SCHIEDAMSCHE COURANT Relschoppers slaan meisje ziekenhuis in in Kerk week Holy 1 Geen inwerkperiode voor peuterleidster Omwonenden willen door Rijnmond gehoord worden voettaft szsssr-f* n«ti Gouden plak voor 68- jarige DNA-experiment onder controle krant Sport in deze krant Rien Poortvliet presenteert nieuw boek in Schiedam 5Dan liever een extra kracht9 Nieuw asfalt op Maasdijk Gevaarlijk lek in open haard Bebouwing IJsselhoeveterrein Jlaandag 6 oktober 1980 Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 194-8 PAGINA'S ja 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL viaardingenTwintig opgeschoten jongeren hebben zaterdagavond een 16- jarig meisje het ziekenhuis in getrapt. Op de Europaboulevard, nabij de bus baan naar Schiedam, had de bende zich verzameld en toen het meisje passeerde in het gezelschap van haar 17-jarige Schïedamse vriend, werd zij van haar fiets getrokken. Volgens politie-inspec- teur Dorst was „het tuig op rellen be lust". Het meisje werd in haar buik ge schopt en de jongen werd over zijn hele lichaam geslagen en getrapt en met slagwapens bedreigd. Hij kwam er zelf desondanks nog redelijk van af, maar zijn vriendin ligt nog in het Hoiyzieken- huis. Vandaag zijn foto's van haar buik en middenrif gemaakt. De twintig jongens en meisjes, die het tweetal mishandelden, stoven uiteen toen de door omwonenden gealarmeerde politie arriveerde. Toch konden de agen ten acht van hen in de kraag grijpen. Deze acht jongens zijn op het bureau aan het Delftseveer verhoord. Twee jon gens van 15 en 16 jaar konden als dc hoofddaders worden gekenmerkt en zij zijn vandaag via de snelrechtprocedure voorgeleid aan de officier van justitie in Rotterdam. De andere zes worden bin nenkort nader verhoord. De politie heeft van hen ook naam en adres gekregen van gevluchte vandalen en tegen hen zal spoedig proces-verbaal worden opge maakt. De Furie vaart weer. 2 stond Maassluis opzijn kop. Pagina drie. Kinderen hollen weg bij performance Moniek Toebosch in Schiedams museum- Pagina drie. Me verlies voor Viaardingen, terwijl Zwaluwen nu van leider Hoorlwijk verloor. SW veroverde een kostbaar punt op FC Amsterdam. Pagina vijf. VFC ontgoochelt over nederlaag, zes. Spirit op de valreep langs Pollux. Pagina zeven. Schiedam Kien Poortvliet Jiresemeerl op donderdag 16 oktober in zijn geboorteplaats Schiedam zijn nieuwste boek Van de hak op de tak'. De presentatie van het nieuwste werk van de tekenaar die be kend werd om zijn dieren teke ningen, vindt plaats in het Ste delijk Museum, een keuze die bijzonder aardig is, omdat het museum ook op tekeningen in het boek terug te vinden is. 'Van de hak op de tak' is, zoals ook de andere boeken van Poortvliet, een prentenboek. Viaardingen In het kerk centrum Holy is zondag een kerkweek van start gegaaan. Bedoeling van de vv^ek, die bet motto heeft meegekregen Holywijk in beweging', is mensen de gelegenheid ge ven elkaar te ontmoeten en nader kennen te leren. De hele week, die ïs georga niseerd door een speciaal in het leven geroepen commis sie, zullen er in het kerkcen trum activiteiten plaatsvin den. Gisteren waren er twee kerkdiensten, waaraan werd meegewerkt door de basis scholen en een bazuingroep. Na afloop, onder een kopje koffie, bestond de mogelijk heid om met elkaar te pra- teö- Vanavond vanaf acht uur is er een korenmanifes- tatie. Verder deze week staan er activiteiten voor de jeugd op het programma als mede enkele discussieavon den. Morgenavond staat het centrum in het teken van kunst, spel, muziek en huis lijk Het kerkcentrum is maandag tot en met vrijdag geopend vanaf half acht 's a- Yonds. Woensdag vanaf twee Uur is er een speciale jeugd- middag met een kinderfilm öt een opdrachtenspel. De *eek wordt aanstaande zon dag om 17.00 uur besloten öet een oecumenische ves perdienst. Jeugd misdraagt zich Blauwe Br ,:g Schiedam Dertig ki lometer zitten erop voor de 68-jarige Schie dammer Hoedjes. De enthousiaste zwemmer heeft die afstand over een aantal dagen bij el kaar gezwommen voor de nieuwe trimactie in zwembad Zuid, het zo genaamde swim-jog ging. De heer Hoedjes is de eerste die in het kader van die actie een gouden medaille bin nenhaalt voor het vol brengen van dertig ki lometer. Een huldiging met bloemen door per soneel van het zwem bad en een applaus van de in het bad aanwezi ge mensen waren, naast de gouden plak, de beloning voor de sportieve bejaarde Schiedammer. Erg waarschijnlijk lijkt het niet dat Hoedjes de eni ge blijft die dertig kilo meter swim-jogging in Schiedam-Zuid vol brengt. De belangstel ling voor de tnm-aclie is zo en Tm da* ande ren spoedig zullen vol gen. In onze krant van morgen meer over het swim-jogging in Zuid. De 68-jarige Schiedammer Hoedjes is de eerste die een gouden plak haalt in de trimactie van zwembad 2uid. Schiedam De peuterleidster van clubhuis De Dukdalf mag haar opvolgster niet inwerken. Dat zou volgens burgemeester en wethouders betekenen dat een dubbel salaris moet worden uitgekeerd en zoiets is volgens B en W onaan vaardbaar. Het college heeft die beslissing ge nomen naar aanleiding van een subsidieaan vrage door de KSCA, de katholieke stichting voor culturele arbeid. Het verzoek van de KSCA om een maand lang te kunnen beschikken over twee peuterleid- sters waardoor het overdragen van het werk het beste zou kunnen geschieden wordt door de gemeente op zich niet als een onredelijk ver zoek gezien, het wordt zelfs gezien als „een pri ma manier om het werk over te dragen aan een nieuwe beroepskracht." De bezwaren met be trekking tot de financien wegen burgemeester en wethouders echter te zwaar. Zoiets schept precedenten, want als dat nü wordt goedge keurd zal in de toekomst elke instelling met een dergelijk verzoek komen, zo is de redene ring. Zoiets zou zelfs op kunnen lopen tot een volledig jaarsalaris als voor alle vijftienberoeps krachten gedurende de inwerkperiode dubbel wordt uitbetaald. Het zou, zo staat in de door wethouder Herman Posthoorn getekende ad viesnota, m dat geval voorkeur verdienen om een nieuwe beroepskracht beschikbaar te stel len. Maassluis Het'weggedeelte van de Maasdijk tussen de Dr. Jan Schoutenlaan en de Schenkeldijk wordt deze maand opnieuw geasfalteerd. De asfalterïngswerkzaamhe- den zullen de hele maand ok- Ten behoeve van de asfalte- tober in beslag nemen. Het ring stelde de Maassluise ge- verkeer wordt ter plaatse ge- meenteraad indertijd een regeld, 's nachts echter zijn krediet ter beschikking van beide rijbanen voor het ver- 500.000. keer opengesteld. Schiedam De beheerscom missie voor wijkcentrum de Blauwe Brug, waarvan wet houder Herman Posthoorn de voorzitter is, maakt zich grote zorgen over het gedrag van de jeugd m het wijkcen trum De Blauwe Brug. Het gedrag van jongeren gaat volgens de commissie zover, dat er van overlast voor de andere gebruikers sprake is. De commissie, die het beheer over het wijkcentrum voert, heeft haar bezorgdheid uit gedrukt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders, waarin het col- lege wordt gevraagd het pro bleem nader te onderzoeken. Volgens de brief zijn het voor al de jongeren tussen de twaalf en de zestien jaar die zich in de centrale ontmoetingsruimte van het wijkcentrum misdra gen. Ook de jeugd beneden en boven die leeftijd is echter niet brandschoon, volgens de brief van de beheerscommissie, maar daarvoor is nog enige op vang gecreeerd door de vrij- wiUigersgroep jeugdwerk en door het ambulant jongeren werk. De brief van de beheerscom missie zit bij de stukken voor de vergadering van de com missie voor vorming en re creatie die donderdag in het wijkcentrum de Blauwe Brug wordt gehouden. In diezelfde vergadering komt de stopzet ting van subsidie voor het jon gerenwerk in Schiedam-Noord aan de orde. Het comité tot be houd van het jeugdwerk komt dan met een stapel handteke ningen, die in de wijk tegen de dreigende verdwijning van dat werk is opgehaald. Mocht de actie geen resultaat opleveren, dan zullen alle activiteiten voor het jeugdwerk door de stichting worden gestaakt, en vreest de stichting, zoals onze krant vrijdag al meldde, voor nieuwe rellen onder de jonge ren. Posthoorn heeft in een brief aan de SSSN, de stichting sa menlevingsopbouw Schiedam- Noord, al laten weten het ir- reeel te vinden dat de stich ting toch weer om subsidie voor een beroepskracht heeft gevraagd, terwijl het afwijzen de antwoord van de gemeente al bekend was. Schiedam Een verraderlijke lekkage in de afvoer van een zelfgemaakte open haard heeft het vrolijk zaterdagavondje van de heer C. R. uit de Ruijs- daelJaan grondig bedorven. De brandweer werd gealar meerd, maar deze hoefde niet op te treden. De bewoner had het open haardvuur bijtijds uitgemaakt. Viaardingen De omwonenden van het IJsselhoe veterrein zijn boos over het feit dat Rijnmond niet uitvoeriger op hun bezwaren tegen bebouwing van het omstreden stukje groen, aan de rand van de noordgrens van de gemeente Viaardingen, in heeft willen gaan. Zij nemen het Rijnmond kwalijk dat zij niet persoonlijk gehoord zijn en overwegen tegen de bebouwing van het terrein desnoods een beroepspro cedure te starten. Voor het zover is zullen in ieder geval eerst de bezwaren nog eens met het openbaar lichaam doorgenomen worden. Anderhalve week geleden liet het openbaar lichaam. Rijnmond de gemeente Viaardingen weten in princi pe g^en bezwaar te hebben tegen bebpjuwing van het IJsselhoeveterrein. Voor het terrein, waar in vroeger dagen een grote boerderij stond, geldt al enige tijd een speciale regeling die het de gemeente mogelijk maakt buiten een al dan niet bestaand bestemming plan om toch te gaan bouwen: in ambtelijke taal, de regeling ex artikel 19 geheten. Ofschoon voor het IJsselhoeveterrein ooit de bestem- mng bijzondere bebouwing heeft gegolden en de omwonenden in 1976 adviseerden het eilandje om te toveren in een heemtuin dat in hun visie mooi aan kan sluiten op een reeds bestaand wijkparkje waarbij er daadwerkelijk zo'n 25 procent bebouwing zou komen, ligt er nu een bouwplan van 31 wonin gen klaar. Het betekent concreet een 100 procents bebouwing. rH Voor de omwonenden is er dan ook geen enkele re den hun bezwaren op te geven. Eén van de omwo nenden. de heer A. Brussaard: „De gemeente pro beert het vaak voor te spiegelen alsof ons enige be zwaar zou zijn dat we straks geen uitzicht meer heb ben, maar dat is niet waar. Het wordt, om het vrien delijk te zeggen, echt een betonnen bunker daar, maar er zijn veel meer bezwaren." Brussaards noemt onder meer het argument dat straks als het IJsselhoeveterrein bebouwd zal 2ijn de verkeers- en parkeerproblemen in zijn wijk toe zul len nemen en dè verwachte leegstand van de nieuw bouwwoningen. „Maar het belangrijkste bezwaar is toch wel dat wij ons in de inspraak 2waar bedrogen voelen." Vlaardingen- /Schiedam - Naast de gebruikelijke voetbalverrassin gen kwam het meest opmerkelij ke sportnieuws van de beide ju doka's Liesbeth Beeks en Yolanda van Meggelen, die beiden met een zilveren medaille op een internatio naal toernooi zich kwalificeerden voor de eerste WK voor dames. Op vallend was ook de overwinning van de Vlaarding- se veteraan Sjaak Hoogendijk in een marathon van Leusden. De Vlaardmger, die er 2 uur, 30 minuten en 51 seconden voor nodig had, verbeterde zijn re cord met negen minuten. DHS en Hermes DVS zorg den op „Harga" voor een ware voetbalhappening. Maar liefst 1500 toeschouwers wa ren er getuige van, maar zagen geen beslissing. Wel scoorde Cock de Zwart flinks op de foto) voor DHS en Frans Schaap voor Hermes DVS. Viaardingen De gemeente Viaardingen vindt dat Unile ver nu voldoende garanties heeft gegeven ten aanzien van de experimenten met ge netisch materiaal. De aan vankelijke bezwaren tegen het verstrekken van een hin derwet voor de DNA-recom- binant experiment heeft de gemeente nu laten, varen omdat men meent dat het bedrijf tegemoet is gekomen aan de bezwaren. In de hinderwet zijn nu clau sules opgenomen die een da gelijks toezicht op de werk zaamheden garanderen, als mede het dagelijks bijhouden van een laboratortumjour- naal en de mogelijkheid van een steekproefsgewijze con- Wie uit de! gesproken gratis by. Alsook elke maandag een team„°--ereens'e* Schnit maar m voor een Ur a gratis en vrijblijvend proef- I s w* ^Wu abonnement van twee weken aansluitend een maandabonnement (per automatische i giro) aansluitend een kwartaalabonnement (eigen 1 betahngsvoorkeur) Naami Adres Postcode woonplaats Telefoon Opzenden in een envelop zonder postzegel aan het Rotterdams Nieuwsblad. Antwoordnummer 83d. L3000 VB Rotterdam ti— ii ui—» trole. Ook vindt de gemeente dat Unilever nu zonder pro blemen een lozingsvergun ning verleend kan worden. De bezwaren van de ge meente baseerden zich inder tijd voornamelijk op het ge geven dat Unilever de risico factor van de experimenten niet ernstig genoeg zou heb ben genomen. Ook meende men dat er onvoldoende waarborgen waren dat, in geval van calamiteiten, er geen gevaarlijke stoffen m het milieu terecht zouden kunnen komen. De gemeen te heeft 2ich overigens wel altijd buiten de discussie over het al dan met aanvaardbaar zijn van experimenten met genetisch materiaal willen houden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1