SCHIEDAMSCHE COURANT C J V wil j eugdg< ebouw in Holy-Noord Ik «neem c dé woef Voltreffer Rudle Koo Geen nationale status voor Visserij museum krant Eurotax gaat wagenpark vernieuwen VVD-leider vreest schadelijk gevolg actie Hans Konings Wegsleep- regeling van kracht PvdA en PPR: publiek moet ook meepraten Verzoek om grond al ingediend Doe je werk met meer tact Maassluis wil een onderscheiding Beloning voor held Xander Bijl iber jffjjdag 29 auguslm 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 168—12 PAOINA'3 Broerevest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - Idachlendiemt 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL BEWTH krijgt alsnog subsidis voor haar spektakel in de Gusto-' hallen. Pagina twee. DeVlaardingse sociëteit B'Bwanaheeft ambitieuzeplannenje ambitieus? Pagina drie. Bijna een echte taptoe ophetVeerplein. Zonder militairen. Pagina vijl. Weer twee extra sportpagina's, in het kader van het nieuwe voetbalseizoen. Pagina zeven en negen. FCVIaardingen heeft grote verwachtingen van Henk den Arend. Pagina elf. Vlaardingen De onlangs ;door de gemeente Vlaardin- aangekondigde wcgslëe- pregeling is met ingang van maandag aanstaande offi cieel van kracht. Dit bete kent dat de politic foutief geparkeerde wagens kan wegslepen en in bewaring nemen. De kosten van het wegslepen cn stallen komen voor de rekening van de ei genaar of hestuurdcr van de wagen. Naast de wegsicep- kosten komt dan nog eens de boete die kan worden op gelegd door de officier van justitie. Het wegslepen van een wagen 'komt minimaal neer op onge veer 110 gulden, exclusief de boete die ongeveer 40 gulden :begd raagt. De voornjkosten van de takelwagen bedragen 'f 67,50. De sieepkosten bedra den 16,50 per kwartier en 72,50 per gesleepte kilometer. Het bewaadoon bedraagt 16,05 voor een periode van 12 uur. Voor het wegslepen van de foutparkeerders heeft de ge meente een speciale takelwa gen aangeschaft. Dat bleek no dig omdat de in de stad geves tigde garagebedrijven niet stonden te trappelen van onge duld om het wegsloepkarweti uit te voeren. Het belangrijk ste argument was, dat zij dan ^el eens gedwongen zouden kunnen worden, de auto's van hun klanten te moeten wegsle pen. Proef met Chevrolelten nadeligvoor Mercedes? Sch i ed am Eurotax BV gaat de komende jaren een groot deel van zijn wagen park vernieuwen. Op proef rijden momenteel drie taxi's van het merk Chevrolet cn als de bevindingen daarmee goed zijn. is er een gerede kans dat de Mercedes er bij het taxibedrijf geleidelijk aan uitgaat Het gaat dan om een mi lj oen en zaak, want het wagenpark van Eurotax telt meer dan honderd auto's en deze kasten gemiddeld veertigduizend gulden per stuk. Leverancier van de Chevroletten zou het zuster- bedrijf van Eurotax BV zijn, de eveneens aan de 's-G ra ve la ndseweg gevestigde Euro- Autoservicc BV (EAS). Dit bedrijf en Eurotax hebben dezelfde directie- Dit onofficiële nieuws kon gistermiddag nog niet wor den bevestigd, omdat de di rectie zich in een belangrijke vergadering teruggetrokken had. Ook vóór die vergade ring was directeur J. van der Meer telkens „net even weg". Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat het voorlopig alleen om een proef met de drie Chevrolet ten. Daarbij wordt gedacht aan een uitbreiding van in- validentaxi's, omdat de vraag daarnaar almaar toe neemt. Of de taxiritten voor invaliden ook goedkoper worden, zoals een gerucht wil. kon de woordvoerder niet meedelen. De EAS importeert Ameri kaanse automobielen. Het bedrijf is jaren geleden opge zet, toen de Eurotax-directie het handelen met andere au todealers financieel te on voordelig vond. Via een aparte, eigen BV kon men beter uit de voeten. De Che- vrolctten, waarin de EAS handelt, zijn naar verwach ting in het gebruik voordeli ger dan Mercedes; zij lopen op gas in plaats van diesel. Onderdeel van Eurotax is de ARB. die wagens inzet voor trouwerijen, begrafenissen en society-gelegenheden- Of deze wagens ook vernieuwd zullen worden, is onduide lijk. Een gemiddelde taxi gaat nooit lang mee door het vele gebruik ervan. Vernieu wingen vinden dus met grote regelmaat plaats, maar door gaans met kleine aantallen wagens tegelijk. Dat zou ook opgaan voor een mogelijke verschuiving van Mercedes naar Chevrolet hij het Schie- damse taxibedrijf, Het ligt niet voor de hand, dat bij een gebleken goedkoper gebruik van dc Chevroletten de taxi ritten in prijs dalen. nwi? o Eurotax en rijn zusterbedrijf EAS zijn naast eikaar gevestigd aan de 's-Gravelandseweg in Schiedam. Schiedam PvdA en PPK zijn cr grote voorstanders- van het publiek bij com missievergaderingen tc la ten meepraten over agenda punten. Zij vinden het ex periment bij de commissie voor vorming en recreatie, dat mieer d3n anderhalf jaar geduurd heeft, ge slaagd en zien dat meepra ten als een belangrijke ver betering van de inspraak van dc burgers. Het CDA twijfelt nog en staat een nieuwe experi menteerfase voor, maar dan voor andere commissies dan die van wethouder Herman Posthoorn. De overige poli tieke partijen waren gister avond niet vertegenwoor digd op de vergadering, die onder meer hierover werd gehouden in het stadhuis; de mening van VVD, D'öü en CPN is derhalve onbe kend. PvdA-fractievoorzitter Lou van der Stel vond, dat het experiment in Posthoorns commissie nu lang genoeg geduurd heeft. Hij wil de mogelijkheid voor burgers om mee te praten uitgebreid zien. Ooi? Herman Noorde- graaf (PPR) is daar voor stander van, al wees hij erop dat een dergelijk be sluit niets om het lijf heeft voor die commissies, waar toch nooit publiek komt, Siem Rosman (CDA) zou het meepraten van burgers niet graag- mogelijk ge maakt zien in de raadscom missie voor ruimtelijke or dening, Juist daar is altijd relatief veel publiek. Alt dat allemaal gaat meepra ten, kan het vergaderen lang gaan duren, vrecsi Rasman. Burgemeester en wethou ders gaan zich hierover be raden. Vlaardingen De Christelijke Jeugd Vereni ging 'Liefde'en Vrede' onderzoekt de moge lijkheid, om in Holy-Noord een gebouw neer te zetten, dat moet ingezet voor jeugdwerk-ac tiviteiten. De plannen zijn al zo ver gevor derd, dat er een verzoek aan de gemeente is gestuurd om een stuk grond voor dit doel te bestemmen. Uit eerste informele contacten met verantwoordelijk wethouder Cees Bot is volgens het CJV gebleken, dat de gemeente wel wat voelt'voor het initiatief. CJV 'Liefde en Vrede' doet erg veel in Holy-Noord, De ac tiviteiten, die de vereniging in die wijk ontplooit, ondervin den een geweldige belangstel ling. Het is ïelfs voorgekomen dat voor bepaalde jeugdclubs zoveel interesse aanwezig was. dat bij clublcidcrs thuis kin derclubs gehouden werden. De CJV huurt regelmatig een zaal x'an de Vredeskerk aan de Ol- mendreef. maar dat is geen ideale oplossing. Niet alleen biedt dit kerkgebouw veel te weinig ruimte; ook £orgt het feit dat 'Liefde en* Vrede' slechts gast in het gebouw is wel eens voor minder plezieri ge toestanden. Daarnaast is in Schiedam VVD-raadslid de afgelopen jaren al bij tal van gelegenheden overduide lijk naar voren gekomen, dat er juist in Holy-Noord een enorme behoefte is aan een onderkomen voor de jeugd. Het bekijken van de mogelijk heden tot nieuwbouw in Holy- Noord was een van de op drachten, die een enige tijd ge leden ingestelde gebouwen commissie van het CJV op zich heeft genomen. De com- J Gerard Verhulsdonk vindt dat enkele activiteiten van zijn collega-raadslid Hans Konings (PvdA) schadelij ke gevolgen kunnen hebben voor het bestuurlijk functio neren van de stad Schiedam. Dat zegt Verhulsdonk in een commentaar op eerder ge stelde schriftelijke vragen van Konings inzake de huis regel op het stadskantoor waar raadsleden niet direct missie heeft zich daarnaast j door ambtenaren geïnfor- ook beziggehouden met een f meerd kunnen worden. Dat studie naar de toekomst van I 20U eerst moeten gebeuren de beide CJV-gebouwen in het j via de wethouders. Konings centrum van de stad: Obadju in de Willem Beukelszoon- straat en Triangel in de Fran senstraat. Het wordt steeds moeilijker beide gebouwen rendabel te exploiteren. Er zijn binnen de vereniging ai stemmen opgegaan, om Obadja af te stoten. Of de nieuwbouwplannen in Holy-Noord in de praktijk te stelde tot tweemaal toe vra gen, omdat hij na dc eerste keer vond dat het college van B en W hem niets wijzer had gemaakt over bedoelde huisregel. Verhulsdonk is cr verontrust over. „Hel hardnekkig ge wroet van mijn collega-raads lid Hans Konings noopt mij als veteraan m de raad met een iinniiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiinitiiiiiimiiiiiMiiiiit: Dit nieuwsblad, waann u al het nieuws uit eigen cmgevmg kun! vinden, word! zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. aal*'- - et realiseren zijn is nog niet hele- j ervaring vanaf 1962 en getei».- maal duidelijk. Veel zal afhan- 1 - 1 gen van de financiële mede werking, die de gemeente kan geven. 'Liefde en Vrede' is overigens niet geheel van de gemeente afhankelijk: de ver eniging heeft in de loop der ja ren door een zuinig beleid een redelijk kapitaal weten te ver garen cn zou een flink deel van de stichtingskosten voor eigen rekening kunnen ne men. - uiiiimiiimtiiiimimiiiiiiitimiimjimiiiitimiiimfr. 'Liefde cn Vrede' staat overi gens aan de vooravond van een week vol activiteiten. Morgen begint een groot scheepse startweek, die in alle wijken voor activiteiten zorgt. Meer daarover op pagina drie. lerd door vele socialistische wethouders, mede te delen dat, ondanks mijn liberale vi sie op het maatschappelijk ge beuren, mij nog nimmer door een ambtenaar, hoe hoog ol laag ook op de ladder ge plaatst. enige informatie n> onthouden," aldus de VVD- fractieleidei gisteren m een reactie Verhulsdonk verder „Dat geldt voor elk college dal tk vanaf 1962 heb ondergaan. Ik zij li de heer Komngs aanraden met enige tact, indien aanwe zig. zijn raadslid maatschap uit te. dienen Het gevaar is im mers aanwezig dal dooi zijn toedoen er een vei starring op gaat treden tussen raadsleden 1 mVlaardingen - Niemand minder dan Rudi Koopmans opende gisteravond de boks- en recreatieclub HK aan 1 de Vetteoordsekade in Vlaardingen. Achter de nieix- we clubdie lid wil worden van de boksbond, gaan f Johan Har tog en Jan Kooning schuil De opening ging gepaard met een rechtse van Rudic. vol op hei 5 gezicht van Mohammed AU, die op een affiche op de I s toegangsdeur was afgebeeld. aiiHiiiiiiimmifiiiiiimmiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiminmiiiitiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiifimrë Maassluis De gemeente Maassluis wil af van de va riëteit in gemeentelijke on derscheidingen.. Daarom stelt het college de gemeen teraad voor om één gemeen telijke penning vast te stel len: de erepenning der ge meente Maassluis. In 1958 had de gemeente be sloten om naast het ereburger- schap een gemeentepenning jn goud en zilver in te stellen. Deze verordening wordt, als de gemeenteraad er tenminste mee akkoord gaat, nu inge trokken. Het is de bedoeling om de erepenning uit te voe ren als een legpenning in zil ver, bedekt met een laagje goud. De kosten voor de aan schaf van tien van deze onder scheidingen wordt geraamd op 1250 gulden. De~ raad wordt voorgesteld om een krediet te verlenen om tot aanschaf over tfegaan. Den Haag Staatssecretaris Wallis de Vries voelt er niets voor, het Vlaardingse Visserijmuseum een nationale status te geven, zodat het museum ook geheel door de staat zou kun nen worden betaald. Dit heeft de bewindsman geantwoord op schriftelijke vragen, die de PvdA-kamerleden Rie de Boois en Peter Roels hadden gesteld. Eerder is er vanuit het museum zelf en door het Vlaardingse gemeentebestuur al di verse malen op aangedrongen, dat dit moet gebeuren. De jaarlijkse subsidie voor het museum drukt zwaar op de ge meentebegroting. Volgens het antwoord van Wallis de Vries zou permanen te subsidie door het rijk, waar mee het museum „nationaal" zou worden, niet passen in het, beleid van het ministerie van landbouw en visserij en dat van CRM. Zelfs over het bij passen van het tekort op de begroting van het museum wil de bewindsman geen toezeg ging doen. Daarover wil bij eerst overleg met het bestuur het museum en de ge meente Vlaardingen en met andere betrokkenen, zoals de Visserijmusea in Schevenin- gen en Enkhuizen, Museumdirecteur Joop van Dorp heeft teleurgesteld ge reageerd op het bericht, maar hij zegt er meteen bij: „We hadden eigenlijk niet anders verwacht. Er "wordt zo ver- schikkelijk bezuinigd dat hier zeker geen geld voor is. Ik vind het wel vreemd dat dit .antwoord er nu ligt zonder dat eerst overleg met ons bestuur en met Vlaardingen is ge voerd. Daar hadden die ka merleden namelijk wel om ge vraagd." enerzijds en het college met het ambtenarenapparaat an derzijds. Ik ben dan ook blij dat het antwoord van het col lege aan de heer Konings dui delijk en zonder dubbele bo dem hein aan de kaak stelt, die niet uitblinkt in diploma tiek gevoel. Daardoor behar tigt hij de belangen van zijn socialistische kiezers (helaas zijn dat er nogal wat) onzorg vuldig en dreigt hij tevens de PvdA met te slepen in een on verkwikkelijke scheiding der geesten in deze partij Verhulsdonk: „Dat moet mij van het hart. want de activi teiten van Konings kunnen schadelijke gevolgen hebben voor het bestuurlijk functione ren van onze stad en ik zie met graag dat goede raadsle den, en die zijn er gelukkig nog, de weg van Ruurd van der Veer zuilen volgen." Hans Konings was voor com mentaar niet bereikbaar. Inmiddels heeft het college antwoord gegeven op de vra gen van Hans Konings. In de antwoorden maakt het college Konings duidelijk dat nergens geschreven staat dal informa tie altijd via medeweten van wethouders verstrekt wordt. Het college wijst Konings op zijn werkwijze, waarin hij be hoefte schijnt te hebben aan reglementering over het ver strekken van informatie. Het college is van mening dat slechts bij uiterste noodzaak ieglementen voor de samen werking van mensen moeten worden vastgelegd, omdat deze onvermijdelijk een nei ging tot verstarring en ont menselijking hebben. Daarmee stelt het college zich overigens soepeler op dan bij de beant woording van Konings' eerste vragen; het college zelf leek toen vast te willen houden aan strakke regels. Vlaardingen De negenja rige Xander Bijl krijgt uit handen van burgemeester Wint Kieboom een beloning namens het Carnegie Hel denfonds. Dit feestelijke feit zal op woensdag 10 septem ber plaats vinden. De jeugdi ge Vïaardinger had op woensdag 4 april de achtja rige Kadir Sahin uit de sin gel naast de Burgemeester Pruissingel gered. Voor deze daad is hij^ door de burge- meester bij het Camegie Heldenfonds voor een belo ning voorgedragen. De stich ting is hiermee nu akkoord gegaan. De uitreiking zal om 14.00 uur op het stadhuis in de kamer van de burge rmeester plaatsvinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1