IT SCHIEDAMSCHE COURANT Erasmusschoot door ruzies in opspraak in Weer hoop op j eugdwerk Ben W vragen AVR om opheldering Ik -neem- denroef Hoevenbuurt wil toch extra geld krant CPN: óverblijven zou gratis moeten Posthoorn belooft onderzoek It Inbraak stoort tv m Alléén rond de WERELDSPAARDAG van20t/m24oktober bondsspaarbank fff Noodkreet van ouder:Kindermishandeling De Goudsbloem wordt verder gerestaureerd SSSSss: Alléén bij de Bondsspaarbank EXTRA RENTE VOOR EEN Volg onze aankondigingen! VLAARDINGEN ■mmm Schiedam: 2 op de 5 huwelijken gaan mis 3ber. Om. •DC- rhak. mos^ uur, ■hut- uur; uur; rgie- ven- ehal;- >roe- 20.30 Mar- )VS- 19.45 Unit, uur, Tiet- lam- Tiet- teel- thai, eek- uur; thal- >VO, uur; iluis- lym- The IJ* uur, erlo- friidag 10 oktober 1980- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 -ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 198 fASWA'S 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het rom melt op de Erasmusschool in Vlaardingen. De afge lopen weken zijn er ver schillende vechtpartijen óp de school geweest, op zich niets bijzonders, kin deren vechten altijds wel eens. Maar volgens enkele ouders worden de kinde ren mishandeld door de leraren. In een brief aan Öeze krant-doet een 'ver ontruste ouder' zijn be klag. „De ouders durven niets te zeggen uit angst voor wraak," schrijft hij. Het schoolhoofd is één van de beschuldigden. Een moeder, die liever anoniem wenst te blijven (de naam is bij de re dactie bekend): „Mijn zoontje is inderdaad door het school hoofd geschopt en geslagen. Maar verder wil ik er niet zo veel over zeggen. Wij 2ijn er al over wezen praten. We leven in een moderne tijd en je laat je kinderen niet zomaar daan. Dat kon vroeger wel, maar nu niet meer. Als ouder sta je ten slotte achter je kind. Er is mo menteel heel wat aan de gang op de school. Maar ik wil niets meer zeggen, want jullie zijn tenslotte van de krant." Het gebeurt regelmatig dat kinderen op de Erasmusschool met elkaar vechten. Maar dat daar zelfs leraren bij betrok ken worden is maar iets wat zelden voor komt, volgens het schoolhoofd, de beer Motz. Hij schrikt dan ook als om zijn reactie op de beschuldigingen wordt gevraagd: „Wij worden overspoeld met een hele golf van geweld. Kijk maar naar Holy. Het lijkt wel of het in de herfst zit. Voor de ouders, voor iedereen zijn wij altijd aan spreekbaar. Ons hele team van leraren is altijd bereid om te praten. Ik ben erg trots op mijn ploeg medewerkers. Denkt u nu werkelijk dat wij leraren aanstellen die daar niet capabel voor zijn? Aan staande leraren die bij ons sta ge hebben gelopen keren na hun studie dolgraag terug bij ons. On2e school is erg in trek bij ouders. Ondanks de daling van het leerlingenaanbod blijft onze school maar groeien. Ge vochten wordt er overal. Maar- wij mishandelen onze kinde ren niet Laatst zag ik twee kinderen vechten. Ik ga er tussen staan om ze te scheiden. De ene jongen stopt, maar de andere geeft daarop een kaakslag waarvoor je bij het boksen gediskwalificeerd voor zou worden. Zijn kaak stond- helemaal scheef. Kon zijn mond niet eens meer bewegen. Toen heb ik de jongen die sloeg inderdaad opzij geduwd, zo van: ben je nou helemaal belazerd. Maar of je dat nu moet zien als een draai om 2ijn oren geven, dat weet ik niet" Een andere ouder, die liever ook anoniem blijft, vind het hele geval overtrokken. Ook zijn zoon had gevochten: „Maar van mishandeling was helemaal gheen sprake. Het is allemaal voorgelegd aan de oudercommissie. Het is een in terne schoolkwestie die dacht ik al was geregeld. Nee, dat briefje van die verontruste ou der kun je maar beter weg gooien. Zwaar overtrokken al lemaal. Kinderen vechten toch zeker allemaal wel eens." schipper van de Furie. Het Me Stationsplein in Schiedam Waarom da Poldervaart dichtging, staat in de rubriek Historisch. De kelders in Groenoord blijven koud, koud en nog eens koud. isolatie in een f Pagina drie. Schiedam heeft te weinig woningen en een gebrek aan ateliers. Nol Heuvefiwrst, architect, en Ad van Otterloo, kunstenaar, maakten een Pagina vijf. Sport voor hel weekend. •Ha ZC.'t begi n peut :a. Vb lastij tri ets alerd tnWl (20! is h Vikii mVZ in h vede pre* (ieih. iezen r de-; iar.1 r de" De ■ij de De in- Schiedam CPN-raadslid Ul- ferd Bruseker vindt dat over blijven voor kinderen door de schooi betaald zou moeten worden. Hij is het niet eens met de tarieven die ouders per Week voor hun kind neer inoeten gaan leggen. Kinderen van het overblijfcentrum Het Windas betalen per week 10 gulden voor het overblijven. Volgens Bruseker moet dit óf gratis, óf volgens het draag- Erachtprincipe bekeken wor den. Met een overblijfcentrum van vijftig kinderen vormt dit ech ter een probleem. De begelei ding in de overblijf tijd brengt al veel problemen met zich mee. Parttimers met een zó korte werktijd'zijn bijna niet te'.vinden. •nVefhouder Post hoorn stelde dat in- het eerste jaar van het Windas de organi satie uitstekend werkte, maar dat men zich verkeken had op de begeleiding. B e ge 'ione melt i. Spi IX ergrt dan Berin Drte-r IX Asvi Uw ■en p ver> ijden leter, ieeA e 100 nder 1.12,6 terde •ang- be ams y en n bij igN i tol s. ZA •iden ogstf is. g* ihrns 3raab TM i bot* be* spef on« zijn-- ie i?} «ken- aan sure bat* DVS 'S? om* gdfc I Zip -mi» rstefc tenfr: Schiedam De al jaren ge plande restauratie van de Voormalige mouterij De Goudsbloem aan de Noorvest gaat waarschijnlijk binnen kort gerealiseerd worden. Al in 1977 was er een subsidie toegekend van 40.000 gulden, maar dit bedrag is inmiddels met 13.000 gulden verhoogd door alle prijsstijgingen bin nen die tijd. pe restauratie omvat voor het grootste deel herstel- Jingswerkzaamheden. Een bedrag van 6.870 gulden wordt gevoteerd aan de huurders, Bertus Nooteboom én Hans de Ruiter, die enke le jarèn geleden hun café in de.'Goudsbloem openden en die een gedeelte van de res tauratiewerkzaamheden uit voeren. Schiedam Er is weer hoop gerezen voor het behoud, van het jeugdwerk in Schiedam-Noord. Of de positie van jeugd werkster Yvonne Heuvelmans daarmee op zeker gesteld is, is op verre na het geval. Wel is de noodzaak van het jeugdwerk in Noord voor veel ge meenteraadsleden in de commissie voor .Schiedam De bewoners van de Van Beverenstraat en omgeving, die woens dagavond naar de eenak ter 'Halleluja, wat lig je daar' met Peter Faber en Cox Habbema hebben ge keken, moesten het met televisiebeelden van min dere kwaliteit doen. Een diefstal uit een kabel-tv- kast in de Van Beveren straat rond dat tijdstip, maakte namelijk een glas heldere ontvangst onmo gelijk. Uit de kast ver dween een omvormer met een waarde van vierdui zend gulden. De kabelkast is opengebroken. ADVERTENTIE vorming en recreatie duidelijker geworden. Wethouder Posthoorn zal, na gisteravond, zoals hij zei aan, het slot van een heftig debat," zoeken naar mogelijkheden om het jeugdwerk voort te zet ten in overleg met de betrok ken groeperingen. Op de ko mende raadsvergadering zal hij daarover, voor zover moge lijk, uitsluitsel geven. Het onderwerp jeugdwerk Schiedam-Noord heeft gistera vond in de raadscommissie voor vorming en recreatie nogal wat voeten aan de grond gehad. Een volle zaal- „in het hol van de leeuw" de Blau we Brug het aanbieden van 2700 handtekeningen en een heftige doch bijna solidaire discussie bij de fracties waren tekenend voor het omstreden agendapunt. Uit verschillende hoeken werd gepleit voor de noodzaak van een jeugdwerker in Schiedam- Noord. De gemeente is met de SSSN vorig jaar een tijdelijke aanstelling aangegaan voor een jeugdwerkster. Financiële middelen ontbreken nu vol- fens het college om de tijdelij- e baan om te zetten in een permanente. Dat zou de reden zijn voor het vertrek van jeugdwerkster Yvonne Heu- velmans. De noodzaak zou. on danks de waardering van B en W voor het jeugdwerk in Schiedam-Noord, ontbreken. Daar is gisteravond fel tegen gestreden. Bijna alle fracties zagen de noodzaak wel in, doch sommigen waren pessi mistisch over de financiën en het ontbreken van het jeugd werk op de prioriteitenlijst. De linkse fracties stonden hadden daar minder moeite mee. CPN-raadslid Ulferd Bruse ker: „De CPN schaart zich volledig achter de noodzaak van het jeugdwerk Noord. De politieke'wil is de basis om het jeugdwerk te behouden." Bruseker stelde dat als de noodzaak zó duidelijk is, er al tijd wel een potje moet zijn óm iets te financieren. Suggesties waren de waterschapsgelden en de saldr-reserves. D 66 vond dat er mogelijkheden moesten zijn om op acute signalen in te spelen. Voorzitter Posthoorn antwoordde dat dat niet haal baar was. „Dan weet ik nog twintig acute signalen. Zo .blokkeer - je- andere -zaken;"- antwoordde hij. Posthoorn vond afwachten be ter. „We moeten de mogelijk heden voorzichtig bekijken/' stelde hij. „Noord lieeft niet of nauwelijks een sociale struc tuur. In de toekomst zie ik wel mogelijkheden vanuit het nog te ontwikkelen sociaal-cultu reel plan. Op het moment zou ik niet weten waaruit het jeugdwerk gefinancierd moet worden." Het gebrek aan financiële middelen nam echter de nood zaak niet weg. Dat bleek voor al uit een zéér verhelderend betoog van een bewoonster uit de wijk. Mevrouw Wieringa: „Er is genoeg geld geweest een bouwkundige accommodatie neer te zetten. Om het sociale werk op te bouwen is geen geld beschikbaar. Iri deze wijk? waar dan geen Turken en Ma rokkanen wonen, is wél net zo goed behoefte aan een beleid. Wij zijn allemaal mensen in nieuwbouwwijken. Hier is veel eenzaamheid en vergrau wing te vinden. En jtiïst als de mensen zo enthousiast zijn over het nieuwe gebouw en zich in willen zetten, móet er meegeholpen worden." Haar betoog kreeg veel bijval, de voorzitter incluis, maar deze hield vol dat er eerst zorgvuldig de witte plekken bekeken moesten worden. Die witte plekken worden onder tussen geïnventariseerd in het sociaal-cultureel plan. Voorzitter van do SSSN Cor van der Toorn overhandigt 2700 handtekeningen aan wathouder Herman Posthoorn. Een leuze, duidelijk om hst behoud van het jeugdwerk veilig te stellen. Vlaardingen Ook B en W van Vlaardingen willen weten of de wilde verhalen van gouden handdrukken en vette sa larissen van commissaris sen en directieleden van de AVR waar zijn. Zo spoedig mogelijk zullen zij directie en raad van com missarissen van de AVR om opheldering vragen. Dat antwoordt het college op schriftelijke vrager» van PvdA-raadslid Leo ten Have, die van B en W onder meer wilde weten of het waar is dat de directeur van de AVR jaar lijks een salaris verdient dat ligt tussen een half en één mil joen en of er gouden hand drukken zijn verstrekt, terwijl dat in strijd is met de wet en de statuten van de AVR. 6 Het college is het met Ten Have eens dat de het dagelijks bestuur van Rijnmond, dat ook schriftelijke vragen kreeg voorgelegd over salarissen bij de AVR, die vragen onbevre digend heeft "beantwoord. In zijn schriftelijke vragen aan het college stelde de Vlaar- dingse PvdA'er dat het dage lijks bestuur van Rijnmond, dat meerderheidsaandeelhou der van de AVR is, zich zelfs niet verantwoordelijk voelt voor het reilen én zeilen van de AVR. Ook wilde Ten Have weten of de AVR voor de gouden hand drukken een speciale constru- cie had bedacht, zodat loon- en inkomstenbealsting ontdoken zijn. Behalve over de salaris sen en de gouden handdruk ken had Ten Have het college vragen gesteld over de boek houding bij de AVR. Zo vroeg hij of B en W wisten hoe ex terne accountants oordelen over de kwaliteit van de boek houding en of er inderdaad ozorgvuldig met de boeken is omgesprongen. In de voor raadadministratie zou onder meer een verschil zitten van een half miljoen. Al deze vra gen zal het college voorleggen aan directie en commissarissen van de AVR. Op de vraag of het college als aandeelhouder van de'AVR al voorstellen zijn bereikt om commissarissen te belonen, antwoorden B en W dat de aandeelhouders op de komen de vergadering van 13 oktober aanstaande inderdaad voorge steld zal worden om belonin gen toe te kennen aan com missarissen en commissieleden van de AVR. Daarbij merkt het college op dat daar op zich geen bezwaren heeft, maar dat het juister was geweest als een dergelijk voorstel de aandeel houders ;n een eerder stadium had bereikt. Schiedam Echtscheidin gen en huwelijken in Schiedam stonden in au gustus met elkaar in een verhouding van 12. Over 1980 tot nu toe genomen is die verhouding 2:5. Dat blijkt uit de statistieken van het gemeentelijk bu reau burgerzaken. Met' een inwoneraantal van 74.620 is Schiedam de herfst ingegaan. De zo mermaanden werden door 874 mensen benut om zich in een andere stad te vesti gen en in die drie maan den kwamen 671 mensen in Schiedam te wonen. Er werden 214 kindertjes ge boren en 179 mensen over leden. Al met al heeft Schiedam nu 179 inwoners minder dan op 1 januari. Vlaardingen De Hoeven- buurt in Vlaardingen is uiterst teleurgesteld over het feit, dat voor het jaar 1981 geen geld van gemeentewege wordt uit getrokken voor activiteiten van de wijkvereniging. In een artikel in de Hoevenbuurt- krant spreekt men dan ook de verontwaardiging uit over deze gang van zaken: „In ons bijna tweejarig bestaan hebben we toch wel bezwezen in een behoefte te voorzien en dat we ons zelfs kunnen meten met de diverse sociaal-culturele- stichtingen, die jaarlijks wel kunnen rekenen op subsidies." Gebleken is inmiddels dat de gemeenteraad voor 1981 geen grote verschuivingen wil op sociaal-cultureel gebied. Voor 1982 zijn de kansen voor de Hoevenbuurt iets gunstiger. De bewoners van de wijk wil- len het er echter niet bij laten zitten: „Als .het plan definitief wordt vastgesteld, dan zullen- we een aantal commissie- en raadsvergaderingen hebben bezocht om onze vertegen woordigers in de raad te over tuigen van de noodzaak van de aanvraag voor geld voor ac tiviteiten in onze wijk", klinkt het strijdbaar. JUL Dit nieuwsblad, I waarin u al het nieuws uit eigen] omgeving kuni vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. J \oe ,tv tUsa®'1 f.4tEÏ -ïc\<^n; -pes

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1