Definitief woningen op plaats Excelsior m Officier in beroep tegen 'te laag vonnis Artotheek komt in het museum College: wijksubsidies in vier jaar afbouwen Schiedam wil promotie in zakkendragershuisje Ik neemr proef 'Neem fiets- pontje op in fiets padenplan' deze krant 10OOO gulden boete voor aannemer ir Maasland behandelt begroting Burgemeester te Loo koopt postzegels In Maasslaise zand- affaire: Ambtenaren nu voor Haags gerechtshof SE Ingang museum wordt wellicht verschoven Echtpaar zorgt voor opschudding !»1C1 SCHIEDAMSCHE COURANT •Dinsdag 11 november 1980ONAFHANKELIJK DAGBLAD104de jaargang no. 220 -4 pagina-s Breerevest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 £A SCHIEDAM EN KETHEL Maasland Tijdens twee bijeenkomsten zal de gemeenteraad van Maasland de gemeen tebegroting en de bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1981 behandelen. De algemene beschouwingen voor deze begrotingen vin den plaats op dinsdag 18 november, waarna burgemeester en wethouders op donderdag 20 november met hun antwoorden zullen ko men. Beide bijeenkomsten beginnen 's avonds om 19.30 uur in het gemeentehuis en worden voorafgegaan door een spreekrechtbijeen komst. Aansluitend op de algemene beschou wingen wordt nog een raadsvergadering ge houden. Vlaardingen Op de plaats aan de Oostha- venkade waar nu nog de zogenaamde Excel- siorpanden staan zullen woningen worden gebouwd. Hiervoor heeft het college de huidige eige naar, het bedrijf Wijnen uit Dordrecht, toe stemming verleend. De Viaardingse wethouder Van der Velden voorspelt een tekort op de begroting voor 1982. JandeGier.de nieuwe trainer van FC Vlaardingen, heeft niets te verliezen. Jacqueline Claaszwom een nieuw ciubrecord. Burgemeester John te Loo heeft vanmor gen op het Schiedamse hoofdpostkan toor de eerste kinderpostzegels gekocht. Ook in Vlaardingen en Maassluis hebben de burgemeesters deze traditionele han deling verricht, als ofticiële start voor de verkoop. De komende weken zijn in de diverse postkantoren stands ingericht, waar de kinderzegels en de diverse wenskaarten te koop zijn. Ook voor gewone burgers dus. De bouwvergunning is in principe verleend. De oude panden zullen vervangen werden door nieuwbouw van acht appartementen. Met dit besluit heeft het col lege de commissie stadsher stel gepasseerd. Deze commissie legd'e de oor spronkelijke koper van de panden, de firma Van Neer bos die in een naastliggend pand een kantoor heeft, de strikte voorwaarde op dat de nieuwbouw alleen gebruikt mocht voor uitbreiding van die kantoorruimte en moest passen in de gevellijn van de omliggende bebouwing. Enige maanden geleden b/eek de architect echter met een plan te zijn gekomen voor woningen. De veront waardigde commissieleden stuurden de architect daarop terug met het argument dat dat nooit de bedoeling was geweest. Inmiddels blijkt Van Neer bos de panden verkocht te hebben aan de firma Wijnen, die nu toch de toezegging kreeg van het college, dat er gebouwd mag worden. En dus gesloopt. Van Neerbos zag zich ge noodzaakt de bestemming te veranderen door het inzak ken van bouwmarkt. Uitbreiding van de kantoor ruimte achtte het bedrijf niet langer opportuun. Wethouder Maarleveld: „Het college heeft de knoop door gehakt, we hebben gezegd: bouwen. Er is wel bij gezegd dat het in relatie tot de commissie wel vreemd is gegaan. Maar er moest een beslissing geno men worden." De Rotterdamse rechtbank heeft van morgen directeur Cees K, van het Oud-Boijerlandse aannemersbedrijf veroordeeld tot een geldboete van 10.000 gulden of een maand gevange nisstraf. De rechtbank achtte bewezen dat de aannemer zich schuldig heeft gemaakt aan het meerdere malen ple gen van valsheid in geschrifte in de zogenaamde Maassluise zandaffaire. Hij zou aan het plegen van dat mis drijf leiding hebben gegeven door re keningen te sturen voor niet geleverd zand. De rechtbank achtte niet bewe zen, dat de aannemer zichzelf door die frauduleuze handeling had kunnen verrijken. De officier van justitie, ror D. Copper, had tegen de aannemer een aanzien lijk hogere straf geeist: hij had de man 6 maanden onvoorwaardelijke gevan genisstraf willen opleggen. Het is nog niet bekend, of mr Copper ook tegen deze uitspraak in beroep zal gaan. Maassluis/Rotterdam De Rotterdamse offi cier van justitie mr D. Copper is in beroep ge gaan tegen het vonnis van de rechtbank, dat werd uitgesproken tegen de twee frauderende topambtenaren in Maassluis. De directeur van gemeentewer ken en zijn naaste medewerker moesten zich onlangs voor de rechter verantwoorden voor hun aandeel in de zogenaamde Maas sluise zandaffaire. Zij werden schuldig bevonden en veroor deeld tot een geldboete van 2000 gulden vanwege de medewer king die ze hadden verleend bij gesjoemel met rekeningen, uitge voerd door het Oud-Beijerlands aannemersbedrijf de Jager en Klein. De officier van justitie vindt dat de straf veel te laag is. De fraude, die de gemeente Maassluis miljoenen moet heb ben gekost, werd gepleegd door dat de aannemer bepaalde werk zaamheden schreef op rekening van zand, dat echter nooit gele verd was. Tijdens de rechtzitting gaven de ambtenaren slechts en kele kleinere gevallen toe; van een omvangrijke zwendel wisten zij naar hun zeggen niets af. Tij dens de rechtzaak tegen de aan nemer zelf, die enkele weken la ter plaatsvond, verklaarden de zelfde ambtenaren dat ze wel van andere gevallen af hadden geweten. Toen kwam hun rol in de affaire in een totaal ander daglicht te staan. Mede om die reden is de officier van justitie nu in beroep gegaan. De fraude rende ambtenaren zullen nu moeten verschijnen voor het ge rechtshof in Den Haag, Vooraf gaande aan die zitting kan een nieuw onderzoek volgen, waarin wellicht nog meer zaken aan het licht komen. Het Maassluise gemeentebestuur heeft overigens officieel nog steeds geen disciplinaire maatre gelen tegen het tweetal geno men. Men zit blijkbaar enorm met de affaire in zijn maag. Bij lagere ambtenaren die bij de ge meente Maassluis werken heeft dit al tot woedende reacties ge leid, „Als wij honderd gulden weghalen vliegen we meteen de laar. uit, maar nu het om top ambtenaren gaat doet men er ge woon niets aan," zo wordt door sommigen onder het gemeente- personeel gemopperd. Het zakken dragers huisje moet een promotie functie krijgen. Jan Schaper moet er dan wel uit. Schiedam De artotheek die Schiedam wil gaan starten komt in het museum. Op het moment wordt door een werkgroep van de museumcommissie, in samenwerking met de technische staf van het gemeente, een onder zoek ingesteld naar de technische mogelijkhe den. Het is de bedoeling dat de kunstuitleen vlak bij de ingang van het stedelijk wordt ge plaatst Vraag is volgens wethouder Herman Posthoorn alleen nog waar de ingang van het stedelijk zal komen. „Er is sprake van dat de hoofdingang weer in gebruik wordt genomen," aldus de wethouder. „In dat geval moet de hele route door het mu seum veranderd worden en dat betekent een ingrijpende verandering." Voor de locatie van het museum is gekozen om- De gemeenteraad begint morgen met haar marathon zitting over de begroting voor 1981. Op pagina drie noS 5^an de belangrijkste financiële zaken nog eens op een rijtje. Schiedam De gemeente Schie dam wil promotie-activiteiten .starten in het zakkendragershuis je. Binnenkort zullen onderhande lingen worden gestart om de hui dige beheerder van het huisje aan gje Oude Sluis, Jan Schaper, uit te ikopen. De nieuwe activiteiten die het huisje worden ondernomen gullen volgens wethouder Herman ■Posthoorn een breed beeld moe ten geven van wat Schiedam te bieden heeft. Daarbij moet volgens de wethou der niet alleen worden gedacht aan voorlichting op sociaaï-cultu- feel en toeristisch terrein. „Daar- yoor is de VVV," aldus de wet houder. „In het zakkendragers luisje willen we een veel bredere >pzet aan de informatie over >chiedam geven. Schiedammers he pas in de stad komen wonen m willen weten wat er allemaal is Schiedam gebeurt, zullen in het zakkendragershuisje terecht kun nen. Maar ook mensen van buiten kunnen in het zakkendragershuis je terecht," aldus Posthoorn. Niet alleen toeristische informatie dus. Maar wethouder Herman Posthoorn kan niet ééntwee drie aangeven wat er nog meer gaat gebeuren „Een overzicht van industriële activiteiten kan er ook worden gegeven. Wat er verder gebeurt, daar zijn we nog over be zig", aldus Posthoorn. Een verbouwing van het huisje is waarschijnlijk niet nodig, als de plannen van de gemeente door gaan. De nieuwe activiteiten kun nen er volgens Posthoorn zó in plaats vinden. Probleem is op het moment alleen dat het huisje al wordt verhuurd. De huidige be heerder, filmer Jan Schaper, heeft voor het huisje een huurcontract dat eerst door de gemeente zal moeten worden uitgekocht. Onderzocht moet ook nog worden wat voor consequenties een en an der voor de gemeente heeft. De personele kant van de zaak moet nog worden bekeken er moet immers een ambtenaar komen die het „winkelje" bemant en de financiële kant moet nog worden rondgebreid. Schiedam Een 41-jarige Schiedamse heeft vrijdag voor heel wat opschudding gezorgd. Bij de sociale dienst was zij zo tekeer gegaan dat de politie assistentie moest verlenen wegens lokaalvredebreuk. Toen de vrouw in de surveillancewagen op weg was naar het bu reau zag haar echtgenoot haar ter hoogte van de Broersvest in de politieauto zitten. Hij trachtte het portier te openen en zijn vrouw eruit te halen. De politie probeerde dit te verhinderen, doch de man was nogal hardnekkig. Daarom werd de man uiteindelijk ook maar in de politiewagen meegenomen. Daar kon hij echter ook niet stilzitten. In al het tumult sneuvelde een pet van een agent en de agressieve arrestant verloor zijn bril. Op het politiebureau werd alles uitgesproken, waarna zij rustig huiswaarts keerden. Vlaardingen Ook het colle- 5%-operatie overigens nog met ruim 36Q.OQO gulden over. ge van Ben W heeft zich uit- de nodige extra problemen ge- gesproken voor het volledig confronteerd. Na myentarisa- afbouwen van de activiteiten- he van alle besparingsmoge- subsidies voor het buurt- en hjkheden en na kritisehe be- clubhuiswerk. Deze subsidies, schouwing van wat m 1981 die op het ogenblik voor ruim €Cht aan nieuwe dingen gerea- 150.000 gulden op de gemeen- liseerd kan en moet worden tebegroting staan, moeten met bleef er nog een tekort van 25% per jaar worden vermin derd, tot er in 1985 niets meer voor deze activiteiten wordt gesubsidieerd. Tegen die tijd moeten de buurt- en clubhui zen er voor zorgen, dat die ac tiviteiten kostendekkend zijn. De deelnemers zullen m vanaf dat moment fors moeten mee betalen, hetgeen nu nog nau welijks gebeurt. Het standpunt van het college is niet verrassend meer. In de loop van de vorige week heb ben vrijwel alle fracties in de gemeenteraad zich al voor een korting op het buurtwerk uit gesproken. Het college heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. Een korting van 38.500 gulden voor 1981 staat dan ook opgenomen in de lijst met bezuinigingen, die het col lege nu officieel aan de raad heeft voorgesteld. Het college is tijdens haar dis cussies over de zogenaamde JRk Dit nieuwsblad, rin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. !a® .i Ui»»! m ï«w' •t.ie'-A-® bo»"1 ifcO»»1'- .„dA®- „63* dat de artotheek volgens wethouder Posthoorn „aardig aansluit bij de activiteiten die in het stedelijk ontplooid worden." Bovendien kan het vestigen van een kunstuit leen de belangstelling voor het museum nog eens verhogen, meent de wethouder. In het verleden is er over gedacht om de Schiedamse artotheek in het Passagetheater te vestigen. Ruimtegebrek by de bios heeft de gemeente daar van af doen zien. Wanneer de artotheek kan gaan starten is vol gens Posthoorn nog niet bekend. Eerst moet het technisch onderzoek worden afgerond en moet bekend zijn of inderdaad voor een verplaatsing van de ingang wordt gekozen. Onzekerheid is er alleen nog over de techni sche kant van de zaak. Zowel museumcommis sie als museumdirecteur hebben zich volgens Posthoorn al achter de plannen geschaard. Posthoorn: „Voordat een detaillering van de plannen kan worden aangebracht, zijn we waarschijnlijk toch al een paar maanden ver der. Gemeente tegen provincie: Vlaardingen Een oeververbinding voor langzaam verkeer over de Nieuwe Maas zou opgenomen moeten worden in het provinciaal fietspadenplan. Dat heeft de gemeente Vlaar dingen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten weten. Gelijktijdig heeft zij Rijnmond, Spijkenisse en Rotterdam gevraagd het verzoek te ondersteunen. De plannen voor het zogenaamde fietsponde over de Nieuwe Maas werden indertijd aan ae orde gesteld door de ENFB. Deze belangenorga nisatie van fietsers constateerde dat langzaam verkeer, dat vanuit Vlaardingen of Schiedam naar de overkant wilde, een hele omweg via Maassluis of Rotterdam moest maken. Een oe ververbinding in deze streken ontbrak. De gemeente Vlaardingen erkende het gemis en nam het initiatief om te komen tot een oe ververbinding. Er werden aanvankelijk twee plannetjes op gezet: een pontje of een bus, die via de Beneluxtunnel naar de overkant zou moeten rijden. De mogelijkheid van een bus is inmiddels afgevallen. De RET vond het te duur. Blijft over de pont. Gezocht wordt naar een bestaande bedrijfspont die aangepast zou moeten voor het gebruik als fielspontje. De ge meente Vlaardingen heeft nu laten blijken dat de provincie voor de financiering van dat pon tje ook maar over de brug moet komen door de oeververbinding op te nemen in het provinciaal fietsenplan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1