SCHIEDAMSCHE COURANT 'Opbouwwerker moét nog dit jaar! in vijl Gouden koor Ik steent^ proef ■ipn krant Scouts legden, wereldwijde contacten Gele koorts 'Maassluis mag trots zijn!' Zuid is wachten beu SSWO,van 'smerige praktijken9 beticht de onbekommerde allesteteiaar, maakte een,nieuw boek. Schiedam is daarin een steeds terug kerende gegeven. Van de bak op de tak door Schiedam. Meer op pagina drie. Zwaluwen incasseerde de vierde nederlaag op rij. Ditmaal was SSS de gelukkige. Pagina vijf. SW haalde de eerste punten voor da tweede eeriode, terwijl FC Vlaardingen' het lelijk Hel afweten in Endhoven. Pagina ■zes, Dé 'jeugrf ven Kermes DVS behaalde een punt tegen HIOM. Concurrenten Wilhelmus en OHS bleven langs de kant Pagina zeven. Het volleybalteam van Broleco was opnieuw succesvol. Pagina acht Ratten rond Koemarkt Oude vróuw bij aanrijding zwaar gewond Om MaassJuise begroting sluitend te krijgen Ook drinkwater flink duurder Overval op benzinestation MAN STEEKT EX-SCHOON ZOON ÏN LIES m Prins Hendrikstraat wordt afgesloten wel i»»*' [\laandag 20 oktober 1980- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no- 2048 pagina Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendiénst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam In de Gorzen moet nog dit jaar een op bouwwerker worden aan gesteld. Gebeurt dat niet, -dan onderneemt de bewo nersvereniging Schiedam- Zuid opnieuw acties. Dat werd vrijdagavond tijdens de huldiging van het 1550- ste lid van de vereniging aangekondigd door voorzit ter Koos van der Keur. Zuid is het volgens Van der Keur ..spoegzat alsmaar met vage beloftes aan het lijntje gehouden te worden door de gemeente." Zo heeft wethouder Her man Posthoorn volgens de vereniging tijdens het be zoek van de PvdA-fractie aan de zuidelijke wijk ge sproken van goede hoop dat de aanstelling van een op bouwwerker voor de wijk nog dit jaar een feit zou worden. „Als de wethouder dat nog wil realiseren, moet hij opschieten" constateerde Van der Keur vrijdaga vond. De voorzitter van de bewo nersvereniging in Zuid haalde tijdens zijn toe spraak ongewoon fel uit naar de gemeente en naar het werkgeversinstituut voor het opbouwwerk, de SSWO. „Door een laffe houding van die gemeente en door smerige praktijken van SSWO is Zuid de op bouwwerker tot op heden misgelopen." Aldus Van der Keur. Een kleine twee jaar gele den werd Zuid in het on derlinge overleg tussen de wijken aangewezen voor de ene opbouwwerker die be schikbaar was. Nadat Zuid koos voor de benoeming van haar eigen bestuyurslid Armand van Puyvelde ont stond grote ruzie en de kwestie werd zelfs voor de rechtbank uitgevochten. Van Puyvelde heeft de pa pieren niet, meende het SSWO. „Berufs verbot," antwoordde de berwdners- vereniging, die ook de rol van de gemeente in het ge heel ernstig bekritiseerde. Inmiddels ligt de zaak bij de Hoge Raad. Zuid eist nog steeds een aanstelling van Armand van Puyvelde, die inmiddels zonder veel moeite is benoemd in de Rotterdamse nieuwbouw wijk Alexanderpolder. Mocht de Hoge Raad, die op 23 oktober uitspraak doet, alsnog de bewonersvereni- gïng in het gelijk stellen dan dreigen grote proble men te ontstaan. Niet alleen is Van Puyvelde nu in Rot terdam werkzaam, ook is de vacature die twee jaar gele den ontstond inmiddels vervuld, zij het elders in Schiedam. Maar al zouden die problemen uit de we reld worden geholpen, dan vraagt de bewonersvereni ging zich nog af „wat dan weer voor verzinsels en methoden toegepast zullen worden om Van Puyvelde niet aangesteld te krijgen." Schiedam De brcodjestem naast de Koemarklbrug, die - nu. al enkele maanden dicht is trekt in sterke mate ratten en ander ongedierte aan. Klach- tenyanom wonenden van het houten tentje worden steeds hardnekkiger en hebben nu zelfs de raadsleden bereikt. Het CDA-raadslid De Koning heeft gemeentewerken van de overlast rond de Koemarkt in het hartje van Schiedam op de hoogste gesteld. .De directeur van gemeente werken Harm de Block spreekt zijn verbazing uit dat klachten niet rechtstreeks tot gemeentewerken worden ge richt. „Zodra wij een klacht binnen krijgen doen wij er wat aan. Maar als niemand ons belt kunnen wij ook moeilijk we ten dat er iets aan de hand is." Nu doqr het raadslid aan de bel getrokken is zal gemeente werken de zaak onderzoeken, aldus De Block. Vlaardingen Tijdens een aanrijding, zaterdagavond om half elf, op de kruising van BurgemeesterPmissingel- /Vondelstraat/Bilitonlaan, te- i genover het bejaardentehuis j. Soenda, raakte een 76-jarige inwoonster van Vlaardingen zwaar gewond. De vrouw werd geschept door een auto mobilist uit Delft, die richting Holy reed en de vrouw niet jneer had kunnen ontwijken, r De verkeerslichfëninstallatie gaf op dat moment alleen het oranje- waarschuwingssignaal. De vrouw is met een verbrij- zelde heup opgenomen in het Holyziekenhuis. Onroerenc procent omhoog Maassluis De onroerend goedbelasting wordt vol gend jaar 5% duurder. Huurders en andere gebruikers van onroerend goed zullen14,80 per 10 vierkante me ter oppervlakte moeten betalen, terwijl het tarief voor de zogenaamde zakelijk gerechtigden, eigenaren dus, 18,20 per 10 vierkante meter wordt. Eigenaar/gebrui kers betalen zoals bekend beide tarieven. De verhoging van deze ge meentelijke belasting levert de stad zo'n 240.000 gulden op. Een verhoging van de OGB met minstens 5% is no dig vanwege het 'gewenste evenwicht tussen de inkom sten en uitgaven in de ónt- werp-begroting voor het dienstjaar 1981', zoals hat raadsvoorstel in ambtelijke termen zegt. De Maassluise inwoners zul len volgend jaar ook meer voor het drinkwater moeten betalen. Omdat de inkoop prijs van het. water flink is gestegen dreigt de gemeente met een tekort van ruim 423.000 gulden te komen zit ten. Om dit tekort te beper ken zal het vastrecht moeten worden verhoogd van 48 tot 60 gulden. De tarieven voor kleinverbruikers worden verhoogd met 9 cent per ku bieke nieter, terwijl groot verbruikers 19 cent per kuub meer moeten betalen. Als de gemeenteraad met deze tariefsverhoging akkoord gaat is de levering van drinkwater overigens nog niet kostendek kend. Maassluis blijft nog met een gat van 115.000 gulden zit ten, Wethouder Izaak van der Knaap (financiën): „Dat Is niet zo vreselijk, want bij de ande re nutsbedrijven houden we nog wel wat geld over. Op die manier krijgen we de zaak re delijk in evenwicht, zonder de bevolking nog meer te moeten laten betalen." .Dit weekeind hebben de scouts het druk gehad, druk ker dan doorgaans. Want de 'Jamboree on the Air' ook wei kortweg IOTA geheten, wordt niet elk weekeinde gehouden. Van zaterdagochtend tot zon dagmiddag vier uur hebben overal ter wereld scouts met elkaar contact gezocht en in veel gevallen ook gekregen. Via zendapparatuur. In dit ge bied deden mee de Marnix van St. Aldegondegroep uit Vlaardingen (waar deze foto werd gemaakt), de Taizégroep en Burgemeester Van Haaren- groep uit Schiedam en de Ka- rel Doormangroep uit Maas sluis. In Nederland deden in het totaal 170 scoutinggroe pen mee. Om een indruk te geven van de wereldwijde verbindingen die tot stand werden gebracht: de Taizégroep sprak met scouts en zendamateurs uit Noorwegen, Polen, Ierland en Rusland. Buiten Europa wer den contacten gelegd met Ja pan, Namibië, Suriname, Ca nada en de Verenigde Staten. En dat gebeurde dan allemaal onder de roepnaam 'PA 2 EVR/J'. Het was de derde keer dat de groep meedeed. En het zal niet de laatste zijn. Hoewel: „Alles hangt natuur lijk af van de Nederlandse zendamateurs. Als die hun ap paratuur niet beschikbaar stelien blijven we nergens. Het is erg fijn dat ze dat vol en thousiasme hebben willen doen," aldus Wil Bruggeman van de Taizégroep. Schiedam Twee jongeman nen hebben zaterdagavond een benzinepompstation aan de Schiedamse Horvathweg geplunderd. Hun buit bedraagt ongeveer ƒ3.500,-. De tweë jon gemannen naderen omstreeks 20.10 uur het benzinestation op een motorfiets. Eén van hen ging naar binnen en bedreigde de pomphouder met een vuur wapen, waarop deze zijn kas beschikbaar stelde. Over de identiteit van de twee is nog niets naders bekend. Een on derzoek wordt ingesteld. Vlaardingen In een wo ning aan de Jonker Frans straat is vrijdagnacht een jongeman neergestoken, die met hevig bloedende wond in het Holyziekenhuis moest worden Opgenomen. De steekpartij was het gevolg van een ruzie tussen een 54- jarige Vlaardïnger en zijn gewezen schoonzoon. De man ontstak op een gegeven moment in zulk een woede dat hij een mes greep en zijn ex-familielid in de lies stak. Deze wist op eigen gelegen heid de woning te verlaten en zelfstandig naar het Holyziekenhuis te rijden. Hoewel hij het naar omstan digheden wel maakt, zal hij de komende dagen nog wel in het ziekenhuis moeten blijven. Het slachtoffer heeft inmiddels besloten zijn ge wezen schoonvader niet aan te geven. Hetgeen de politie er echter niet van weerhou den heeft tegen de dader toch proces-verbaal op ie maken. Er hebben zich het afgelo pen weekeinde trouwens meer familieruzies afge speeld. Een tendens die vol gens politie-inspectrice Ékels groeiende is. Zo moes ten de afgelopen dagen twee mannen in hechtenis geno men worden ter bescher ming van zichzeif en ande ren. Zij zijn inmiddels gekal meerd en weer naar huis te ruggekeerd. e Het Schiedams Christe- lijk Mannenkoor bestaat S0 jaar. Ter ere van dat gouden jubileum hield het koor afgelopen zater dag een geanimeerde re ceptie in het Novotel. Vlaardingen Reizigers die naar het buitenland gaan en tegen gele koorts moeten wor den gevaccineerd; kunnen 'een telefonische afspraak maken met de Viaardingse GG en GD aan de Soendalaan, tel. 34.55.55 toestel 16. Vlaardingen De Prins Hendrikstraat in de Vettenoordsepolder zal voor het doorgaand ver keer worden afgesloten. Het Viaardingse colic' ge van burgemeester en wethouders heeft mei de maatregel besloten tegemoet te komen aar de eisen van de verontruste ouders en leer krachten van de Prins Hendriksehool. De. afsluiting 2al geschieden door plaatsing var een hek voor de ingang van de Prins Hendrik straat bij de Paralelweg, waardoor het niei meer mogelijk zal zijn via deze straat een door gaande route te vinden naar de Vettenoordse- kade. Het hek zal wel doorgang geven aar. langzaam verkeer. Ouders en leerkrachten van de Prins Hendrik- school hadden het gemeentebestuur al ver scheidene keren om maatregelen gevraagd Eerdere, minder ingrijpende maatregelen vol deden volgens hen niet optimaal. Omdat d< veiligheid van de schoolkinderen in het gedin; was heeft het college nu zijn aanvankelijke be zwaren tegen totale afsluiting laten' vallen."" ICM officieel geopend Maassluis „Dit Internationale Centrum! Maassluis (ICM) moet meer zijn dan alleen] maar een ontmoetingscentrum. Door het een- trum moeten de Turken en de Marokkanen één worden met de overige stadgenoten, zodat zij I zich ook Maasslui2ers gaan voelen." Dit vertel-, I de wethouder Gré van Eek-Grootvcld tijdens; I de officiële opening van het ICM, het afgelopen weekeinde. Het centrum dat gevestigd is in hetI voormalige GSD gebouw van de gemeente is;I een voor Rijnmond uniek centrum. De heer;! Bekker van de Stichting Hulp aan Buitenlandse; I Werknemers benadrukte dat nog eens: „Ditj I centrum moet de voorloper zijn van een cen^j] trum dat er In Rotterdam eens moet komcn.i| Maassluis mag er best trots op zijn dat het eenj dergelijk centrum heeft, In Rotterdam is meni er echt jaloers op." j| In het centrum kunnen buitenlanders van eertj andere cultuur samen komen om aan ccn groot' I aantal cursussen deel te nemen. Vooral de I ABC-curSus is erg in trek bij de buitenlanders. I Wethouder Van Eck-Grootveld opende het I centrum officieel door een lintje door te knip: I pen waardoor een doek van een videorecorder I viel. De videorecorder is een nuttig hulpmiddel I bij de lessen die de buitenlanders krijgen. Dit nieuwsblad, waarin u at het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. nie""1' dag011'3 0E>é!' a Adte5 B OoS'c eVop> P°- p>nW°0! .ld» ,nvn>CI 834. 3000 V& 8otte lt4aW-- O»*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1