I SCHIEDAMSCHE COURANT lilïii iëitèaStJ Gemeente wil fietspont over Nieuwe Waterweg Zes jaar geëist tegen Maassluise heroïnehandelaar Bewoners binnenstad tsSssssr w£5_J Niet Joorgaan l?an iulturele aad is jolitieke loogmoed" II Ügï£ Volksverhuizingen liever voorkomen! Te Loo ontvangt kopergravure uit Folkestone c I Geen extra geld voor gemeente W Dammers willen ook een bord Blauwe zone' in Steen- dijkpolder Bewoners klagen over overlast £555 i Rotterdams l (?- Vrijdag 22 .i^guslus 1980- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - .104de jaargang no. 163—13 PAGINA'S Broeisvest 3 - telefoon administratie 26S0S1 - redactie 262566 klachtendiecst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL i van Anco» >m de balbe- 3e da- Ie he- t. Har&a Hans Leyte: vlammend protest.. thiedam De Schiedamse Gemeenschap indi het getuigen van "politieke hoog moed' en onderwaardering van het SG- rerk, als wethouder Herman Posthoorn och rijn plan «ril doordrukken om over t gaan tot instelling van een cultureel pparaat, waarbij beleidsadvisering en werkuitvoering gescheiden zijn. Zelf wil e SG zoveel mogelijk vasthouden aan et eigen voorstel een culturele raad in te frUen. beide gevallen betekent dat het opheffen an de Schiedamse Gemeenschap als overkoe- •Isnde culturele organisatie, maar in Post- ooras voorstel ziet de SG te veel een politieke ebeersing van het culturele ieven. De SG ver- tngt nu eindelijk wel eens een verklaring van en W, waarom op het SG-voorstel voor een ülturele raad nooit antwoord is gekomen, tij nader inzien had SG-lid Hans Leyte het liefst gezien dat de SG een Vlammende protest brief' aan het gemeentebestuur had geschreven, toen Posthoorn twee maanden geleden bekend maakte dat Schiedam een culturele raad wel kan vergeten. Volgens VVD-raadslid Cor van Tilborg, tevens lid van het dagelijks bestuur' van de Schiedamse Gemeenschap, had de poli tiek vaker een remmende werking op de cul tuur dan een stimulerende, waardoor Post hoorns huidige alternatief voor hem onaan vaardbaar is. „Hiermee wordt onrecht gedaan aan al het werk, dat de SG verzet," aldus Van Tilborg. Leyte en hij snappen niet, waarom er voor een sportraad andere maatstaven gelden dan voor cultuun Leyte: „Jaren voorbereidend vaagd. Wat mij betreft heffen wij vandaag de SG nog op en geven wij de pijp aan Maarten." In de SG-vergadering heeft Posthoorn zelf zich van stemming onthouden, evenals Piet Smit en H. Zoetmulder. Schiedam—Nu er een schaakbord met levens grote stukken op bet museumplein komt, een plannetje dat bur gemeester en wethou ders liefst nog dit jaar uitgevoerd willen zien, zijn de Schiedamse dammers een beetje ja loers. „De stad heet toch geen Schie- schaak?" zeggen zij ver ontwaardigd, „nou dan? Waarom laten ze Ons niet schuiven?" Binnen de damclub Schiedam is erover ge sproken een zwartwit hokjesveld met levens grote damstenen aan te vragen, dat eventueel bü de Blauwe Brug, het nieuwe wijkcentrum van Schiedam-Noord, zou kunnen worden aange legd maar bij voorkeur natuurlijk op de Dam. Om de interesse voor dammen weer aan te wakkeren hebben CDA- raadslid Luud Snel en se cretaris Bert Utens van damclub Schiedam een eenvoudig doch wellicht doeltreffend plan uitge dokterd: zij nemen bin nenkort hun bord mee naar 't Vierkantje en gaan in het café hartje stad zitten dammen. tl. De *t, die naakt, inden an de arga". -teke-" daar nogelijk in tact houden door e mensen een huis te geven at vlakbij hun. huidige wo* ang staat?" is de vraag van lars van Kleef. Daarmee frit hij een moeilijk pro- leem aangesneden, waar IDA-wethouder Riet Taverne rijze haren van krijgt. Het xireau huisvesting doet al zijn jest mensen uit saneringsge- iieden zo goed mogelijk op te angen. chiedam De herhuisves- van mensen in de oude oei [aissl Ui :erdag rlandi tie -fl dfi' oi alk van in an inden 'erga* 1 van,, lam&fii i K bouw ijken- vSS d een. -wei eciaaï erdef 'i roblë aan uur. wijken gaat niet zoals het hoort. PvdA-raadslid Hans van Kleef heeft gesignaleerd dat mensen, die hun huis moe ten verlaten vanwege op han den zijnde stadsvernieuwing, soms in andere wijken terecht komen, terwijl verderop in de straat mensen uit die andere wijken terechtkomen. „Kan je nu niet beter een buurt zoveel Vlaardingen Er bestaan bij de gemeente Vlaardin- gen serieuze plannen om een oeververbinding voor bromfietsers, fietsers en voetgangers te maken over de Nieuwe Waterweg. De ENFB heeft het pla-, hij de gemeente geopperd en deze wil nu de haalbaarheid er van nagaan. De bromfiet sers en fietsers zouden door een pontje overgezet worden. Het plan, dat door de directeur van gemeente werken, de heer Gerritze, nader is uitgewerkt is al leen haalbaar als er een kostendekkende exploita tie tegenover staat En daar ligt nu het knelpunt. Het is nog maar de vraag of de exploitatie kostendekkend kan worden gemaakt. De haalbaar heid is dan ook bij voorbaat al twijfelachtig. De minister heeft inmiddels de gemeente geadviseerd over de eventuele oeververbinding over de Wa terweg. De minister wil in het bijzonder de situatie voor de fietsers en de voetgangers be kijken. De commissie voor verkeer en vervoer zal er tij dens de eerstkomende verga dering ruim aandacht aan be steden. Gezien de weinig rooskleurige financiële situatie van de ge meente Vlaardingen zal er vooral over de kosten die de verbinding met zich mee brengt veel discussie zijn. Ook over de behoefte heeft de ge meente nog geen inzicht. Mo menteel weet niemand hoe veel fietsers, voetgangers en bromfietsers van de eventuele verbinding gebruik gaan ma ken. De gemeente Vlaardingen zal voorlopig dan ook een afwach tende houding aannemen. Eerst wacht het nog het on derzoek van de minister af. Valt dat positief uit. dan scheelt dat Vlaardingen waar schijnlijk een hoop geld omdat dan het rijk een deel van de kosten voor zijn rekening zal nemen. Tram niet midden op Broersvest ;httis Automobilisten ie gebruik maken van het irkeerterrein van bet win ticentrum in de Stcendijk- older kunnen hier niet ietr lang parkeren'. Het irkeertcrrein is opgeno- ien in de 'blauwe zone'. Op onderdag, vrijdag en zater- ag is het alleen toegestaan m tussen 9.00 uur en 17,00 ior om 'kort' te parkeren, 'it met een maximum tijd anderhalf uur. cedï voor de zomervakantie ad het college besloten het arkeerterrein aan te wijzen parkeerzone. De uitvoering .1 het besluit liét Op ziêli 'achten door de late levering in de borden. Deze zijn in- g' üddels geplaats waarmee de maatregel direct van kracht erd. Voor het parkeren op •cluöf!* P^eerterrein is °u dan se esn parkeerschijf nodig. Reeu- schip, ZKV. Cap1 Hortu; Vlaardingen/Schiedam Be woners van de Utrechtlaan in Vlaardingen en Schiedam- Woudhoek hebben bij de ge meente geklaagd over overlast in hun buurt. Zij vinden dat jeugdige personen te veel moeilijkheden veroorzaken in de wijk met hun bromfietsen. In een brief aan het gemeente bestuur vragen zij om extra parkeergelegenheid, waardoor zij van de overlast bevrijd zou den worden. i pi middels uitgezwezen dat het met de overlast in de wijk wei meevalt. Veel meer lijken de problemen voort te komen uit een gebrek aan een eigen ruimte voor de jeugd in Holy- Noord. Door een gebrek aan een eigen ruimte wordt de jeugd de straat opgedreven. De bewoners krijgen daar nu de terugslag van. Het probleem in de wijk wordt overigens in de eerstkomende vergadering van de commissie verkeer en vervoer besproken. lesci lodas' iranje agitb x jse B vie uit de Schiedamsche Courant ïh -3 iai weten hóe, neemt het ingei ktterdams Nieuw sblatL, -• fear zh die krant iïatis bij. Alsook jon l{ke mandag een .po# omplete sportkrant i gé leur. Over een sterk j iel» ïam ^sproken., onsó D aansluitend een maand giro) „Martaalabonnemem (eigen iD aansluitend een W»1 j betaUngsvoorkeur) atö Pos^codejvconPl5 i I Ta'af^"n I Opzenden ineen er,vetop «M 1 ronder posiaege! a»n he cP Rotterdams Nieuwsblad. IT$ ^3000 VB Roimid^, Schiedam Tussen bewoners en winkeliers van de Schiedamse binnenstad bestaat een meningsverschil over de trambaan, die op de Broersvest wordt aangelegd. Bewonersvereniging Schie- en Lange Kerkstraat wordt dam-Centrum stelt zich ach ter de gemeentelijke plannen om de trambaan aan de Pas sage-zijde van de 'vest' te realiseren. Eerder al spraken de middenstanders hierover hun onaanvaardbaar uit; zij willen de tram over het mid den van de Broersvest zien rijden, omdat dan het Iaden en lossen voor hen eenvoudi ger blijft. Volgens de bewoners vereni ging weegt de veiligheid van de voetgangers op tegen com merciële overwegingen. In- en uitstappen op de tram kan be ter plaatsvinden binnen het voetgangersgebied, zo rede neert zij. maar dan moet de trambaan wel duidelijker aan gegeven worden dan de ge meente Schiedam van plan lijkt. Gras op de trambaan is voor de bewonersvereniging dè oplossing. De voetganger kan dan beter zien wanneer hij zich op de trambaan be geeft en dat voorkomt veel ir ritant getingel, als de trams kamen aanrijden. Daarnaast zou gras geluid absorberen. Bijkomend voordeeltje is, dat de niet al te groene binnenstad er wat groen bij krijgt die aan sluit op de bomenrij op de Broersvest. De bewonersvereniging is te gen een lus in de trambaan, gesitueerd bij de Hema. De verkeerssituatie bij Boterstraat toch al niet erg overzichtelijk genoemd. Ook wordt de toe gang naar het centrum via de Kreupelstraat dan bemoeilijkt, meent de vereniging, die el ders in haar brief aan burge meester en wethouders zegt dat de toegang tot het centrum eerder moeilijker dan gemak kelijker moet worden ge maakt Daarom Is zij tegen een entree tot het kaalslaggebied en Broersveld via het Heren - pad, voor verkeer dat vanaf de Koemarkt komt. Ook de win keliers hadden tegen dit voor nemen van de gemeente be denkingen. De bewonersverenïgïng van de binnenstad zou graag zien, dat vrachtverkeer niet langer via de Koemarkt naar de be drijven aan de Buitenhaven weg gaat, maar via de Maas dijk. Daartoe zou de Buitenha venweg tassen Koemarkt en glasfabriek afgesloten kunnen worden voor vrachtauto's. Ais daarvoor het bruggetje in de Buitenhavenweg zou moeten wijken, ziet de bewonersvere niging geen bezwaren, want zo'n plan bestond op het stads kantoor al. Een bushalte bij de Koemarkt- brug ziet de vereniging niet zitten. Evenals de winkeliers stellen de bewoners een ge combineerde tram/bushalte op de kop van de Koemarkt, hij C A, meer op prijs. VlaardingenDe gemeente Vlaardingen krijgt geen extra geld van het rijk uit de pot 'knelpuntengelden'. De ge meente had het rijk om een extra bijdrage verzocht om een aantal extra sociaal-culterele activiteiten in Vlaardingen op te zetten. De gemeente had on der meer het plan om in Holy een cultureel centrum op te zetten. Hiervoor was echter wel geld van het rijk nodig om dit te realiseren. Herhaaldelijk verzocht de gemeente Vlaar dingen om extra geld, maar steeds kreeg hei nul op request van de staatssecretaris. Deze oordeelde dat Vlaardingen al genoeg geld rechtstreeks krijgt van het rijk en nu niet in aan merking komt voor een extra bijdrage. De gemeenten die de afgelopen jaren met wat min der geld ziin bedeeld gaan voor. Vlaardingen heeft zich nu, zij het morrend, bij het be sluit van de staatssecretaris neegelegd. Schiedam In "anTTt van burgemeester Cony- beare uit Folkestone mocht voorzitter Van Aalten van de Rijn mondband gisteren bur gemeester Te Loo een ca deau overhandigen. In» houd was een kopergra vure van de stad Folkes tone. In een bijgaande brief bedankte de engel se burgemeester Te Loo voor de reproductie van een oude Schiedamse s tad sp rent. Te Loo werd het cadeau overhandigd naar aan leiding van het optreden van de Bijnraondband op het carnaval van Fol kestone vorige week. De Rijnmond hand is In middels teruggekeerd na een succesvolle week, waarin maar liefst tien concerten gegeven wer den. Vooral echter trok de Rijnmondband de aan dacht door hun kos tuums met de hoge be re- mutsen. Volgende week trekt de Rijnmondband naar Breda om daar vijf avonden deel te nemen aan de taptoe. Verder rijn zij druk bezig met het voorbereiden van het drumband festival in sep tember. Rotterdam In het proces tegen drie van heroïnehandel verdachte Turken zijn zware straffen geëist Zo boorde de hoofdverdachte van het drietal, de 41-jarige Maasslui- zer Serif V., door de officier van justitie zes jaar tegen zich eisen. De officier van justitie, tnr Coppens, zei de zaak zeer ernstig te nemen en achtte in elk geval bewezen dat Y. aan ver schillende personen heroïne had gele verd en zeker „geen beginner" kon worden genoemd. Hel voornaamste feit dat tijdens het gerechtelijk onderzoek aan het licht was gekomen, was naar de mening van de officier nog niet eens zo zeer de heroïnehandel op zich, maar de poging vanuit Turkije via Bulgarije en Joegoslavië heroïne net land binnen te brengen. De officier meende over harde bewijzen te beschikken dat Y. zeer nauw oij deze hero'ïnetransporten betrokken is geweest. Y. zelf, die al vijftien jaar in Nederland woont en een rijschool heeft in Maas sluis, omschreef zijn eigen rol in het ge heel van de heroïnehandel als die van tussenpersoon. Hij was, vertelde hij, door zjjn landgenoten A, B en C (na men noemen durfde of kon hij niet) uit Den Haag benaderd om heroïne te le veren aan een zekere 'Robbie'. Uit zwakte had hij daaraan toegegeven, maar zijn betrokkenheid bij de heroï- netransporten zelf bleef hij hardnekkig ontkennen. Toch bleek uit het verhaal van de offi cier dat Y. regelmatig zwerftochten maakte door de Bulgaarse en Joegosla vische regionen. In het laatste land heeft Y. negen maanden moeten zitten, toen hij tijdens een van de omzwervin gen gesnapt werd op handel in hash. In zijn vaderland zelf, erkende Y., staat hem bovendien nog een gevangenis straf van twintig dertig jaar te wach- De zaak tegen de drie Turken kwam enige maanden geleden aan het licht toen aan de Joegoslavisch/Bulgaarse grens Ibrahim S. aangehouden werd, in wiens auto zo'n vijf kilo heroïne ver borgen bleek te zijn. Uit door de justitie afgetapte telefoongesprekken van Y. hleek de autorijschoolhouder op dit transport ook toespelingen te hebben gemaakt. Voor Coppens een be wils te meer dat Y. „niet zomaar een ktpiry? jongen was". Hoewel de advocaat van de verdachte meende dat schuld boven twijfel stond en er nauwelijks verzachtende omstan digheden aan te voeren waren, geloof de de raadsman, dat Y. zeker niet een van de grootste schakels uit de heroïne- kongsi kon zijn. De groten de myste rieuze Turken A, B en C blijven al tijd buiten schot, zo meende hij. Zpc jaar gevangenis, vond hij daarom wel wat erg veel. Uitspraak over veertien dagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1