SCHIEDAMSCHE COURANT 1 Prijs kabel-tv vliegt omhoog Schiedam heeft zich belachelijk gemaakt De blauwe ruiter voor de gouden koets Foto-journalist gemolesteerd door politiefunctionaris Menselijke fout of storing in beveiliging Gemeentelij ke tarieven worden hoger Gé Brouwer nieuwe fractieleider PvdA' lil 11 Toestand gewonden be vredigend9 Hersen schudding en enkel breuk Als Kethel-Noord wordt aangesloten: Kabel- kwaak Dinsdag 16 september 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLaö - -104de jaargang no. 180-spagim. Broerevest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Maassluisse Peter van den Wijngaard: paard voor de Gouden Koets. Den Haag/Maassluis Het is dat z'n familie en vrienden op de hoogte waren, maar an ders hadden ze hem waarschijnlijk niet eens herkend. In het antieke blauwe uniform, be- stikt met brandenbourgs en minstens hon derd knoopjes zie je er nu eenmaal totaal an ders uit dan in spijkerbroek en t-shirt. Niet temin was het wel degelijk de 22-jarige Peter van den Wijngaard uit Maassluis die, zo uit gedost, vanmiddag vlak voor de Gouden Koets reed, bij de aanvang van het nieuwe parlementaire jaar. Het was voor de tweede keer dat de jonge Maassluizer deelnam aan het jaarlijks spekta kel in den Haag ter ere van de opening van de Staten Generaal. Vorig jaar liep hij- als voetknecht mee; een onderdeel van zijn werkzaamheden als militair verzorger in de Koninklijke stallen. En hoewel zijn diensttijd er op zit werd hem verzocht om dit jaar te paard in de optocht mee te rijden. Het was een verzoek waar Peter van den Wijngaard,- die een bekwaam ruiter is, graag aan vol deed. De Vlaardingse fotojournalist Roel Dijkstra heeft aan het spoorwegongeval van gisteren nare herinneringen en de nodi ge verwondingen overgehou den. Terwijl hij gistermiddag op het terrein van het ongeval aan het werk was werd hij door een brigadier van de Vlaardingse gemeentepolitie gesommeerd, achter de dranghekken te gaan. Toen hij dit terecht weigerde hij had zijn door de commissaris van politie afgegeven politie- perskaart bij 2ïch, die vertegen woordigers van de pers toegang geeft tot afgezette terreinen werd hij tot tweemaal toe der mate hardhandig aangepakt, dat hij zich later onder dokters behandeling moest stellen. Hij werd onder meer in een soort worggreep genomen, waardoor hij verwondingen aan zijn hals opliep. Ook zijn camera liep ernstige schade op. Dijkstra heeft van morgen tegen de betrokken po litieman een klacht ingediend wegens mishandeling en ver nieling. Volgens diverse ooggetuigen werd ook een jongen van twaalf of dertien jaar het slachtoffer van hardhandig po- litie-optreden. Het kereltje had zich achter de afzetting begeven en werd door een groepje politiemensen zeer hardhandig beetgepakt en ver wijderd. Dezelfde brigadier die ook de fotojournalist molesteerde zou ook bij dit geval hardhandij zijn opgetreden. Volgens eer getuige van het voorval sloe| de agent de jongen met volk vuist diverse malen in de rug., Ook over dit voorval zou van morgen een klacht worden in gediend. Oorzaak ti -einongeval nog liet duidelijk Vlaardingen Een officieel on derzoek zal moeten uitwijzen, wat de precieze oorzaak is geweest van het treinongeval, dat gister morgen op de spoorbrug vlak voor het stadion Vlaardingen Centrum plaatsvond en waarbij volgens de officiële opgaven 14 passagiers gewond raakten. Het is nog niet duidelijk of de machinist van de Sprinter, die in de richting van Maassluis reed, een of meerdere seinen heeft ge negeerd of dat het beveili gingssysteem niet goed heeft ge functioneerd. Vlaardingen De inwoners van Vlaardingen zullen in 1981 meer moeten gaan betalen voor de diverse diensten van de gemeente. Ook de tarieven voor energie en water gaan om hoog. De gemeenteraad zal in haar oktober-vergadering de nieuwe tarieven vaststellen. Het college van Ben W heeft in de be groting, die gisteren officieel werd gepresenteerd, al met de nodige aanpassingen rekening gehouden. De Vlaardingers zullen vol gend jaar 6 cent per kubieke meter meer moeten betalen voor het drinkwater. Het ta rief wordt opgetrokken tot 1,82 per kuub. Ook het vast recht gaat omhoog: van ƒ48 tot ƒ60. Het reinigingsrecht ofte wel de huisvuilbelasting wordt opgetrokken van ƒ8,60 tot ƒ12,60 per maand. Zoals al eerder werd besloten zal de dienstverlening met betrek king tot het ophalen van huis vuil ook nog eens sterk wor den teruggebracht: de vuilnis man komt in 1981 nog maai één keer per week langs. Ook het rioolrecht gaat om hoog. Dit tarief, dat veschul- digd is door de huiseigenaren, wordt op ƒ88,40 gebracht. De hondenbelasting wordt even eens duurder: voor een hond zal men in 1981 de gemeente ƒ61 moeten betalen. Een toe- ristenkaart kost na 1 januari 7,25. Hoe de nieuwe tarieven voor gas en electrxciteit zullen worden is nog niet bekend. Eerst moeten de landelijke verhogingen bekend zijn, alvo rens berekend kan worden wat de Vlaardinger betaalt. De afdeling financiën van de gemeente heeft overigens uit gerekend, dat iedere Vlaardin ger zo'n ƒ235 betaalt voor de openbare veiligheid in de stad. Ten behoeve van het politie apparaat betaalt iedere burger Eer jaar 166, en voor de rand weer nog eens ƒ31. Daarbij komt dan voor de ove rige kosten die met openbare veiligheid te maken hebben, waaronder ook de straatver lichting, een bedrag van ƒ38 per inwoner. Schiedam Een 16-ja- rige bromfietser uit Schiedam is afgelopen weekend met een her senschudding en een linkerenkelbreuk in het ziekenhuis opgenomen na een botsing met een personenauto. Op het kruispunt Har- galaan/Nieuwe Dam- laan liet de bromfietser de doorgang niet vrij, waardoor het voor de 20-jarige autobestuurder niet meer mogelijk was hem te ontwijken. De uitslag van dat onderzoek zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Waarschijnlijk zal de Spoor wegongevallenraad, waarin toevalligerwijs ook de Vlaar dingse burgemeester Wim Kieboom zitting heeft, zich met de zaak bezighouden. Het treinstel ontspoorde gis teren even na elf uur door dat de draai-spoorbrug over de Oude Haven, die voor scheepvaartverkeer open was geweest, nog niet geheel gesloten was. De Sprinter 'stapte' bijna ogenblikkelijk uit de rails, reed weliswaar nog bijna de gehele brug over, maar ramde toen een van de portalen van de bo venleiding en kantelde ver volgens naar rechts, van de brug af naar beneden. Het voorste rijtuig klapte daarbij op een peiler in de haven en kwam daardoor niet in het water terecht. Het achterste rijtuig viel op de oostelijke walkant. Van de ongeveer twintig passagiers in de trein raak ten er veertien licht gewond. Vier van hen werden opge nomen in het Holy-zieken- huis, dat in het kader van het rampenplan, dat in wer king was getreden, bedden had gereserveerd. De toe stand van het viertal werd gisteravond bevredigend ge noemd. De materiële schade is aanzienlijk. Volgens een woordvoerder van de NS moet al gauw aan een bedrag van een miljoen of meer worden gedacht. Het ongeval liep door diverse omstandigheden nog redelijk goed af. De snelheid van de trein was vrij gering, omdat de Sprinter honderd meter verder op het station Vlaar dingen Centrum zou stoppen. Had het een doorgaande trein naar Hoek van Holland betroffen, die de spoorbrug met aanzienlijk grotere snel heid pleegt te passeren, dan zouden de gevolgen zonder twijfel aanzienlijk ernstiger zijn geweest Zie ook de pagina's drie en vijf van deze krant- Aan het begin van de avond kon worden begonnen met het wegtakelen van het verongelukte treinstel. Dat karwei duurde lot diep ïn de nacht. Op deze toto - van Jaques Zorgman hangt het eerste rijtuig In de takels. i'i Schiedam De prijs, die Schiedammers voor de kabeltelevi sie moeten betalen, zal waarschijnlijk omhoogvliegen als de 200 woningen in de kerkbuurt van Kethel en aan de Polder weg op het net worden aangesloten. De aanleg van extra lei dingen zal volgens financien-wethouder Reinier Scheeres namelijk een kleine miljoen gulden bedragen, 5000 gulden per woning dus, en die kosten zullen op alle Schiedamse abonnees van de centrale antenne-inrichting (CAI) verhaald moeten worden. Niettemin hebben Aad van Dingen (CDA) en Cor van Til borg (VVD) er gistera vond tijdens de vergadering van de gemeenteraad op ge wezen, dat de bewoners van Kethel-Noord als alle Schie dammers recht hebben op een CAI-aansluiting, al is dat nog zo duur. Wethouder Scheeres vond het een punt, dat beter bij de begrotingsbe handeling m november aan de orde kan worden gesteld, omdat dan de financiële con sequenties beter te overzien zijn. Hij noemde als verve- Schiedam Daar sprak wethouder Rei nier Scheeres zowaar over de bewoners van de Polderwetering, die aansluiting op de kabel- tv willen. Dat zijn toch de kikkers? lende mogelijkheid het machtigingsgebied van de CAI te verkleinen, zodat de bewoners van Polderweg, Joppelaan, Kerklaan en an dere kleine wegen in het noorden van Kethel uit de boot vallen. Vóór de gemeen tebegroting 1981 in de ge meenteraad behandeld wordt, spreken de diverse commissies er nog over. Ook inspraak van burgers is dan mogelijk. Van Lingen gaf toe dat het benodigde miljoen niet zo maar uit de mouw te schud den is, maar pleitte voor een beperking van de kosten door de aanleg te combine ren met de doortrekking van het gasnet naar Kethel- Noord. Van Tilborg vroeg om harde cijfers. Hij betreurde dat het extra krediet 1,1 miljoen gulden, dat gisteravond al voor de CAI in andere Schie damse gebieden werd uitge trokken, niet aan Kethel- Noord ten goede kon komen. CPN-raadslid Ulferd Bruse- ker liet op voorhand weten niet akkoord te gaan met een tariefsverhoging voor d- j CAI. Wethouder Scheer^' vond echter een verhogm niet onbillijk: „De tarieve' i zijn al vier jaar niet omboo gegaan, zelfs ondanks de in flatie." 1 Schiedam Gé Brouwer (36) is de nieuwe fractieleider van d< PvdA m Schiedam. Hij volgt Lou van der Stel op. die uit onvre! de met de situatie in zijn fractie het bijltje erbij had neergelegd De 50-jarige Van der Stel blijft wel gemeenteraadslid voor PvdA. j Brouwer was de enige kandi daat voor zijn opvolging en gisteren is hij voor het eerst ais nieuwe fractieleider opge- Kritiek op hulpactie voor Udine Schiedam Arie Verlinde (PvdA) en Gerard Verhuls- donk (VVD) hebben maandag avond scherpe kritiek geuit op de vertraging van vier jaar, die ontstaan is met het over maken van 40.000 gulden aan de Schiedamse partners tad Udine, in de Italiaanse provin cie Friuli. "'.'4 L -4..~ van partnersteden ronduit be lachelijk gemaakt door niet meteen na de aardbevingen ïn Udine, in 1976, in te springen. De andere steden zijn ons voor geweest na het hulpgeroep ge hoord te hebben. Wij lieten het liggen en ik vind dat heel Met Verhulsdonk hoopt hij'dat het bedrag van 40.000 gulden, dat voor de helft door de Schiedamse burgerij bijeen werd gebracht, nu eens snel wordt overgemaakt. Wethouder Herman Posthoorn moest hen daarin in ieder ge- geld pas krijgen, nadat gede puteerde staten van Zuid-Hol land het betreffende raadsbe sluit hebben goedgekeurd en doorgaans duurt die procedure enkele maanden. Wel zei Post hoorn, dat ook de rente over vier jaar aan Udine wordt overgemaakt, als schamele vergoeding voor het lange Zowel Verlinde als Verhuls donk vond het tamelijk eenzij dig van. het Schiedamse colle ge van burgemeester en wet houders om de vertraging of te wimpelen met „bestuurlijke en ambtelijke verwarring in Udme. Verhulsdonk noemde juist de gang van zaken in linde: „Een excuus om zolang te wachten is geweest dat wij verzekerd moesten zijn van een goede bestemming. Maar laten wij niet bang zijn dat het geld niet komt waar het hoort Een dergelijk verwijt van Udi ne aan ons zou immers ook te recht zijn: vier jaar lang heeft O. u j_:.i. geld toegeëigend, dat niet van haar was!" Verhulsdonk merkte daarbij op, dat Schiedam ook nu nog een controlernogelijkheid mist, dus dat het lange wachten heel vergeefs is geweest. Wethou der Posthoorn gaf toe dat de hele financiële afwikkeling „inderdaad geen schoonheid- treden. Het aftreden van Lo van der Stel kan in direct vei band worden gebracht met he plotselinge vertrek van Ruur van der Veer uit de Schiedam se politiek. „De basis van mij fractiebureau was daarme weggevallen," geeft Van de, Stel zelf toe. „Van der Vee regelde zowat alle zaken. Toe hij venrokken was, zag ik e geen brood in door te gaar omdat er in de fractie toch enkele mensen waren die hu eigen ideeen sterk wilden mc ken. Ze wilden een ander be-.,, leid. Ik wil mij daarover nióJL negatief uitlaten, want ik ho^ daar niet van. Ik heb steed bezwaar gemaakt tegen het i„j het openbaar verketteren val eigen partijleden, ik heb e nog steeds groot bezwaar tege: op straat te gaan liggen roue

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1