Onderzoek naar funderingen PKD weggegooid geld Celsiusstraat in0os' onbewoonbaar Pyromaan slaat toe op brandweerdag Ik -neem., de proef ij W isselwoningen voor Havendijk Bouw NV -woningen nu toch begonnen Projectgroep Vettenoordsepolder: 5Jeugdwerk moet9 Kraan voor koffiebar Matroos verdrinkt 'I Vrouwen willen bij brandweer Brantlersbrug wordt hersteld Mevrouw Spijker jubileert Ir flf VI Ontruiming 27 huizen Twee keukens branden uit lm a i! SCHIEC AMSCHr COUR A T ïfaaadag 15 september 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 179 f-agiha'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klantendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam In verband met de aanleg van een busbaan over de Horvathweg zal een oude brandschade aan de Branders- brug, nabij het station, hersteld moeten worden. Dat gaat 160.060 gulden kosten. De gemeenteraad trekt vanavond het benodigde krediet uit. De brand werd in 1976 gesticht en vernielde een deel van het dak van de parkeergarage onder de Brandersbrug. Een onderzoek van TNO wees uit* dat herstel alleen noodzakelijk zou zijn met plannen voor openbaar vervoer in de midden berm van dc Horvathweg. Schiedam „Uw motivatie om ook in donkere tijden door te gaan, is bewonderenswaardig. De zorg die u voor uw kinderen had zal velen bijgebleven zijn." Mevrouw Spijker, al drieëntwintig jaar hoofdleidster op de kleuterschool 'De Harlekijnwerd vrijdagmid dag lovend toegesproken door de burgemeester. Mevrouw Spijker vierde haar veertigjarig jubileum. Op 15 september 1940 begon zij haar carrière in de Alida-bewaarschool in de Gorzen als helpster zonder een diploma. De opkomst bij de receptie ontroerde de hoofdleidster. „Ik ben echt een beetje van de kook van al die hartelijkheid," sprak zij. In haar dank woord wenste zij één ding; „Dat ik alsjeblieft niet naar een andere school hoef." ■pp Schiedam Het noorden van Schiedam schaart zich grotendeels achter de actie die voor het aanblijven van jeugdwerkster Yvonne Heuvelman gevoerd wordt. Zaterdag haalden de actievoerders 1124 handtekenin gen op in een speciaal voor de actie neerge zet standje in winkelcentrum Hof van Spa- land. Yvonne Heuvelman dreigt na een jaar wer ken voor jeugdactiviteiten m het Noorden van Schiedam op straat te komen omdat de gemeente Schiedam geen subsidie geeft voor een beroepskracht. Daardoor komt het hele jeugdprogramma van wijkcentrum de Blauwe Brug in gevaar, volgens de actievoerders. Veel uitleg over de situatie hoefden de actie voerders die gebruik maakten van de ieuze 'Jeugdwerk moet' niet te geven: de meerder heid van de mensen wist precies waar het om ging. Vlaardingen Het on derzoek, dat de gemeente wil instellen naar de toe stand van de funderin gen van 53 woningen in de Pieter Karei Dros- saartstraat, vindt de pro- eetgroep in de Vette noordsepolder 'wegge gooid geld'. Met dit on derzoek, dat zeker 16.000 gulden zal gaan kosten, is de raadscommissie voor de financiën vorige week akkoord gegaan. De zaak wordt morgenavond door de commissie voor de stadsontwikkeling be sproken. Het onderzoek zou zich moeten richten op de huizen in het twee de deel van het renovatieproject in de Drossaartstraat. Het college van B en W is onlangs in principe akkoord gegaan met het maken van plannen voor dit deel van de straat. Volgens de projectgroep heeft het globale onderzoek, dat door de aannemer en de gemeente is ge houden bij het eerste renovatie project aan de overkant van de straat, afdoende uitgewezen dat de funderingen niets mankeren. Opbouwwerker George Deibei: „De aannemer is tijdens de werk zaamheden ook niets tegengeko men, dat er slecht uit2ag. De hui zen aan de overkant stammen uit precies dezelfde periode en staan op dezelfde grond. Het is dus on zin te veronderstellen dat de fun deringen daar wel iets zouden mankeren. Dat dure onderzoek is dus pure geldverspilling." De VOP ziet in het onderzoek een nieuwe poging van de gemeente, om het renoveren van woningen in het oude deel van de VOP te traineren. Overigens is ook het conflict tus sen de gemeente en dc project groep over het aantal kamers, dat in de nog te renoveren huizen zou moeten worden aangebracht, nog niet uit de wereld. In het eerste deel van het renovatiepro ject zijn uitsluitend twee- en vier- kamerwoningen opgenomen. Bij het vervolg van de renovatie in de straat wil men daarom ook driekamerwoningen creeéren, omdat daar in de wijk een duide lijke behoefte aan is. Wethouder Bas Goudriaan heeft echter al aangegeven van mening te zijn, dat de projectgroep maar met hetzelfde plan als bij de eerste 64 woningen moet komen. Dan zou het rijk minder gemakkelijk af wijzend kunnen beslissen. i 'VI V.L Schiedam Binnenkort zul len er bij de Sehiedamse brandweer wellicht vrouwen worden ingezet voor de brand bestrijding. Op de wervingsac tie die op het moment wordt gevoerd hebben tot dusverre twee vrouwen gereageerd door het aanvragen van sollicitatie formulieren. De actie voor meer vrijwilligers bij de Sehie damse brandweer is nog niet lopen en het is dus moge dat dat aantal nog toe neemt. De mannelijke vrijwilligers staan over het algemeen tief tegenover de komst van vrouwen, brandwacht Jan Boon heeft in het verleden al bij bedrijven met vrouwen geoefend en hij heeft de indruk dat het werk coed aankunnen. Landelijk is de aanstelling van vrouwen bij de vrijwillige brandweer niet uniek. Ver schillende gemeenten werken al met vrijwillige dames en in Zoetermeer is onlangs zelfs al de eerste beroeps brand weer vrouw aangesteld. njwiiugcra meen posi- mogelijke ;n. Hoofd- o pening van de koffiebar vond plaats met behulp van een kraan en dwangbuis. Schiedam Aan de Burge meester Stulemijerlaan ko men 24 w isselwoningen te staan, waar de bewoners van stadsvernieuwingsgebieden terecht kunnen als nieuw bouw en renovatie in hun wijk van start is gegaan. Voor het tijdelijke verblijf in de verplaatsbare woon-units blijven de bewoners dezelfde huur betalen. De Sehiedamse gemeenteraad beslist vana vond over de aanschaf van de wooneenheden. De eerste Schiedammers, die in de wis selwoningen zullen trekken, komen uit het huizenblok aan Havendijk, Rijnstraat en Lekstraat, waar woning bouwvereniging Eendracht binnenkort gaat renoveren. De wisselwoningen komen er op initiatief van PvdA- raadslid Hans van Kleef. Hij had voorzien dat bij de reno vatie van het complex wo ningen van de Eendracht niet gebruik kon worden ge maakt van de opvangwonin- gen, die de SSSW in Sehie- dam-Zuid tot nog toe ge bruikte. Deze 52 woningen aan Abbenbroeksestraat, Brielsestraat en Heenvlietse- straat worden namelijk zelf gerenoveerd, en volgens plan wordt daarmee dit jaar nog begonnen. Schiedam De meeste woningen in de Cel siusstraat worden binnenkort onbewoonbaar verklaard. De gemeente en de provinciale volkshuisvesting hebben ernstige gebreken gesignaleerd en daarom moeten vijftien hul zen binnen zes maanden ontruimd zijn. Voor de bewoners worden uitwijkmogelijkheden gezocht. Zelf vrezen 2ij 'de zigeuners van Schiedam' te worden, als .de gemeente hen zou her huisvesten in andere gebie den waar stadsvernieuwing plaats gaat vinden. Naast de vijftien woningen in de Celsiusstraat zijn er nog Vlaardingen Na jaren touwtrek ken is vorige week toch een begin gemaakt met de bouw van de NVV- Voningen in de Vlaardingse West- *djk. Cen en ander houdt echter niet m dat het conflict tussen de groep fa natieke tegenstanders van de wonin-. gen enerzijds en het NVV en de ge beente anderzijds is bijgelegd. Jpe tegenstanders kunnen, nu de bouw een officiële aanvang heeft ge komen, een beroepsprocedure bij de Kroon beginnen, wat zij zeker niet zullen laten. De beroepsprocedure kan uiteindelijk resulteren in het in dekken van de bouwvergunning, «aar woningbouwvereniging Patri - ionium's Woningen, die de wonin gen in beheer heeft, verwacht niet dat de Kroon hen in het gelijk zal stellen. De tegenstanders van de bouw van de woningen hebben altijd op het standpunt gestaan dat de bouw in strijd was met het structuurplan van de gemeente Vlaardingen. Het bouw plan behelst een zeventigtal wonin gen in de premie A sector. Toen vori ge week voor de bouw daarvan het eerste startsein werd gegeven bleven de aangekondigde demonstratieve protesten echter uit. Misschien dat de tegenstanders die uitgesteld hebben tot het moment waarop de eerste paal want die is nog steeds niet de grond in; vorige week was het een eerste 'piket' geslagen zal worden. twaalf woningen in Schie- dam-Oost, die een onbe woonbaarverklaring kunnen verwachten. Aan het bene- dendijkse gedeelte van de Rotterdamsedijk zijn dat de panden op nummers 70 en 72, in totaal zes woonhuizen. Op het Boerhaaveplein wor den drie boven elkaar gele gen huizen op nummer 14 als woonruimte afgekeurd, om dat verbetering technisch en economisch gezien niet ver antwoord meer is. En in de Boerhaavelaan gaat het om het pand op nummer 115, waar drie wooneenheden ontruimd moeten worden. De meeste onbewoonbaar verklaringen zijn het gevolg van het stadsvernieuwings beleid. Ook voor Schiedam- Oost zal minister Beelaerts van Blokland zijn spaarpot eens extra omkeren en om nu ook daadwerkelijk te kunnen gaan slopen dan wei renoveren, past de gemeente alvast het instrument 'onbe- woonbaarverklaring' toe. Het onderzoek naar de staat van de huizen in de Celsius straat (nummers 24-32) kwam pas goed op gang na een recente brand, waarbij vier Nederlanders en vijf buitenlanders dakloos wer den. Vlaardingen De nieuwe koffiebar van Youth for Christ in het Weeshuis is zaterdag op een bijzondere manier geo- Send. Een grote kraan en een dwang- uis kwamen afgelopen zaterdag aan die opening te pas. Youth voor Christ zat voorheen met de koffiebar aan de Nieuwe Laan. Doordat het Open Jonge ren Centrum nieuwbouw kreeg aan de Zomerstraat kwam de ruimte in het Weeshuis vrij. Vlaardingen Een dertigjarige Rotterdamse matroos is zaterdag omstreeks drie uur op het Vlaardingse deel van de Nieuwe Water weg overboord geslagen en verdronken. Hulppogingen van opvarenden van een an dere boot haalden niets meer uit. De man kon de toegeworpen reddingsboei niet meer grijpen en werd vrijwel onmiddel lijk door de sterke stroom meegetrokken. De toegesnelde brandweer met een duiker en de rivierpolitie konden niets meer uit richten. Door het slechte weer hadden pogin gen van hun kant geen zin meer. Het stoffelijk overschot van de man is nog niet gevonden. Maassluis In de vroege uren van de nationale brand weerdag, afgelopen zaterdag, is Maassluis-West opge schrikt door het werk van een pyromaan. Vier branden werden zeer kort na elkaar en op geringe afstand van el kaar aangestoken. Een nacht later is er in dezelfde omge ving drie keer brand ge sticht. Keukens van flats aan het Henriétte Bosrnanplein en de Mozartlaan brandden geheel uit. In andere flats in de omgeving werd de berg ruimte voor vuilniszakken, grenzend aan de keuken, in de brand gestoken. Nader onderzoek heeft verder twee mislukte pogingen tot brand stichting aan het licht ge bracht, alweer in de berg ruimte voor vuilniszakken in flatwoningen aan de Mozart laan. Ook vorig jaar is er in Maas sluis een pyromaan aan het werk geweest. De branden werden toen omstreeks de zelfde tijd in dezelfde omge ving gesticht. De politie en brandweer werden toen ge confronteerd met zo'n negen brandjes. De dader heeft men tot op heden niet kun nen achterhalen. De brand weer van Maassluis heeft het afgelopen weekend haar handen vol gehad aan het bestrijden van de vuurhaar den, Zodra zij bezig was met bluswerkzaamheden op de ene plaats kwam een mel ding binnen dat ook even verderop de boel aan het branden was. Volgens Adjudant van Leeu wen van de gemeentepolitie Maassluis kunnen de geval len worden toegeschreven aan het werk van een pyro maan. „Dat staat voor mij vast" zei de politiewoord voerder gisteravond. Aanwij zingen over de identiteit van de brandstichter zijn nog niet bekend. Een ieder die inlich tingen kan verstrekken over de branden of over de dader wordt verzocht contact op te nemen met de gemeentepoli tie Maassluis, telefoonnum mer 01899-13444. Du nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving leunt vinden, wurdt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de Haagsche Courant, Het Binnenhol of hel Rotterdams Nieuwsblad -.«i ft Voste \goonP ft j p««bo®. il'i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1