College schrikt van PvdA-dreigeinent Rij ksweg 19 komt er sn Politie ja agt kraken de jeugd uit bibliotheek Ik neem,, proef li Overlast winkelbedri j f onhoudbaar A Geen geld voor overblijven V---" Totale kosten nu al ruim 6 ton deze krant i Opbouwwerk krijgt voorrang De Partij van de Arbeid is niet tevreden over de begroting van de gemeente Schiedam. Paginadrie. De politie gast uitgebreid voorlichtinggeven overhet voorkomen van misdrijven. Pagina drie. Sinterklaas is weer in het land. Allerhande aspecten rond het traditionele kinderfeest worden de komende dagen in een korte serie belicht. Pagina vijl en zeven. Wanhoop bewoners overtuigt gemeente: 'Verkeers lichten opnieuw regelen' -4,5 J bij- 'aan, A^ed- >ken van twee goe- ieh is) is 2 Op ge- 3tie- it de |end zul- SCHIEDAMSCHE COURANT •Woensdag 19 november 1980" - ONAFHANKELIJK DAGBLAD- -104de jaargang no. 226—8PAbtHA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 2B8091 - redactie 26256S - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL ial. Schiedam Burgemees ter en wethouders van Schiedam zijn enorm ge schrokken van het PvdA- dreigement om politieke consequenties te verbin den aan het niet vervullen van belangrijke socialisti sche wensen. In een po ging de PvdA-fractie als nog in enige mate tege moet te komen heeft voorlopig wethouder Her man Posthoorn al toege zegd het opbouwwerk grotere prioriteit te geven. Dat was met name voor PvdA-fractieleider Gé brouwer een keihard punt. Met uitzondering van Post hoorn, ten aanzien van het op bouwwerk, ging het college verder niet in op Brouwers vraag „of het college zich wel realiseert, wat het betekent besluiten te nerpen die haaks slaan op het PvdA-program", zelfs met het noemen van nummers uit de begroting zon der het geven van verdere omschrijving. Duidelijk werd wel uit de woorden van de wethouder dat de gemeente Schiedam sturend wil gaan op treden in de 'eerste-lijns ge zondheidszorg*. Het aantal dokters en tandartsen in de wijken moet onder de loupe genomen, waarna kan worden afgewogen hoeveel erbij, of eraf moeten. Burgemeester Te Loo sprak zich met name uit voor sprei ding van kleine groepen bui tenlanders over heel Schiedam in plaats van grote concentra tie. Hij kondigde met betrek king'tot de buitenlanders voor het voorjaar van '81 een be leidsnota en een opbouwwer ker aan. Vlaardinjrcn Rijks- weg 13 zal, overeen komstig de wens van het kabinet, worden aangelegd. Minister Tuijnman zag zijn voornemen gistermid dag door een meerder heid van de Tweede Kamer bekrachtigd. Een motie van de socia list Rienks tegen de aanleg van de snelweg door Midden Delfland, van. Schiedam/VI aar- dingen naar Den Haag, werd met 70 tegen 61 stemmen verworpen. Zoals werd vernacht stem- den slechts twee CDA-Iedcn met PvdA, D'66 en de kleine re linkse partijen voor de motie. Het christen-democra tische kamerlid P. A. M. Cor- nelissen zei in een stemver* klaring dat volgens een meerderheid van zijn fractie aan uitbreiding van de weg* capaciteit tussen Den Raag en Rotterdam niet valt te ontkomen. Hij stelde als voorwaarde dat de snelweg goed in het landschap wordt ingepast en ook dat wat be treft het tijdstip van aanleg het belang wordt afgewogen tegen andere prioriteiten. Ook moet volgens het CDA overleg worden gevoerd met de reconstructiecommissie Midden Delfland die er, e* venals het provinciaal be stuur, tot nog toe vanuit ls gegaan dat de weg er niet zou komen. Minister Tuijn man gaat nu bij de provincie aandringen op wijziging van het streekplan Zuid-Holland- West, waarin rijksweg 19 niet 'is opgenomen. Gedeputeerde Staten hehben gistermiddag desgevraagd meegedeeld dat, alvorens zij stappen zullen ondernemen, zij eerst het definitieve kabi netsbesluit willen afwach ten. Daarna zullen zij zich in eigen kring beraden, om ver volgens een discussie uit te, lokken in de statenvergade ring. Het is niet bekend of er eventueel een bezwaar bij de Kroon wordt ingediend. „Wij kunnen niet koffiedik kij ken", aldus gedeputeerde Buijsert. De kamer stemde overi gensop veertig ingetrok ken exemplaren na op nieuw over alle moties met betrekking tot het structuur schema verkeer en vervoer. Op de twee moties over de rijkswegen 19 en 11 na was daarover al gestemd In de bijzondere kamercommissie voor het structuurschema, j. Op verzoek van enkele leden j moest de gehele Tweede Ka mer gisteren de beslissingen, nemen. Belangrijke al geno men wijzigingsvoorstellen werden daarmee niet veran derd. Zo bicken alle partijen»i" op SGP en Boerenpartij na ook nu voor aanleg van een tramverbinding tussen Schiedam en Delft. De minis ter heeft nog niet laten we- ten of hij die wens van de 'j kamer zal honoreren. Toezeggingen De gemeenteraad heeft, het college, zoals gisteravond bleek, kernachtige uitspraken kunnen ontlokken. Burge meester John te Loo en wet houder Schcercs zien er heil in de VVV bij de gemeentelijke voorlichting onder te brengen, zoals dat ook in Viaardingen en Maassluis al jaren het geval is. Een en ander heeft dan consequenties voor de status van het personeel en voor de loskoppeling van de Schie- damse Gemeenschap en finan ciële haalbaarheid wordt vol gens Scheeres groter, als de post toerisme wordt geschrapt. Posthoorn vroeg meer tijd dan Het gevraagde nalf'jaar voor besprekingen met het VVV- personeel. Scheeres zei de amendemen ten van Cor van Tilborg <VVD) niet te steunen. In die WD-voorstellcn werd gepleit voor een besparing van een miljoen gulden op met name gemeentewerken en perso neelsuitbreiding. Posthoorn deed enkele harde toezeggingen. De inspraakve rordening kan binnen enkele weken worden verwacht, een totaal plan voor welzïjnsac- commodaües rond de zomer vakantie van 1981 en instel ling van sport-, culturele en welzijnsraden in die zelfde tijd. Weihouder Chris Zijdeveld maakte gisteren een weinig overtuigende indruk bij de beantwoording van vragen van het D*66-raadslid Rob Hij mans. Het bouwen in de bin nenstad was ondanks toezeg gingen van de wethouder om nog in '80 daarmee een aan vang te maken, niet op gang gekomen. Ziekte van de archi tect is volgens Zijdeveld de oorzaak dat het nu begin "81 zal worden.' Op een streng zakelijke, soms moeilijk te volgen wijze heeft Wethouder voor sociale zaken Riet Taverne de beschouwen de raadsleden van repliek ge diend. Vaak volstond Taverne Inspraak verkeersplan kos: nogeens 200.000 Viaardingen De afron ding van de inspraakpro cedure, die Is ingesteld voor het samenstellen van het verkeerscirculatieplan en het kiezen van de loca ties voor parkeergagares, gaat nog zeker rüim 200.000 gulden extra kos ten. Het eerste krediet dat voor die inspraak ter be schikking was gesteld, in totaal ruim. 400.000 gul den, is helemaal op. Ster ker nog: die eerste fase heeft al een tekort van 66.000 gulden opgeleverd. Dat tekort kan echter worden gedekt uit een overschot van een post voor verkeersdeskundige adviezen. Die overschrijding is een rechtstreeks gevolg van het grote aantal deelnemers, zo wordt ïn het raadsvoorstel voor een extra krediet aange- feven. Ook worden als oorza- en genoemd de complexheid van de materie en het uitwer ken van veel alternatieve mo gelijkheden en plannen. Hoofd inspraak Han Spruijt: „Er zijn veel meer alternatieve'moge- Jijkheden door ambtenaren uitgewerkt dan voorzien was: dat heeft gigantisch veel geld gekost. Dat is de belangrijkste reden geweest dat het zo duur is geworden." Er moet overigens nog heel wat werk worden verzet. Tot nu toe is alleen de inspraak voor het deelcirculatieplan Holy en voor de locaties voor parkeergarages afgerond. Het deelplan voor Ambacht/Bab- berspolder schiet aardig op, terwijl met het circulatieplan in het centrum nog moet wor den begonnen. De bedoeling is om de verdere procedure wel wat bij te stel len, om de procedure 20 snel en zo goedkoop mogelijk af te kunnen ronden. De plangroep zal de insprekers complete voorstellen met alternatieven voorschotelen, zodat de in spraak al gevorderde plannen heeft om mee aan de slag te kunnen. De bedoeling is dat dan nog slechts enkele andere mogelijkheden] worden onder zocht. Voor het deelplan in Ambacht/Babberspoider zul len nog vier inspraakavonden nodig zijn, terwijl men het centrum-plan in tien bijeen komsten denkt af té ronden: één algemene informatie avond en drie avonden voor Oostwijk, centrum en Vette- n oord se pol der. Als de inspraakprocedure, de eerste die na de probeerselen rond het structuurplan in de stad op zo'n grote schaal heeft plaatsgevonden, straks achter de rug is dan zal aan het mee praten van burgers dus zo'n 625.000 gulden zijn besteed, er gemakshalve van uitgaande dat niet nogmaals zal blijken, dat het krediet is overschre den. Na de uiteindelijke vast stelling van de gemeenteraad zal een evaluatie van de hele procedure moeten plaatsvin den. Dan kunnen college en raad zich er ook over uitspre ken, of de procedure al dat geld waard is geweest/ In ver gelijking met het maken van het structuurplan echter is die 625.000 gulden nog goedkoop. Dat kostte destijds ver over de miljoen gulden. Viaardingen Wanhopige bewoners van de Patrimo niumstraat en omgeving hebben de gemeente er gister avond van overtuigd dat de overlast die zij ondervin den van het winkelbedrijf Bas van der Heyden aan de Gedempte Biersloot onhoudbaar en onduldbaar is. Wet houder Goudrïaan zei hen namens de commissie ver keer eh vervoer toe zo snel mogelijk maatregelen te ne men. De overlast waar de omwoners over klagen varieert van vervuiling en geluidshinder, een stampvol gepar keerde of door vrachtauto's en andere uitstallingen ge blokkeerde straat tot verstoorde nachtrust. Kortom, een situatie die, naar de mening van de commissie, „zoal tien overtredingen op kan leveren." Wethouder Goudriaan meende dat een gesprek met de bedrijfsleiding van Bas van der Heyden geen zin meer had. In het verleden zou dat vaak genoeg zijn gebeurd. Hij vond de tijd gekomen snel op te treden en heeft ge meentewerken en de politie de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. Viaardingen De verkeers lichten installaties moeten over heel Viaardingen opnieuw en beter ingeregeld worden. Dat is de mening van het FvdA- raadslid Wim Kwakkclstein, die in de commissie verkeer en vervoer constateerde dat het aan een nauwkeurige af stelling nogal eens ontbreekt Met name het tijdstip waarop de installaties uitgeschakeld worden lijkt, volgens Kwak- kelstein, nergens op. Zo wees hij op het feit dat op bepaalde drukke kruispunten de lichten tijdens koopavond reeds voor winkelsluitingsthd op knippe ren overgaan, óok zou deze overgang naar knipperlicht 's avonds niet over de hele stad op hetzelfde uur gebeu ren, wat naar de mening van het raadslid voor het verkeer verwarring op kan leveren. De commissie was het met Kwakkclstein eens dat de in regel ing opnieuw bekeken moet worden, maar wilde wel eerst wachten totdat een spe cialistisch onderzoekje nadere gegevens zal verschaffen. Schiedam Ongeveer dertig jongeiuiuit het noorden van de stad heb* ben gistermiddag even voor vier uur de voorma lige bibliotheek aan het Jaques Urlusplein ge kraakt. De politie'heeft na een kleine tien minuten een eind gemaakt aan de actie, door de jongeren weer 'naar buiten te stu ren. De jeugd zei tot actie te zijn overgegaan omdat zij niet meer welkom wa ren in het splinternieuwe wijkcentrum de Blauwe Brug. In die Blauwe Brug zijn al di verse malen problemen ont staan tussen jeugd en oudere gebruikers van het wijkcen trum. „Als jeeen beetje te hard praat word ie er al uit ge stuurd" zeggen de vijftien- en zestienjarigen er zelf over. Cor CTouw, de beheerder van het wijkcentrum, bevestigt dat. „Alle gebruikers moeten zich aanpassen aan de gedragsre gels, dat geldt dan natuurlijk ook voor de jeugd. Doen ze dat niet, dan moeten we zé er uit sturen omdat oudere gebrui kers van hei centrum er last van hebben." Veel kans heeft de jeugd niet om het bibliotheekgebouwtje als clubhuis in gebruik te krij gen van de gemeente. Vragen aan de - gemeenteraad hebben in april al uitgewezen dat zij het pas over drie jaar op de plaats van de bibliotheek een café mag worden verwacht. Gisteravond is in de gemeen teraad door wethouder Her man Posthoorn nog eens be vestigd dat er geen sprake van is dat het pand voor de jeugd wordt bestemd. Viaardingen Wethou der Maarleveld voelt er niets voor alle lagere scholen een eenmalig be drag van ƒ2000,- ter be schikking te stellen ten behoeve van de inrichting van een overblijfgelegen- heid. Daarmee zal het overblijven op scholen ook in de toekomst voor namelijk een kwestie van eigen initiatief en eigen bijdrage blijven. De suggestie alle scholen een bedrag van 2000,- uit te ke- ren was afkomstig van het VVD-raadslid Van Hemert, die deze gedachte tijdens de begrotïngsdebatten 'lanceerde. Maarleveld becijferde echter dat dit de gemeente bijna een ton zou gaan kosten. En dat is te veel, vond Maarleveld die toch al het, wat hij noemde, ..kameelneuzen effect" vreest: als één school geld krijgt, ko men ze allemaal. Op enkele scholen in Vlaar-, dingen wordt weliswaar geëx perimenteerd met overbUjven tussen de middag, maar het geld daartoe wordt door de ou ders zelf opgebracht. Eerder zag de gemeente een aanvraag in aanmerking te mogen ko men voor extra rijksgelden verkeerd uitpakken. De gel den bleken bedoeld voor over- blijfexperimenten op kinder dagverblijven. Na een gesprek met deze instellingen is geble ken dat men er daar niets voelt kinderen van lagere scholen tussen de middag on derdak te bieden. Waarmee ook deze subsidiemogelijkheid verloren ging. JUL Dit nieuwsblad, waarin u al hel nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. i -.iel*15 Te!®**®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1