m mm u Ik -iieeiii- dëjiraef Vrouwenmiddag groot succes Geen subsidie patiëntenwinkel Provincie moet goedkeuring opschorten WÊÊSffm^m Meer buitenlanders werkzaam in Schiemond krant Uitstel verandering koopavond Vlaardingen regelt openbaarheid Maassluis start een experiment met teiefooncirkels. Dat moet uiteindelijk leiden tot zelfhulp. Schiedam krijgt een echte beroeps commissie. De objectiviteit van te behandelen klachten van burgers moet daardoor beter gewaarborgd zijn. Pagina drie. CAI sluit 5000 huizen meer aan 111111 Moerman- spandoek Twee auto's spoorloos Steekpartij in tram Grondige dief vindt goud en zilver •••*1 SCKlEOAMSCHü COURANT Dinsdag 9 september 1980- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 175—4 PAGINA'S! Broersvest 3 - telefoon administratie 263091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De vrouwen- middag, bestemd voor bui tenlandse en Nederlandse vrouwen, die gistermiddag werd gehouden in het zater dag geopende buurthuis De Pij pel aar Sn de Vettenoord- sepolder is een groot succes geworden. De belangstelling voor dit onderdeel van de feestweek, die de VOP nog tot en met zaterdag houdt, bleek zo groot dat er maar meteen een nieuwe activiteit uit is ontstaan. Voortaan ko men de vrouwen iedere maandagmiddag bij elkaar. De bedoeling van de middag was, buitenlandse en Neder landse vrouwen uit de wijk met elkaar in contact te brengen. Die opzet is zeker geslaagd: meer dan veertig vrouwen maakten van de ge legenheid gebruik. Sociaal- cultureël werkster Mine de Laat- „We hadden gezorgd voor wat Turkse lekker nijen: artikelen van andere nationaliteiten konden we niet krijgen. Maar daar zor gen die vrouwen de volgende keer zelf voor. Een Indonesi sche mevrouw zal de volgen de keer een eigen cake mee brengen, terwijl ook anderen iets van hun bakkunst zul len laten zien. Het ging wel iswaar soms met handen en voeten, maar er werd heel gezellig met elkaar gepraat En er werden zelfs al adres sen uitgewisseld om het thuis nog eens over te kun nen doen." Voortaan kunnen alle vrou wen uit de VOP, buitenlands of niet iedere maandagmid dag tussen 14.00 en 15.30 uur in de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum terecht En op dat succes had eigenlijk niemand gerekend. ira VIaardingen Het subsidie verzoek van de Patiënten winkel is door het college van Vlaardingen afgewezen. Burgemeester en wethou ders zijn van mening dat de activiteiten die door de pa- tiëntenwinkei worden ont wikkeld tot het takenpak ket behoren van de wijldn- stellingen. En die krijgen al subsidie oordeelde het colle ge. Het tot nu toe gevoerde beleid van de gemeente is altijd ge weest om naast subsidiëring van de bestaande instellingen 'geen afzonderlijke subsidies te verstrekken aan andere groe pen of initiatieven. De activiteiten van de te star ten Patiëntenwinkel richten zich op het bewust en mondig maken van personen over de gezondheidszorg. Er was om subsidie verzocht gezien het 'opbouwwerkachtige' karakter van de patiëntenzorg. De acti viteiten zouden dan tot de so ciaal-culturele activiteiten val len, zoals staat in de rijksbij drage regeling sociaal-culture le activiteiten en niet onder maatschappelijke dienstver lening, zoals de Patiëntenwin kel in haar subsidie-aanvrage stelde. Het college is het daar niet mee eens. Rijnmond blokkeert bebossing Broekpolder Maassluis De koopavond bi Maassluis blijft nog even op de donderdagavond. De .winkeliers van het winkel centrum Koningshoek had den bezwaar gemaakt tegen de overgang van de donder dag naar ae vrijdagavond. Zij stuurden een brief naar het college. De winkeliers uit het centrum van de stad kunnen de actie van hun collega's maar moei lijk verteren. In de federatie waar alle Maassluise onderne mers bij aangesloten zijn was namelijk eerder overeenstem ming bereikt om van koop avond te veranderen. De helft van de winkeliers van Ko ningshoek was weliswaar te gen, maar kon zich wel bij de beslissing van de meerderheid neerleggen. Ook de vakbond, in het verleden nog al eens dwarsligger, was niet tegen een verandering. Tot ieders verbazing schreven de winke liers van Koningshoek een brief naar het college om het voorstel in heroverweging te nemen. Het college kwam te gemoet aan dit verzoek. In de binnenstad van Maas sluis hangen nu raambiljetten met de tekst: „De koopavond in Maassluis blijft voorlopig toch op de donderdag." Dit om het misnoegen van de cen trumwinkeliers te uiten. Schiedam Voor de cen trale antenne-inrichting zijn in Schiedam vijfdui zend aansluitingen meer gerealiseerd dan in 1976 verwacht werd. In totaal zijn nu 27.800 woningen aangesloten op de CAI. Dat heeft een kostenstij ging teweeggebracht van 2,1 miljoen gulden. Ook loonstijgingen en duurdere materialen veroorzaakten hogere aanlegkosten voor de gemeentelijke afdeling CAI, 1,43 miljoen. Uiter aard moesten de Schie dammers voor die aanslui tingen betalen, dus er kwam wat terug in de kas. Een resterend tekort van 1,1 miljoen gaat de ge meenteraad maandag avond aanvullen. De vijfduizend extra aan sluitingen waren het di recte gevolg van nieuw bouwprojecten en verho ging van de aansluitdicht- heid. Dat eerste kan vreemd overkomen, want zoveel woningen heeft Schiedam sinds 1976 niet gebouwd. Er zijn echter veel voorbereidingen ge troffen in de aanleg van leidingen naar Woudhoek en Spaiand. Schiedam De aanhan gers van de Vlaardlngse kanker-bestrijder dokter Moerman en de officieel erkende specialisten van deze alom gevreesde ziek te willen elkaar nogal eens in de haren vliegen. In discussiegroepen, com missies en in de Ingezon den brieven-rubriek van kranten blijken de menin gen van de beide groepen nog steeds mijlenver uit elkaar te liggen. Zelden zal echter de controverse tussen de twee werelden van genezers duidelijker naar voren zijn gekomen dan op het spandoek langs de spoorlijn tussen Rotterdam- en Hoek van Holland/Delft ter hoogte van de 's Gravel and se weg in Schiedam. Op het offi ciële spandoek van de kankerbestrijding is door aanhangers van de niet of ficieel erkende Moerman met dikgekalkte letters zijn naam bijgeschreven, waardoor het spandoek een geheel andere bood schap ging verkondigen: „Steun Dr Moerman, kan kerbestrijding!" o Het spandoek langs de spoorlijn, pal naast de 's Gravelandseweg. Schiedam In bedrijfsgemeenschap Schiemond is een stij gende lijn te bespeuren in de aanmelding van buitenlan ders. Het bedrijf telde aan het eind van het vorige jaar 384 werknemers, waarvan zeven buitenlanders die allen werk zaam zijn in de industriële werkplaats. Bedrijfsgemeenschap Schie mond is een bijzonder produc tiebedrijf voor mensen die' niet in staat zijn arbeid in normale omstandigheden te verrichten. Schiemond probeert door werk in de industriële, admi nistratieve en culturele sector de arbeidsgeschiktheid te be vorderen of te herstellen. De ontplooiing van de werkne mer staat dus centraal. De buitenlanders die nu werk zaam zijn in Schiemond wor den zorgvuldig begeleid door de maatschappelijk werker die contact heeft met de Stichting Buitenlandse Werknemers. Op velerlei gebied wordt de bui tenlander op de hoogte ge bracht van de arbeids- en woonsituatie in Nederland. Het stimuleren van taalcursus sen is een belangrijk onderdeel van dit begeleidingswerk. Het laatste jaar heeft Schie mond 89 aanmeldingen bin nengekregen. Door een bege leidingsteam, de bedrijfsge neeskundige dienst, een psy chiater en de bedrijfsmaat schappelijk werkster zijn de kandidaten nauwkeurig door gelicht op motivatie, aangepas te werkzaamheden en handi cap. Slechts vier gevallen wer den afgewezen. Vlaardingen Het omstreden centrale ge-I bied in de Broekpolder zal voorlopig niet voorl bebossing worden gereed gemaakt. De ge-[ meente Vlaardingen had de afwatering vanl de strook alvast willen aanpakken om snel tot] bebossing van de strook over te kunnen gaan.1] Rijnmond heeft echter een vernietigings- en] schorsingsprocedure bij de Kroon op gang ge-| bracht, waardoor de goedkeuring van de pro-1 vincie van de kredietaanvrage is geblokkeerd. J Zoals bekend wil Vlaardingen het gebied bestemmen voor bos, hoewel formeel de moge lijkheid wordt opengehouden om over tien jaar te bekijken of er ook nog woningen kun nen worden gebouwd. Gede puteerde Staten ging aceoord met het krediet, dat de Vlaar- dingse gemeenteraad hiervoor wilde voteren. Rijnmond wil dat het gebied zonder meer voor de woningbouw wordt gebruikt. Vanuit Provinciale Staten zijn vragen gesteld over de hele kwestie. De beslissing van Ge deputeerde Staten om het be treffende raadsbesluit goed te keuren heeft nogal wat stof doen opwaaien. De vernieti gings- en schorsingsprocedure is de aanzet om de beslissing van Gedupteerde Staten onge daan te maken. De Kroon heeft in afwachting van het resultaat van de pro cedure de kredietaanvrage voor de bebossing geschorst. De schorsing kan pas worden opgeheven als de Kroon een definitieve beslissing heeft ge nomen. Hoeveel tijd dat in be slag gaat nemen is vooralsnog niet te zeggen. Schiedam In een tram van de RETT is in het weekend op het Koe- marktplein een 40-jarige Rotterdammer door een jongeman in zijn onderarm gestoken. De Rotterdam mer gaf commentaar aan de drie jongelui die bezig waren met vernielingen in de tram. Dit werd hem echter niet in dank afge nomen. Een van de jon gens stak de man met een dolkmes in zijn onderarm. Het dolkmes werd later onder een stoel terugge vonden. Twee van de drie jongelui konden door de politie en een burger in de kraag gegrepen worden. De derde knaap vluchtte bij de eerstvolgende halte, nadat de tram weer was gaan rijden en de politie bezig was met het onder zoek. De gewonde man werd in het Gemeenteziekenhuis behandeld en kon daarna terug naar huis keren. Schiedam Twee Schiedamse automobilisten zijn van hun al wat oudere wagens bestolen. Een 37-jarige man keerde na een vakantie van drie weken met de trein terug op het sta tion Schiedam/Rotterdam- West en bemerkte tot zijn ver bazing dat zijn Dafje ter waar de van twaalfhonderd gulden niet meer op het parkeerter rein aanwezig was. Ook in de ruimere omgeving van het sta tionsgebouw was de auto niet meer terug te vinden en de man heeft dan ook aangifte gedaan van diefstal. Precies evenveel als die Daf was de Mini waard van een Schiedamse dame. De auto stond in de nacht van zondag op maandag geparkeerd op de parkeerplaats aan de Delfland- seweg en was maandagoch tend verdwenen. VlaardingenOok in Vlaardingen gaat volgende maand de wet op het openbaar bestuur van kracht Het betekent in feite dat een bestaande situatie nu een wettelij ke basis krijgt: iedereen kan in principe alle informatie van de gemeente krijgen die hij hebben wiL Wordt hem of haar dat geweigerd dan is er de mogelijkheid in beroep te gaan. En in dat geval zal een gemeente stevig in haar schoenen moeten staan. Een speciale com missie beoordeelt dan of het onthouden van informatie strookt met de uitzonderingsbe palingen in een verordening, die over dit onderwerp wordt gemaakt. Genoemd wor den daar onder meer de staatsveiligheid, nog onvoLledige informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In Vlaardingen is de openbaarheid van be stuur al geruime tijd een praktisch feit, zo dat de raad met het vaststellen van de ver ordening geen probleem zal hebben. Schiedam-—Een buit van goud en juwelen werd het afgelopen weekeinde ont vreemd uit het huis van een 35-jarige Schiedamse in de J.C. van Markenstraat De onbekende inbreker heeft de toegangsdeur van de wo ning geforceerd en daarna het interieur aan een nauwgezet onderzoek onderworpen. Dat de dief daarbij grondig te werk is gegaan blijkt uit de buit die hij met zich meenam: goud en zilverwerk, een ver zameling postzegels en wat gi robetaalkaarten. De grootte van de buit was gisteren op het jMjlitiebureau nog niet be- Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof olhet Rotterdams Nieuwsblad. --•J**** on o o»"®' OP P1 O pvdïöS a s> Atf tn=' 6341^*»»®°° ■2500^ £oW,a^. OHO*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1