Fietspaden op Beatrixlaan Raad stemt in met bezuinigingen college Ik neem. proef Binnenstad wil niet betalen voor parkeren Verkeersvoorzieningen naar Schiedam-Noord 'goedgenoeg' Beter kleine buurt huizen in Holy Gewapende overval op benzinestation Stadsvernieuwing blij ft nummer één Volledige afbraak wijk- subsidie opgeschort 'Evangelisch cabaret' 5 tswu'0^aB,lB SCHIEDAMSCHE COURANT Maandag 1" november 1980 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Geraldo HI alias Gé van Es is de nieuwe prins carna val van de Rietzeilers. Zaterdag werd hij gekozen. Een Vlaardinger als Schiedamse stadsprins? Zie het ver slag op pagina drie. Brandweer kirij gt geen nieuwe kazerne Schiedam De bouw van een brandweerka zerne op het Bachplein gaat niet door. De brandweer krijgt in Schiedam-Noord zelfs hele maal geen nieuwe ruimte. Het korps zal het ook in de toekomst moeten stellen met het noodonderkomen aan het Noordeinde. De nieuwbouw is van de baan in het kader van de bezuinigingsplannen van de gemeente Schie dam. Brandweercommandant ing A. Metaal noemt het niet doorgaan van de plannen geen zuiver technisch probleem voor het personeel. In zijn reactie klinkt evenwel enig optimisme doon „Niet doorgaan, niet doorgaan, dat is zo betrek kelijk." En: „Zolang wij niets anders hebben, houden wij het onderkomen op het Nootdein- de." In het overleg, dat destijds werd opgestart door oud-burgemeester Arie Lems, is na twee jaar gebleken dat de verkeersvoorzieningen tussen Schiedam-Noord en de huidige brandweerka zerne aan de Breedstraat goed genoeg zullen zijn om in de toekomst spuitauto's en ander ma terieel snel ter plekke te krijgen. Een nieuwe brandweerkazerne in Schiedam-Noord zou dan te duur zijn. Volgens wethouder Chris Zijdeveld kwam dat aan het licht tijdens de discussies over de tra maffaire.. De aanleg van een tramlijn naar Schiedam-Noord zal gelijk worden uitgevoerd met de bouw van het spoorwegviaduct op de Nieuwe Damlaan en zodra dat viaduct klaar is, verbetert er .al veel in de verkeerssituatie. Am bulances en uitrukwagens van politie en brand weer ondervinden dan geen hinder meer van dichte spoorbomen. Wat echter de doorslag gaf was de mogelijkheid om het toekomstige fietspad van zwembad Groenoord naar de Parkweg zo breed te ma ken, dat ook ander verkeer er in noodgevallen gebruik van kan maken. Het fietspad kan die nen als rampweg, als uitvalsweg voor automo bilisten in Schiedam-Noord in geval van bij voorbeeld een kernramp, en ook voor brand weer, politie en GGD. Hoewel de fietsverbin- ding tussen Schiedam-Noord en de Parkweg, ten zuiden van het Prinses Beatrixpark en pa rallel aan rijksweg 20, in de eerste plaats voor fietsers bedoeld is, zullen ook eenheden van brandweer via die route snel in Groenoord en Kethel kunnen zijn. Die mogelijkheid heeft geleid tot wat Zijdeveld 'een stevige herbezinning' noemt. En nu is overigens onder verantwoordelijkheid van bur gemeester John te Loo, niet Zijdeveld de ka zerne dan ook geschrapt uit het bouwplan voor het Bachplein, dat drie jaar geleden werd ge maakt. Aan dit plan moet nu ook gesleuteld worden. Waar vroeger het noodwinkeïcentrum Prélude stond, zou een flatgebouw van zes verdiepingen komen, met op de eerste twee etages ruimte voor politie en brandweer en eventueel kanto ren en in de vier bouwlagen daarboven premie- koopwoningen. Een maquette is destijds gepre senteerd aan de raadscommissie voor ruimtelij ke ordening, die er alleen lichte kritiek op had in de sfeer van: steeds zo'n sirene middenin de nacht, dat is ook vervelend voor de mensen die er gaan wonen. Hoe de bebouwing van dit deel van het Bach plein er nu uit gaat zien is een open zaak, zegt wethouder Zijdeveld. „Wij hebben toen al de wens uitgedrukt snel te gaan bouwen..." De politie blijft wel streven naar een goede ves tiging in Scniedam-Noord. Sinds 1977 werken enkele agenten vanuit een flatwoning op het Johann Straussplein, maar een aparte politie post op het Bachplein wordt nog altijd geam bieerd. -104de jaargang no. 224 pagina's Wijkwcrk schrijft college: Vlaardingen Kleine, over de wijk gespreide buurthuizen hebben de voorkeur van Holy- .«v/frbewoners boven één groot multifunctioneel centrum. Dat schrijven het opbouwwerk Holy, de wijkverenigtng Hoe- venbuurt en de bewonersvere niging Luxemburgweg aan het Vlaardings college. Voor de Holy wijk staat nog steeds het grote multifunctio neel centrum gepland in het hart van het Centrumgebied. Te groot vinden de briefschrij vers, die verder vrezen dat het multifunctionele centrum, waartoe ook nog een sporthal en een gezondheidscentrum zullen moeten gaan behoren, gezien de financiële proble men van staat en gemeente de eerste jaren wel niet gereali seerd zal worden. De Holy wijk, redeneert men, is in feite geen wijk maar een apart stadsdeel, waar meer dan éénderde van de Vlaar dingse bevolking woont. „Het stichten van kleine, te voet te bereiken buurthuizen of ont moetingscentra verdient de voorkeur boven een centrum, waarvan het gros der bewo ners vindt dat het te ver is," schrijven betrokkenen. Een dergelijke gespreide opzet, waar bij de centra binnen loopafstand bereikbaar zijn, heeft volgens hen bovendien het voordeel dat met kleine parkeerplaatsen (voor invali den en leveranciers) volstaan kan worden, waardoor dure gronduitgifte voorkomen wordt. Vlaardingen/Maassluis Met 40 zwarte Pieten is Sinterklaas zaterdagochtend in Maassluis aangekomen, maar in Vlaardingen had de bisschop van My ra op vrijwel hetzelfde moment al 66 zwarte Pieten bij zich. Sint zei dan ook, op het bordes van het Vlaardingse stadhuis, tegen burgemeester Wim Kieboom: „U weet dat Sinterklaas niet aan politiek doet. Maar ik doe wel aan werkgelegenheid. Ik heb het aantal zwarte Pieten uitgebreid tot 66 en die heb ik allemaal hard nodig. Ik hoop één ding: dat u samen met het college en de gemeenteraad in 1981 geen centje op het jeugdbeleid beknibbelt." Waarop burgemeester Kieboom beloofde die aanbeveling bij het gemeentebestuur over te brengen. Toch een klein beetje politiek dus op een verder feestelijke ochtend. Honderden vaders en moeders in Vlaardingen en Maassluis hadden zaterdagochtend vroeg op moeten staan om met hun kroost naar de Haven respectievelijk de Oude Haven te gaan, waar om tien uur Sint en zijn Pieten met de stoomboot aankwamen. Sint was op zijn zeereis uit Spanje begeleid door een andere markante persoonlijkheid, de woeste Griekse zeegod Poseidon, die de stad van de haringvissers en de schelvispekei wel eens even wilde zien. Later op de dag deed Sint ook Hoek van Holland en Maasland aan. Meer bijzonderheden over de aankomst van Sinterklaas op pagina drie. mow} Schiedam Met een vuurwapen in een hand en een bivakmuts over het hoofd heeft zaterdagmiddag om tien over zes een man van ongeveer dertig jaar een overval gepleegd op het Aral-pompsta- tïon aan de Zwaluwlaan 80, eigendom van Notenbooms automobielbedrijf. De overvaller dwong de 51-jarige pompbe diende A. K. Q., die op dat moment als enige in het pompstation was, het geld uit de kassa aan hem af te staan en ging er daarna te voet vandoor. De buit be draagt 1800 gulden. De politie heeft nauwelijks een signale ment en zoekt dan ook getuigen. Tot nu toe heeft men alleen van de pompbe diende iets kunnen vernemen. De over valler moet ongeveer dertig jaar zijn, heeft een lengte van om en nabij de 1,80 meter en heeft een normaal postuur. Hij droeg een blauwe, wollen bivakmuts en een donker regenjack met ritssluiting. Wie inlichtingen kan verstrekken, wordt verzocht contact op te nemen met de Schiedamse politie, telefoon 010- 260760. Schiedam Dat bewoners van de binnenstad in de toekomst voor een parkeerplaats moe ten betalen, zal nog heel wat voeten in de aarde krijgen. Zij pikken het zo maar niet, dat par keren voor hun zo duur wordt, terwijl bewoners van an dere wijken ge woon hun auto voor de deur kun nen zetten. Volgens Henk Nieuwenhuijsen, penningmeester van bewonersvere niging Schiedam- Centrum, is er al sprake van ongelij ke behandeling van bewoners in de binnenstad zelf. Bij de toekomstige nieuwbouw op de kaalslag zal hier en daar parkeren on der de woning mo gelijk worden. Maar bewoners van bijvoorbeeld de Lange Haven of het gebiedje rond de Dam en de Schie zullen een parkeerplaats moe ten reserveren, willen zij dichtbij huis hun auto kwijt, en daarvoor moet dan betaald worden. Nieuwen huijsen uitte zijn misnoegen daaro ver vorige week op een vergadering van de raadscom missie voor ruimte lijke ordening. Schiedam De Prinses Bea trixlaan, tussen Tuindorp en zwembad Groenoord, krijgt fietspaden. De gemeente vindt de situatie bij het zwembad en de W, A. van Lieflandschool voor hel langzaam verkeer niet veilig genoeg en zeker als in de nabije toekomst de fiets route ten zuiden van het Bea trixpark is gerealiseerd, zou de huidige situatie te veel gevaar opleveren. De fietspaden op de Prinses Beatrixlaan zullen aansluiten op de nieuwe fiets- verbinding van 2wembad Groenoord naar de Parkweg en vandaar naar de 's-Grave- landseweg. Dit fietspadenplan is uitge werkt naar aanleiding van vragen, die VVD-raadslid Cor van Tilborg in het verleden heeft gesteld over de verkeers situatie voor fietsers die ge bruikmaken van Churchillweg j en Laan van Bol'es. Hij zag - vooral problemen ter hoogte van Novotel en op de kruising van de twee genoemde wegen. Niet dat daar nu veel aan ge daan wordt, maar de Prinses Beatrixlaan, die ook op de kruising aansluit, wordt in elk geval veiliger en fietsers kun nen dan kiezen uit twee routes tussen Groenoord en de bin nenstad: via de Churchillweg- Nieuwe Damlaan of via de toekomstige fietsverbinding. Vlaardingen Praktisch on gewijzigd heeft de Vlaardingse gemeenteraad aan het eind van de begrotingsbehandeling de bezuinigingsvoorstellen van het college overgenomen. Wel heeft de raad, na de heftige aanvaring tussen CDA-fractie cn wethouder IJsbrand van der Velden die eerder al had plaats gevonden, tenslotte eensluidend uitgesproken dat de stadsvernieuwing Vlaar- dings eerste prioriteit is en hlijft, ook al moet daar geld hij. Voorts heeft de raad het club- en buurthuiswerk enig soelaas gegeven door niet nu al voor een volledige afbouw van de activiteitensubsidie te kiezen. Verreweg de belangrijkste ge beurtenis van de afgelopen be grotingsvergaderingen was de confrontatie tussen CDA en college over de grondpolitiek. De strijdbijl was echter al be graven voordat het tot een scheuring had kunnen komen. Nadat CDA-fractieleider Jo Schriel van wethouder Van der Velden de kous op de kop had gekregen, schaarde de raad zich unaniem achter een PvdA-motie waarin het belang van de stadsvernieuwing na drukkelijk veilig werd gesteld en een principekeuze werd ge daan voor renovatie van het tweede deel van de PKD- straat (waar het CDA aanvan kelijk de grootst mogelijke moeite mee had gehad). Ook wethouder Goudriaan liet zich in deze niet onbetuigd. Hij schaarde zich ondubbelzinnig achter de motie. Goudriaan betoogde dat goede stadsver nieuwing nooit kostendekkend kan zijn en wees de raad erop dat renovatie in de PKD-straat bedoeld was voor de minst draagkrachtigen uit de stad. Hij verwacht dat straks voor Vlaardingen In ongemeen felle bewoordingen heeft Vlaardings wethouder van emancipatiezaken Arij Maar- leveld vrijdag het SGP-raadslid Rien Lensvelt de mantel uitgeveegd. Laatstgenoemde had eerder, tijdens zijn alge mene beschouwing, in een betoog dat nogal komisch overkwam zijn (bijbelse) twijfels over de emancipatie geuit. „Een onverdraagzaam verhaal, overgoten met een cabaretesk evangelische saus," oordeelde Maarleveld, die het raadslid voorts „onzindelijk denken in moralistische verpakking" verweet. dit tweede renovatieproject huren van rond de ƒ240,- be reikt zullen worden. Huren die bij nieuwbouw nooit haal baar zouden zijn. Het club- en buurthuiswerk kreeg van de raad weliswaar de teleurstelling te verwerken dat men de bezuiniging van 25 procent over de activiteiten subsidie voor 1981 ongewijzigd door wilde laten gaan, maar kon toch ook met een kleine meevaller naar huis. Door een ommezwaai van de PvdA, die aanvankelijk gekozen had voor een volledige afbouw van genoemde subsidie in vijf jaar tijds is die afbouw voorlopig opgeschort. De PvdA zei. bij monde van raadslid Van IJpe- ren, na de 'handreiking van de heer Blokker', die aan het be gin van de debatten de raad namens de buurthuizen had voorgesteld toch nog eens te praten over andersoortige be sparingen, besloten te hebben die hand aan te grijpen. Voor het kleuteronderwijs werd de pil echter in geen en kel opzicht verguld. De raad besloot het instituut van de huishoudelijk assistentes toch maar op te doeken, zij het ge faseerd, zodat de kleinste scho len van deze assistentes nog zolang mogelijk gebruik kun nen maken. Een VVD-motie die de opheffing nog wat wilde rekken, maar welbeschouwd niet eens zover van het colle gestandpunt aflag, haalde het net niet. Dit nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra ko3ten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. OBOtlet' f.dies' ïosW VI Deie^oT1\. Mf|l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1