SCHIEDART: SHE COURANT DNA-onderzoek Unilever: 'overdreven veiligheid' Andere inspraak bij stadsvernieuwing Politie nog niet verder in onderzoek ontvoering Ik neem. proef \sss>- Kieboom niet in radio discussie over uitstapje VVD gaat naar wijk Nieuwland Gemeente leert van fouten ra de ziekenomroep een Compromis rond 'problemen blok' Vijf of twaalf glazen bier Brand in Burgemeester op bezoek bij 1 OO-jarige Klazina Korver SP in actie tegen de AYR r Maandag 27 oktober 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 209 PAGINA*! Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam In de proble men tussen de gemeente en de bewoners van blok 7B is nu toch overeenstemming ontstaan, nadat van beide zijden water bij de wijn is gedaan. De bewoners hebben bun els tot onbewoonbaar verklaring van hun huizen laten vervallen, nadat her huisvesting binnen redelijke tijd is toegezegd. Zowel Schaap als de bewoners zeg gen blij te zijn met het be reikte compromis. De bewoners van blok 7B, dat ligt ingeklemd tussen Fabri- straat, Mari astraat en Kort 'landstraat, kwamen met de ge meente in de clinch over de 'onbewoonbaar verklaring van ■hun huizen. Omdat er achter stallig onderhoud van gemid deld zeventigduizend gulden was eisten de bewoners dat hun huizen aan het woonver- keer zou worden onttrokken. Het eisenpakket van de bewo ners was voor de gemeente 'niet acceptabel en dat bracht blok 7B'ertoe een boze brief Van zestien kantjes te schrij ven aan het gemeentebestuur, waarin de gemeenteambtena ren zelfs van manipulatie wer den beschuldigd. Hernieuwd overleg, voor het eerst niet onder gemeentelijke leiding maar onder voorzitter schap van de secretaris van de bewonersvereniging, John de -Kievith, wist de twee partijen toch tot elkaar te brengen. De bewoners hebben een deel van hun eisen laten vallen: de on bewoonbaarverklaring van hun huizen en de herhuisves ting voor 21 december. Ze ne men nu genoegen met een sloop besluit voor de gemeente- woningen en herhuisvesting binnen drie maanden na dat besluit Huizen van particulie re eigenaren-worden zo spoe dig mogelijk door de gemeente aangekocht en de bewoners worden drie maanden na de aankoop elders gehuisvest Wel is vastgehouden aan gelij ke rechten voor de bewoners van het Turkse pension in het huizenblok en aan die eis heeft de gemeente toegegeven. De beschuldiging van manipu latie is inmiddels uit de brief aan het gemeentebestuur ge schrapt £en Haag Tegenover de daagse politierechter beweer de de 21-jarige tuindersknecht ujt Delft dat hij vijf glazen hier had gedronken, toen hij °P de Secundaireweg door de politie was aangehouden. De officier van justitie berekende echter op grond van het alco- bolpromülage van 1,81, dat het roestens twaalf glazen moeten 2gn geweest Delftenaar. was nog niet eerder voor een dergelijk feit veroordeeld, maar de officier constateerde dat het meteen ioed raak was. Desondanks wdde de rechter bij het bepa len van de strafmaat wel reke ning houden met het feit, dat- de man regelmatig bloemen jj^nr de veiling in Honselers- dijk moet brengep. Het vonnis werd daarom duizend guldep jjete, negen maanden intrek- van het rijbewijs, waar van zeven maanden voorwaar delijk en voorwaardelijk twee weken gevangenisstraf met Wn proeftijd van twee jaar. De naaste buren van Unilever Research waren uitgenodigd, om met eigen ogen te zien wat er binnen het grote gebouw gebeurt. Ook het laboratorium waar straks het DNA-on derzoek plaatsvindt werd bezocht. Vlaardingen Unilever Research heeft tijdens een informatie-avond, die eind vorige week werd gehou den op' het laboratorium aan de Olivier van Noort- laan in Vlaardingen, om wonenden een beeld gege ven van de veiligheids maatregelen die zijn geno men in het kader van het toekomstig DNA-recombi- natie-onderxoek. Deze jong ste tak van de biochemie beoogt bepaalde eigen schappen van planten of dieren over te brengen op bacteriën, om ze op die ma nier verder te kunnen ge bruiken bij het ontwikke len van bepaalde stoffen of productiemethoden. Tegen standers hebben de laatste jaren nogal fel van zich la ten horen omdat zij menen, dat met dit onderzoek, waarbjj door menselijk in grijpen de erfelijkheid wordt beïnvloed, de gren zen van het toelaatbare worden overschreden. In het Unil ever-labo ratori- um in Vlaardingen wordt alleen onderzoek gepleegd in de twee laagste gevaren- klassen, die zijn ingesteld. Daarnaast Is er overeen komstig de hinderwetver gunning een serie van maatregelen genomen die er voor moeten zorgen, dat het onmogelijk is dat bacte riën die bij het onderzoek zijn gebruikt, buiten het la boratorium kunnen komen. „De maatregelen zoals we ze hier hebben genomen zijn zo veelomvattend, dat het in feite zwaar overdre ven is, maar juist omdat het zo'n nieuw onderzoek sterrein is hebben we ge meend zo voorzichtig moge lijk te moeten zijn. We la ten niets aan het toeval over" zei veiligheidsfunc tionaris dr D. van der Steen. Tijdens de informatie avond werd de reeks veilig heidsmaatregelen voor de ongeveer 50 omwonenden die aan de uitnodiging ge hoor hadden gegeven uitge breid in beeld gebracht. Ook kregen zij een uiteen zetting over wat in de labo ratoria van Unilever Re search in het algemeen voor onderzoek wordt ge daan en wat het DNA-re- combinant-onderzoek glo baal inhoudt. Een bezoek aan het lab, waar over en kele maanden de onderzoe kingen onder leiding van Dr ir C. TcVerrips zullen starten, stond eveneens op het programma. Vlaardingen In een slooppand aan de Nieuwelaan in Vlaardingen brak door onbekende oorzaak vrijdagavond rond half negen brand uil. Het pand was onbewoond. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon al om vijf.over negen het'sein brand meester geven. Omdat de politie bang was voor instortingsgevaar werd beslotBn om het pand direct te slopen. Slopers hebben dat met voortvarendheid gedaan, want zaterdagmiddag was het pand gesloopt. Schiedam De gemeente Schiedam wil belangrijke ver anderingen aan gaan brengen in het overleg over de stadsvernieuwing, omdat men heeft geleerd van de fou ten die zijn gemaakt. Zo zal in de toekomst niet meer worden gewerkt met werkgroepen, zullen vergaderingen niet meer door de gemeente worden geleid maar door be woners zelf en wordt er misschien een extern deskundi ge voor de stadsvernieuwing aangesteld. verder met de werkgroepen waarin slecht enkele bewoners de belangen van de hele groep moeten verdedigen. In plaats daarvan worden in het ver volg 4ile bewoners op de ver gaderingen over hun huizen blok uitgenodigd. Het overleg over de stadsver nieuwing wordt in de toe komst anders aangepakt. De bewoners krijgen méér de ge legenheid om op de vergaas- ringen aan het woord te ko men doordat zijzelf een voor zitter mogen leveren. Gustaf Schaap, hoofd stadsontwikke ling van de gemeente en de voorzitter van het projectteam voor de stadsvernieuwing, is tot die overtuiging gekomen na één vergadering met de nieuwe werkwijze. Het waren de bewoners zelf die de aanzet tot het vergaderen met een ei gen voorzitter hebben gege ven. Bij de laatste bespreking over blok 7 B' hadden de bewoners de secretaris van de bewoners vereniging, John de Kïevith, uitgenodigd om de vergade ring te leiden. De ervaringen daarmee zijn zowel bij de ge meente als bij de bewoners zó goed, dat het principe waar schijnlijk als uitgangspunt zal worden genomen voor de toe komst Ook bij het overleg over de komende stadsver nieuwing in Zuid wordt aan een dergelijke werkwijze ge dacht Gemeente-ambtenaar Schaap, die tot voor kort in de meeste vergaderingen als gesprekslei der fungeerde, wil alleen op de eerste 'informatie-avonden' zélf de voorzittershamer nog blijven hanteren. De gemeente gaat voorts niet Schaap wij daarmee een be- langrijke psychologische drempel voor de inspraak weghalen. „Het idee dat men sen in een werkgroep moeten plaatsnemen ^slaat in het ge heel niet aan. Al gauw ontstaat daardoor het idee dat zij des kundig moeten zijn om te kun nen meepraten, wat helemaal het geval niet is". Door alle bewoners uit te no digen wil men dat misverstand uit de weg ruimen en tevens voorkomen dat de belangstel ling voor de inspraak nog ver- .der terugloopt dan al het geval Het aanstellen van een extern deskundige is volgens Gustaf Schaap, die zelf op het mo ment de mogelijkheden daar toe aan het bestuderen is, nog allerminst zeker. Het grootste probleem is het vinden van het benodigde geld voor een dergelijke functionaris. De interim saldo regeling <ISR) kent daar geen voorzie ning voor en dus moet het feld ergens andets vandaan omen. Schiedam De politie van Schiedam heeft nog geen spoor van de ontvoerders van het 18-jarige Schiedamse meisje dat vrijdagmiddag werd ontvoerd. Diverse oog getuigen hebben de politie wel wat verder kunnen hei pen in het onderzoek, maar tot concrete resultaten heeft het nog niet geleid. Drie jon gemannen van vermoedelijk buitenlandse nationaliteit hebben de ontvoering op hun geweten. Voor de ogen van fabrieksarbeiders werd het meisje toen zij uit haar werk kwam plotseling beet gepakt en ïn een station-car gesleurd. De daders verdwe nen via de rijksweg. De politie is een uitgebreide zoekactie gestart. Inmiddels zijn er al tal van getuigen door de politie verhoord die belang rijke gegevens hebben aange dragen over het uiterlijk van hardingen Burgemeester W fen ril niet In discussie treden Mn omroep Vlaardingen (ZBOl Wim Kieboom van Vlaardin- voor de Zieken- en Bejaar- - omroep Vlaardingen (ZBÖV) met journalist Ruud van «oo welingen. De ziekenomroep had beiden voor een discus- gevraagd naar aanleiding van het uitstapje dat de ge- Oieenteraad onlangs maakte naar Antwerpen. Pe Vlaardingse oers mocht lingen en fotograaf Aad van Vlaardingse pers n Vaa de stadsbestuurders niet 'Me en dat wekte het nodige Ongenoegen op. Op eigen ini- «atief gingen Randstad-edities Wmttlist Ruud van Houwe- der Drift achter de bus met bestuurders aan en maakten van bet hele uitstapje een re- aardig idee geleken om Kie boom en Van Houwelingen voor de microfoon te krijgen om in de uitzending van mor- fenavond te discussiëren over et gebeurde. Van Houwelin gen had geen problemen met de uitnodiging. „Ik heb,niets te verbergen. Graag zou ik. met de burgemeester in discus sie zijn gegaan over de vrije nieuwsgaring en het gemeen telijk beleid." Burgemeester Wim Kieboom zag het echter niet zitten. Hij wil wel discus siëren over beleidszaken zoals bijvoorbeeld de gemeentebe groting, maar over het uitstap je naar Antwerpen wil hij geen discussie voer de micro foon. Volgens de burgemeester is er met het weren van de pers niet anders gebeurd dan in andere jaren. de ontvoerders en over de kleur en kentekennummer van hun auto. Volgens politie- inspecteur J. van Hof kan niet met zekerheid worden gesteld welk motief de daders voor de. ontvoering hadden, maar er zijn bij de politie wel enkele vermoedens gerezen. De hoofdinspecteur kon echter niet veel meer prijsgeven dan dat er 'enkele algemene aan wijzingen zijn, die wij nu bezig zijn aan elkaar ter knopen om tot de daders te komen', aldus Van Hof. De politie zoekt nog meer ge tuigen. Om vier uur, toen de kidnapping plaatsvond, gingen juist enkele bedrijven uit en er was op de Nieuwpoortweg veel fabrieks- en kantoorper soneel. Belangrijke getuigen hebben zich echter nog niet bij de politie gemeld. De politie doet een beroep op iedereen die inlichtingen kan verstrek ken, contact op te nemen met het Schiedamse hoofdbureau van politie, telefoon: 010- 260760, toestel 126. Maassluis Klazina Korver vierde gisteren ïn aanwezigheid L van burgemeester Jan van Es en zijn echtgenote haar 100ste I vcijaardag. In bejaardencentrum 'De Schutsluis' kwamen velen I haar feliciteren met haar verjaardag. De burgemeester kwam niet met lege handen: mevrouw Korver kreeg naast de felicita- I ties een schaal met delicatessen en een fotoboek van Maassluis. I Klazina Korver werd geboren in Vlaardingen op 26 oktober I 1880 en woont sinds 29 maart 1918 in Maassluis. Zij trouwde op I 23 augustus 1901 in Maasland met Teunis Berkouwer. Het echt- paar kreeg zeven kinderen: vijf dochters en twee zoons. De heer Berkouwer overleed op 25 november 1965 Schiedam De gemeente raadsleden ca het plaatselij ke bestuur van de VVD gaan morgenavond naar Nieuw land om bewoners van die wijk aan te horen over daar levende problemen. De ont moetingsavond met de Nieuwlanders, waarop ieder een welkom is. begint om acht uur in het Rijnmondho tel, Nieuwlandplein 12. Behalve antwoord geven op vragen over algemene politiek, landelijk en Schiedams, en over de ideologische inzichten van de liberalen wil de VVD JL Dit nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen omgeving leunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd ia combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. ÏU»®' ••jdBl»00'- sWteo»»0. =34.30® opf ;0el. O u>; „r;rr. de Nieuwlanders ook duide- I lijkheid geven over wat 2tj I vindt van wijkproblemen zoals I bebouwing van het Schutters- I veld, intensiever gebruik van'l de Burgemeester Van Haaren- r laan, stank van mouterij De Koning, nieuwbouwplanncn aan de Noordvestsingel en be- I stemming van het wijkcen- f trum en Mastenbroekschool. Vlaardingen De Socïalis- - tiese Partij <SP) gaat in Vlaardingen een actie op po ten zetten om samen met in- woners iets te doen aan I zoals de partij het noemt 'de zwendel bij de AVK\ De SP gaat met iedereen die aan de I actie deel wil nemen vana- I vond rond de tafel zitten in het Weeshuis, om te zoeken naar een mogelijkheid van protest Tijdens de raadsvergadering van mei diende de SP een mo tie in met de eis tot een onder zoek naar de relatie tussen de AVR en de EMK (Exploitaite Maatschappij Krimpen). De i motie werd met algemene stemmen aangenomen, maar tot op heden heeft nog nie mand iets van een onderzoek vernomen. Reden voor de SP om nu zelf het initiatief te ne men en te gaan onderzoeken of er nog andere mogelijkhe den zijn. Volgens de SP laat de Vlaardingse gemeenteraad de bevolking opdraaien voor de verhezen van de AVR (door j ae verhoging van de huisvuil belasting, terwijl het huisvuil maar eenmaal per week wordt opgehaald), in plaats van de mdustrie, zoals de SP dat graag zou zien. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur zijn belang stellenden welkom in het weeshuis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1