SCHIEDAMSC- COURANl deze Ambtenaren later voor de rechter Brandpreventie veel strenger 3 krant Winkelbedrij ven bezorgen o verlast r s Verbouwing minder rigoreus J m PvdA en PPR stellen vragen over'Sien' Voor kantoren en winkels: Centrum stelt voorwaarden aan dansschool Ha jee Bijna 2000 mensen willen naar Schiedam Projectgroep voor Snayer- bergingen Maassluise zandaffaire: 0 Proefproject in Schiedam Illegaal gepakt Donderdag 28 augustus 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 167-4 PAGINA Broersvest 3 - telefoon administratie 263031 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETKEL ojtiiitiitiiiiiiimiiimiiiiniiiimiiminiiiiiiimmiimiuiiiiiiiKiMiiiniuiiituminmiiiiniiiiiiiminaiiiniinuiiiiiiiiiimitiiiiiinniiimiiiiiiiiiiiiiiiiig 1 Maassluis De verbouwing van het gemeentemuseum in 2 Maassluis zal heel wat minder rigoreus worden aangepakt. In I het investeringsprogramma B 1960/1983 was voor verbou- 1 wing 750.000 gulden uitgetrok- ken. Tijdens de behandeling 2 van de meerjarenbegroting in juli maakte de fractie van de VVD nogal bezwaar tegen de hoogte van dit bedrag. Ook I andere fracties konden zich er maar moeilijk mee verenigen. Nu het investeringsprogram- ma dinsdag opnieuw in de iraad wordt besproken heeft I hel college bakzeil gehaald. Voor de verbouwing van het museum is nu een post van 400.00 gulden opgevoerd. Het vrijkomende bedrag van 350.00 gulden wil de gemeente bestemmen voor het Sociaal f Cultureel Plan, inclusief het 1 peuterspeelzaalwerk. De mi ll nister is zelfs bereid, in het ka- der van het Arbeidsplaatsen- plan, om de salarispost van B drie werkers op het terrein 5 van de kinderdagverblijven S geheel te subsidiëren. Dit heeft echter wel de nodige conse- quenteis voor de gmeente met betrekking tot de accomodates en hogere exploitatiekosten. 1 Het college weet nog niet hoe 5 het bedrag verder verdeeld moet worden. tuiiiniimmiintninmiimuiiimi Maassluis Het zit de frac ties van de PVDA en de PPR niet lekker dat in hei jongerencentrum aan de Lange Boonestraat een ver bouwing is begonnen, waar door het vro uwen on t moe tin gse ent rum Sien voor gro te moeilijkheden is ge plaatst De jongeren van het centrum braken namelijk een muur in het pand weg, waardoor de afgescheiden ruimte van Sien 'bloot' Gemeente vraagt isolatiebijdrage alvast aan Vlaardingen De gemeente gaat haast maken met het aan vragen van de rijksbijdrage voor het isoleren van gemeen tewoningen in het kader van de energiebesparing. Op het Vlaardingse stadhuis heeft men vernomen, dat de isolatie- pot van het betreffende minis terie niet al te veel geld meer bevat. Het is daarom nuttig, de aanvragen snel de deur uit te doen, ook al zijn de plannen nog niet geheel afgerond. Het overleg met de bewoners van de gemeentewoningen moet bijvoorbeeld nog helemaal van de grond komen. De isolatie van de gemeente woningen zal worden voorbe reid in projectgroepen, die voor elk van de afzonderlijke complexen worden ingesteld. De bewoners worden nauw bij het overleg betrokken. Na de isolatie zullen de huren van de gemeentewoningen moeten worden aangepast. In de prak tijk betekent dat, dat acht pro cent van de investeringen in de huizen bij de huidige huur prijs wordt geteld. De commissie voor stadsont wikkeling is deze week ak koord gegaan met voorstellen een de gemeenteraad voor de drie eerste complexen. Als de raad die voorstellen eveneens goedkeurt kan de rijksbijdrage alvast worden aangevraagd. Jtoardingen Wethouder Bas Goudriaan heeft er geen moeite mee, een project* §roep aan te stellen voor het ftaliseren van bergingen foor bet complex van 210 zo- genaamde De Snayerwonin- ""•■n In Vlaardlnger Ara- «ent, in de omgeving van de Van Hogendorplaan. P'e projectgroep zal wel met Ieen gerichte taakopdracht aan het werk moeten. Vooraf zul ten door de gemeente eisen worden gesteld aan de maxi male kosten. Vast staat dat de huren niet meer dan 27 gulden kwam te liggen. Door die verbouwing was het één grote ruimte geworden. De vrouwenorganisatie wist van deze plannen niets af. Nu moeten zij op zoek naar een andere ruimte in Maassluis, maar weg uit het jongerencen trum willen de vrouwen ei genlijk helemaal niet. In schriftelijke vragen aan het college willen de PVDA en de PPR nu weten of de gemeente wel toestemming heeft gege ven voor de verbouwing. Ook vragen zij zich af of de ge meente zich kan verenigen met de wijze waarop met de belangen van Sien is omge sprongen. Tevens willen de fracties van het college horen hoe deze het probleem denkt op te lossen. Mocht er voor de vrouwenorganisatie geen op lossing worden gevonden, dan zijn de vrouwen van Sien van plan om actie te gaan voeren. De ouderenbonden werken er hard aan: 65- plussers moeten meer betrokken worden bij de samenleving. Met anderewoorden: achter de kanariepiet vandaan. Pagina drie. De grote klus voor Ontmoetingscentrum West zit er op: het samenstellen van het nisuweprogramma.Nü de uitvoering nog. FC Cambuurviel tegen, vonden de FC Vlaardingers. Maar in de slotfase ontstond toch enige onrust. Pagina vier. Maassluis De president van de Rotterdamse recht bank, mr P. W. M. Broekho ven, heeft de rechtszaak te gen twee hoge Maassluise ambtenaren, die er van wor den verdacht een belangrijke rol te hebben gespeeld in de zogenaamde zandaffaire rond het bedrijf De Jager en Klein, aangehouden. De zit ting, die voor vandaag op de rol stond, is uitgesteld tot 7 oktober. De Rotterdamse officier van justitie mr. J. Copper heeft de beide ambtenaren, de direc teur van gemeentewerken en de chef van de Maassluise ci- viel-lechmsche dienst, laten dagvaarden op verdenking van valsheid m geschrifte. Zij zouden een rol hebben ge speeld in de ophehttngsaffai re, waarbij Maassluis door het Oud-Beijerlandse aanne mingsbedrijf voor vele hon derdduizenden guldens zou zijn opgelicht. Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat zowel de rechtszaak tegen het Oud- Betjerlandse bedrijf als tegen de ambtenaren tegelijkertijd zou plaatsvinden. Als datum vaor deze rechtszitting, die dan een hele dag zou duren, was 28 oktober vastgelegd. Dc verdediger van de beide ambtenaren was echter van mening dat een dergelijk uit stel onaanvaardbaar zou zijn. De president van de recht bank kon hierin meevoelen. De ambtenaren zullen nu op 7 oktober voor de rechter moeten verschijnen. De zandzaak zelf blijft op 28 ok tober gepland staan. Vast staat overigens wei. dat beide zaken door dezelfde strafka mer. onder leiding van mr Broekhoven, zullen wor den behandeld. Schiedam Theaters, kantoren, winkels en bedrijven die gemiddeld meer dan vijftig per sonen herbergen, gaan binnenkort onderwor pen worden aan nieuwe brandvoorzieningen. Per 1 september gaat een nieu we brandverordenïng van kracht De oude verordening, die dateerde van 1911, Is al en kele malen aangepast maar sloot niet meer aan bij de brandvoorzieningen die tegen woordig nodig zijn. De nieuwe |Per maand omhoog mogen, lyver het maken van bergin- n wordt al jaren gesproken, de huizen zelf is nauwelijks opbergruimte Ce vinden. De gemeente voelt er niets voor, oe goedkoopste oplossing te ^tezen, die zou inhouden dat m de groenstroken rond de woningen schuren gebouwd worden. Goudriaan: „Daar V°el ik niks voor; dan maak je ?r meteen een soort achter buurt van," In de komende weken zal «rst geprobeerd worden, een fb®de kostenopzet te maken, volgens de eerste berekenin gen zou de gemeente er een behoorlijk bedrag op moeten bijpassen. Het is onzeker of er bijdrage van het rijk te verwachten valt verordening past bij de bouw verordeningen zodat eindelijk gewerkt kan worden met een gesloten circuit. De voornaamste wijziging die de verordening met zich mee brengt, is wel dat men gaat werken met gebruikstoestem- mingen. Dit houdt in dat nieu we en bestaande gebouwen aan een aantal brandpreven tie ve bepalingen moeten vol doen. Vervolgens moeten zij dit melden bij de brandweer, die hen gebruikstoestemming geeft als het pand aan de bepa lingen voldoet. Voor de be staande gebouwen is een over gangsregeling getroffen. In en kele jaren zullen de bestaande gebouwen trapsgewijs onder de bepalingen gaan vallen. Over nieuwe gebouwen moet twee maanden voor ingebruik neming melding worden ge maakt oij de brandweer. Wan neer gebouwen tijdelijk een ander bestemming krijgen, moet ook daarvoor een tijdelij ke gebruikstoestemming aan gevraagd worden. De nieuwe brand verordening moet het brandgevaar sterk verminderen. „Het is een mis schien wel wat impopulaire regeling die van kracht gaat, maar de preventie is dc eerste prioriteit die wij stellen," sprak brandweercommandant Metaal gisteren. „Je geeft mensen zo een stuk bescher ming." De kosten voor het aanpassen van de preventiebepalingen zijn voor de verantwoordelijke eigenaar van het pand. Schiedam De gemeente Schiedam is uitgekozen als landelijk proefproject voor een nieuwe vorm van voorlichting voor kanker bestrijding. De jaarlijkse nationale collecte voor het Koningin Wjlhelmma Fonds zal in Schiedam ge paard gaan met een uit voerige enauête onder de bevolking, hoe in samen werking met andere vrij willigersorganisaties meer hulp geboden kan worden aan patiënten met kanker en hun gezinnen. De collectanten die van 25 augustus tot en met 6 sep tember weer de ronae doen, zijn uitgedost met enkele informatieformu lieren in diverse talen. De collecte staat rechtstreeks in verband met het project 'Omgaan met borstkan ker', wat reeds enige tijd in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis bezig »s. Te vens sluit het aan bij de 'after-care'-groep voor vrouwen met borstkanker in Schiedam. Naaldwijk De politie van Naaldwijk heeft proces-ver baal opgemaakt tegen een tuinder uit die plaats, omdat deze werkgelegenheid heeft verschaft aan een illegale bui tenlander. Deze handeling is in strijd met de l-november- wet. Een contróïe van de poli- tie wees uit dat op een bedrijf r een illegaal in ons land verblij- vende Turk werkte. De 24-ja- rige man die in Den Haag woont, zal aan de vreemdelm- u; genpolitie van die stad worden d overgedragen. Volgens de bewoners moet er snel iets aan de toestand in de Adriaan Pauwstraat verbeteren. Schiedam Onder twee voorwaarden is de bewo nersvereniging Schiedam- Centrum bereid haar bezwa ren tegen de dansschool van Wira Hajee in te trekken. Hajee zou alleen zwak-alco- hollsche dranken mogen verkopen en zijn sluitings tijden moeten vaststellen op elf uur 's avonds doorde weeks en hall twaalf op za terdagavond; èn de bestem ming van het hoekpand Da m/Oude Sluis zou zo nauw omschreven moeten worden, dat in de toekomst de komst van een discotheek of ande re horecagelegenheid daar verhinderd wordt. Als aan die voorwaarden niet voldaan wordt, handhaaft de bewonersvereniging van de binnenstad haar beroepsschrift tegen het besluit van BenW om Hajee een bouwvergun ning voor zijn dansschool te verlenen. V6ór 15 september zullen B en W beslissen of de vergunning voor Hajee wordt ingetrokken. Afgelopen maandag heeft eer» hoorzitting plaatsgevonden, waarbij de bewonersvereni ging en Hajee hun standpun ten nog eens uiteenzetten te genover wethouders Chris Zij develd en Reinier Scheeres. De vereniging richtte haar kritiek op het feit, dat de be stemming van het hoekpand op de Dam voor een deel 'wo nen' is. Die bestemming is in de vergunning zonder meer gewijzigd. Ook is de vereni ging bezorgd over de geluid hinder; een isolatieplat», beho rend bij de vergunning, i$ nooit ter inzage gelegd en de vereniging had daar graag in spraak in gehad. Hajee zegt van plan te zijn tot zijn penstoen de dansschool te blijven runnen, zodat de om wonenden niet bang hoeven te zijn dat er een discotheek komt. Bovendien wil Hajee er een ordentelijke school van maken, waarvan niemand last behoeft te hebben. Een volle dige alcoholvergunning had hij aangevraagd, eigenlijk al leen omdat hij daarvoor de vereiste papieren bezat. VlaardingenHet is volgens de bewoners van de Adriaan Fauwstraat triest gesteld met hun straat. Twee grote winkel bedrijven bezorgen nu al jaren de bewoners een grote over last „Ik woon al meer dan 19 jaar in de straat en al die tijd staan die rolcontainers in de weg. De troep ruimen ze nooit op waardoor alles op de straat en in de boqes terecht komt Die containers blokkeren ook nog eens de straat, terwijl de winkelbedrijven de beschik king hebben over een blinde muur waar ze die krengen kwijt kunnen," vertelt bewo ner A Poot. Een oplossing voor het pro bleem van de bewoners van de Adriaan Pauwstraat ligt voor lopig nog met in het verschiet. De politie heeft inmiddels wel toegezegd om een verscherpte controle te gaan uitvoeren in de straat. Schiedam Bijna tweeduizend mensen van buiten Schle- dam willen zich graag in de jeneverstad vestigen, omdat zij f hier of in dc buurt hun werk hebben. Iloewel de stad rif 'leegloopt' cn zijn inwoneraantal in tien jaar tijd zag dalen ij I van 83.313 naar 74.680, is er veel vraag naar Schiedamse hui- 'J zen. Daarnaast telt Schiedam nog eens meer dan zesduizend woningzoekenden binnen zijn grenzen, zodat de totale vraag naar woonruimte per 1 augustus is gekomen op 7995. Dat getal geeft overigens een enigszins vertekend beeld, om dat veel niet-Schiedammers, die bij het bureau huisvesting in Schiedam voor een woning staan ingeschreven, zich ook in andere Rijnmondgemeenten hebben laten inschrijven. In 951 gevallen is er sprake van woningzoekenden, die een economische binding met Rijn mond hebben. Of zij dan in Schiedam wonen of in buurge meenten, maakt dan niet alujd zoveel uit. In 976 gevallen is er echter sprake van niet-Schie- damraers, die in Schiedam werken en daar ook het liefst zouden gaan wonen. In de afgelopen maand heeft het bureau huisvesting in Schiedam 183 mensen aan een huis kunnen helpen; onder die gelukkigen waren er 36 af- komstig van buiten de stad. In I de nieuwbouw van Woud- hoek-Noord konden maar acht i'j mensen terecht, want tijdens de bouwvak vakantie schoot het daar niet hard op. Opval lend was deze keer, dat alle 1 feholpenen bij het bureau aan e 's-Gravelandseweg stonden ingeschreven. Meestal bevin den rich er ook niet-ingeschre- venen onder, die om zeer uit- li eenlopende redenen toch een f, voorkeursbehandeling nodig !i hebben boven mensen die al i jaren op de wachtlijst staan. -i Meer dan 2600 mensen onder de Schiedamse woningzoeken- den zijn volgens de normen j 'voldoende gehuisvest', maar willen graag een huis in een 1 andere omgeving.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1