). Informatie boekjes met aanmeldingskaar- ten waarmee men zich als abonnee op de C.A.I kan opge ven, worden huis aan huis verspreid. Tegelijk met het aanleggen van de kabeltelevisie zullen in deze wijk saneringswerkzaam heden van gas-en waterlei dingnetten door de G.E.WJ3. worden uitgevoerd. De bewoners zullen op de hoogte gebracht worden wan neer met de werkzaamheden wordt begonnen in* verband met te treffen maatregelen. In wijk 13, begrensd door Bur gemeester Pruissingel, West- landseweg. Vaart weg, Ge dempte Biersloot, Liesveld via duct en de Vondelstraat, zal eveneens binnenkort eveneens kabeltelevisie aangebracht worden. Hoewel de arbeidsmarkt in het Waterweggebied vergele ken met de rest van het land tamelijk gunstig is, zijn de verwachtingen niet hoopge vend. Het aantal collectieve ontslagen door falissementen of inkrimpingen van bedrij ven neemt hand over hand too, terwijl de vraag naar personeel vermindert. Daar door is de kans dat de situa tie snel verbetert niet groot. In de maand juli daalde het aantal vacatures van 1352 naar 1142. Een gunstige ont wikkeling wordt echter ge vormd door het aantal werk loze schoolverlaters dat ten opzichte van juli vorig jaar is gedaald met 76 tot 340. Vooral in de bouw is moei lijk aan een baan te komen. Diverse bedrijven kampen met financiële moeilijkheden of worden bedreigd met een faillissement. Voorlopig ziet het er naar uit dat daar geen verandering in komt. De vraag naar personeel in de bouw bedraagt slechts 50. Stonden begin juli 96 werk loze bouwvakkers ingeschre ven bij het arbeidsbureau, aan het eind van de maand waren er dat 118. De stijging van het aantal werklozen wordt mede veroorzaakt door het aflopen van diverse bouwobjecten voor de va kantie. Vooral in de metaal blijkt hoe moeilijk het is vraag en aanbod op elkaar af te stem men. Hoewel het aantal wer klozen in de meataalsector is gestegen heeft het bedrijfsle ven nog steeds een grote be hoefte aan goed geschoold personeel. Het aantal vacatu res in de metaal is ruim twee keer zo hoog dan het aantal bij het arbeidsbureau geregi streerde werkloze metaalar beiders. Eind juli waren er ïn de metaal 694 vacatures. Daar tegenover stonden 343 ingeschreven metaalarbei ders op zoek naar een baan. Ook de mogelijkheden om in de handel een geschikte baan te vinden, in de verkoop of als vertegenwoordiger, zijn niet best. Vooral voor vrou wen is de situatie tamelijk uitzichtloos. De vraag naar handelsperoneel daalde van 48 naar 21, terwijl het aan bod in de maand juli steeg van 303 naar 343. De kantoorsector is al niet veel anders. Nagenoeg uit sluitend gediplomeerd perso neel met ervaring heeft kans om een baan te bemachtigen. Het aantal vacatures nam af met 30 tot 93 en het aantal bij het arbeidsbureau inge schreven werkzoekenden in de kantoorsector steeg van 326 naar 387. Vlaardingen gaat weer een In het najaar VOS-cursua voor vrouwen van start. De Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving-cursus is speciaal opgezet voor vrou wen die na de lagere school door welke omstandigheid dan ook, weinig vervolgon derwijs gehad hebben. De cursus isvoor vrouwen in alle leeftijdsgroepen. De onderwerpen worden door de deelneemsters zelf bepaald, maar zullen veelal betrekking hebben op de positie van de vrouw, zowel in het gezin al3 in de maatschappij. De kennismakingsbijeenkomst van de ochtendcursus is op maandag 18 augustus om 9 uur 's morgens in het buurtcen trum 'tNieuwlant, Goudsesin- gel 87a. De cursus zelf start op 25 augustus. De avondcursus wordt gehou den in Buurthuis Oost. Ooster straat 86. De kennismakings avond is op woensdag 3 sep tember om acht uur, de cursus begint op 10 september. Kin deroppas is aanwezig. Voor beide cursussen is nog plaats. De kosten voor de gehele cur- sus bedragen ƒ25. Opgeven biï Aly Ploeg, Dillenburgsingel 364, telefoon 74.79.05. 1 h JBL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad- oe?5" \oe tla»10' f.d<eï TjJoonP1 «24.3°°° :d»®'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1