V laar dingen '81: armoe is troef Ik ïteem dèproef oet fOmgaan met borstkanker9 i begint tweede ronde CDA en VVD voor atoomkelder bij stadskantoor Vrijwel alle reserves opgebruikt Waar is geld van Udine-collecte Raadslid maakt gemeente secretaris bittere verwijten Held Sander in 't zonnetje Schiedam krijgt5supermolenaar deze, krant CeesdeGraaffzietde SCHIEDAMSCHE COURANT Donderdag 11 september 1980 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 177 s pagina'J Eroersvrst 3 - telefoon administratie 263091 - redactie 2S2S66 klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL pe* samenwerkingsproject «Omgaan met borstkanker* is gisteren de tweede ronde ingegaan. Doel is om erachter te komen hoe de Verstrekte informatie en voorlichting bij d£ bevol king overkomt cn wat er van die informatie blijft hangen. De gegevens die uit dit onder zoek resulteren, zullen verge leken worden met een regio, waar geen extra voorlichting Is gegeven. Centraal staat wat vrouwen weten van borstkan ker en hoe zij ermee omgaan. Borstzelfonderzoek wordt ge stimuleerd en onderricht op welke manier dit moet gebeu ren. De eerste ronde 'Omgaan met borstkanker' heeft in de maanden april en mei van dit jaar plaatsgehad. Daar lag de klemtoon op het verspreiden van voorlichtend foldermate riaal. In het tweede gedeelte van het samenwerkingsproject zuilen de voorlichtingsbijeen komsten centraal staan. In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden de komende tijd zo'n dertig A veertig van deze bijeenkomsten georgani seerd door de Provinciale Kruisvereniging Zuid-Holland en het Studiecentrum Sociale Oncologie, een onderdeel van het Koninging Wilhelmina Fonds. Op pagina drie rijn de erva ringen en uitslagen te lezen van de eerste ronde 'Om gaan met borstkanker'. Vlaardingen De gemeentelijke begroting voor 1981 is sluitend» maar de prijs die daarvoor moet worden betaald is haast onevenredig hoog. Vrijwel het gehele saldo van de gemeentelijke reserves moet worden gebruikt om de tekorten te dekken. Geld om iets nieuws voor de bevolking te kunnen ondernemen is er nauwelijks. Als het gemeentebestuur volgend jaar nog iets extra's wil doen, dan zal dat betaald moeten worden met geld dat 'gevonden' wordt door te bezuinigen op bestaande uitgaven. De bevolking zal de fi nanciële problemen van het gemeentebestuur niet rechtstreeks in^de porte- monee merken, zo is de verwachting. De meeste tarieven zullen niet meer dan het wettelijk voorge schreven maximum van 5 procent stijgen. Wel zal de Vlaardinger indirect de dupe worden van de moeilijkheden. Het zal volgend jaar volstrekt zin loos zijn, om de gemeente te vragen iets te doen aan gevaarlijke verkeerssitua ties of om te verzoeken, een speelplaatsje op te knappen, om het nog maar niet te hebben over' nog belangrijkere nieuwe voorzieningen. Was dat dit jaar al erg moeilijk; na 1 januari is daar volstrekt geen geld meer voor be schikbaar. De bijdrage die Vlaardingen van het rijk krijgt uit het ge meentefonds is nog minder dan ai werd gevreesd. De ge meente krijgt maar anderhalf procent meer dan vorig jaar: een percentage dat ver achter blijft bij dat van de inflatie en gingen aangepast en zal wel licht zelfs minder dan vorig allerlei kostenstijgingen. Daar naast zijn er nog andere tegen vallers. Zo mag de aanleg van verkeerslichten niet meer be taald worden uit de rijksuitke ring voor de politie, hetgeen een minpost van 160.000 gul den betekent. Verder zal de gemeente de komende jaren 7 tot 800.000 gulden moeten in leveren, omdat er minder voor allerlei welzijnszaken van het rijk wordt verkregen. Het geld dat Vlaardingen voor het on derwijs in de stad ontvangt" wordt niet aan de kostenstij- •cl one jaar bedragen. Ook daar zal dus flink op moeten worden toegelegd. De gemeenteraad krijgt aan de begroting, zoals die begin vol gende week officieel wordt ge presenteerd. een harde dobber, Men zal ook moeten spreken over de bezuinigingen, die op een rijtje zijn gezet naar aan leiding van- de PvdA-motie van mei dit jaar, waarin de raad zich uitsprak voor een zo genaamde vijf procentsronde op alle gemeentelijke uitgaven. Pagina drie: „De gemeenten moeten onevenredig veel in leveren." vindt wethouder IJsbrand van der Velden. m Schiedamse binnenstad vol sociale woningbouw niet zitten. Pagina drie. Veel belangstelling voor fancy-fair op Weleringschool. Pagina drie. Paul Segaar doet een boeiend pleidooi voor het amateurtoneel. Pagina vijf. Oranje Nassau-leden moeten meer voor hun club overhebben, vindt voorzitter WimVerhey. Pagina zes, Schiedam Hilariteit was er dinsdagavond op de ver gadering van de raadscom missie voor financiën en economische zaken. Behan deld werd de raadsagenda en daarop kwam voor de fi nanciële hulp van Schiedam aan de in 1976 door een aard beving getroffen partner- stad Üdine. In Schiedam werd een collecte gehouden voor de getroffen Italiaanse gemeente en die inzameling bracht tien mille op. Pro bleem is nu waar dat geld gebleven is. De gemeente gaat er vanuit dat het be drag bij de Schledamse Ge meenschap berust en de SG meent dat dat bedrag zich bij de gemeente bevindt. Het raadsstuk over de finan ciële steun gaat er vanuit dat het bedrag door de SG op de rekening van de gemeente zal worden gestort, maar de pen ningmeester van de Schiedam- se Gemeenschap, Cor van *1*11- borg, als raadslid van de VVD ook commissielid van finan ciën en economische zaken, was hoogst verbaasd toen de storting door de SG ter sprake kwam. „Ik zou niet weten waar die tien mille op het mo ment zijn," sprak Van Tilborg. „Ik heb altijd gehoord dat datl in een of ander geheimzinnig! potje bij B en W zat Wij heb-! ben het niet meer en ik denk! dan ook dat er een foutje zit in I de weergave van het raads-i stuk." Ook wethouder Reimerl Scheeres stond in de vergade! ring voor raadselen. „Maar! waar het nu is, maakt eigenlijk! niet zoveel uit daar komen wel vanzelf wel achter," aldus| Scheeres. Schnabbel 'moreel verwerpelijk' Vlaardingen „Moreel verwerpelijk," noemt het Pvd A-raadslid, Gerard Boender, de wijze waarop de gemeentesecretaris van VlaardingenN. H. Duin kerken, eest du'abel inko men geniet Duinkerken besteedt een deel van zijn normaal doorbetaalde werktijd als gemeentese cretaris, aan een docent schap aan de Bestuur* school Zuid-Holland, voor welke activiteiten hij een extra honorarium ont vangt. Duinkerken heeft in het verleden geweigerd zich te onderwerpen aan een door het college inge stelde kortingsregeling, die aan dergelijke praktij ken een einde probeerde te maken. ainiiniuiiiiiriiinii mi iiiiniiiiitif iiiiiii ii mui in iiinif ii iiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi iiftiuiniiiiii inn iiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiimiuiiii nuf iiiiiiiiin nun f nr Hij werd er zowaar een beetje verlegen ven en dat 13 toch niets voor een held: Sander Bijl (9) Kreeg gistermiddag uit banden van de Vlaardingse burgemeester Willem Kieboom een fraaie gouden pen met de Inscriptie „Voor moedig gedrag", aangeboden Carnegie Heldenfonds. De aanleiding hiervoor was het feit, dat Sander op 4 april de 8- jarlge Kadir Sahln had gered uit de singel door het naast de Burgemeester Prulssingel. „Dat Is al weer even geleden, maar ze werken In Den Haag nou eenmaal niet zo hard," verontschuldigde Kieboom zich grinnikend. Het gemeente bestuur deed er nog wat geschenkjes bij. Voor Sander was er nog een fraaie telescoophengel en voor Kadlr ook een mooie pen, zij het dan niet gegraveerd. Het werd een sfeervolle aangelegenheid, In de kamer van de burgemeester. Ook de families van de redder en de gereddene, om het maar eens mooi te zeggen, waren uitgenodigd cm de plechtigheid bij te wonen. De burgemeester drong er bij het Turkse kind op aan, nu toch maar snel te leren zwemmen. milium De molen 'De Walvlsch', dia waarschijnlijk onder beheer komt van de gemeente. Schiedam De gemeente Schiedam krijgt binnenkort waarschijnlijk één beroeps kracht voor de molens. De functionaris zal aangesteld worden in de nieuwe stich ting die rich over de vier grote Schledamse molens zal ontfermen. Belangrijkste taak van de man die al is omschreven als 'supermole naar1 zal het coördineren van het molenbeleid wor den, naast het verzorgen van het onderhoud aan de grote vier. Op de commissievergadering voor financiën en economische zaken van afgelopen dinsdag is duidelijk geworden dat het de molenvrijwilligers zelf zijn feweest, die om meer aan- acht voor het molengebeuren hebben gevraagd. Met name de continuïteit van het vrijwil ligerswerk moet, voordat het te laat is, worden gewaar borgd. Het is, daar was de commissie voor financiën en economische zaken het over eens, zonde om na de vele ton nen die in de molens zijn geïn vesteerd, de boel nu te laten versloffen. Met name het on derhoud van de opgeknapte molens is van het allergrootste belang. Daarbij is het zaak dat over de nodige vakkennis kan worden beschikt, en die know how zou juist door de aan te stellen beroepskracht moeten worden ingebracht. De op te richten vereniging zal zich gaan bezighouden met de molens de Vrijheid, de drie Koornbloemen (die volgende week donderdag na restauratie opnieuw wordt geopend), de Noordmolen en De Walvisch. De laatste molen wordt op het moment nog beheerd door de vereniging de Hollandse mo len', maar de gemeente Schie dam voert al gesprekken om ook die molen geheel onder haar vleugels te krijgen. De kosten voor het aanstellen van de beroepskracht hoeven volgens wethouder Reinier Scheeres geen onoverkomelij ke problemen op te leveren. Alleen in het begin gaat het de gemeente maximaal 18 mille kosten. De jaren daarop gaat het zichzelf terugverdienen, zo. is de overtuiging van de wet houder. Bovendien bestaat er de mogelijkheid tot subsidie door het ministerie voor CRM van zo'n vijfduizend gulden. Daarnaast verlicht het aanstel len van de beroepskracht de begroting van gemeentewer ken die nu nog voor het on derhoud zorg moet dragen. Tijdens de vergadering van de commissie van financiën en economische zaken werd door de secretaris van het bestuur van molen de Vrijheid, de heer Broere nóg een taak voor de nieuw te benoemen be roepskracht geformuleerd. Hij zal zich ook constant bezig moeten houden met de public- relations. „Alleen de aandacht op je vestigen tijdens de natio nale molendag is niet genoeg", vond Broere. De commissie van financiën en economische zaken advi seerde dinsdagavond positief rond de molenplannen. In ok tober zal het geheel in de ge meenteraad worden bespro ken. Gerard Boender doet zijn be! schuldigingen in het afdelings! orgaan van de PvdA, 'De Ach! terban'. In het artikel gaat! Boender in op de „SchnabbelM van ambtenaren". De praktijk! van bijverdienste tijdens del werkuren bleek in het verle-l den niet ongewoon. Zo kan heil voorkomen dat ambtenaren! betaald verlof krijgen vootl werkzaamheden elders. Die! werkzaamheden echter leve-j ren de desbetreffende ambte-l naar soms een extra betaling! op. Het college besloot, naar het! voorbeeld van Drente, een tijd! geleden reeds voor deze prak! tijken een stokje te steken! Alle hoofden van dienst wen gevraagd hun neven inkom-] sten op te geven, zodat beke-l ken kon worden of er geen! sprake was van 'dubbel* ver! dienen. Daarna zou dan eenl kortingsregeling van kracht! kunnen worden, zodat het 'te-I veel verdiende' op het salaris! ingehouden zou kunnen wor-f den. Duinkerken echter retour-1 neerde het formulier met dtl mededeling dat een en andei! niet op hem van toepassing! kon zijn. Hij was geen hoofdT van dienst. Voor zijn functiJ zouden geen strikte werktijl den gelden, met als achterl grond het argument dat vary dubbel verdienen in zijn gevaJ derhalve geen sprake kon zijnl Duinkerken verdient als ge! meentesecretaris zo'n /llO.OOC! per jaar. Zijn bijverdiensteiT schat Boender op een jaarlijksd /30.000, verworven uit zo'n anl derhalve dag lesgeven pe>| week. De heer Duinkerken zelf wil nog niet op de beschuldigingen! van het raadslid in gaan. Vis! zijn secretaresse liet hij weten! het niet verstandig te vinder! op de verwijten te reageren! De zaak was zijns inriens nogf te prematuur. Naar verwachl ting zal het college, waarinl met name wethouder Bot drl kortingsregeling krachti^T heeft doorgezet, nu komerl met een voorstel tot wijziginfl van de ambtenarenregelingl terwijl de ge meentesec re tari! de zaak voor de ambtenaren rechter zal laten uitvechten. Raadslid Gerard Boenden „Ibl liep hier al een hele tijd mee! Ik heb het tenslotte maar vooil het voetlicht gebracht, niet orrl weer eens een keer de publiciT teit te halen, maar omdat iïfe het in deze tijd, waar de lage! inkomens aan alle kanten irl moeten leveren, gewoon onT aanvaardbaar vind dat derge! lijke topambtenaren buïter.| schot blijven." JHL Dit nieuwsblad, Schiedam Het CDA en de WD hebben gisteravond de bouw van éen atoomsehuilkelder bij het .stadskantoor bepleit. Deze atoom kelder zou in geval van een kern ramp beschikbaar moeten zijn voor «et Schledamse gemeentebestuur, volgens WD-raadsLid Cor van ïilborg onder alle omstandigheden moet kunnen werken. De reacties van de andere partijen op dit CDA/VVD-voorstel waren gistera vond echter laconiek. Wethouder Chris Zijdeveld herinnerde zich van zijn natuurkundeleraar, dat deze eens onder een les gezegd had datje bij een atoomoorlog beter in een wijnkelder kunt gaan zitten om je in de laatste ogenblikken nog even snel te bedrin ken. Ook Herman Noordegraaf (PPR) en Ulferd Bruseker (CPN) voelden niets voor de aanleg van een dergelij ke schuilkelder. Bruseker, die had gezegd dat je beter geld kunt uittrekken voor een vredes beweging en dat een atoomkelder een onzinnig idee is, werd door Van Til borg verweten dat hij „met een te la- met zUn voorstel voor een schuilkel- ken soort lichtzinnigheid over de derde discussie had losgemaakt, ernst van zijn Russische leermeesters sPrah over financiële regelingen heen stapte". De communist reageerde waarvan sommige gemeenten bij de door te zeggen dat ook de VVD beter bouw van atoomkelders gebruik ma- een ontwikkeling naar kembewape- *en; Van Tilborg wilde dit voor ning zou kunnen tegengaan inplaats Schiedam onderzocht zien; „Tenslotte van schuilkelders te beijveren. zitten wij precies tussen het Kremlin Ad Sonneveld, het GDA-raadslid dat en bet Pentagon", aldus Van Tilborg. Swu' s, r Dit r waarin u al het nieuws uit omgeving kunt vinden zonder extra kosten bezorgd combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhof Rotterdams Nieuwsblad. ad, it eigent wordt 1 orgd in J gsche Kdl viool»? D»t'c'DL P.0.W'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1