He meent dêproêf SlHIEDAHuSOHE COURANT Wethouder Bot blijft tegen dubbel salaris Bestemming plassengebied blijft onzeker 'Schiedam moet gasactie volgen' Stijging tarieven ^onvermijdelijk Poffertjes en klei Tien miljoen van reserve gaat in vijf jaar op Rotterdams Nieuwsblad. flan»-— VJCrO^ ïaW«n0a° RoW°°" sengebied duidelijk bestem men voor de recreatie en hebben daar inmiddels al 'Ufoachter volgt vissers in Botlek Schiedam Enkele vissers, onder wie één Schiedammer, hebben gistermorgen de erva ring van hun leven ge had. Rond vier uur 's ochtends waren rij aan het vissen in het Botlckgebicd, toen er een vreemd lichtver- schijnsel aan de hemel verscheen. Dat licht bleef da man nen achtervolgen, óók toen zij door de Benelux- tunnel terug naar huis gingen. De Schiedammer belde de politie en meld de dat er zo'n raar licht boven zijn hoofd hing, waarop de politie hem vroeg of hij véél gedron ken had. Doch na enig aandringen volgden de agenten de man en konden tevens het lichtverschijnsel aan schouwen. Zestienhoven had niets waargenomen. De politie kon achterha len dat de vreemde witte stip zo'n 600 meter van ;de aarde verwijderd was. Rond kwart over zeven gisterochtend verdween het licht met een nood gang. Vlaardingen „Hé, ik hoor nïksl" Burgemeester Kie lt oom legde gisteren ver baasd dc telefoonhoorn weer neer van het toestel, dat een directe verbinding hoort te geven met de Rijnmond- alarmcentrale In Rotterdam. Tijdens de toelichting op de begroting 1981 van zijn por tefeuilles wilde de burge meester even een demonstra tie geven van de hot-line met Rijnmond. In eerste in stantie geen gehoor^. „Hoe moet dat nou als er echt iets aan de hand is?" za ten de aanwezigen zich al angstig af te vragen toen hetzelfde toestel een door dringend signaal ten beste gaf. „Met de burgemeester van Vlaardingen. Eh._ wat er aan de hand Is? Oh, niets hoor, ik wilde even laten zien hoe snel een alarm overkomt." En tegen de aan wezigen: Ja, het is voor mij ook de eerste keer—" voorzieningen voor getrof fen. Er is een clubgebouw neergezet, alsmede enkele containers. Op de vraag hoe het piassen- gebied nu uiteindelijk moet worden ingericht, blijft het antwoord waarschijnlijk nog wel even onduidelijk. Ook de politieke partijen in Maassluis nebben het er moeilijk mee. Dat bleek tijdens de extra raadsvergadering met mr Maarten Vrolijk, commissaris van de koningin in Zuid-Hol- land. Het CDA bij monde van Leo Speel twijfelde nogal aan het unieke karakter van het natuurgebied. Zijn partij gaat er vanuit dat het plassenge bied voor de buitenstedelijke recreatie bestemd moet blij ven. De financiën en wie het ge bied gaat uitwerken en inrich ten spelen daarbij een belang rijke rol. De gemeente Rotter dam, een van de belangheb benden, heeft al gezegd dat het er geen cent in stopt en ook de provinciale overheid staat niet te trappelen van ongeduld om met een flink bedrag over de brug te komen. Rijnmond zou de oplossing in samenwerking met de andere overheden kun nen brengen, maar daarover is nog lang niet het laatste woord gesproken. Alle partijen in de raad waren het er wel over eens dat er een gebied bestemd moet blijven voor de recreatie, Robert Punt namens de PvdA: „Het is een spontane ontwik keling die je niet zo maar te rugdraait. wij willen de re creatie beperken tot de eerste plas, grenzend aan de voorzie ningen die door de zeilplank vereniging zijn aangebracht. De rest mag niet worden aan getast." De voorzieningen die door de vereniging zijn aangebracht moeten echter op korte ter mijn verdwijnen. Daar liet wethouder Han Hummelen geen twijfel over bestaan: „Uit het overleg met Rotterdam is me dat wel duidelijk gewor den. Rotterdam en de deelge meente raad van Hoek van Het plassengebied Schen- keldijk, waar momenteel In Maassluis nogal beroering over Is ontstaan. Luchtfoto: Sijthoff Pers. Holland hebben een brief klaar liggen waarin staat' dat alle voorzieningen zonder ver gunningen zijn neergezet en daarom illegaal zijn. Ze moe ten onmiddellijk verdwijnen." Dat is uiteraard tot groot onge noegen van de zeilplankvere niging die de voorzieningen heeft neergezet en momenteel bezig is om deze een perma nent karakter te geven door allerlei verbouwingen. Op voorstel van bet WD-raadslid Sjef Evers zal in de diverse raadscommissies de hele pro blematiek met alle betrokken instanties nog eens worden doorgesproken. Of dal echter spoedig resultaat zal opleveren valt nog te bezien, gezien de belangen die de verschillende groeperingen hebben bij het plassengebied. Gorzen opnieuw tegen hogere tarieven Schiedam „De Schie- darase gemeenteraad moet het voorbeeld van haar Groningse collega's volgen en protesteren tegen de voortdurende stijging van de aardgastarieven." De be wonersvereniging Schie- dam-Zuid luidt met die uit spraak een nieuwe serie mogelijke acties in tegen JL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met de stijging van tariefsver hogingen. Alleen aan aardgas gaat een gemiddeld gezin zo'n driehon derd gulden per jaar méér be talen, aldus voorzitter Koos van der Keur van de vereni ging. Het is daarom zaak, vindt Zuid, dat de gemeente raad zich in een motie uit spreekt tegen de stijging van die aardgastarieven. De gemeente Groningen heeft aan twintig gemeenten in het land een oproep gedaan om haar protest te steunen. Het is volgens de noordelingen on aanvaardbaar dat aan de toch al sterk gestegen woonlasten voor de minst draagkrachtigen in 1980 nog eens zo'n driehon derd gulden wordt toegevoegd in de vorm van een stijging van de aardgasprijs. Steeds va ker moeten financiële regelin gen worden getroffen om ach terstanden in betalingen in te lopen. Volgens de Groningere wordt met de nieuwe prijsver hoging voor het gas de draag- krachtdrempel overschreden en is het zaak dat zoveel mo gelijke gemeenten de politici ervan doordringen dat nu te ver wordt gegaan. Zuid volgt met de nieuwe ac ties min o£ meer een traditie. Ook in voorgaande jaren werd door deze bewonersvereniging van de oude Schiedamse volkswijk de Gorzen geprotes teerd tegen verhoging van ta rieven. Mocht de gemeente Schiedam het Groningse voor beeld niet volgen, dan gaat de vereniging vrijwel zeker op nieuw tot actie over. Doordat Zuid tegenwoordig in elke straat contactpersonen heeft, kan een handtekeningenactie tegen de tariefsverhoging bij zonder snel worden gevoerd, volgens voorzitter Koos van der Keun „Als het nodig is, kunnen we de wijk op die ma nier in één dag doorwerken." Piasdag 21 oktober 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 205-« pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam spreekt spaarpot nu aan Schiedam De gemeente Schiedam gaat, als gemeen teraad en provincie geen bezwaar maken, in 1981 haar jarenlang zorgvuldig opgespaarde 'appeltje voor de dorst', de zogenaamde saidireserve, aanspreken. Van de veertien miljoen gulden die de gemeente achter de band heeft, worden in de meerjarenbegroting 81-85 maar liefst tien opgesoupeerd. Met het aanspreken van de saldi-reserves komt de gemeente tegemoet aan de wens van de linkse fracties in de Schiedamse gemeen teraad die al jaren in een dergelijke richting pleiten. Dankzij de tien miljoen gul den kunnen ondanks de slechte economische perspec-. lieven toch een groot aantal, voorzieningen behouden blij— 'en of zelfs worden inge leid. Over een periode van, y\jt jaar zal desondanks wel een tekort van ruim zeven miljoen gulden ontstaan op de jaarlijkse begrotingen, een tekort dat 'te zijner tijd' door- de gemeenteraad moet wor den opgevuld. Daarbij kan volgens de meerjarenbegro ting worden gekozen voor bezuinigingen of aan verho- [ing van belastingen. Iet opmaken van de saidire serve is het meest opvallende van de meerjarenbegroting 81- 85 van de gemeente Schiedam, die tezamen met de perso neelsplanning voor die vier jaar en met de begroting voor <981 is verschenen. Het gehele >akket, bestaande uit zes boe ten, die zijn uitgevoerd in rood en witte Meuren, zal be handeld worden in de ge meenteraad op 17, 18 en 20 no vember. De begroting voor het jaar IS81 is, evenals voorgaande ja ren, niet sluitend. Het ver wachte tekort zal 2.300.000 gaan bedragen en moet wor den gedekt uit het reservepotje van de gemeente, de saldi-re- «rve. Met de dik twee mil joen, die de gemeente ver wacht uit de saldi-reserve te moeten halen, ligt het tekort precies even hoog als bij de be groting voor 1980. Een jaar warvoor werd verwacht dat het nadelig saldo van de ge meente bijna anderhalf mil-, pen zou bedragen, maar door diverse oorzaken is dat begro tingsjaar (1979) inmiddels af floten met een positief saldo J'an 1,3 miljoen. Ondanks het tekort op de be groting voor '81 valt de tariefs- 'tyging nog mee, zo is het opti mistische geluid dat uit de be- Sroüng naar voren komt. De heeste tarieven stijgen met met meer dan vijf procent en dat wordt zonder enig pro bleem door het rijk geaccep teerd. aldus de begroting. An ders is het met het rioolrecht: om kostendekkend te kunnen werken moet dat met maar liefst vijftien procent omhoog. Het optimisme bij de gemeente over wat genoemd wordt be perkte tariefsstijging blijft be perkt tot de begroting van 1981. Letterlijk staat in de be groting dat verdere verhogin gen „dit jaar nog vermeden kunnen worden". Zoals al in de meerjarenbegroting is aan gegeven houdt dat allerminst een garantie in voor de tarie ven van de jaren daarop. De gemeenteraad zal. 2oals al eer der vermeld in die jaren moe ten kiezen voor bezuinigingen of voor een verdere stijging van de tarieven. Meer over de Schiedamse ge meentebegroting staat op pagina drie. Maasslu5" Het plassenge bied in „e Steendijkpolder, officieel plassengebied Schenkeldijlc, heeft nogal wat beroering veroorzaakt in Maassluis. Natuurliefhebbers willen dat het gebied slechts voor een klein deel open blijft voor de sportieve re creatie en dat de rest als uniek natuurgebied voor vo gels behouden blijft. De zeil- pl ankvereniging Midden- Delfland is het hier volstrekt mee oneens. Zij wil het plas- Schiedam Volop zijn horden Kinderen gisteren weer bezig geweest met Jeugdland. Deze week staat Ir» het teken van de herfst. Knutselen met dode takken en prachtig ge kleurde bladeren, leerbewerken en kielen kon allemaal op het Fabrlpleln. Daarna was er tijd om wat te eten. Poffertjes horen Immers bij elk jaargetijde. Coördinator Joop van Broek hoven was tevreden met de opkomst van de 140 kinderen. „Een heerlijke stort en wat bof fen we met het weer," aldus Joop. Woensdagochtend komt de Jeugdlandbus naar het Bachplein en 's middags om twee uur kunnen de kinderen naar de Maasboule vard gaan om zich te vermaken met alles wat de herfst te bieden heeft. Vlaardingen Wethouder pees Bot (personeelsza ken) houdt vast aan de kortingsregeling, die het ambtenaren onmogelijk ®oet maken een dubbel, salaris te verdienen. In te genstelling tot burgemees ter Kleboom is de wethou der van mening dat de re geling voor alle ambtena ren van kracht moet wor den. Hij is tegen het door burgemeester Kieboom ge wenste 'generaal pardon'. De kortingsregeling, die overigens nog niet geldig is, is voornamelijk ontworpen met het oog op dubbele in komsten van (hogere) amb tenaren uit een docentschap aan de bestuursschooi van Zuid-Holland. Enige tijd ge leden werd bekend dat on der andere de Vlaardingse gemeentesecretaris zo'n 30.000 gulden per jaar extra verdiende met een dergelijk docentschap aan de be- stuursschool van Zuid-Hol land. Met de kortingsrege- ling, waarbij het extra ver diende in mindering wordt gebracht op het gewone sala ris, wil het college dergelijke praktijken in de toekomst proberen te voorkomen. Wethouder Bot, zelf be stuurslid van de bestuurs- school Zuid-Holland, maakte vorige week tijdens de com missie personeelszaken on verbloemd duidelijk dat hij die kortingsregeling onge wijzigd door wil zetten. Het idee dc regeling alleen op nieuwe gevallen van toepas sing te doen zijn en voor de bestaande dubbelverdienen- de ambtenaren een generaal pardon af te roepen, wees hij krachtig van de hand. Ook heeft Bot zo zijn ge dachten over de bestuurs- school zelf. Naar zijn mening is het geenszins noodzakelijk dat de lessen daar alle gege ven worden door ambtena ren, een omstandigheid die leidt tot het dubbel verdie nen. Tegenover de perso neelscommissie zei hij: „Het idee dat een goede ambte naar alleen maar door een oudere ambtenaar opgeleid kan worden, dat wens ik niet te accepteren. En bo vendien, er zijn in het on derwijs werklozen genoeg."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1