SCMEDAMSCt CO IRANT Beslissing rijksweg 1! 9 18 november in Ik neem~ proef Jeugdwerk Maassluis vraagt meer mankracht omazwemmen j&elemaal anders Hervormd Rusthuis haakt af in bouwplannen Bethelkerk Winkeliers in. actie tegen borg som men GEWB Èxamenzen u wen verleden tijd K am ercommissie voor aanleg tramlijn Delfl-Schiedam Ural en Boemerang betrapt Wijkagent als straa thoekwerker krant Hele polderweg beroofd van verkeers borden Weer twee stations uit de ether geplukt CDA-jongeren Schiedam teleurgesteld in Arjos Vechtpartij om benzine Dinsdag 4 november 1980" ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 215-4 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 258091 - redactie 252566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL eiiijiiiumttiiittiimuiitiiiiiiitHniuuiiuiimuiiinitiiiiiiiiiimiumiiitniuiniuiiiiiimiuiiiiniuiniiiiiiiuiiiiniHiuiiiiuniiiiuimiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiinmniiitiiiiiiuiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiuniniiiiiiitiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiumininiiiimtmiiiimMitmuiii!» Viaardingen Geen examenzenuwen meer. Het ouderwetse diplomazwemmen behoort, althans wat het schoolzwemmen betreft, tot hét verleden. Met ingang van dit schooljaar zal de viermaandelijkse séance met bezorgde, nagelbijtende ouders en familie op de tribune en gespannen, nerveuze kinderen in het wa ter niet meer plaatsvinden. Het diploma- zwemmen wordt in het vervolg over het ge hele jaar uitgesmeerd. ,In de praktijk betekent een en ander dat de zwemprestaties van de schooljeugd het gehele jaar door nauwkeurig bijge houden zullen worden. In de plaats van het eenmalige grote examen zijn nu toetsen per on derdeel gekomen Van de zwemmertjes wordt tijdens de lessen genoteerd of zij een be paald onderdeel voldoende be heersen. Zijn alle onderdelen op i een gegeven moment in orde dan is daarmee het diplo ma behaald. De nieuwe opzet» die dit jaar nóg in een proefstadium ver keert en waarmee elders in het land al gunstige ervarin gen zijn opgedaan, heeft vol gens de bedrijfsleider van het Vlaardingse Kolpabad, de heer A; 'J.Troost, eigenlijk alleen maar. voordelen. Behalve op het feit dat het gewijzigde di plomazwemmen voor het Kol pabad zelf nogal wat besparin gen met zicH meebrengt het Ine keer per jaar proefzwem men en diplomazwemmen komt te vervallen wijst hij met name op het voordeel voor de kinderen zelf. .De kinderen krijgen nu meer e kans te tonen wat ze kun- ien. Ze hoeven n iet-meer ze- iu wachtig te zijnd Eén kind ?an eigenlijk nooit meer zak ken. De druk van thuis uit, want het. zijn vaak meer de luders dan het kind zelf, valt weg Vroeger was het zo: een kind doet hier examen en het zakt Dan mag het het nog een keertje overdoen. Zakt het dan weer, dan moest je zeggen: ja joh, jammer, ga maar weer spelen." iemeentelijk onderwijsinspee- isur Hoekstra vult aan: „Stel eèri kind heeft zenuwen voor lie zeven meter onder water, naar kan het wel. Het slaapt lék nacht voor het examen niet. En dan komt het adem ekort voor die zeven meter. )at is nu voorbij. Het kind irfeteert gewoon wat hij kan. )é-uitreiking van het diploma ilijft nog wel drie keer per aar plaatsvinden: voor de cérstvakantie, de paasvakantie fitjde zomervakantie. De nieuwe opzet, die overigens beter aansluit op de geïndivi- liialiseerde vormen van on derwijs op de huidige lagere scholen, brengt nog andere, belangrijke voordelen met zich mee. Zo is er nu in principe de mogelijkheid dat een kind ré&ds in de eerste helft van het aar alletwee de diploma's be haald. terwijl ook de 'hogere' iHirtriirtifniiiniiiiiHiiiiriiiiiiiiiiitiiniiiKiins Schiedam De Harrewegr is 'ergens tussen 24 en 27 okto ber" beroofd van 25 verkeersborden, 40 ;bermplanken en een verkeersteUer. De totale schade die fdaardoor werd aan- gericht bedraagt ;6600 gulden. ■Door de onbekende iverkeersvandalen is ;de gehele weg tus sen Schiedam en Delft afgestroopt. ■De provincie Zuid- jHoiland heeft in- smiddeis de verwij- "derde verkeerste kens vervangen :{door nieuwe. diploma's voor de getalenteer de schoolzwemmertjes binnen het bereik komen. „Eigenlijk", meent de heer Troost, „is er maar één nadeel aan de nieu we opzet verbonden. En dat is dat het afzwem festijn nu ver dwijnt." Maar of dat zo ernstig is? Niemand lijkt er erg rou wig om. En zeker niet het jon ge kand id aatje dat voor een tribune vol familie afgewezen wordt en een nieuwe fiets aan Schoolzwemmen: kinderen kunnen nu gewoon laten zien wat ze kunnen. Examenzenuwen zijn neus voorbij ziet gaan. zijn VOO tb Ij. iiiiifiiiMiiHiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiriiiitiiiiiiiiiitiittiHntismiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiriiuiitiiiniiiiiifiiiiiiiiiiiifiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiriininiiiiiitiiiiiiiiii Delft De Tweede Ka mer neemt dinsdag 18 no vember een definitieve beslissing over de aanleg van rijksweg 19 door Mid den Delfland. In de bij zondere kamercommissie voor het structuurschema Verkeer en Vervoer, waar Schiedam Eén van de opdrachtgevers voor de nieuwe bejaardenwoningen op de plaats van de Bethelkerk heeft afge haakt. Het Hervormd Rusthuis wil de rompslomp van een opdracht die zoveel, voorbereidingen eisen niet meer aan gaan, aldus aannemingsbedrijf van de Tempel. De bestuursouderen hebben daarom bedankt. De realise ring van het bejaardencom plex zal nu in handen zijn van de Nederlands Hervormde Kerk. Volgens van de Tempel zal het afhaken van het Her vormd Rusthuis geen verre gaande consequenties voor de bouw hebben. „Tot nu toe zijn er geen problemen gerezen. Alleen de stichting die gepland was, gaat niet door. Misschien dat er nog meer problemen komen, maar voorlopig moet eerst het plan goedgekeurd worden", aldus een woord voerder van het aannemings bedrijf. Voorzitter van het Hervormd Rusthuis, de heer Simon blijft wel nauw betrok ken bij de bouw. Op de plaats van de Bethel kerk komen 38 bejaarden wo ningen met kerkzaak Als de plannen goedgekeurd worden begint men medio april 1981 aan de realisering. Het Hervormd Rusthuis was niet voor commentaar bereik baar. Schiedam De politie Schiedam heeft dit weekend weer twee ille gale zendstations uit de lucht geno men. Hit de ether verdwenen de stations 'Ural', met uitzendingen op de zaterdag tussen elf uur 's ochtends en twaalf uur 's nachts en Boemerang met uit zendingen op zaterdag en zondag. Voor Boemerang is het de tweede keer in korte tijd dat de politie de zendapparatuur in beslag neemt. Ruim een maand terug gebeurde het station hetzelfde, maar toen wist het na een korte tijd non-ac tief terug te keren in de Schiedam- se ether. Zowel bij Ural als bij Boemerang heeft de politie samengewerkt met de radio-contro ledienst van de PTT. Ural werd uitgepeild om vier uur zaterdagmiddag. De 21-jarige eigenaar van de apparatuur en vier mede werkers die vanaf de Burgemeester van ïlaarenlaan te werk gingen 2agen proces verbaal tegen zich opgemaakt. Boemerang werd zondagavond uit de leent gehaald. Niemand van het station ia daar- bij betrapt. De zendamateurs werkten met voorbespeelde bandjes die in een onbe woond pand aan de Lange Kerkstraat wer den afgedraaid en de lucht in werden ge stuurd. De apparatuur is in beslag geno men. De Schicdamse politie is bijzonder actief in de bestrijding van illegale zenders. Uit het antwoord op kamervragen van CDA- parlementariër Van der Sande is kort gele den gebleken dat Schiedam al 65 radio-pi raten uit de ether had geplukt. Hoofdin specteur Piet van den Hengel schat het aantal grote zenders daarbij op ten hoog- 5te vijftien. De rest van de 65 moet dan be staan uit kleinere amateurzenders. Viaardingen De bestu ren van de winkeliersve renigingen d'Oude Hoog- straet en Koopcentrum Viaardingen hebben hun leden aangeraden, voorlo pig geen hogere borgsom men aan het GEWB te be talen voor de levering van gas, water en electriciteit. Over de borgsommen lig gen de winkeliers met het gemeentelijk energiebe drijf in de clinch. De on dernemers zijn van me ning dat een verhoging van de ..borgsommen zeer selectief is opgelegd, ter wijl de noodzaak niet aan getoond is. De problemen draaien rond de borgsom, die het GEWB con form een gemeentelijke veror dening kan opleggen aan .win kels en bedrijven en die be doeld is als garantie voor het betalen van de gas-, water- en electrieiteitsrekening. Particu lieren hoeven een dergelijke borgsom niet te betalen. Het GEWB heeft laten weten, dat door sommige winkeliers in het verleden betaalde borg sommen niet meer in verhou ding staan tot de huidige tarie ven. In de verordening wordt gesproken over een bedrag, gelijk aan een half jaar ener gielevering. Frans Hoogendijk, voorzitter van de winkeliers vereniging d'Oude Hoogstraet: „Het GEWB kan een borgsom ter hoogte van dit bedrag op leggen, maar dat is niet ver plicht. Nu hebben sommige winkeliers plotseling een aan slag gekregen, omdat hun borgsom veel te laag zou zijn, terwijl andere ondernemers niets van het GEWB hebben gehoord. Deze selectieve aan pak vinden we onredelijk, ter wijl de noodzaak van die borg sommen helemaal niet duide lijk is." Met name over de noodzaak om die borgsommen te verhogen is gesproken tij dens een bijeenkomst, die de Organisatie van Vlaardingse Ondernemers (OVO) over dit onderwerp al met het GEWB heeft gehad. Duidelijkheid kon men toen echter niet krij gen. De beide winkeliersvere nigingen in het centrum van de stad hebben nu, vooruitlo pend op eventuele acties die door de OVO nog worden on dernomen, hun leden aangera den niets te betalen, alvorens de noodzaak van de maatregel is aangetoond en de selectieve toepassing teniet is gedaan. wel andere wijzigingen in minister Tuijnmans plan nen werden aangebracht, bleken gisteren enkele le den voor een stemming in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer. Behalve de SGP sprak de hele kamercommissie zich wel uit voor een motie waarin, doortrekking van tramlijn 1 naar Delft-zuid en Tanthof en daarna doortrekking daarvan naar Schiedam-noord werd bepleit. De behoefte aan een plenaire stemming over rijksweg 19 zou met name van de kant van de PvdA zijn gekomen. De stemming in de bijzonde re kamercommissie geldt als het oordeel van de kamer, tenzij enkele leden stemming in een vergadering van de gehele Tweede Kamer vra gen. Met de stemming op. 18 no vember wordt duidelijk wel ke CDA-leden tegen aanleg van de nieuwe snelweg tus sen Ypenburg en Schiedam zijn. Eerder bleek in de com missie dat in de Tweede Ka mer een meerderheid voor aanleg te vinden is. Wel werd door CDA, VVD en SGP gistermiddag een motie aangenomen waarin de aan leg van een eventuele derde verbinding tussen Den Haag en Rotterdam van de hand wordt gewezen: de A16, die het tuinbouwgebied ten noorden van Rotterdam zou gaan doorsnijden. Volgens indiener CDA zijn 'genoeg alternatieven voorhanden'. Schiedam Het bestuur van de CDA-jongerenorganisatie in Schiedam spreekt zijn grote te leurstelling erover uit, dat de ami-revolutionaïre jongeren. (Aijos) zich als landelijke orga nisatie nog niet hebben opge heven. Het Schicdamse CDJA hoopt nu van harte dat de lan delijke fusie tussen de Arjos en de katholieke en chrlstelijk- historische jongerenorganisa ties, KVPJO en CHJO, op 1 februari 1981 wel zal kunnen plaatsvinden. „Het is tenslotte een minderheid, die het ophef fingscongres van de Arjos op 25 oktober heeft kunnen ver hinderen," aldus het CDJA- Schiedam. De CDA-jongeren in Schiedam zouden het zeer betreuren als een groep Arjossers zou beslui ten over te stappen naar een nieuw op te richten confessio nele partij. „Dat bevordert de duidelijkheid en overzichte lijkheid in politiek Nederland niet." aldus de CDJA-afdeling. Zij wijst erop dat het CDJA in Schiedam sinds 1977 bestaat als één partij, zonder de drie 'bloedgroepen' Arjos, KVPJO en CHJO. Dat leverde nooit moeilijkheden op. Het CDJA- Schiedam hoopt daarmee de landelijke Arjos te kunnen overtuigen. Maassluis „Om enigs zins adequaat op de jeugd problematiek te kunnen inspelen dient het Maas- sluise jongerenwerk in ie der geval met twee be kwame full-time krachten te worden aangevuld." Dat is de voornaamste conclusie uit de jaarlijkse notitie van Ruud Kats, de Maassluise jeugdconsulent. Het Jongeren Overleg Or gaan Maassluis (J.O.O.M.) schaarde zich vorige week unaniem achter de bevin dingen van Ruud Kats en besloot de conclusies uit dit zestien pagina's tellen de evaluatieverslag aan' het gemeentebestuur voor te leggen. De consulent jeugd- en jonge- renzaken komt in 2ijn nota met de signalering van een steeds ernstiger wordend pro bleem: de zogenaamde zwerf- groepen. Dit zijn groepen jon geren die al dan niet in een vaste samenstelling de straat verkiezen boven oeslaande. voorzieningen. Vernielingen en geweldplegingen zijn daar bij geen zeldzaamheden, Ruud Kats in zijn notitie: „Op zich, hoe vervelend ook, is dit niets bijzonders, immers in vele gro te steden is deze problematiek in meestal veel ernstiger vorm aanwezig". Er moet natuurlijk wel iets gebeuren: een „straat hoekwerker" zou volgens Kats een goede oplossing zijn. Zo'n straathoekwerker is een sociaal werker die (naar ame- rikaans model) de jongeren in hun eigen omgeving benadert en op die manier contact houdt met deze groepen. Twee vaste krachten gaan Maassluis echter op z'n minst zestigdui zend gulden kosten en Ruud ziet in dat dat in deze tijd van bezuinigingen op moeilijkhe den zal stuiten. Er zijn natuurlijk goedkopere oplossing denkbaar; in het ka der van WSW- en TAPrege- ling zouden mensen kunnen worden aangetrokken die een sociale uitkering ontvangen en als het ware „uitgeleend" kun nen worden. Dat zou aanmer kelijk goedkoper worden. In het J.O.O.M.-advies aan bur gemeester en wethouders wordt ook de mogelijkheid ge opperd de wijkagent na een speciale sociale vorming voor deze taak in te zetten. Ruud Kats is van mening dat de financiële consequenties niet zo zeer binnen zijn ver antwoordelijkheden liggen: „Dat moet op politiek niveau maar uitgezocht worden. Ik signaleer alleen een probleem en draag een mogelijke oplos sing aan." Eind januari kan de tot officieel rapport vertaalde notitie bij B&w op tafel lig gen. Nijverheidsschool exposeert in De Rozenhof. Pagina twee. Uniek project in Viaardingen wil leerlingen beter opvangen. Schiedamse commissie stopt wellicht met maatschappelijk werk. Pagina drie. Schiedam Bij benzi nestation Van Rijs wijk aan de 's Grave- landseweg is zaterdag nacht een vechtpartij ontstaan, toen een haastige klant zich stoorde aan het lang zame tanken door zijn voorganger. De onge duldige automobilist verkocht de man vóór hem zonder omhaal van woorden een klap op zijn oog en ging ook nog eens met de pompbediende op dc vuist toen deze iets over zijn gedrag op merkte. Dc gealarmeerde poli tie kwam zaterdag nacht te laat om de vechtenden nog te scheiden. De geïrri teerde automobilist was toen al gevlogen. «0L Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotte idams Nieuwsblad. —oei Qtioiws' sopP" pos\c< telet°otv opeue vclop •O»"0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1