SCHIEDAMSCHE COURANT Turkse moord om 9eer te redden9 Veel schoolverlaters niet aan de slag Ik neem i r 3 m tf krant WÊ Agent op straat niet te verstaan PRookmaatregel Holy-ziekenhuis niet betuttelend' Twee tandartsen voor Vlaardingen WERKLOOSHEID ENORM GESTEGEN T Glasbakken geplaatst Aanpassing van het documentatiecentrum afgewezen pSSj&s-;. J—\ i Flinke zonnebloem Ook mannen zijn welkom in een schoon heidssalon. „Juist mannen, want vrouwen kunnen nog wat verbergen onder demake-up," meent Susan Groeneveld. Pagina drie. Nationale brandweerdag, zaterdag, zorgt voor festiviteiten in Schiedam en Vlaardingen. Pagina drie. Turkse koopman ivrij gesproken WSmË I I vSb*fl4&S$' Veiligheid politieman in gevaar indha- le- VoensJag 10 september 1980 ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 176 «pagina'! Broersvest 3 - telefoon administratie 263091 - redactie 262566 - klachtendlenst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Maasland I Een zonne- i bloem die uit- groeit tot 3,5 meter: dat lie je tesenwoor- dig niet vaak meer. De heer 5 Srukko uit Maasland heeft de eer om een zonnebloem met die gigan- lïeehe afmetin gen in zijn tuin Ie hebben. Iets speciaals heeft hij er niet voor gedaan. Ge woon wat pit ten gezaaid en mear afwach ten wat er van ierecM zou ko men. Het resul taat mag er zijn. Fier en trots staat de bloam te pron ken aan da Nieuwe Huis te Lucht 12 in Maasland. Gaardingen Burgem ces- er en wethouders van Gaardingen zijn mening lat de nieuwe rookmaatre- rel in het Holy-ziekenhuis tiet als betuttelend kan rorden beschouwd. In de itkamers van het zieken- tuis mag sinds kort niet aeer worden gerookt. In schriftelijke vragen aan het allege had het PvdA-raads- id Boender om opheldering evraagd over de situatie in iet ziekenhuis. De socialist vn4, de nieuwe maatregel naar vreemd. Boender stel le dat sigaretten en anrilere ab akssoorten nog steeds liet bij de wet zijn verbeiden a zelfs nog in het ziélcen- iois worden verkocht. „Het Z «1 of niet roken is een Lndi- rtduele vrijheid," zei hij). [et college is volgens haar lat j#ntwoord van mening dat juist een ziekenhuis de niet-ro- :ers in bescherming moeten 'd- H vor(*en genomen. Het roken is ch 2 voor hen schadelijk. Daar om heeft het ziekenhuisbe- tuur een rookverbod in de /el 2 ^amers ingesteld. Om dis ro- 0{ w ters nog enigszins tegemoet te te tomen is het rookverbod op le verdiepingshallen inmid- lels opgeheven. Het verbod {eldt voor iedereen, dus ook roor artsen en verpleegsters. Volgens raadslid Boender is de Swnaatregel van het ziekenhuis- ibestuur een verslechtering van de situatie voor de roker. Hij wil dan ook dat de zaak op nieuw wordt besproken iin het bestuur met daarbij de aanta st kening dal de positie vsn de treY# riet-roker daardoor niet mag bit ba verslechteren. Ook daar iis het LMjd ap ui ut hj* >veó3( s v? baiw 3Ïtc]C natf /allef college het niet mee eens. De in de ogen van de rokers ver slechterde situatie is slechts het meer in evenwicht bren gen van de rechten van de niet-rokers met die van de ro kers, aldus het college in haar antwoord. Een nieuwe discus sie in het bestuur zou daar niets aan veranderen. Maassluis De 18-jarige Turk. die sinds begin vorige week in voorarrest zit op verdenking van moord op een 42-jarige landgenoot, heeft een volledige bekente nis afgelegd. De man had zijn daad samen met een neef, die nog op vrije voeten is. beraamd en uitgevoerd om de eer van zijn familie te redden. Het slachtoffer, de Turk Akpinar. werd vorige week maandag in de Maas- sluise Oleanderstraat door 17 messteken om het leveö ge bracht. De executie was volledig van tevoren beraamd, zo heeft de verdachte toegege ven. Het slachtoffer had de eer van de familie geschon den, nadat hij zich klaarblij kelijk op oneerbare wijze met een van de vrouwen had beziggehouden. De gearres teerde Turk sprak met zijn 25-jarige neef af. dat zij de man zouden vermoorden. Van tevoren werden de mes sen gekocht. Die neef is na de moord gevlucht. Ver wacht wordt, dat hij inmid dels in Turkije verblijft. De lYlaassluise politie zal de Turkse autoriteiten van de feiten op de hoogte brengen. Er zou in eigen land een ver volging tegen de man inge steld kunnen worden. De gearresteerde Turk is vrij dag voor de officier van jus titie in Botterdam geleid. Gedurende het onderzoek, dat verrassend snel kon wor den afgesloten, heeft de Maassluise politie assisten tie gehad van een regionaal bijstandsteam. Volgens korpschef Van Nieuwkoop is de samenwerking bijzonder goed geweest. In totaal heb ben de afgelopen dagen ze ker twintig politiemensen zich vrijwel constant met de steekpartij beziggehouden. Vlaardingen/Schiedam De werkloosheid in het Waterweggebied is in augustus met tien procxent gestegen van 2801 naar 3077. De stij ging is hoofdzakelijk veroorzaakt door de aan melding van schoolverlaters en overig jeugdig personeel bij het gewestelijk arbeidsbureau. De komende maanden zal het bedsrijfsleven worden gevraagd naar de behoefte aan perso neel. Er ontstaat dan een extra vacaturegolf, waardoor ongetwijfeld vele werkzoekenden een baan kunnen vinden. In vergelijking met augustus 1979 is de werkloosheid in het Wa terweggebied gestegen met 350 personen. De rechtbank erejm Rotterdam heeft gisteren een 47-jarige Turkse koop man vrijgesproken. De man ok ttffwerd verdacht van brand stichting in zijn winkelpand aan de Singel. Op 1 juni brandde de winkel volledig uit. De Turk hield tij dens de rechtzitting echter vol dat hij die avond niet thuis was en geen enkele reden zag zijn winkelpand in brand te steken. Zijn raadsman, mr> W. A. E. M. Amesz, pleitte v°or directe in vrijheid stel- tag. Turk was volgens de raads man niet voldoende verzekerd °f oververzekerd. dat het de moeite waard zou zijn het win kelpand daarvoor in brand te steken. De schulden die de had bestonden uit -jen die hij bij de 'k en nog enkele officiële "jstanties had afgesloten. De ttedragen waren niet van dien dat de koopman een wan hopige daad zou verrichten, öe eis van de officier van jus- Wïe tegen de koopman was jaar gevangenisstraf. In njn requisitoir stelde de offi cer dat een mogelijke ontplof fing van de tweede zak bénzi- Jé* desastreuze gevolgen zou ftebben. De Turk wera vrijge sproken door gebrek aan be- - - W/ Vlaardingen Het heeft even geduurd, maar sinds kort staan er in diverse wijken va n Vlaardingen glasbakken. Wiet zomaar containers, maar sierlijke 'iglo's'. Voorlopig zijn er twintig van die bakken in Vlaardingen geplaatst Ze zien er uitermate kleurig uit waardoor ze de straten nog een extra feestelijk tintje geven ook. Mochten de bewoners van Vlaardingen er veelvuldig gebruik van gaan maken dan worden er in de toekomst meer in de stad neergezet De grootste vraag naar perso neel is nog steeds in de me taalsector. Het aanbod steeg van 343 naar 354, terwijl de vraag naar personeel iets daal de, namelijk van 694 naar 649. Vele metaalbedrijven hebben nog steeds dringend behoefte aan vaklieden. In de bouwnij verheid blijft de situatie wei nig rooskleurig. Het aanbod van personeel steeg van 118 naar 141. In een jaar tijd is de werkloosheid bij de bouwvak kers dan ook verdubbeld. In augustus 1979 bedroeg het aan tal werkloze bouwvakkers nog 73, De vraag naar bouwperso- neel steeg van 50 naar 69. Hoe wel het aanbod voor de tijd van het jaar erg hoog is, is er toch een tekort aan hoogwaar dig geschoold personeel. Dit in verband met de aanvang van diverse bouwwerken in de re gio. Het blijft voor handelsperso- neel moeilijk om een passende baan te vinden. In deze sector komt de grootste werkloosheid voor bij vrouwen: 322. Het aanbod steeg van 390 naar 457, terwijl ook de vraag van 21 naar 34 steeg. Ook voor het kantoorperoneel blijft het moeilijk om werk te vinden. Het aanbod steeg van 387 naar 430. maar de vraag naar perso neel daalde juist: van 93 naar 81. Het aantal jeugdige werklozen tot 23 jaar is in de maand au gustus enorm gestegen. Maar liefst 1217 jeugdigen zijn nu werkloos. In juli waren dat er nog 980. Vooral meisjes met een LHNO-opIeiding en scho lieren met een MAVO-diplo- ma komen moeilijk aan de slag. In mindere mate gaat dit ook op voor LTS-gedipiomeerden autotechniek en bouwtech niek. De vraag naar jeugdig personeel tot 19 jaar steeg tot 205. Voornamelijk zijn dit va catures in de metaalsector. Schiedam De aanpassing van het documentatiecen trum in de Erasmusschool gaat voorlopig niet door. De Erasmusschool wilde in het documentatiecentrum, dat gevestigd is op de overloop van de eerste etage, een afge sloten ruimte en centrale verwarming realiseren. Vlaardingen De intensie ve wervingscampagne, die de afgelopen maanden door de regio Waterweg Noord ge houden is heeft zijn vruchten afgeworpen. Vlaardingen krijgt er hoogstwaarschijn lijk twee nieuwe tandartsen bij. De aanvragen voor vesti ging zijn ingediend. Beide tandartsen zullen zich vestigen in de Holy-wijk. Eén van hen. de beer Schol ten, is van plan aan de Plata- nendreef praktijk te gaan houden en heeft de gemeente verzocht hem in afwachting van zijn definitieve vesti ging aldaar woonruimte te verlenen- De andere arts. de heer Van der Pauw, komt de groepspraktijk aanvullen. Ook hij heeft om passende woonruimte gevraagd. Onderdeel van de wervings- Het voorstel tot deze aanpas sing, die begroot was op onge veer 25.000, is aangehouden door het college van burge meester en wethouders. In verband met een nieuw te bouwen wijkcentrum en een gymnastieklokaal in de Jan van Avennestraat en Anthony campagne was de beloofde medewerking van gemeente zijde bij het vinden van woon- en praktijkruimte. Vlaardingen verklaarde zich daarbij eventueel zelfs be reid woningwetwoningen tij delijk aan deze artsen af te staan. Onderstreept wordt wel door de gemeente dat het opofferen van woonruimte in de woningwetsfeer slechts als tijdelijke tegemoetko ming gezien kan worden. Muysstraat is besloten eerst een programma van eisen sa men te stellen voor de renova tie van het oude gymlokaal, om te bezien wat voor moge lijkheden er zijn dit lokaal in andere staat te laten functio neren. Het oude gymlokaal dateert van 1920 en voldoet niet meer aan het eisenpakket van de te genwoordige sportlokalen. Na de renovatie kan het gymlo kaal eventueel vrijgemaakt worden voor het documenta tiecentrum en andere priori teiten. Met de verbouwing in de Eras musschool is daarom gewacht Als er over een anderhalf jaar ftlaats is in een van de lesloka- en van het oude gymnastiek- gebouw, is het zonde nu f 25000 in de aanpassing van het bestaande documentatie centrum te pompen. Schiedam De Schiedamse politie ondervindt in het noor den van de stad problemen met de communicatie. In bepaal de omstandigheden kan door die gebrekkige communicatie zelfs de veiligheid van de agent op straat in het geding ko men, aldus hoofdinspecteur Piet van den Hengel. Hoewel er tot nog toe geen serieuze problemen zijn ontstaan acht de Schiedamse politie het, ook voor het contact tijdens ram pen, noodzakelijk dat het communicatiesysteem wordt ver beterd. den Hengel benadrukt dat de problemen alleen gelden voor de portofoons, die door fietsen de en lopende agenten worden gebruikt. Met name de wijk agent is in zulke gevallen de dupe van het niet goed func tioneren van de communicatie. De autoradio's van de politie ondervinden in het geheel geen hinder van de hoge be bouwing in het noorden van Schiedam. „Die dingen bestrij ken een straal van minstens 25 kilometer, aldus Van den Hen- gel. Het nieuwe communicatiesys teem, waar de politie mee wil gaan werken, zal volgens het voorste! worden aangebracht in de Heijermansflat. Onder hoek heeft al aangetoond dat voldoende ruimte (n de flat aanwezig is. Mochten er in de toekomst, ondanks het gebruik van de nieuwe steunontvan ger, die deel uitmaakt van het zogenaamde diversity-systeem, toch weer problemen gaan op treden met de communicatie, dan kunnen er zonder veel problemen nog drie extra steu nontvangers op het systeem worden aangesloten. Het voorstel voor het diver sity-systeem zal maandag wor den besproken in de gemeen teraad. De commissie AB2 en f jnancien en economie hebben zich al voor het plan uitge sproken. Al flinke tijd is het voor de agenten die in het noordelijke stadsdeel lopend of op de fiets surveilleren bijzonder moeilijk om contact te onderhouden met het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat. De porto foons die voor de verbinding moeten zorgen hebben niet voldoende zendvermogen om, boven de hoge nieuwbouw uit, heL hoofdbureau te bereiken. Regelmatig moet het hoofdbu reau de berichten volgens Van den Hengel dan ook terugmel den. „Zoek maar eens een an der stekkie op," is in dat ver band een mededeling die vaak over de politteradio te horen is. Onoverkomelijk hoeft het pro bleem van de communicatie ondanks de hoge fiats in Schiedam-Noord niet te zijn, zo wees een onderzoek van de politieverbindingsdienst on langs uit. Door op één van de hoge flats een steunontvanger te bouwen kan het signaal van de portofoon ook in de meld kamer van het hoofdbureau luid en duidelijk worden ont vangen. De kosten van zo'n systeem worden geschat op tachtigduizend gulden, een fiks bedrag, maar verwacht wordt dat minstens de helft daarvan wordt betaald door het ministerie van binnen landse zaken. Politiehoofdinspecteur Van ,M D^n.euwsblad. tUatu t v)°otiV vraann u al hel nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhol ol het Rotterdams Nieuwsblad O?p'0® - yIoow- zooAe,9°S G«eb' Jr. «2,1®° mb

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1