in msÊmi fm pllpl Ik neem depïoef VsS- Gusto mogelijk naar gemeente Nieuwe verlichting bespaart energie Vlaardingse raad belist: krant Routewijziging WN-bus 59 Ridder ran de Weg gehuldigd Wijkinstelïingen in aktie tegen korting subsidies ABC-taalcursus verhuisd 64 huizen saneren Bas Gouka geïnstal leerd Üüi -1. a - SCHIEDAMSCHE COURANT Donderdag 2 okloiper 1980" Eroenvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262S66 - klachtendienst 144144 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - - 104de jaargang no. 192 «paouw*. 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De ABC-taalcur- sus voor gastarbeiders is de af gelopen week verhuisd van Schiedam Met de onbc- vvoonbaarverklaring van de halve Celsiusstraat en enkele indere huizen in Schiedam- Oost heeft de gemeente Schie dam op het ogenblik 64 wonin gen te saneren. De stand was begin augustus nog 42. Vijf on bewoonbare woningen werden reeds gesloopt. De saneerge- vallen staan alle in de vier biide wijken van de stad en in dé brandersbuurt. het clubhuis de Bever naar de Willem de Zwijgerschool voor MAVO in de Sint Liduinastrat 35. Door deze verhuizing heeft de cursus nu de beschikking over een flink aantal lokalen. Van de kant van de buitenlanders is de belangstelling groot voor hel volgen van deze cursus op de woensdagavond. Schiedammers die geïnteres seerd zijn in het geven van lessen in kleine groepjes, kun nen contact opnemen met Joop van den Enden, telefoon 70.84.67, en Judith Kühn, tele foon 73.29.49. Oe nieuwe straatverlichting op de Van Ostadeiaan. Wegens een huurachter stand werd gisteren een Maassluizer het huis uitgezet. Daar is hij het niet mee eens. Vlaardingse politie heeft nieuwe coüega's. Pagina drie. Burgemeester Willem Kieboom In stalleerde gistera vond in de Vlaar dingse gemeente raad het nieuwe CDA-raadslid Bas Gouka, opvolger van Dick van Ha ren. Gouka Is al geruime tijd bij het raads werk betrokken: hij stond al sinds het begin van deze raadsperiode op de reservelijst van het CDA. Naast het lidmaat schap van de ge meenteraad werd hij wat later ook benoemd in de no dige commissies. 'I -■ 3 I" Maassluis De voorgenomen routewijziging van bus 59 van het Verenigd Streekvervoer West-Ne derland gaat zondag aanstaande van start. Dit betekent, dat dan ook de woonwijk Dijkpolder en de bejaardencentra aan de West- land se weg per openbaar vervoer bereikbaar zullen zijn. De stadsbus zal de Industriewijk, waar verhoudingsgewijs weinig mensen wonen, niet meer aandoen. Ook de Lijsterlaan waarvan vee! bewoners zich destijds tegen hel rij den van de stadsbus door deze laan hebben verzet is uit de route ge nomen. In plaats daarvan zal nu over de gehele Merellaan worden gereden. Nieuwe bushalten zijn ge plaatst aan de Rozenlaan ter hoogte van de Seringenstraal. het Dennen dal en de Olympiasporthal cn aan de Merellaan ter hoogte van dc Nd^hte gaallaan. Voor de nieuwe route geldt een officiële rijtijd van veertien mi nuten. Godsdienstconsulent niet via gemeente Schiedam De nieuwe o- penbare verlichting die de gemeente Schiedam binnen een tijdsbestek van enkele jaren gaat realiseren, zal een energiebesparing van veertig procent tot gevolg Hebben. Dit staat in het rapport 'Eneregiebesparing op de openbare verlich ting', dat de gemeente on langs In samenwerking met de Openbare Nutsbe drijven heeft uitgebracht. Uitgangspunten voor het opstellen van het rapport waren de noodzaak van energiebesparing dus zoeken naar andere licht bronnen en een zo laag mogelijke investering die met de omschakeling ge paard gaan. Na een uitge breid onderzoek van enk&- le jaren is een beleidsnota opgesteld waarin de plan nen zorgvuldig beschreven worden. ..We hebben er bewust de tijd voor genomen omdat wij ei genlijk te weinig ervaring hadden met deze materie," Stelt wethouder Scheeres van financiën en economische za ken. „Uitgangspunt boven al* les is de energiebesparing ge dweest. Er is gezocht naar een manier om het elektriciteits verbruik zo minimaal mogelijk le houden." De energiebesparende verlich ting die door de jaren heen in heel Schiedam geplaatst zal •worden bestaat uit natrium- lasontladingslampen. Voor het gebruik in de weg- en straat verlichting geeft de efficiëntie van deze lamp de doorslag. Verlichting met lage-druk na trium gasontladingslampen be tekent niet alleen het laagste energieverbruik, maar ook de grootste veiligheid omdat het monochromatische gele licht net zien vergemakkelijkt Be langrijk punt daarbij is nog dat het straatbeeld aantrekkelijker Wordt door de warme kleur van de verlichting. De witte traditionele verlichting bleek nogal eens hinderlijk te zijn voor bewoners die hun slaap kamer pal aan de straatkant hadden. Proeven in onder andere de Goereesestraat hebben uitge wezen dat de lichtsterkte mak kelijk verminderd kan wor den. Zat er in de traditionele verlichting 80 walt, nu kan men volstaan met 18 of 35 watt, afhankelijk van hinder nissen in de straat en de door gang van het snelverkeer. In de nieuwbouwwijk Woud- hoek-Zuid en enkele andere plaatsen in Schiedam is men reeds begonnen met de instal latie van de natrium-gasontla- dingslampen. Binnen enkele jaren zal de nieuwe verlich ting in heel Schiedam geïn stalleerd zijn. De gemeente wil de omschakeling echter lang zaamaan voltooien omdat som mige gebieden enkele jaren geleden nog nieuwe verlich ting hebben gekregen en snel le vervanging zou zonde zijn van de investeringen. Vlaardingen De aanvraag van de Vereniging voor Bijzonder Schoolonderwijs voor een consulent .gods dienstige vorming, die moet worden ingezet voor het protestant-christelijk onderwijs, zal worden afgewezen. Tijdens een verhitte discussie gisteravond in de ge meenteraad bleken alleen de CDA-fractie en de SGP- er Lensvelt van mening, dat voor deze voorziening geld uit de algemene middelen zou moeten worden vrijgemaakt. De andere partijen waren-varf mening, dat het christelijk schoolonderwijs er maar zelf voor moet zorgen, omdat zij ook voor haar eigen identiteit had gekozen. Het begrip 'eigen identiteit' speelde trouwens toch een sleutelrol in de discussies van gisteravond. Die eigen iden titeit werd door ieder raads lid als handvat gebruikt om juist wel, of juist niet voor zo'n godsdienstconsulent te stemmen. De CDA-er Hockx liet nogmaals merken, het een kwestie van gelijkscha keling met het openbaar on derwijs te vinden. Voor het openbaar onderwijs heeft de gemeenteraad immers enige tijd geleden consulenten kunstzinnige vorming aange steld consulenten die ove rigens ook ten dienste van het bijzonder onderwijs kun nen staan. Juist dat laatste aspect was voor de PvdA, de VVD, D'66, PSP en de helft van de SGP reden om tegen de aanvraag te stemmen. Die kunstzinnige consulenten zijn voor het gehele onder wijs, de godsdienstconsulen ten alleen voor het protes tants-christelijk. En dus moet men dat zelf maar betalen. De verschillen van mening tussen CDA en PvdA over dit onderwerp, dat bij het samen stellen van het beleidspro gramma destijds als 'vrije kwestie' was bestempeld, werd niet als breekmiddel gebruikt in de coalitie lussen de beide partijen. Jo Schriel benadruk te dat. „Het is een belangrijke kwestie, maar wc willen er op geen enkele manier politieke aspecten aan verbinden." Het is overigens zo goed als ze ker dat de Vereniging voor Bijzonder Schoolonderwijs te gen de afwijzing van haar aan vrage in beroep zal gaan. Dat zal dan moeten gebeuren via een zogenaamde Arob-proce dure. jlk Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad, 9»°* oI.ter'j!'0, i Ha*»' .,Ae< P° te!®101*1 Den Hoorn De realisering van 68 Van Dameenheden voor alleenstaanden en twee persoons huishoudens aan de Hoornseweg in Den Hoorn neemt vaste vormen aan. De gemeente heeft met het kerk bestuur overeenstemming be reikt, zodat de woningen ach ter de nu leegstaande winkel aan de lange zijde van de kerk kunnen worden gebouwd. m Slaatssecretari: Neelie Smit-Kroet. speldde glsterml dag de Vlaardingst,; vracht wag enchauf- four A. J. Molendijk een gouden insigne, op. omdat hij tier5' jaar schadevri. heeft gereden!' Chauffeur Molen' dijk kan zich daar j: door voortaan Rid^l der van de Wee noemen, een tita die jaarlijks word,'ij- wordt verleend aar beroepschauffeurs in het goederenver voer, die respectie velljk tien, vijf o drie jaar zonde schade hebben ge reden. Het was voor d< chauffeur een com plete verrassing da de slaatssecretari! van verkeer en wa terstaat naar zijl Vlaardingen De wijk- en buurtverenigingen in de stad, verenigd in het Instellingeno- verleg Vlaardingen, komen in aktie tegen de bezuinigings voorstellen die door dc afde ling wijkaa«gelegenheden op het stadhuis zijn gemaakt. In die voorstellen, die gemaakt zijn in het kader van de zoge naamde 5%-operatie, wordt aangegeven dat maar liefst de helft van de activiieitensubsi- dies voor de buurthuizen zou kunnen worden gekort. De gezamenlijke buurthuizen hebben al eerder Laten weten, die bezuinigingsvoorstellen volstrekt onaanvaardbaar te vinden. In het Insteilingeno- verleg. een soort samenwer kingsverband van de diverse wijken, is over dit onderwerp uitgebreid gesproken. Als eer ste resultaat hiervan is een protest-bijeenkomst gepland, die op 9 oktober in buurthuis De Haven zal plaatsvinden. Niet alleen alle bestuurderen en vrijwilligers uit het buurt werk zijn daar voor uitgeno digd, maar ook de gemeente raadsleden en hun partijbestu ren en de vakbonden. De bezuinigingsvoorstellen gaan volgens het Instellinge- noverleg „nog verder dan de ergste veronderstellingen kon den doen vermoeden." Als de plannen door gaan zullen er volgend jaar volstrekt geen mogelijkheden zijn voor nieu we activiteiten, terwijl zelfs de huidige activiteiten beperkt zouden moeten worden. Ook zijn de instellingen bang dat er beroepsrachten moeten af vloeien. bedrijf kwam on hem persoonlijk t( huldigen. Nadal hi zijn laatste ladinj had opgehaald ei het terrein van zijr werkgever, he Vlaardingse trans portbedrijf J. Lens veld Zn., opreed wachtte een hee gezelschap waaron der de staatssecre tarïs hem op. Sa men met chauffeur Molendijk takelde Neeli Smit-Kroes een kist van d vrachtwagen, waarin de or derschelding bleek te zitten Aanstaande zaterdag worde in het Ups Autotron te Dri nen door de staatssecretari nog eens 198 Ridders van d Weg onderscheiden. Schiedam De Gusto-ter- reinen worden wellicht ge kocht door de gemeente Schiedam en daarna in erf pacht uitgegeven aan één of meer bedrijven. Wet houder Reïnier Scheeres van financiën en economi sche zaken noemde dit gis teravond een mogelijkheid waar zeker rekening mee wordt gehouden. Vraag is alleen nog of men tot over eenstemming over de aan schafprijs kan komen en of er bedrijven zijn die belangstelling hebben voor het terrein van Gus to. Dat laatste kan volgens Scheeres weieens minder makkelijk zijn dan in het verleden. „In de huidige toestand van economische recessie staan bedrijven niet te springen om te ver kassen" aldus Scheeres. „Ze verhuizen alleen maar als het echt moet". De gemeente zou met de aanschaf van het terrein en daarna een uitgifte in erf pacht voor eenzelfde con structie kiezen als destijd bij het terrein van De Nieuwe Waterweg. Twee Rotterdam se bedrijven die naar het buitenland dreigden te moe ten verhuizen vonden toen in Schiedam een prima ter rein. Op die manier werden toen 650 arbeidsplaatsen vei lig gesteld en kon Schiedam er binnen twee a drie jaar nog eens honderden arbeids plaatsen bij krijgen. Volgens Scheeres bestaan er tussen de gemeente en de ei genaar van de grond al meer dan twee jaar contacten, Zo dra er potentiële kopers bij de eigenaar, Caland Hol dings, aankloppen neemt deze contact op met de ge meente Schiedam. Je kunt het volgens Scheeres net geen voorkeursrecht voor de gemeente noemen, maar het gaat wel in dezelfde rich- ting. Scheeres noemt het logisch dat, als de gemeente tot aan koop overgaat, er onderhan deld zal worden over een be stemming van de Gusto-ge- bouwen. „Het hangt er maar vanaf wat voor industrie er dan op het terrein komt." al dus Scheeres. De staatssecretaris voor CRM heeft in 2ijn koninklijk besluit om Gusto van de mo numentenlijst te halen al de conclusie getrokken dat de gebouwen, twee hallen en een kantoorgebouw dan te gen de grond moeten. De boel is volgens CRM zo bouwvallig dat handhaven niet haalbaar is. Op pagina 3 meer over Gusto en de monumenten lijst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1