SCHIEDAMSCHE COURANT Ill Begroting Maassluis op nippei tij e sluitend Voorstel schooltijden moet rust terugbrengen Ik neem proef Jeugdwerk Noord voorlopig gered garant Vlaardingse migrantennota 9degelijk stuk' Alle rek eruit Kort geding Hoekse ambulance gaat niet door Vuilnis emmer straks taboe Jl'rT» Bewonersvereniging uitfelle kritiek op drankverordening Alternatieve woonvormen staan ter discussie. Ook in Schiedam wodt gedacht aan Centraal Wonen. Pagina twee. Len Munnik over zijn nieuwste uitgave: 'een boekje ais een monumentje'. Pagina vijl. Aad van Dies!: de nieuwe klusjesman van Hemes QVS. Pagina zeven. - Tweede kamerlid van Ooi jen: Reconstructie Havenplein laat op zich wachten Nog geen uitspraak bewoners- deskundigen Jonge kinderen later beginnen Vrijdag"31 oktober 1930 Brocrsvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 303 e pagina's- 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Het jeugdwerk in Schicdam-Noord is, be houdens goedkeuring door burgemeester en wethou ders, voorlopig gered. Yvonne Heuvelman, de be roepskracht waar het con flict tussen gemeente, en de Stichting Samcnwerkings- opbouw Schiedam Noord, de SSSN, om draaide, wordt vanaf 1 november betaald vanuit de TAP. de tijdelij ke arbeidsplaatsenregeling. Daarover bestaat al over eenstemming met het ar beidsbureau, hoewel het overgaan vanuit de tijdelij ke regeling die op het ogen blik voor Yvonne geldt naar een andere tijdelijke regeling eigenlijk niet is toegestaan. Een uitzonde ring is in dit geval gemaakt omdat er zicht is op een vaste aanstelling voor de jeugdwerkster in Noord. Aan de overeenkomst tus sen de SSSN en het arbeids bureau zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten activiteiten voor de jeugd in Noord worden uitgebreid tot alle leeftijden, moeten die activiteiten in overleg met de beheerscom missie voor wijkcentrum de Blauwe Brug worden opge steld en moet Yvonne Heu velman zoveel mogelijk vrijwilligers inschakelen en stimuleren. De oplossing voor Yvonne Heuvelman is een tijdelijke. Verwacht mag worden, vol gens opbouwwerker Jos van der Lugt, dat in het ko mende sociaal-cultureel plan geld wordt gereser veerd voor de activiteiten in Noord. Inspraak over Midden Delfland. Theo Bakkers als actievoerder en komiek. F Vlaardingen De ouder wetse vuilnisemmer zal straks in de gemeente Vlaar dingen niet meer gebruikt mogen worden om het huis vuil met de reinigingsdienst mee te geven, In november zal de gemeenteraad hoogst waarschijnlijk ccn college voorstel aannemen waarin de staf over de ouderwetse asemmer wordt gebroken. De gemeenteraad besloot eerder reeds in principe tot afschaffing van de emmer in verhand met bezuinigin gen die de financiële wanor de bij de Afvalverwerking Rijnmond noodzakelijk maakte. Dc vuilinzamcling via de vuilnisemmer zou te Vccï kosten, De plastic vuil niszak zal nu verplicht wor den gesteld. Voor grof vuil echter blijft de oude rege ling van kracht; dat kan ge woon zo met dc reinigings wagen mee gegeven worden. Vlaardingen De migran tennota, die door het college is uitgebracht en die onder werp is geweest van ccn in spraakprocedure, wordt door het PvdA-tweede ka- Hoek van Holland/Delft Het kort geding dat de ambu lancedienst Hoek van Holland tegen het ziekenfonds AZ Delft had aangespannen is vanmorgen niet doorgegaan. De advocaat van de ambulan cedienst, rprJ. Teekens, wil overgaan tot een normale ge- rechterlijke procedure op kor te- termijn. Mr. Teekens wil daardoor de rechtbank meer gelegenheid geven zich in de materie rondom het ambulan cevervoer te verdiepen. In het proces zal de rechter een principële uitspraak wor den gevraagd over het twist punt, of de ziekenfondsen nu wel of niet, alle kosten voor het paraat houdpn van de zie- kenwagens moeten betalen, talen, wardoor de ambulance- Het ziekenfonds wil die kosten dienst in financiële moeilijk- niet aan het Hoekse bedrijf be- heden is gekomen. Maassluis Met grote moeite heeft de gemeente Maassluis de eindjes voor het komende jaar aan elkaar kunnen knopen. De rek is er zodanig uit dat de vrees bestaat dat, wannéér er niet drastisch ingegrepen wordt, de volgende jaren de begroting niet meer sluitend zal zijn en er met tekorten zal moeten worden ge werkt. Ook het vanouds welvarende Maassluis zal aan een bezuinigingsplan moeten geloven, zo houdt het college de raadsleden voor. Dat wethouder van financiën, Izaak van der Knaap, de be groting op het nippertje hoeft kunnen sluiten en de gemeen te daardoor nog niet in de rode cijfers verzeild is geraakt, is voornamelijk te danken aan de kunstgreep van de zoge naamde 'onderuitputting*. Too- passing van deze noodgreep le verde de gemeente een ex traatje op van ruim 1 miljoen •gulden. Dat geld komt vrij door een correctie op de vacaturever vulling en de geplande perso neelsuitbreidingen bij de ge meente. Als gevolg van de sta bilisering van het inwoneraan tal van Maassluis zullen die uitbreidingen een stuk minder zijn dan gepland. Het nu reeds benutten van die verwachte stille reserves in de begroting van 1981 betekent in feite een verdere uitholling van de fi nanciële gezondheid van de gemeente. De budgettaire speelruimte is hoegenaamd weg. Maassluis Het zal nog wel even duren, voor de. hoogst noodzakelijke reconstructie van het Havenplein aangepakt"' kan worden. Het collége van Ben W van Maassluis heeft in de aanbiedingsnota bij de be groting aangegeven, dat die - reconstructie, afhankelijk .is van enkele andere werkzaam heden, die over enige tijd als gevolg van de aanleg van de Del tad ijk moeten plaastsvin- den. Ook wordt binnen de ge- .meente nog uitgebreid gespro ken over de zogenaamde hoofdwegenstructuur, waarin het Havenplein straks even eens een rol zal spelen. De reconstructie is in Maas sluis al diverse malen aan de orde gesteld, omdat het kruis punt zeer onoverzichtelijk en onveilig genoemd kan worden. Er doen zich op het punt, waar diverse wegen op lastige wijze samenkomen en waar ook nog een brug in zit, regelmatig on gevallen voor. Niettemin, had de gemeente Maassluis besloten de onder uitputting niet toe te passen, dan was er onvermijdelijk een gat in de begroting ontstaan. Behalve het reeds in de meer jarenbegroting voor 1931 ge raamde tekort van ruim 3 ton: wordt bijvoorbeeld de algeme ne uitkering van het rijk aan Maassluis het komende jaar gekort met een bedrag van bij na 5,5 ton. Gevoegd bij de te korten op andere posten heeft dat een gat tot gevolg waar de 1 miljoen uit de 'stille reserves' schoon aan opgaat. Consequentie van een en an der is dat „grote rekeningso verschotten, zoals deze de laat ste jaren voorkwamen, voor de komende jaren nauwelijks mo gen worden verwacht, zodat aanvulling van de saldi-reser- ves slechts in zeer beperkte mate zal kunnen plaatsvin den," aldus het college in een toelichting op de ontwerpbe groting. Met andere woorden: de gemeentelijke spaarpot na dert de bodem, temeer daar al eens een beroep op de reserves gedaan moest worden. Veelbe tekenend is ook het feit dat voor de post onvoorziene uit gaven, een post die zeker niet als overbodige luxe gezien kan worden, slechts een bedrag van 150.000 gulden resteert. Uit dit bedrag kan de gemeen te hei komende jaren nog wat nieuwe dingen voor de bevol king doem Net als overal in het land zul len ook in Maassluis de ge meentelijk tarieven fors om hooggaan. In het algemeen zal die verhoging neerkomen op een door het rijk als maximaal toelaatbaar genoemde stijging van 5 procent. Uitzondering wordt gevormd door de begra- femsrechien, die evenals vorig jaar nog eens met 10 procent omhoog zullen gaan. Dat laat ste is nodig, meent het college, om de achterstand in de tarief stelling in te halen. merlld David van Ooi jen een 'degelijk werkstuk' ge noemd. De migrantenspecia list van de PvdA in de ka mer vindt het vooral goed dat het Vlaardingse college er in de nota van uit is ge gaan, dat de in ons land wo nende buitenlanders In het algemeen hier ook wel zul len blijven. Daar moet het onderwijs aan buitenlandse kinderen zo goed mogelijk rekening mee houden, vindt van Ooljen. „De gemeente Vlaardingen heeft met het verschijnen van de discussienota Migranten een degelijk werkstuk gele verd. Gegeven de beperkte fi nanciële middelen zal het niet eenvoudig zijn die plannen op korte termijn te realiseren, maar de uitgangspunten van de nota zijn waardevol," schrijft Van Ooijen in een arti kel in het Vlaardingse partij blad Achterban. „Het gemeen tebestuur van Vlaardingen heeft onder de stimulerende leiding van PvdA-bestuurders in de nota Migranten in dat kiezen voor de zwakken een belangrijk hulpmiddel gekre gen," zegt het tweede kamer lid verder, die er overigens ge makshalve aan voorbijgaat dat de bestuurder achter de nota CDA-wethouder Wijnstok is. Vlaardingen De commissie voor de financiën heeft nog geen uitspraak willen doen over het aanstellen van bewo nersdeskundigen in de stads vernieuwing. Drie van derge lijke functionarissen zouden, volgens de nota organisatie stadsvernieuwing, binnen af zienbare tijd moeten worden aangesteld. Over de kwestie werd de commissie tijdens haar laatste vergadering om een uitspraak gevraagd, maar daar wilden de raadsleden nog niet aan. Eerst moet de hele discussie rond de' bezuinigin gen en de begroting voor het volgend jaar worden afgerond, alvorens een uitspraak over dit soort nieuwe dingen kan v/orden gedaan, zo vond men. Over hel aanstellen van bewo- nersdeskundïgen is inmiddels een hele strijd achter de rug. Bewonersgroepen in de stads vernieuwing, gebundeld in het SOS, hebben zich daar altijd sterk voor gemaakt, maar het college van B en W gaf zich pas zeer laat gewonnen. Bij het maken van plannen voor de nieuwbouw op de kaalslag in de Oostwijk moesten de bewo ners allerhande kunstgrepen toepassen om via een achter deurtje toch aan bewemersdes- kundigen te komen. Die wer den uiteindelijk uit de zoge naamde goed- en goedkoop subsidie ingehuurd. Schiedam Oudercommissies en instan ts die met het onderwijs te maken heb- j*» zijn maar gedeeltelijk tevreden over m schooltijden zoals ze voor dit jaar zijn ^Stgeateld. Serieuze problemen doen dch voor met de tijden van de ochtend- '«sen. Dat blijkt uit een onderzoek dat floor dc werkgroep onderzoek schooltlj* flwt Is ingesteld en dat gisteravond in de «noolraad werd gepresenteerd. schooltijden, die in het verleden de onderwijswereld een heuse rel hebben {^bracht, rijn dit jaar vervroegd in de schoolraad ter sprake gekomen. Op de vergadering van woensdag 24 september Werd besloten een speciale commissie f? bet leven te roepen die moest inventa- ^seren hoe over de schooltijden werd ge dacht. Met de onderzoeksresultaten zou aan een voorstel met slechts één of twee varianten in schooltijden aan de wethou der kunnen worden aangeboden en dat moest voorkomen dat de wethouder weer alle voorstellen van tafel veegt en zelf een rooster samenstelt. De werkgroep onderzoek schooltijden heeft het onderzoek inmiddels afgerond en is gekomen met een voorstel op basis van de wensen van oudercommissies, schooltuinbesturen, de muziekschool, on derwijs voor volwassenen, zwembaden, wijkcentra en de sportraad. Volgens de werkgroep verdient het voorkeur om het half uurtje verschil tussen hogere en la gere klassen aan het eind van de ochtend te verplaatsen naar het begin van de dag. Dan zouden de lagere klassen om negen uur kunnen beginnen tegen de hogere om half negen en zouden alle klassen te gelijk 'uitgaan' voor de middagpauze, na melijk om twaalf uur. Voordeel is dat jonge kinderen rsiet meer naar school hoeven op een tijd dat het 's winters nog donker is, en minder last hebben van het drukke verkeer. Door een gelijke eindtijd wordt tevens het drukke heen en weer gedraaf in de mid dagpauze, voorkomen. Over de middagtij den (van kwart over één tot kwart over drie) waren alle door de werkgroep on dervraagden tevreden. De leerkrachten ontvangen dezer dagent een tweede onderzoek over de schooltij den. dat is uitgegaan van de wethouder voor vorming en recreatie. Herman Post hoorn. Hoewel het oorspronkelijk de be doeling was dat beide onderzoeken ge koppeld werden, is het daar om onduide lijke redenen nifct van gekomen. De werkgroep pleit in haar advies voor een vastlegging van de schooltijden over een langere termijn. Gedacht wordt een een periode van vijf jaar. Het advies is gisteren overgenomen door de schoolraad die het weer zal doorspelen naar de wet houder. jÈÉSffi> Dit nieuwsblad, waarin u al h«t nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. Oao»«d V Schiedam fn dc commissie Algemene en Bestuurlijke za ken is gisteravond felle kritiek van dc kant van bewoners vereniging Centrum gerezen tegen de op hande zijnde drank- en horecaverordening. Twee vertegenwoordigers van de bewonersvereniging gebruikten het hele vragcnhalfuur- tje om een regen van vragen af te vuren met kritische aan tekeningen. Voorzitter van de bewonersvereniging Cees de Graaff vond dat burgemeester en wethouders een loopje na men met de inspraak. Als voorbeeld gaf hij de brief die de bewonersvereniging ge stuurd had naar het college in zake de drank- en horecave rordening. De brief geeft de suggestie de Rotterdamse ver ordening, die al een tijd in gevoerd is en positief bevon den toe te passen voor Schiedam. Contact met Rotter dam zou dan nodig zijn, aldus de brief. Volgens Cees de Graaff is van die suggestie to taal niets terug te vinden in de Schiedamse verordening. De brief werd bij gemeente ontvangen met de woorden 'we zullen het even bekijken', maar daar is het dan volgens de bewonersvereniging ook bij gebleven. De Graaff wist met stelligheid te zeggen dat de laatste contacten van de ge meente Schiedam met de des betreffende ambtenaar in Rot terdam dateren van drie jaar geleden. Een volgende brief haalde ook niets uit. „Als we zo moeten werken, aldus De Graaff, heeft inspraak weinig nut meer." Voorzitter John te Loo stelde dat het geleverde materiaal van de bewonersvereniginj wel degelijk in de beschouwin gen meegenomen was, doch inhoudelijk verwerkt waar door de uiterlijke suggesties nog nauwelijks zichtbaar wa ren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1