SCHIEDAMSCHE COURANT OBK wil zelf verbouwen Club- en buurthuiswerk boos over snoeiplannen Schied voetbalt peter de Bruin wereldkampioen karting KOM OP 5Basis sociaal-cultureel plan geheel weggeslagen jPadvindersreünie werd groot succes Gré van Eek per bation naar Den Haag If Achter - volging Wethouder en openbare werken zijn het oneens Slachtoffer overleden Na rel in zomer 1979 Gelijke schooltijden komen weer aan bod Eerste paal voor bibliotheekcentrale I EJHaandag 22 september 1980 ONAFHANKELIJK DAGBLAD- Broeravest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 104de jaargang no. 184 8 PAGINA'S 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL j* I - jjjvelle Vlaardingen heeft een wereldkampioen. Peter "de Bruin presteerde het om in hel Belgische Nivelle wereldkampioen karting te worden. In de A-klasse was er aanvankelijk slechts een plaats in de middenmoot weggelegd voor de Vlaardin gen. |n de series reikte hij niet ver der dan een derde, een vierde en een negentiende plaats. In de grote finale moest hij dan ook starten midden in het deelnemersveld. Hij slaagde er uiteindelijk toch in om al de concurrenten achter zich te la ten. Aan de kampioenschappen na men alle toprijders uit de we reld deel. Peter de Bruin werd eerder dit jaar al Nederlands kampioen. Peter de Bruin: wereldkampioen. Schiedam/Vlaardingen Een Vlnardingse chauffeur die te diep in het glaasje had gekeken heeft vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag na een wilde ach tervolging door Schie dam _en Vlaardingen een politieauto total-loss ge reden. De achtervolging van de onstuimige chauf feur was begonnen in Vlaardingen, maar toen de man in de richting van Schiedam bleek te rijden werd assistentie ingeroepen van de politie in die gemeente. Twee surveillancewagens wer den achter de auto aan gestuurd en één werd dwars over de rijbaan van de Burgemeester Knappertlaan gezet. Deze blokkade kon de wilde chauffeur echter niet stoppen: met de rechter zijde van zijn auto knalde hij tegen de politiewagen aan, waarna hij gewoon zijn weg vervolgde. Even later kon de man worden klem gereden. Hij weigerde de bloed proef en om die reden is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De rij bevoegdheid van de Vlaardmger bleek ai tot ver in 1981 ontzegd. Schiedam Wethouder Herman Posthoorn en ambtenaren van openbare werken heb ben totaal verschillende meningen over de toekomstige oefenruimte voor het harmonie orkest OBK. De Schiedamse drumband, die in maart 1979 haar clubgebouw geheel in rook zag opgaan, ontbreekt het op dit mo ment aan duidelijkheid over de verbouwing van het pandje aan de Nolenslaan en over de datum waarop zij het gebouwtje kunnen be trekken. Dankzij de hulp van enkele andere Schiedamse verenigingen kan men verspreid over de hele stad toch oefenen, maar door de situatie zijn inmiddels al enkele leden van de repetities weggebleven. De dienst openbare werken gaat er vanuit dat alleen het gebruiksgereed maken van het gebouwtje al 75.000 gul den gaat kosten. Daar bovenop komt dan nog eens, aldus een woordvoer der van openbare werken, een fiks bedrag om het ge bouwtje 'geluidsdicht* te ma ken, een operatie die noodza kelijk is omdat de dienst mi lieubeheer van Rijnmond het huidige schooltje te luidruch- Vlaardingen Het club- en buurthuiswerk vindt dat de basis onder het sociaal-cultureel plan 1981 volledig weggeslagen is. De instellingen die in het club- en buurtwerk be2ig zijn menen dat de bezuinigingsvoor stellen, die in het kader van de zogenaamde vijfpro- ccntsoperatïe zijn ontworpen, eerder gedane afspraken doorkruisen en zijn „uitermate teleurgesteld" over het achterwege blijven van overleg. De voorgesteld4 bezuiniging gen komen van de afdeling sociaal culturele aangelegen heden en behelzen onder Het weer werkte goed mee, zaterdag. Mede daardoor was de reünie van de jubilerende Marnix van St, Aidegondegroep een overweldigend succes. Vlaardingen „Dit maak ik nooit meer mee!" Die verzuch- Iting slaakte Fokke Huizinga. een van de organisatoren van 'de jubileumreunie van de Marnix van St. Aldegonde-scou- Ctjnggroep na afloop van het evenement, dat zaterdag het Bcoutcentrum in de Broekpolder op 2'n kop zette. „Het was ^werkelijk uit de kunst; iedereen was vol lof over de manier ;waarop het allemaal gelopen is!" zei hij. jÖij had gelijk. Zeker zo'n hon derd oud-leden van de padvin- dersgroep, vrijwel allemaal jvergezeld door hun partner, jwaren naar het Scoutcentrum gekomen. Zij maakten op hieuw kennis met hun vroege re vrienden. Fokke: „Er wa- fen zelfs mensen die hun fa milieleden terugzagen, waar ze ^1 jaren geen contact mee had den gehad!" pe reünie werd gehouden ter gelegenheid van het 35-jarig Jbestaan van de groep. De orga nisatoren, vier oud-leden, had den bewust geen afgebakend •programma in elkaar gezet, om de deelnemers op die ma aier alle gelegenheid te geven •Jvoor het hernieuwen van de Ipude contacten. „Dat ging ge weldig. Er trad zelfs een band je op, bestaande uit oud-leden die vroeger een padvinders- land hadden gevormd. Die tband had natuurlijk jaren niet inteer gespeeld, maar het ging .nog steeds erg goed." vertelt jjFokke Huizinga. |Het bleef zaterdag lange tijd «ruk rond de accommodatie van de groep in het Scoutcen trum. Toen het eenmaal don ker werd, werd zelfs een ou derwets-echt kampvuur ge houden. „En daarna hebben we nog met een stel zitten bar becuen." De reünie was door de oud-le den zelf gefinancierd. Men hoopt dat uit de afrekeningen blijkt, dat er nog wat geld is overgebleven: dan kan men dc scoutgroep nog een passend ju bileumgeschenk aanbieden. Rotterdam In het Acade misch Ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam is eind vorige week de G4-jarige L. van der Meer uit Viaardmgen overleden. De man botste woensdagavond op het Weena in Rotterdam tegen een licntmast Volgens de poli tie was hij de macht over het stuur verloren. meer kortingen op de forma tieplaatsen van het buurthuis De Haven en de bouwspeel plaats Holy, materiele bezui nigingen van 50 procent op de activiteitensubisidies en van ƒ20.000,- op het peuter speelzaal werk. Die besnoei ingen betekenen afbraak van de huidige voorzienin gen, oordeelt het club- en buurthuiswerk. De voorstel len .werden gelanceerd bui ten de inspraak op het so ciaal-cultureel plan om. De instellingen zijn van me ning dat op deze wijze de basis onder het sociaal cultureel programma voor 1981 is weg geslagen. Een en ander is vol gens de instellingen in strijd met het gemeentelijk com mentaar van begin dit jaar op de plannen van de instellin gen. Dat commentaar verze kerde toen de veiligstelling van de uitgaven in de sociaal culturele sector. „Het heeft toch geen enkele zin om te overleggen over een program ma, waarvan de financiële consequenties volledig worden ondergraven door dit soort voorstellen," schrijven de in stellingen nu in een brief, ge richt aan college en gemeente raad. Kritiek is er ook op wethouder Cees Bot, die de bedoelde be zuinigingen buiten de discussie rond het sociaal cultureel plan wil houden. Men houdt hem een zinssnede uit de inspraak verordening voor, waarin staat vermeld dat het college, wan neer het bezuinigingsvoorstel len aan de raad die betrekking hebben op de subsidie over weegt, vroegtijdig met de be-" trokken instellingen in over leg zal treden. Bot echter heeft zich aan twee, min of meer strijdige afspraken te houden. Toen de vijf procentsoperatie door de gemeenteraad werd voorgesteld werd tevens beslo ten dat alle hoofden van dienst eerst maar eens naar eigen in zicht, zonder bemoeienis van derden, een bezuinigingsplan op moesten stellen, waarna de raad dan wei zou beslissen of de voorstellen er mee door kunnen of niet. Behalve genoemde bezuini gingsvoorstellen, een uitvloei sel van de debatten rond de raeeijarenbegroting, hangt het club- en buurthuiswerk ook nog de bezuinigingen die ver band houden met de begroting voor 1981 boven het hoofd. Die bezuinigingen liggen over het algemeen in de kortings sfeer, wat neer komt op min der procentuele stijging van de subsidies. Schiedam Het lesroos ter voor Schiedamse scho len, waarover in juni 1979 een flinke rel in de Schie damse onderwijswereld ontstond, is aanstaande woensdag onderwerp van gesprek in de vergadering van de schoolraad. Het lesrooster wordt door de leden van de schoolraad van dusdanig belang geacht dat het op de agen da naar voren is gehaald naar aanstaande woensdag en dat is belangrijk eerder dan in voorgaande jaren. Door een maatregel van wethouder Herman Post hoorn in de zomer van '79 beginnen de Schiedamse scholen nu op het zelfde tijdstip. Posthoorn hono reerde daarmee wensen die al jaren leefden bij de actie groep 'Tijd voor school', maar negeerde de adviezen van de schoolraad. „De knoop moet nu eindelijk maar eens worden doorge hakt," sprak de wethouder ruim een jaar geleden en zelfs een woedende brief van 24 Schiedamse scholen mocht mets ean die beslis sing veranderen. De one nigheid tussen Schiedamse onderwijzers en hun wet houder liep zelfs zó ver op dat de leerkrachten op 1B juni demonstratief uit de gemeenteraadsvergadering wegliepen, waarop het pro bleem van de gelijke school tijden werd besproken. Vanuit de politiek werd Posthoorn toen wèl ge steund. Van de raadsleden schaarde alleen CPN-raads- lid Eef Collé zich achter de onderwijzers omdat de in spraak volgens hem niet voldoende tot ztjn recht was gekomen. De discussie die toen in Schiedam werd gevoerd, maar werd afgekapt door Posthoorn omdat er „tóch niet uit te komen" was, wordt aanstaande woensdag overigens met meteen her vat. De schoolraad beperkt zich in de komende openba re vergadering, die om half acht in het stadhuis begint, tot het opstellen van een strategie om zoveel mogelijk mensen bij het tot stand ko men van schooltijden voor het seizoen 2981-82 te be trekken. Om verhitte discussies over de problematiek te voorko men vermelden de stukken voor de vergadering dan ook nadrukkelijk: „Het is beslist niet de bedoeling om nu te discussieren over de thans geldende schooltijden of enige variant daarop." Schiedam De eerste paal voor het nieuwe hoofdkantoor van de Verenigde Provinciale Bibliotheek Centrales gmg vrijdagmorgen met zichtbare moeite de grond in. Het bouw terrein, waarvan men aanvan kelijk dacht weinig problemen te hebben, is door de damwan- den bij de waterkering aan de Westfrankelandsedijk moeilijk bewerkbaar. Tussen 1 oktober en 1 april mag uit veiligheid soverwegingen met geheid worden, dus de resterende 119 palen moeten voor die tijd de grond m zijn. De eerste paal werd geslagen door drs W. H. M. Aalbcrs, lid van gedeputeerde staten van Zuid Holland. De bouw van de nieuwe centrale, die ten dien ste zal staan van alle gemeen ten in de provincie die niet over een eigen gemeentebi bliotheek beschikken, zal on geveer achttien maanden du ren en kost zes miljoen gulden. In de nieuwe vestiging zal on der meer het centraal maga zijn van de bij de centrales aangesloten bibliotheken wor den gevestigd, alsmede enkele ondersteunende diensten die momenteel op drie verschil lende plaatsen ztjn gevestigd. Een loopbrug zal de nieuwe vestiging verbinden met het reeds bestaande pand. Onder het gebouw komt een parkeer garage voor ongeveer vijfen twintig auto's en een perron, waar de bibliobussen kunnen laden en lossen. Het oppervlak voor de nieuwbouw omvat cir ca 3300 vierkante meter en zal een oplossing bieden voor het ruimtegebrek, waar de Vere nigde Provinciale Bibliotheek centrales (VPBC) al jaren mee te kampen had. tig vond voor het oefenen van een drumband. Het rapport van Rijnmond ligt op het moment bij de dienst gemeentewerken, die weer een extern bureau heeft inge schakeld om uit te laten zoe ken welke geluidsisolerende voorzieningen nodig zijn. De kosten daarvoor worden vol gens openbare werken naar B en W doorgespeeld. Het col lege moet beslissen of de ver bouwing door kan gaan en waar het geld vandaan moet komen. Wethouder Herman Posthoorn heeft een andere visie op het geheel. „Die verbouwing hoeft helemaal geen 75.000 gulden te kosten" aldus Posthoorn. „Ik wil niet zeggen dat de bereke ning van openbare werken niet klopt, maar je bent veel goedkoper uit als OBK zelf aan het bouwen gaat". Dat laatste is geheel overeen komstig de wens van het be stuur van OBK. Secretaris Rit- man; „We hebben, voor die verbouwing veertigduizend gulden tot onze beschikking. Bovendien hebben we in de vereniging de nodige bouw vakkers die zelf de verbou wing kunnen ventorgen. Ik begrijp dan ook niet waarom het allemaal zolang moet du ren". Posthoorn wijst in dat verband op het onderzoek naar de iso latiemaatregelen, dat op het moment aan de gang is. „Zo dra dat klaar is mag OBK van mij aan de slag gaan. Als de to tale kosten onverhoopt boven de veertigduizend gulden uit komen ga ik opnieuw rond de tafel zitten met het bestuur van OBK om tot een oplossing te komen." Maassluis Wethouder Gré van Eek heeft zaterdag weer eens bewezen, zich in de lucht uitstekend thuis te voelen. Vanaf het winkelcentrum Steendijkpolder steeg ze op in een ballon, om enkele uren later in Den Haag te landen. Het evenement, georganiseerd met medewerking van de Haagse Ballon Club, had eigenlijk een week eerder moeten plaatsvinden, maar was toen uitgesteld vanwege de straffe wind. Afgelopen zaterdag waren de weers omstandigheden beter, en dus stapte ze tegen vier uur in het mandje van de ballon, die was opgesteld op het parkeerterrein bij het winkelcentrum Steendijkpolder. Twee uur later werd de ballon weer aan de grond gezet, achter de Hou trusthallen in Den Haag. De tocht verliep voorspoedig, al konden de ballonvaarders niet hoger dan zo'n vijfhonderd meter, omdat de wind hen in de richting van de zee dreigde te voe ren. „Ik wilde ook wel eens op deze ma nier door het luchtruim zweven," ver telde de Maassluise wethouder na afloop monter. „Het is me prima bevallen." Veel last van zenuwen zal mevrouw Van Eek niet hebben gehad. Ze bezit zelf een zweef-vüefbrevet, terwijl ook haar echtgenoot in de sportvliegerij zit. Wie uit de Schiedamsche Courant wil weten hóe, neemt het Rotterdams Nieuwsblad^, Daar zit die krant gratis bij. Alsook elke maandag een complete sportkrant irj kleur. Over een sterk team gesproken. ^vnSvendproef- D gra T„, van mee weken 1 maandabonnement (pet automatische 1 aansluitend een loïnsmuendeenkwanamadonnemenKe^n l K^.Aiinasvooikeuï) fende woonpjaSiS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1