in Kapelpolder krijgt wij ka ccomm odatie Ik -neem- dêmoef fuin°S Onderzoek naar deze In Vlaardingse Oostwijk: D'66: afblijven van club- en buurt huizen Schiedam wil auto's op polderwegen kwijt Geen stadskaarten en afvalbakken in centrum Hulpbrug afgesloten voor snelverkeer krant MandaKapil: volgen demaand raadslid in Maassluis. Een gesprek over de problemen van vrijwilligers. Pagina drie. Contributie regeling voor bibliotheek moetgeautoma- tiseerd worden. Pagina drie. DeSchiedamse archivaris schreef de geschiedenis van de Gerefor meerde Kerk. zes. M. Boekestein nieuw raadslid Drie ton ■voor SVV Verkeersplannen anderhalve ton op vuil- P„ P I stortplaats git tig iltVill Wil van Dinther: tegen ad hoe beslissing SCHIEiAMSCME COURANT Woensdag 5 november 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 216 —6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 2S8091 - redactie 262566 - klachiendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Mét vriendelijke woorden verwelkomde burgemeester J. van Es gisteravond het nieuwe raadslid M. Boekes tein. De CDA-er, opvolger van Pieter de Geus, werd aan het begin van de vergadering beëdigd en geïnstalleerd. Een maidenspeech hield hij in deze vergadering overigens nog niet: dat komt wellicht tijdens de vergadering van volgende maand of bij de be grotingsbehandelingen. Er was ook een afscheid: Jan Meester van D'66 maakte zijn laatste raadsvergadering mee. Volgende maand zit in zijn plaats Manda Kapil in de raadsbank. Schiedam Voor SVV is er goede hoop, dat de vere niging oak in de toekomst betaald voetbal kan blijven spelen, omdat het. B en W-voorstel om aan SVV een eenmalige gift van 290.000 gulden te doen, in de com missie voor vor ming en recreatie positief is ontvan gen. Met deze ge meentelijke dona tie en de over-' heidssubsidie van circa een half mil joen gulden zal SVV de aanleg van een kunstlichtin stallatie en accom modatieverbeterin gen kunnen finan cieren, zodat de vereniging zal kunnen voldoen aan de eisen, waar aan voldaan moet worden om van de KNVB het stempel „gezonde betaald voetbalclub" mee te krijgen. Den Haag Een goed plan voor de verkeerscirculatie tussen Schiedam, Rotterdam, Delft, Vlaardingen en Maassluis zal de provincie Zuid-Holland om en nabij de anderhalve ton gaan kosten. AI jaren dringen Schiedam, Vlaardingen, Schipluiden en Delft bij de provincie aan op een verkeerswegenplan voor Mid den-Delfland en inderdaad doen gedeputeerde staten het pro vinciaal bestuur nu het voorstel het krediet van 150.000 gulden ui te trekken. Maandag zal die begrotingswijziging besproken worden. Rijk stelt eisen aan eigen woningen Vlaardingen D'66 wil in geen geval bezuinigen op het club-en buurthuiswerk. In hun visie op de besteding van 'de budgettaire ruimte komt de activiteitcnsubsidie voor het club- en buurthuis werk nergens voor. Het bete kent dat de Vlaardingse de mocraten in dit opzicht lijn recht tegenover de PvdA staan. De socialisten stelden immers wel een rigoreuze bezuiniging op de activitei tcnsubsidie ten bate van het buurtwerk voor. Fractieleider Don Rodrigues is over deze stellingname van de PvdA zeer verbaasd. „Ik zal het in mijn algemene beschou wingen duidelijk naar voren brengen: wij zien het club- en buurthuiswerk als een basis voorziening. Zeker in deze tijd van werkloosheid. Als je op een dergelijke basisvoorzie ning gaat bezuinigen ben je to taal verkeerd bezig," licht hij het D'66-standpunt toe. Er 2ijn nog andere zaken, die in het besparingsprogramma van de Democraten niet terug te vinden zijn. De fractie zegt ook niets over het hernieuwd invoeren van de contributie voor de bibliotheek. Wel moe ten volgens D'66 de badhuizen worden gesloten, moet er een leges tarief worden ingesteld voor het verkrijgen van ge meentelijke stukken en moe ten de tarieven voor de huur van sportterreinen worden verhoogd. D'66 wil ook bespa ren op personeelskosten, voor ambtenaren. Enkele van de voorstellen van de directeur van het GEWB met betrek king tot te verschuiven of te vervallen arbeidsplaatsen wor den door de democratische fractie overgenomen. De grootste klapper wil de fractie maken via allerhande onkos tenvergoedingen en andere re gelingen voor gemeente-amb tenaar. Daaruit moei bijna 340.000 gulden worden vrijge maakt. De fractie van SGP/GPV denkt ook heel wat bij het Semeentepersoneel te kun nen bezuinigen. Daarover nieer op pagina drie. Vlaardingen Voordat de provinciale directie van de volkshuisvesting (PDV) akkoord gaat met het ontwerp-bestemmingsplan voor de Maasstraat cn omgeving wil zij eerst de garantie hebben dat de ei gen woningen ter plaatse voor langere tijd gehand haafd kunnen worden. Dat heeft de PDV de ge meente Vlaardingen tc verstaan gegeven. In concreto betekent het dat het rijk eisen zal gaan stellen aan de kwaliteit van de hui zen die in het bezit zijn van eigenaar/bewoners. Verbete ringen zullen op kosten van de eigenaars zelf aange bracht moeten worden. Ge beurt dat niet, dan is het mi nisterie niet bereid de zoge naamde 80-procentsregeling ten behoeve van de sanering van het gebied ten zuiden van de Maasstraat van toe passing te verklaren. Het rijk stelt de eisen, om dat het zeker wil zijn dat de eigen woningen straks niet in dusdanig slechte staat verkeren dat zij de leefbaar heid van de wijk en de kwa liteit van de andere, nog nieuw te bouwen woningen aan zullen tasten. Zo wil het rijk voorkomen dat er straks in een vernieuwde woonwijk weer gaten gaan vallen. Het ontwerpbestem- mingsplan voor het betref fende gebied in de Oostwijk is overigens nog niet bij de PDV ingediend. Maar de me dedelingen zijn daar al vast een voorschot op. Eén van de eerste maatregelen die de gemeente zal gaan ne men is het instelien van een nieuw kwaliteitsonderzoek. In overleg met de projectgroep Oostwijk zal binnenkort be zien worden of het onderzoek door bouw- en woningtoezicht verricht kan worden. Mocht blijken dat de kwaliteit van de particuliere woningen te wen sen overlaat, dan zullen de ei genaar/bewoners over de. brug moeten komen. Jan Landsheer, ambtenaar stadsvernieuwing, meent dat in dat geval waarschijnlijk ge streefd zal moeten worden naar een gezamenlijke aanpak van de verbeteringen. Hij denkt daarbij aan een zogehe ten stadsvernieuwingscorpora tie, een samenwerkingsver band van bewoners ter verbe tering van de woningen. In een dergelijke aanpak ziet hij grote voordelen. De belang rijkste daarvan is dat ingrij pende verbeteringen op een relatief goedkope en efficiënte wijze tot stand kunnen worden gebracht. Schiedam/Delft Het is van de gemeente Delft en de pro vincie Zuid-Holland afhankelijk, hoeveel haast Schiedam kan maken met verkeersbeperkende maatregelen op de pol derwegen in Kethel. Alleen wat betreft de Polderweg (tussen de Schie en de kerkbuurt van Kethel) is de gemeente Schie dam tamelijk autonoom en deze weg zou dan ook weldra af gesloten kunnen worden voor doorgaand autoverkeer. Met de Harreweg, het druk bereden kronkelweggetje tus sen Schiedam en Delft, is dat anders. Die weg is eigendom van de provincie. Zou die weg afgesloten worden voor door gaand verkeer, dan verliest hij zijn status van provinciale weg, zo heeft onlangs de ENFB onthuld. Deze fietsers bond doet daarom de suggestie dat Schiedam en Delft de Har reweg gaan onderhouden in plaats van de provinciale over heid. Nu zijn de kosten van dat on derhoud vclgens de Sehiedam- se wethouder Chris Zijdeveld laag genoeg om van de provin cie over te nemen. Het hangt er volgens hem alleen vanaf hoe Delft hiertegenover staat. De provincie zou in principe bereid zijn de weg aan beide gemeenten over te dragen, hoewel zij bezig is met een on derzoek naar de gehele ver keerscirculatie in het polder gebied van Midden-Delfland. Dat onderzoek kan nog een re den opwerpen om de weg niet aan Schiedam en Delft over tc doen. De gemeente Schiplui den werpt namelijk bezwaren op tegen afsluiting van de Harreweg, omdat zij dan veel meer sluipverkeer verwacht via de Zouteveenseweg, tussen Vlaardingen en Delft. Zolang de Harreweg in han den van de provincie is en dus niet permanent voor door gaand autoverkeer afgesloten kan worden, zou aan andere beperkende maatregelen kun nen worden gedacht. De pro vincie heeft zelf al op zonda gen en christelijke feestdagen de Harreweg voor motorver- keer (uitgezonderd bestem mingsverkeer) gesloten ver klaard. Het Schiedamse PPR- raadslid Herman Noordegraaf doet nu de suggestie om dat ter bestrijding van discriminatie ook te doen op rust- cn feest dagen van islamieten, hindoes- tanen. joden en andere ge loofsgroepen. Hij noemt ook de socialistische feestdag 1 mei. „Zo zullen er veel meer dagen zijn, waarop het autoverkeer tussen Schiedam en Delft uit de polder kan worden ge weerd," aldus Noordegraaf. Ook het voormalige PvdA- raadslid Ruurd van der Veer dacht al eens in die richting. Doorgaand verkeer brengt de landelijke en rustieke sfeer op de Polderweg in Ke thel veel schade toe. Steeds meer verpaupert deze weg. Schiedam De gemeente Schiedam gaat onderzoeken of er giftige stoffen zijn gestort op de voormalige vuil stortplaats tussen de spoorlijn Rótterdam-Hoek van Hol land en rijksweg 20. CDA-raadslid Rita van Lambalgen-Brouwer vroeg daar gisteravond om in de vergadering van de commis sie voor vorming en recrea tie. Op de vuilnisstortplaats komen volgens de plannen van de gemeente schooltuin tjes. Wethouder Herman Post hoorn wilde na aandringen in die richting door het CPN-raadslid Ulferd Bruse- ker gisteravond toezeggen dat bodemmonsters zullen worden genomen, voordat de tuintjes in gebruik wor den genomen, dat wil zeggen 'voor de schoolvakantie in 1981'. Onderzoek naar even tueel giftig afval moeten worden gezien als een voor zorgsmaatregel. De commis sie voor financiën en econo mische zaken en de commis sie voor ruimtelijke orde ning. die zich al eerder over de schooltuintjes hadden uit gesproken hadden het pro bleem van mogelijke gift- stortingen geheel over het hoofd gezien. De gemeenteplannen gaan uit van 186 schoolwerktui- nen. De kosten die daaraan zijn verbonden hedragen 354.000 gulden. Daarnaast zullen de tuinen in Schie- dam-Oost, nabij de Van Zwindensingel, naar de nieuwe tuinen op de vuil stortplaats worden ver plaatst. De grond waar scho lieren nu nog verbouwen is nodig voor de bouw van het Kruisgebouw in Oost. De verplaatsing die daardoor noodzakelijk is geworden, kost de gemeente 20.000 gul den. Schiedam Er komen voor lopig geen stadsplattegron den en afvalbakken in de binnenstad. De suggestie van de bewonersvereniging Schiedam-Centrum is door de gemeente afgewezen. De bewonersvereniging wilde in de binnenstad om de 200 me ter een driehoekige zuil plaatsen met een platte grond. In de zuil zou dan een afvalbak komen. De gemeente vindt de af- aanbrengen van de zuilen stand te kort. Om de 200 me- kost relatief veel geld en ter een zuil zou het stads- brengen problemen mee met beeld verstoren. Ook het schoonmaken. Dergelijke zuilen zijn vaak een makke lijke prooi voor vandalen. Het is een bekend feit dat prullenbakken regelmatig in brand worden gestoken door ballorige jongelui. De ge meente zal de suggestie ech ter wel meenemen als er meer zekerheid bestaat om trent het toekomstbeeld van de binnenstad. Daarvoor moet eerst het verkeersplan klaarzijn. Schiedam De oude hulp brug op het industrieterrein bij het station wordt voor snelver keer afgesloten. Voorheen was de brug van één kant af toe gankelijk, maar die regel blijkt nogal eens geschonden te wor den. De gemeente heeft besloten de brug alleen op spitsuren voor het snelverkeer open te stel len. 's Ochtends tussen zeven en negen uur en 's middags tussen vier en zes uur zijn de nieuwe openingstijden. De regel treedt in werking na het vereiste verkeersbesluit en plaatsing van de verkeersbor den. Maassluis Ondanks flink tegen sputteren van het CDA-raadslid Wil V3n Dinther, gisteravond in de ver gadering van de gemeenteraad, lrÜgt de wijkvereniging in de Ka- jclpolder haar eigen onderkomen. 5e raad hechtte haar goedkeuring 33" het uitgeven van bijna 50.000 gulden, nodig om een gedeelte van een bestaand gebouw aan de P.J- •Troelstralaan te verbouwen en voor dit doel geschikt te maken. Het protesteren van Wil van Dinther "3d niets te maken met twijfels van tear kant, of een dergelijke wijkae- commodatie in de Kapelpolder wel gerechtvaardigd zou zijn. Haar kritiek nchtte. zich op het feit, dat de raad voor de tweede keer in korte tijd een beslissing moet nemen, waarmee Vooruit wordt gelopen op een toege- zegde accommodatienota. „Juist met zo'n nota kunnen we pas goed wer ken, omdat je dan een overzicht hebt van de totale behoefte die er in de stad is aan dit soort gebouwen. Nu moet je steeds maar een ad hoe beslis sing nemen. Als zoiets binnenkort voor de derde keer voorkomt, dan moeten wij als fractie maar eens te genstemmen," aldus Wil flink. Ver antwoordelijk wethouder Koos Smit verbleekte niet van die kritiek. Hij ontkende, dat het college van Ben W zich had laten beïnvloeden door de wijkvereniging in de Kapelpolder, die volgens mevrouw van Dinther het ge meentebestuur danig onder druk had gezet. „We zijn al bijna zover dat ie dereen die gaat kraken of actievoeren zijn zin krijgt," had ze nog gemop perd. Maar ze stemde uiteindelijk toch niet tegen het betreffende raadsvoor stel. Een voorstel om de koopavond te ver plaatsen van de donderdagavond naar vrijdag werd door de meerderheid van de raad aangenomen. Wethouder Izaak van der Knaap zag met teleur stelling, dat er geen unanimiteit over de zaak in de raad aanwezig was, zoals hij zo graag had gezien. Een aan tal raadsleden, waaronder enkele van de PvdA, vond dat de vrijdagavond een tc grote belasting is voor het win kelpersoneel, omdat ze het op zater dag ook al erg druk hebben. En Jaap van der Griend: „Eigenlijk vind tic dat er helemaal geen koopavond zou moeten zijn. maar dat is nou eenmaal niet aan de orde." Ook hij stemde te gen. «HL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. tUa*1'" YIooW?1 üe,eP -oei st\>*en tv»*1'' l0tA*uïUl ii*et S34

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1