Verbazing bij VOP over herinrichting Vlaardingse raad: sol: erheid troef Partij en schoolstrij d gaan discussie aan Bewoners boos om uitstel van sloop Ik neem.» proef krant Verhoging erfpacht Wekt woede 5Huurverhoging onaan vaardbaar voor voetbalclubs9 Maar eeii oefening Start begrotings debatten Kort parkeren blij ft mogelijk in binnenstad Blaasmachine gestolen CDA nu toch voor tramlijn aan één kant Minder kans op gaslekken SCHIEDAMSCHE COURANT Qondenlag 13 november 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -- 104de jaargang no. 222 -8 paqina'S Broersvest 3 - telefoon administratie 2S8031 - redactie 262566 - klachtenriienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETKEL Vlaardingen De wijkgroep Vettenoordsepolder (VOP) heeft haar verbazing uitge sproken over het gemeente lijk beleid ten aanzien de herinrichtingsplannen in de wijk- Vooral over de uit spraak van burgemeester en wethouders dat er voor het verbeteren van de woonom geving, gezien de slechte fi nanciële positie van de ge meente, geen geld meer is terwijl dat al wel door de ge meenteraad is toegezegd heeft de VOP zich uitermate verwonderd. In een schrijven aan de ge meenteraad vraagt de wijk groep om opheldering. Op korte termijn wil de VOP weten hoe het nu eigenlijk staat met het gemeentelijke potje, waaruit herinrichtin gen worden betaald en o! er de komende periode nog her- ïnrichtingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De VOP verbaast zich des te meer over de uitspraak van het college daar onlangs nog is toegezegd dat een bedrag van enkele duizenden gul dens dat is uitgespaard bij de herinrichting van het Bach- straat gebruikt zal worden voor verbeteringen elders in de wijk. B en W hebben de VOP toe gezegd dat de straten wel aangepakt zullen worden na dat de inspraakprocedure rond het verkeerscirculatie plan voor de binnenstad zijn afgerond. Maar de wijkgroep meent dat de herinrichting van woonstraten niet onder dat plan valt, omdat het ver- keerscircualtieplan 2ich uit sluitend richt op het ontslui ten van de wijk en niet op woonstraten. En die laatste zijn juist de straten die de VOP aangepakt wil zien. Maassluis Delfland heeft de erfpacht voor Maasluïzers die hun huis op Delflandgrond hebben staan verhoogd met 1000 tot 4200 procent. De ei genaren van de betreffende woningen zijn het met de exorbitante verhoging van Delfland in het geheel niet eens. De bewoners hebben inmid dels een vereniging opge richt, die hun belangen moet gaan verdedigen. Men pikt het niet dat Delfland zonder enige vorm van inspraak de verhoging wil doorvoeren. Formeel kunnen de bewo ners er weinig tegen doen. Een van bewoners, de heer J.M. Vaissier uit Maas sluis: „Eigenlijk kunnen wij er niets tegen doen. Alleen 6ij Gedeputeerde Staten in beroep gaan. Met de erfpacht z/pr-we totaal rechtloos. We bebben; alleen maar plichten en geen rechten." Delfland besloot tot de ver hoging om de begroting rond te krijgen. Viassier;-„Ze spre-- ken van een beleidswijziging omdat ze de laatste jaren nogal forse investering heb ben moeten doen. Het takenpakket van Delf land is vergroot. Maar op een begroting van 100 miljoen gulden is een bedrag van 150.000 gulden, de opbrengst van de verhogingen, natuur lijk maar een' druppel op een gloeiende plaat. En mensen kómen echt in grote finan ciële moeilijkheden als ze de verhoging doorvoeren. Tijdens een hoorzitting over het onderwérp, die deze iyeek werd gehouden, heb ben de bewoners gepraat met een delegatie van Delfland Veel kwam daar niet uit. Op ae morele aspecten werd door Delfland niet ingegaan- Er werd slechts vertelt dat de verhogingen noodzakelijk waren. Vaissier nogmaals: Jedereen is tegenwoordig beschermd, maar wij niet. - Het zijn gewoon midde leeuwse toestanden." Ook in tijden van catastrofe moet er bestuurd worden. En om niet alles aan het toeval over te laten Is een oefening zo nu en dan noodzakelijk. Gisterochtend vond in de burgerzaal van het Vlaardings stadhuis een rampenoefening plaats, waarbij het vooral ging om een snelle verbinding tussen de gemeentelijke bestuurders van Schiedam en Vlaardingen en het Regionaal Coördinatiecentrum van Rijnmond. Gelukkig 'maar' een oefening. lii j".| Ij'l i De publieke tribune bleef de hele avond goed bezet. Tijdens het vragenhalfuur kon er zelfs nie mand meer bij. Vlaardingen Ben van Haaren, voorzitter van voetbalvereniging RKWIK, haalt in het clubblad van de vereniging fel uit naar de gemeente over de extra verhoging van de huurprijs voor de velden met 500 gul den, die in het kader van de bezuinigingen is voorge steld. Die verhoging zou moeten plaatsvinden buiten de normale stijging van 5 procent Van Haaren vindt het schandalig dat voor de twee. speelvelden van de vereni ging een bedrag moet wor den betaald van 450Ö gul den. Voor het trainingsveld moet nog eens 1350 gulden worden betaald. „Op^ het gemeentehuis worden met name de voetbalclubs ge zien als een groep waar in deze tijd van bezuinigingen geld valt te halen. In tien jaar tijd is er al een verho ging van- 500 procent," al dus de voorzitter van de vereniging. „Het aan draaien van de duimschroef ven bij de georganiseerde sportbeweging leidt tot eli tevorming in deze sector en overbelasting in de zoge naamde ongeorganiseerde sportieve recreatie." Schiedam Alle betrokke- Jj6*1 bij de opnieuw opgeleef de Schiedamse 'schoolstrijd' kamen woensdag 19 novem ber bij elkaar om over de van zaken te discussië ren. discussie, die waarschijn- "jk in het stadskantoor wordt gehouden, is een ini tiatief van de adviescommis- Vlaardingen Onbekenden rijn er vandoor gegaan met .een aanhangwagen met een spouwmuur-blaasmachine die stond geparkeerd in de Ampè- £®straat in de Industriepolder. De waarde van aanhangwagen plus machine bedraagt 41.000 'J een inbraak in een woning aan de F1 oreslaan werden gi robetaalkaarten ontvreemd ter tyaarde van 800 gulden. sie voor kindercentra in Schiedam. Het is de bedoeling van de adviescommissie dat de .ver schillende partijen elkaar in-, formeren en vragen stellen. Belangrijkste strijdpunt is de motivatie waarmee peuter speelzalen worden gestart. Bij het openbaar onderwijs is men ervan overtuigd dat de protestants-christelijke scho len 'zieltjes' proberen te win nen met de speelzalen. Bij een protestant-christelij ke kleuterschool wordt dan een peuterzaal gevestigd en daardoor stromen de peuters haast autmatisch door naar het protestants onderwijs. De openbare scholen staan daar afwijzend tegenover, omdat op die manier op nieuw een strijd om de leer lingen ontstaat. Ook dreigt het beleid dat met de peuter speelzalen wordt gevoerd in het water te vallen als het stichten van peuterzalen ver der toeneemt. De adviescommissie, die nu een discussie op gang wfl brengen, heeft dat bezwaar naar voren gebracht. - Uitgenodigd voor de openba re bijeenkomst op 19 novem ber zijn alle Schiedamse schoolbesturen, de onder wijskrachten, de peuterspeel zalen, de gemeentelijke afde ling onderwijs, de raadsleden 'die zich met onderwijs bezig houden en de schoolraad. Die schoolraad heeft zich tot op heden nog niet over de kwestie uitgesproken. Wel Is duidelijk dat de handelswijze van het protestant-christelijk onderwijs daar niet met gejuich werd ontvangen. Schoolhoofd Jeene bijvoor beeld sprak in de schoolraad- vergadering van 24 septem ber van een opnieuw ople ven van de schoolstrijd. Diezelfde schoolraad heeft bewust niet gekozen voor het inbrengen van een kant-en- klaar standpunt in de discus sie van volgende week woensdag. Juist de informatie die tij dens de discussie loskomt wil de schoolraad gebruiken bij het formuleren van een ei gen mening. Vlaardingen De eerste avond van de begrotings marathon in de Vlaar dingse raadzaal stond in het teken van de sober heid. Bijna alle partijen spraken hun bezorgdheid uit over de mogelijkheid, in de nabije toekomst nog de voorzienin gen in de stad tot stand te kunnen brengen, die voor de bevolking noodzakelijk zijn. De financiële problemen drukten een zwaar stempel op de debatten. Vooral het .bezuinigingsbe leid, zoals dat in mei van dit jaar door de PvdA met een motie in gang was gezet» zorgde voor heel wat opmerk, kingen. Niet in de laatste plaats bij de burgers uit aller hande groeperingen, die massaal naar de raadzaal wa ren gekomen. Tijdens het spreekhalfuur werden hartstochtelijke beto gen gehouden om niet te korten op bepaalde voorzie ningen in de stad. Pa"ul Blokker gaf namens de gezamenlijke club- en buurt huizen aan dat het zonder meer snijden in de activitei tensubsidies diepe wonden kan veroorzaken: datzelfde deed mevrouw Wisse na mens het werklozenproject De Kabel, dat bezig is een aparte vereniging te worden, maar dat nu zijn gemeente subsidie dreigt kwijt-te ra ken. i Haar betoog maakte niet vol doende indruk: Hans Ver- luys (PvdA) gaf in zijn alge mene beschouwing aan dat het project al enkele malen het -voordeel van de twijfel had gekregen, maar dat de resultaten toch van dien aard waren dat het nu maar afge lopen moest zijn. Ook het Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing was pre sent om te pleiten voor een beter fonds stadsvernieu wing, terwijl mevrouw Ho- gerwerf namens de gezamen lijke kleuterscholen een gloedvol betoog hield voor de huishoudelijk assistentes op Dan was er ook nog een soort one man-show van de SP-er Remi Poppe, die het vragenhalfuur gebruikte om ondanks zijn vertrek uit de raad toch algemene beschou wingen te laten horen. Hij deed de suggestie burge meester Kïeboom en de wet houders voortaan het mini mumloon te geven, in plaats van hun topsalarissen: „Dat scheelt een heel stuk!" Hij kreeg in ieder geval de la chers op zijn hand. Sprekend over het onder werp emancipatie, waarbij zijn fractie nog steeds van mening is' dat de vrouw vooral thuis haar taken hoort te vervullen, zei hij over zijn toespraak: „Ja, mijn vrouw heeft 't ook gelezen, hoor! Ze is hier niet, vanavond. Ze is bij de kinderen." En zo hoort het ook. Schiedam Met een verrassende ommezwaai van het CDA is de realisatie van de tramlijn naar Schiedam-Noord aan de westelijke zijde van de Broersvest weer een stukje dich terbij gekomen. Gisteravond heeft de raadscommis sie voor ruimtelij ke ordening zich gunstig over dat plan - uitgespro ken. Alleen D'66 maakte nog een voorbehoud wat betreft' laad- en losmogelijkheden voor de winke liers aan die kant van de Broersvest en VVD-raadslid Annie Renskers bleef tegen een si tuering aan de westkant. Ook de winke liers zijn vanwege laad- en lospro- blemen voor een trambaan over het midden. In het verleden heeft wijlen Piet Poot zich namens de CDA-fractie ook daarvoor uit gesproken maa r gisteravond merkte Jan. de Koning op dat de confessionelen ge zien de situatie die op de 's-Gra- velandseweg zal ontstaan nu toch voor de westelijke Zijde zijn. Ritueel slachten !s een traditie die voor Nederlanders vaak onaanvaardbaaris.de Schiedamse opbouwwerker SinarVeli weet alles van die weerstanden. Pagina drie. Sinterklaas is weer in aantocht. Zaterdag en Vlaardingen en Maassluis, volgende week in Schiedam. Paginavier. De algemene beschouwingen in Vlaardingen, Pagina vijf. Het eerste nieuwbouwproject in de Vlaardingse Oostwijk schiet op.Jan Landsheer: stilzitten is er nog niet bij. Paginazes Schiedam Opnieuw zijn grote problemen ontstaan' tussen bewoners van het stadsvernieuwingsgebied in West en de gemeente Schie dam. Dat concludeerde Cor Morra.' één van de bewoners van het verpauperde blok tussen Fa- bristraat, Kortlantstraat en Mariastraat, blok ?B, gistera vond na de vergadering van de-commissie voor ruimtelij ke ordening -waarin de stads- vemieuwingsproblematiek aan de orde kwam. Volgens Morra wordt een herhuisvesting van de bewo ners opnieuw uitgesteld „en daardoor wordt de kloof bre der dan voorheen". Kort ge leden was juist overeenstem ming tussen beide partijen ontstaan na harde actie van de bewoners. Het ongenoegen van de be woners stond gisteravond in schril contrast met de posi tieve geluiden die door het hoo(£ van de afdeling stads ontwikkeling, Gustaaf Schaap, en wethouder Chris Zijdeveld werden geëtaleerd. Schaap schaarde zich giste ren duidelijk achter het ei senpakket dat door de bewo ners was gedeponeerd, maar wees erop dat de gevolgen van de eisen moesten wor den overwogen. Wethouder Chris Zijdeveld was hoogst verbaasd over de negatieve reacties. „Jullie hebben nu bijna bereikt wat jullie wilden en dan zou het zonde zijn om hu af te ha ken," aldus de wethouder. Enige steun kregen de bewo ners van CPN-raadslid Ul- ferd Bruseker, die bii Schaap bleef aandringen op het noe men van data. Vooral het tijdstip waarop een door de bewoners fel. begeerd sloop- besluit wordt genomen, wil de het communistische raadslid boven tafel zien te krijgen. Gustaaf Schaap was niet in staat om die datum te geven. Een weerwoord van het hoofd stadsontwikkeling op de uitlatingen van de bewo-1 ners bleef gisteravond uit. Tijdens het vragenhalfuurtje, waarin de bewoners aan het, woord kwamen, had Schaap de vergadering al verlaten. [iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiimiimiiii Vlaardingen In Vlaardingse wijken waar regelmatig ophogin gen ncdig zijn in verband met verzakkingen worden de aan sluitstukken, die de verbinding vormen tussen de gasleidingen buiten en binnen de woning, vervangen door tussenstukken op rubberbasis. Momenteel zijn de aansluitstukken gemaakt van polyethileen. Er zijn diverse klachten gekomen over deze aansluitstukken, Ze zijn gemaakt van stijf materiaal, dat bij verzakkingen niet mee geeft waardoor gevaar ontstaat voor het optreden van lekkages. De nieuwe aansluitstukken geven wel mee, waardoor de veilig heid beter gewaarborgd is. iiiiiiiiiiiiiiimiHiiiimiiiiiiiiiiiiuiiuiiiifiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiitiiitiiii Schiedam Ondanks bezwaren van men, kregen de ENFB, bewonersvere- fietsers, bewoners en enkele progressie- niging Schiedam-Centrum en Herman ve gemeenteraadsleden zal kort parke- Noordegraal (PPR) het. terugdringen ren in de binnenstad ook in de toekomst van kort parkeren er niet geheel door. mogelijk blijven. De middenstand krijgt Ook op de Lange Haven blijft het daar- daarmee zijn zin. Gisteravond zijn de door mogelijk, dat veel autoverkeer zich toekomstige parkeermogelijkheden in een weg baant op zoek naar een par- het centrum van Schiedam uitvoerig keerplaats. besproken en hoewel er enkele opmer- De bezwaren richtten zich tegen de on- kelijke standpunten werden ingeno- veiligheid voor het lanjpiam verkeer. Winkeliers zien er echter een voordeel in, als klanten in de nabijheid even hun auto kwijt kunnen in plaats van aan de randen van de Schiedamse binnenstad. Een opzienbarende uitspraak deed Noordegraaf, toen hij zei dat ook bin nenstadsbewoners hun auto beter zo veel mogelijk aan de rand van het cen trum kunnen parkeren. Dit nieuwsblad. waann u al bet nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie roet Rotterdams Nieuwsblad. da9eti Haa^- Adres - 634,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1