Oorzaak stankgolf niet te bewijzen Schiedam wil Rijnmond AVR-bevoegdheden afnemen Wethouder weigert commentaar over veroordeelde topambtenaren 'Goedkeuring van begroting hele dobber' Ik neem. proef Provincie blijft geloven in de Tweede Kamer krant Nieuw jasje voor Sluispolder-Oost Netten breijer ga atweg uit de Gorzen «••■•""o*** 05 Pl' r Aanleg rijksweg 19: GS tegen aanschaf stemmachines SCHIEDAMS C E COURANT Vrijdag 24 oktober 1980- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 2B25S6 - klachtendienst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 208—5 PASatA^I 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Delft Gedeputeerde staten van Zuid-Hol land blijven geloven in de mogelijkheid dat het gedeelte van rijksweg 19 door Midden-Delf land niet wordt aangelegd, ook nadat in de bij zondere kamercommissie voor het structuur schema verkeer en vervoer is gebleken dat in het parlement een meerderheid vóór aanleg is te vinden. „Zolang er in de Tweede Kamer zelf geen stemming is geweest, weten wij niets over de uitslag," aldus gedeputeerde F. A. Diepenhorst deze week. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft de leden van de Tweede Kamer een brief ge stuurd, waarin nogmaals wordt aangedrongen op een studie naar de mogelijkheden om de ca paciteit van rijksweg 13 tussen Den Haag en Rotterdam beter te benutten of uit te breiden. Dat zou volgens gedeputeerde staten onder meer kunnen middels het nieuwe signale ringssysteem. De provincie wil er geen misver stand over laten bestaan dat wel het zoge noemde hoefijzer rond Den Haag moet worden aangelegd. Dat moet gebeuren om de verkeers druk in Rijswijk te ontlasten en het Rijswijkse industriegebied Plaspoelpolder te ontsluiten. Schiedam Esso Raffina derijen Is na een uitgebreid onderzoek, door het cen traal milieubeheer Rijn mond (DCMR) van ver* dacht twee maanden gele den de grote stank te heb ben veroorzaakt, die toen over Schiedam en enkele Rotterdamse wijken heen trok. Hoewel geen afwij kingen in de bedrijfsvoe ring aan het licht konden worden gebracht toen Rijn mond de zogenaamde recor dings in de controlekamer van Esso nakeek, gaat het vermoeden toch naar deze raffinaderij uit. Het aan wijzen van het bedrijf als de schuldige kan echter niet De centrale meld- en regel- kamcr van Rijnmond kreeg in augustus telefonische klachten over een lucht van rotte eieren. Omdat ook Paktank Botlek en Che vron Raffinaderijen aan de bel trokken uit onrust over de H2S-stank, is Rijnmond Esso gaan verdenken. Een concrete oorzaak kon even wel niet gevonden worden. zodat Esso vrijuit gaat Het gaat de DCMR, geves tigd in Schiedam, tegen woordig toch al moeilijk af om veroorzakers van lucht vervuiling op te sporen. Ook de klachten, die eind augustus uit Rotterdam, Schiedam ea Schiebroek kwamen over zwavel- en kruitlucht zetten zoekac ties op gang, maar dat le verde geen resultaat op. Vermoedelijk is 'een hoge bron in het Pernis-ge bied' de oorzaak geweest maar met dit vage gegeven schiet de DCMR niet veel op. Al leen naar aanleiding van de 21 klachten over oliestank, die eind juli uit Maassluis en Maasdijk kwamen, kon worden vastgesteld dat de geknakte mammoettanker in de 7e Petroleumhaven oorzaak was. Het nieuwe wijkcentrum Blauwe Brug in Schiedamzoekt vrijwilligers. Pagina twee. DeVlaardingse machinefabriek Houdijk verhuist naar't Scheur. Pagina drie. Mannenkoor Orpheus geeft een belangwekkend concert. Pagina vier. ScheidsrechterBob -- Dammers wil geen rottigheid meer. Pagina vijf. Wateringen Wateringen mag voorlopig geen electro- nische stemmachines aan schaffen. Dit heeft GS van Zuid-Holland laten weten. Wateringen heeft het plan zes van deze electronische vernuf ten voor 66.C00 gulden aan te kopen; Op zichzelf bestaat bij GS geen bezwaar tegen deze kapitaaluitgaaf. Met het oog echter op de liquiditeïtspostitie van Wateringen lijkt het hen beter de zaak even aan te hou den totdat is gebleken dat fi nanciering van de daaruit voortvloeiende betalingen ver zekerd is. Tegelijk mei een nieuwe riolering krijgt Sluispolder-Oost een nieuw jasje. De plannen voor de herinrichting maakte de gemeente in overleg met de bewoners. Maassluis Binnenkort zal een begin worden gemaakt met de herinrichting van het gebied tussen de P. C. Hoofi- laan, Pieter Schimstraat, Jokweg en Vondellaau. Hoe de straten in Sluispolder-Oost cr in de toekomst uit gaan zien heeft de gemeente bepaald in overleg met de bewoners, dat al enige tijd loopt. De gemeente heeft tot de herinrichting besloten, omdat het gebied toch van nieuwe rioleringen moet worden voorzien. Door de herinrichting te combineren roet de rioleringswerk zaamheden denkt de gemeente twee vliegen in één klap te slaan. Wegens de niet al te beste financiële positie van de gemeente wordt het werk in vier fasen uitgevoerd, zodat het over vier begrotingen kan worden uitgesmeerd. Het plan 3s om nog dit jaar met de eerste fase te beginnen. Met de eer ste fase is bijna drie ton gemoeid. De raadscommissies voor ruimtelijke ordening en financiën en economische aangelegenheden hebben zich akkoord met de plannen verklaard. In de eerstvolgende gemeenteraads vergadering zal de herinrichting worden bekrachtigd. Schiedam Het vervoerbe drijf dat al jaren veel ongerief veroorzaakt In een deel van Schiedam-Zuid, de BV van A.H, Nettenbreijer, gaat ein delijk weg uit de Gorzen. Het bedrijfspand aan de Wil lem Brouwerstraat 21 zal door de gemeente Schiedam wor den aangekocht en bet ver voer- annex truck verhuurbe drijf verhuist dan naar indu striegebied 's-Graveland, waar aan de Algerastraat een ter rein van 2600 vierkante meter *n erfpacht wordt verkregen. Om misverstanden te voorko rten: het nabijgelegen bedrijf van P. G, Nettenbreijer aan de Judderkerksestraat, dat in de buurt ook voor nogal wat on gemak zorgt, blijft. Daarvoor *jn nog geen oplossingen ge vonden. De bewoners van de Willem Brouwerstraat krijgen in elk Eeval hun zin. In de nabije joekomst zal A. H. Netten- «rijer zijn activiteiten ver plaatsen en dat scheelt in alle overlast, die er was door het vele vrachtverkeer. Ook voor andere straten in de buurt, met name de Den Bommelse- straat, betekent dat een flinke ontlasting. Dat de gemeente Schiedam in het bedrijfspand geïnteresseerd was, komt door de stadsvernieuwingsplannen. Nettenbreijer ligt heel dicht bij het voormalige GTB-terrein, waar de komende jaren een en ander aan woningen en win kels gebouwd zal gaan wor den. De gemeente verwacht er profijt van dan het pand van Nettenbreijer al in bezit te hebben; misschien moet het ook tegen de vlakte. Belangrijkste reden voor Net tenbreijer om te verhuizen is geweest, dat hij zijn bedrijf wil moderniseren en wil concen treren op één goed bereikbare plek. Onlangs heeft hij druk kerij All Print van M. L. Ou- werkerk overgenomen en ook deze zaak komt nu aan de Al gerastraat, hetgeen al geruime tijd de grote wens van Ouwer- kerk was. Ook aan de Algerastraat gaat zich het warmte-technisch in stallatiebedrijf van M. Verwaal vestigen. Hij heeft zijn bedrijf nu nog aan de Piersonstraat in Nieuwland, maar daar zijn geen uitbreidingsmogelijkhe den. Bovendien wil Verwaal gewoon een betere behuizing. Hij krijgt 816 vierkante meter in erfpacht De gemeenteraad beslist maandagavond ook over de uitgifte in erfpacht van een klein lapje grond aan de Mo- lensïngeL De invalide heer F. Karstanje zou daar graag 60 vierkante meter bij zijn wo ning betrekken. Karstanje zegt die uitbouw nodig te hebben in verband met zijn invalidi teit Maassluis Wethouder Izaak van der Knaap weigert ieder commentaar over de veroordeling van het hoofd gemeentewei^ ken Jan K. en zijn rechterhand Jan de B. voor het plegen van valsheid in geschrif te. Hij wil zich absoluut niet uitlaten over eventuele disciplinaire maatregelen tegen het ambtenarenduo, dat deze week door de Rotterdamse rechtbank is veroor deeld tot geldstraffen van tweeduizend gulden voor het vervalsen van gemeente lijke rekeningen. Op eigen houtje hebben K. en de B. het aanne mersbedrijf De Jager en Klein diverse werk zaamheden laten verrichten die later in de boeken terug te vinden waren als 'geleverd zand'. De officier van justitie had voorwaarde lijke celstraffen geëist in combinatie met boe tes. Het gemeentebestuur van Maassluis heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat het geen stappen tegen de twee topambtenaren zou ne men voordat het tweetal voor de rechtbank was verschenen. Voor de rechtbank verklaar den beide ambtenaren dat zij de kans liepen hun baan kwijt te raken, maar dat zij voor hun daden tot dan toe nooit door burgemeester en wethouders ter verantwoording zijn geroepen. De B. bevestigde wel dat hij een brief van het college heeft gehad, waarin stond dat discipli naire maatregelen konden volgen en het hoofd gemeentewerken zei dat een eventueel ontslag zou afhangen van de uitspraak van de recht bank. Officier van justitie mr Copper vond het maar een vreemde zaak dat de gemeente de uit spraak van de strafrechter afwacht, maar merkte later op dat het voor de gemeente niet zo simpel ligt om maatregelen te nemen, omdat de vervalste stukken niet meer te achterhalen zijn. Van diverse kanten klonk deze week in Maas sluis de wens om eventuele disciplinaire maat regelen tegen de twee ambtenaren ter discussie te steilen. Enkele raadsfracties hebben al le la ten doorschemeren de zaak nader aan de orde te stellen. Of dat inderdaad gaat gebeuren wei gerde wethouder Van der Knaap te 2eggen. „Ik doe er geen enkele mededeling over. Hele maal niet meer over deze kwestie", aldus een duidelijk geïrriteerde Van der Knaap. Overigens moeten volgende week dinsdag de directeur en een van de hoofduitvoerders van het aannemersbedrijf voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen. Zij worden er van ver dacht de gemeente Maassluis voor miljoenen guldens zand in rekening te hebben gebracht, terwijl dat nooit afgeleverd. Schiedam Het Schie- damse college van burge meester en wethouders wil Rijnmond alle bevoegdhe den afnemen, die wat be treft de Afvalverwerking Rijnmond (AVK) in 196& zijn overgedragen. Maan dag krijgt de gemeente raad dit als extra punt op de agenda, verontwaardigd als B en W zijn over een aanmaning van twee mil joen gulden die Schiedam boven het hoofd hangt. Het intrekken van de be voegdheden houdt in, dat Rijnmond niet meer namens Schiedam zal kunnen optre den in de NV Afvalverwer king Rijnmond. Ook zal Schie dam niet meer garant staan voor geldleningen, die Rijn mond ten behoeve ,van de AVR aangaat. In een reactie zegt Rijnmondgecommltteerde Bert van 't Laar desgevraagd, dat hij zich afvraagt wat Schiedam daar voor nut van verwacht. „Het zet niet veel zoden aan de dijk om die be voegdheden in te trekken. De Rijnmondwet maakt het toch wel mogelijk om als het nodig is alle gemeenten aan te slaan voor de kostendekking van de AVR, of die gemeenten nu wel of geen afval leveren," aldus Van 't Laar. Overigens heeft Van 't Laar het gewraakte voorstel aan de Rijnmondraad om Schiedam een oude 'schuld' van twee miljoen gulden alsnog aan te rekenen opnieuw van de agen da af laten voeren. Maandag zou dc Rijnmondraad erover spreken, wat B en W van Schiedam deed besluiten tot het initiatief de bevoegdheden in te trekken, maar evenals in augustus is de kwestie door Rijnmond uitgesteld. Het voor stel om Schiedam op te laten draaien voor twee miljoen plus de rente sinds 1977 a 1,56 mil joen komt nu in november bij Rijnmond aan de orde. Of de tekst dan gelijkluidend is, hangt volgens Van 't Laar af van de provincie. De gecommitteerde vindt het hele conflict ook meer liggen tussen de provincie Zuïd-Hol- land en Schiedam dan tussen Rijnmond en Schiedam, hoe wel Rijnmond de rekening presenteert. Van 't Laar: „Wij zijn er nooit van uitgegaan dat Schiedam die twee miljoen niet hoefde te betalen. Wij zijn altijd van plan geweest Schie dam vier miljoen te vragen voor de dekking in de aan loopverliezen van de AVR, maar toen wij daar in 1977 mee kwamen, gooide GS een kink in de kabel door daar geen goedkeuring aan te ge ven. Toen is overeengekomen dat voorlopig twee miljoen zou worden betaald. De provincie zou voor de andere twee mil joen zorgen. Kijk, dat dat nu niet gebeurt omdat het college van GS die toezegging niet blijkt te kunnen waarmaken, is natuurlijk zuur voor Schie dam, dat begrijp ik best, maar er is geen afspraak dat wij die twee miljoen niet meer bij Schiedam in rekening zouden brengen." Van 't Laar sluit niet op voor hand uit dat provinciaal gede puteerde Jan Noorland andere oplossingen vindt voor het gat van twee miljoen, maar veel vertrouwen heeft hij daar niet in. En volgens hem moet Schiedam dan boos naar de provincie kijken cn niet naar Rijnmond. „Door de houding van GS zijn wij genoodzaakt Schiedam alsnog aan te slaan," vindt Van 't Laar. „Tenslotte worden wij ook gemaand door de bewindvoerders van de AVR; het geld moet ergens vandaan komen. Nou, als GS anderen bereid vinden die twee miljoen te betalen, vin den wij dat natuurlijk prima. Maar ik zie die oplossing niet" Nu Rijnmond het voorstel tot november uitstelt, rijst dc vraag of de Schiedamse ge meenteraad met het intrekken van de bevoegdheden akkoord gaat, of dat B en W hun voor ste! ook aanhouden. Dat zal maandagavond vlak voor de raadsvergadering besloten worden, omdat een meerdert heid van het college momen teel op vakantie is. Vlaardingen Financiën-wethouder IJsbrand van der Velden vreest dat de provincie aanmerkingen zal hebben op de begroting voor het komende jaar. Op een gisteren gehouden ledenvergadering van de PvdA verkondigde hij dat het nog een hele dobber zal Vr^rdcn voordat provinciale staten goedkeuring verlenen. De wethouder doelde daarbij op het bedrag van 4,5 miljoen gulden, dat Vlaardingen vol gend jaar aan de saldi-reserves wil onttrekken om de begro ting sluitend te krijgen. Hij verklaarde er niet van te zul len opkijken als de provincie, die volgens de wet de begro ting moet goedkeuren, daar bezwaren tegen zal maken. De 4.5 miljoen willen BenW vooral gebruiken om versneld afschrijvingen te plegen. „Schreven we voorheen in 25 jaar af, nu we een aanslag op de reserves plegen doen we dat in tien jaar. Dat betekent natuurlijk wel dat je na tien jaar met een gat van enkele miljoenen komt te zitten. Vroeger had je 25 jaar de tijd om het weer op te vullen, maar nu zal dat sneller moe ten." Van der Velden meent echter dat Vlaardingen sterk genoeg in de schoenen staat om het ri sico te nemen. Hij merkte op dat de provincie het maar moet nemen. „Wij zijn niet de enige stad die zo te werk gaat Daarbij komt dat de provincie een ruime ervaring met tekor ten heeft. Zelf heeft ze die ook. Dus waarom wij niet". Overigens kwamen er van de kant van de achterban niet meer dan 25 PvdA-leden, waaronder vijf fractieleden, waren op de ledenvergadering present weinig kritiek op de begroting en de ingrijpende voor de deur staande bezuini gingsoperaties. Veel verder dan: „De bezuinigingen moe ten goed afgewogen worden en mogen niet ten koste van de minder draagkrachtigen gaan", kwam men niet. Wel werd afgesproken dat de frac tie voor de begrotingsbehande ling in de raad de bezuini gingsvoorstellen aan de hand van een cijfermatig overzicht met de achterban zal doorne men. Momenteel wordt er binnen de fractie koortsachtig aan die voorstellen gewerkt. Fractie voorzitter Hans Versluys zei dat de fractie er voorlopig nog niet uit is, maar dat ze de wo ningbouw zeker wil versnel len. „Er zijn nu zo'n 7000 wo ningzoekenden in de stad. Daar moet in een snel tempo iets aan veranderen. Op die manier kunnen we ook iets doen aan het gigantische ren teverlies dat wordt veroor zaakt door de braakliggende terreinen in de stad." JKL* Dit nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. Kdt®5'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1