V ol wasseneneducatie voor alle kansarmen 1 sss-Bssr4 ïïï»»«r krant Auto rijdt dwars door caravan Verkeer Ambacht weer ter discussie TIENDUIZEND JAAR WONEN Staking dreigt bij WF Als opdracht- gevers hesluiten: Maassluis projectplan: Insprekers moeten knopen doorhakken 76 vergrijpen opgelost Radio Boemerang uit de lucht Gokkast open -----1- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Brocremt 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Ml Het aantal plaatsen ineen gezinsvervangend tehuis (GVT)voor geestelijk gehandicapten is veel te klein in de regio, vindt Philadeilia. Pagina drie. Aljarenmagergeenharing worden gevangen in de Noordzee. Maar de haringhandel, zeker in Vlaardingen, bloeit als nooit tevoren. Pagina vier. Scheepsmodellen bouwen: een leuke hobby. Als jetenminstede Vlaardingse modelboot vereniging mag geloven. Pagina vijf. Zo 201 hst modems gebouw met 38 bejaardenwoningen, een kerkzaal en een neven- zaai voor wiikacilviteiten eruit zien. WdÉiZ ü.t» Maassluis— Een gecombi neerd plan voor alfabetise ring en educatieve activitei ten moet de integratie van de buitenlanders in de Maas sluis samenleving bevorde ren en de achterstandsitna- tie van deze groepen weg werken. Het plan Hebt zich niet uitsluitend op de bui tenlanders, alle minder kansrijken in de plaatselij ke samenleving komen aan bod. Burgemeester en wethouders hebben het projectplan, waar mee bijna anderhalve ton is gemoeid en dat loopt tot de zo mer van '81, ingediend bij het ministerie van CHM en wach ten op toestemming van de de minister om het uit te voeren. Wordt de aanvraag gehono reerd dan kunnen de verschil lende cursussen nog dit jaar van start gaan. Bij de opstelling is men er van uitgegaan dat de aanwezigheid van buitenlanders in Maassluis permanent is en dat het aantal de komende jaren nog blijft toenemen. Behalve nieuwe ac tiviteiten voorziet het gemeen telijk plan in de voortzetting van de activiteiten die reeds ontplooid zijn door enkele in stanties, die zich inzetten voor Bejaardenwoningen op plaats van Bethelkerk Hoek van Holland Ten ge volge van een gebroken borg pen raakte gistermiddag een irote caravan van achter een VW-busje los, waardoor het gevaarte dwars over de Prins Hendrik weg kwam te staan. Een uit de andere richting ko- Vlaardingen In de kerkzaal van de Emauskerk op de boek van de Van Linden van den Henvellslngel wordt van avond een belangrijke vergadering gehouden ln het kader jan de inspraak voor het verkeerscirculatieplan in Vlaar- dinger-Ambacht en de Babberspolder. Ter sprake komen onder meer de felle reacties van onder meer de winkeliers vereniging van de Van Hogcndorplaan op de voorgenomen Plannen, coals die tot nu toe in de Inspraakprocedure naar voren zijn gekomen. Schiedam Op de plaats waar nu de Bethelkerk staat, zal binnenkort een complex van 38 bejaarden woningen met kerkzaal verrijzen. Het eerste onti werp ligt klaar en Is goedgekeurd door gemeente en het ministerie. Het wachten is nog op de toestem ming van de opdrachtgevers: het Nederlands Her vormd Rusthuis aan de Tuinlaan en de Nederland se Hervormde kerk. Als zii hun toestemming ge ven, wordt er waarschijnlijk medio april 1981 met' de bouw begonnen. De Bethelkerk wordt vol gens de plannen vervangen door een kerkzaal met ne venruimte voor wijkactïvi- teiten en andere doeleinden. De achtendertig bejaarden- woningen zullen bestaan uit twee kamers met keuken en badgelegenheid. Bedoeling is om ouderen die nog niet af hankelijk zijn van hulp van derden in de woningen te huisvesten. De enige voorzie ning die in dit kader voor de ouderen gemaakt wordt is een centrale signalering. Het gaat om huurwoningen die waarschijnlijk rond de vijf en zeshonderd gulden per maand moeten opbrengen. Met de bouw is gekozen voor een V-vorm die trapsgewijs vanaf de bestaande bebou wing is geprojecteerd. Op die manier blijft de oude con structie van de Bethelkerk herkenbaar. Het hele project zal rond de vijf miljoen gaan kosten. De Bethelkerk moet gesloopt worden omdat de funderin gen destijds zonder trekbal- ken gelegd zijn. Daardoor is de kerk door de jaren heen enorm verzakt „Ook in een tijd waarin de functie van de kerk sterk veranderd is, blijkt een overzichtelijk ge bouw met meerdere functies noodzakelijk," aldus aanne mer H. van der Kraan die sa men met het aannemingsbe drijf Van den Tempel de bouw zal realiseren. De plannen zijn in de her vormde kringen in Schie- dam-Zuid goed aangekomen. Een eerder ontwerp wat on geveer vier jaar geiden op tafel kwam is afgeketst om dat het niet voldeed aan de eisen. mende personenauto kon het op drift geraakte ding niet meer ontwijken en reed er vriiwel dwars doorheen. Zo wel de personenauto, waarin twee dames zaten die licht ge wond raakten, als de caravan moet als geheel verwoest wor den beschouwd. winkeliers van de Van Ho- gendorplaan blijven fel gekant tegen de afsluiting van hun iaan voor doorgaand verkeer. Dit is een van de belangrijkste aspecten van het circulatie- plan, waar wellicht ook de teeeste protesten tegen komen. De reconstructie van het kruispunt Van Hogendor- Plaan/Kethelweg hangt daar ijauw mee samen. .Ook de verbeteringen, die teoeten worden aangebracht het gevaarlijke kruispunt ithelweg/Verkadesingel ko teen ter sprake. Hierover ic eveneens de nodige discussie te verwachten. Omwonenden willen zo snel mogelijk een verbetering van de gevaarlijke toestand, maar middenstan ders in de omgeving verwach ten een terugloop van hun om zet Tijdens de vergadering zal on der meer de hoofdstructuur van het autoverkeer door het stadsgedeelte moeten worden bepaald. Het is de vraag, of daar door de insprekers gezien de tegengestelde belangen een eensluidend oordeel over gege ven zal kunnen worden. De vergadering in de Emaus kerk begint om 19,30 uur. Schiedam Zesenzeventig gevallen van criminaliteit zijn opgelost met het aanhouden van achttien jongelui, varië rend in de leeftijd van 15 tot 30 jaar en allen afkomstig uit Rotterdam. Voor ruim ƒ50.000 hebben zij in de loop van vorig jaar en ait jaar aan goederen ontvreemd uit scholen, huizen en bedrijven in Rotterdam en Schiedam. Slechts een zeer klein gedeelte van het gestolen goed kon worden achterhaald. De buit van de bende bestond meestal uit bromfietsen, geld, antiek, bier, auto-onderdelen en muziekinstallaties. De grootste schade als gevolg van de inbraken bedraagt 64,000. Deze ontstond toen de bende, die voornamelijk in de wjik Spangen opereerde, een club huis aan de Jagthuisstraat via een ventilator in de brand stak. Naast inbreken worden de jon gelui verdacht van diverse vergrijpen zoals beroving met geweld, verkrachting en drei- ;ing met een pistool. De Schie- iamse politie is nog bezig met onderzoek. de kansarmen. Op korte ter-i mijn wordt een projectgroep' gevormd, die het activiteiten programma gaat opzetten en zorg zal dragen voor de voort- |1|]! zetting. In de groep hebben in Ijk ieder geval zitting de commis- j' sie hulpverlening buitenlandse werknemers, de stichting hulp ,'ïf aan buitenlandse werknemers, het opbouwwerk, de Maasslui- se vrouwenraad, het creatief en educatief centrum Klei en Kleur, vormingscentrum de Maaskant, stichting gemeen- schappelijke samenleving jij. Maassluis en de gemeente, alle m thans reeds actief op het ter- il}* rein van alfabetisering en vol- 'r"'! wasseneducatie. Verder kan de groep worden aangevuld met de onderwijs begeleidings dienst, het maatschappelijk werk, de medische en de ziel zorg en arbeidsdeskundigen. Naast de bestaande alfabetise- t ringscursussen zijn in het plan f een aantal Nederlandse cur-1 sussen opgenomen, die zijn af-' gesterad op de verschillende groepen buitenlanders. Daar-, naast bestaat het voornemen j om ook voor de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen een groep 'vrouwen oriënteren zich op de samenleving' in het leven te roepen en ook specia le taallessen die gericht zijn op de islamitische vrouwen. Ook ligt het in de bedoeling ont moetingsbijeenkomsten voor verschillende nationaliteiten te houden, waar geen strak j. programma wordt geboden, maar waar geleidelijk gewerkt kan worden aan maatschappe lijke oriëntering. B en W realiseren zich dat het welslagen van het projectplan in grote mate afhankelijk ia van de voorlichting naar de doelgroepen en naar de ove rige bevolking en hebben daarom een uitvoerig voor- 1 lichtingsprogramma opgesteld. Schiedam Radio Boemerang is zondag door de Schiedamse politie uit de lucht geplukt De illegale zender, die gevestigd was aan de Laan achter de t Hoogstraat is gelocaliseerd door de radïocontroledienst V Alle spullen zijn in beslag ge- nomen. Tegen één Schiedam- mer is proces-verbaal opge- \l maakt De actie van de politie fi; is ondernomen nadat al enige r tijd onderzoek gedaan was i' naar de locatie van de zender. Schiedam Een café-restau rant aan de Broersvest is we derom dupe geworden van in-' braak. Via de achterzijde zijn dieven het pand binnengeko men om aldaar een gokkast open te breken en ƒ550 mee te Wie kon ds tentoonstelling '10.000 jaar wonen In het Maasmondgebiod' beter openen dan do voorzitter van de Maasmond, tegen- woordig Rijnmond geheten, ing. A. P. Oele zelve? De ar- cheologisehe expositie Ie vanaf vandaag to bezichti gen in het informatiecen trum van het Maassiulse stadhuis. Do tentoonstelling zwerft al enige tijd door het gebied on was eerder to zien in het Schiedams mu seum en in Vlaardingen. Tienduizend jaar wonen is de veelzeggende titel. Want ofschoon het nauwelijks denkbaar is; er wordt in deze regio al langer ge woond dan sinds de komst van de Batavieren. Een leer zaam onderwerp derhalve, vond de werkgroep kunst zinnige vorming van de schooljeugd. Vandaar dat de werkgroep een bezoekje aan da expositie in het nieu we programma opnam. Ook andere schoolgroepen kun nen afspraken maken via hei bureau voorlichting (01699 - 19111). De expositie loopt tot 10 ok tober en is geopend tijdena da normale openingstijden van het stadhuis. Schiedam - gelijkbaar De heer Eikenboom. „De situatie bij Wilton Fijenoord CWF) Is ver met die bij de Werf De Schelde ln VHsslngen.*5 e ikenbooms FNV-bedrijfsledengroepvoorzitter bij WF, zegt dat de productiewerkers bij de Schiedamse werf eveneens een loonachterstand hebben ten opzichte van hun collega's bij andere bedrijven in het RSV-concern. komen aan de ongelijkheid in salarissen en er moet een her bezinning komen over de belo ningsstructuur. Het wordt tijd dat de directie haar verstand gebruikt. Ze hebben al enige correcties in de lonen aange bracht, maar verschillen zijn er nog steeds tussen de ver schillende RSV-onderdelen." Een ander punt dat de mensen bij Wilton goed dwars zit is de integratie met de RDM, die een doldriest avontuur wordt Ondanks de groeiende onrust bij het bedrijf zijn de werkne mers gistermorgen gewoon aan het werk gegaan. Hoewel vooral het productiepersoneel veel kritiek heeft op de gang van zaken, is maandagmorgen besloten niet het voorbeeld te volgen van de stakende colle ga's bij het zusterbedrijf in Vlïssingen. Desgevraagd ver klaart de heer Eikenboom dat hij niet kan garanderen dat er geen staking uitbreekt Het zou hem in ieder geval niet verwonderen. „De onvrede onder de werk nemers groeit We hebben de directie er meerdere malen op gewezen. Er moet een einde fenoemd. Met lede ogen heb ei? zij de nieuwbouw en de apparatenbouw zien vertrek ken naar andere onderdelen van het RSV-concern. Zie verder pagina drie. Vee\ meer ^^heSeris- Dus in dit meu daq weten Maar witten ®^®^°ldeTS gebeurt Waterv lnten voor één geld. twee kranten y.unnen. VeZQ u 9 vrieUV/sblöd. KoUerdarnsNieuvr^ Nieuwe abonnee 3ön^ ;beeiding van bet "asbakje mett eena blad ter Rotterdams Ni aKïeling impletoringvanuw con tweeweken niets betalen^ curiosa. """"JLtteuv»^ ftotterdatesN Antwoordnun^e Injqt) woont' adtes: i pJtcoda'plM^-^^yaJIHOFFHaSl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1